Over ons onderzoek

Wij doen onderzoek, vertrekkend uit en resulterend in de praktijk. lees meer

Over ons onderzoek

Wij doen klinisch onderzoek, vertrekkend uit en resulterend in de praktijk. Zo dragen we bij aan innovatie in persoonsgerichte zorg.Vanuit de identiteit van het Radboudumc hebben we daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen en voor een onderbelichte dimensie in de zorg: de ziel van degene die in het ziekenhuis ondersteuning zoekt en van degene die hier werkt of studeert.

Onderzoeksprogramma: zingeving, in het bijzonder ultieme zingeving, op micro-, meso- en macro-vlak in de gezondheidszorg.

Micro: onderzoek naar eigen gespreksmethodes en naar bijzondere thema's.
-Onderzoek naar screening, interventie en effect van geestelijke verzorging (in samenwerking met academische ziekenhuizen en Commissie Wetenschap VGVZ).
-Rouw: onderzoek naar de Rouwkubus als begeleidingsinstrument en onderzoek naar rouw bij perinatale sterfte.

Meso: aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de interdisciplinaire zorg.
-onderzoek spirituele zorg op de IC
-onderzoek zingeving in de thuiszorg
-onderzoek signaleren en verkennen in de proactieve palliatieve zorg
-onderzoek moreel bewustzijn van zorgverleners in de neonatologie
-onderzoek rapportage zingeving en spiritualiteit in de multidisciplinaire zorg (in samenwerking met Commissie Wetenschap VGVZ).

Macro: identiteit van zorg en spiritualiteit van de zorgverlener
-onderzoek naar human flourishing, duurzaamheid en leiderschap in de zorg
-onderzoek naar de spirituele identiteit van de geestelijk verzorger.

Onderzoeksmethode: empirische benadering, kwalitatief en kwantitatief; systematisch literatuuronderzoek, in samenwerking met Spirit.

Periklinische Geestelijke verzorging

Ziektes zijn vaker chronisch en de opnameduur korter, maar de crisis niet minder. Daarom bereidt het Radboudumc een projectvoorstel voor om periklinische geestelijke verzorging te onderzoeken.

lees meer

Periklinische Geestelijke verzorging

Periklinische geestelijke verzorging is geestelijke begeleiding van patiënten die een behandeling krijgen op de polikliniek of dagbehandeling. Welke specifieke behoeften aan geestelijke begeleiding zijn er bij deze groeiende patiëntencategorie en hoe kunnen we hier als afdeling Zingeving en Spiritualiteit aan tegemoet komen? Vanuit een theoretische insteek ontwikkelen we zo een praktijkgericht en –getoetst model voor deze vorm van geestelijke verzorging.


Project Religie en Cultuur in de Zorg

De religieuze en culturele achtergrond van patiënten beïnvloedt hun wensen en verwachtingen in het zorgproces. Om de zorgverleners te ondersteunen in deze situaties, hebben we een digitaal informatiesysteem ontwikkeld.

lees meer

Project Religie en Cultuur in de Zorg

Het kan gebeuren dat een zorgverlener een patiënt voorbereidt op een operatie en dat deze patiënt aangeeft eerst de communie te willen ontvangen. Of dat de rouwklachten na het overlijden van een patiënt aan de andere kant van de gang nog te horen zijn. Wat te doen in deze situaties?

De religieuze en culturele achtergrond van patiënten beïnvloedt hun wensen en verwachtingen in het zorgproces. Dit kan het geval zijn bij de dagelijkse zorg, zoals tijdens het wassen, maar ook in meer specifieke situaties. Bijvoorbeeld in de omgang met het (komende) overlijden van een patiënt, of bijzondere ingrepen zoals een bloedtransfusie of orgaandonatie. Om de zorgverleners te ondersteunen in deze situaties, hebben we een digitaal informatiesysteem ontwikkeld dat korte, praktische informatie geeft voor specifieke situaties. Dit project was een samenwerkingsverband tussen de Commissie Identiteit en de afdeling Zingeving en Spiritualiteit en werd ondersteund door de Raad van Bestuur.

Met vragen, opmerkingen of ideeën over het informatiesysteem kunt u contact opnemen met Jocelyn van Nieuwenhuijzen MA .


Publicaties

De medewerkers van onze afdeling publiceren regelmatig over hun werk.

lees meer

Publicaties

Al onze publicaties en andere output zijn opgenomen in de Jaarbeelden die wij jaarlijks uitbrengen. Bekijk de Jaarbeelden.


Commissies en overlegorganen

De afdeling Zingeving en Spiritualiteit participeert in een aantal commissies en overlegorganen van het Radboudumc.

lees meer

Commissies en overlegorganen

De afdeling Zingeving en Spiritualiteit participeert in de volgende commissies en overlegorganen:

Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek adviseert de Raad van Bestuur en afdelingen gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met een ethisch aspect. Onlangs heeft de Commissie Ethiek nog een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over euthanasie in het Radboudumc. De koppeling naar de werkvloer werd gelegd via een reflectiemiddag, waarbij o.a. meerdere zorgverleners vertelden over hun ervaringen met euthanasie in het Radboudumc en er met het deelnemers door werd gesproken. Maar ook boog de Commissie zich bijvoorbeeld over het ‘Surprise question project’ van de afdeling palliatieve zorg en PreNatale Diagnostiek (PND) en de Niet Invasieve Prenatale Test (de NIPT).

In de commissie zitten mensen uit de praktijk van gezondheidszorg, zoals medisch specialisten en verpleegkundigen, maar ook een geestelijk verzorger, nl. Jocelyn van Nieuwenhuijzen MA , ethici en juristen. Om de inbreng vanuit de dagelijkse praktijk te versterken nodigt de commissie regelmatig deskundigen van verschillende afdelingen van ons ziekenhuis uit om toelichting te komen geven. 

Commissie Identiteit

De commissie Identiteit draagt voor een groot deel bij aan het gezicht van het Radboudumc als katholiek ziekenhuis. Koda Jonker MA neemt namens de afdeling Zingeving en Spiritualiteit deel aan deze commissie. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • cursus Zin en Zorg

  • uitgave van het boekje ‘Geloven in mensen’.

Werkgroep Spirit

Onderzoekers van het Radboudumc en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op het terrein van spiritualiteit, vormen sinds 2008 samen de onderzoekswerkgroep. Momenteel ligt de focus vooral op spiritualiteit in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Verlichtende, verzachtende zorg dus.

  • Medewerkers
  • Intranet