Afdelingen Zingeving en Spiritualiteit PAR Zingeving en Spiritualiteit

Patiëntenadviesraad Zingeving en Spiritualiteit

Als je gebruik moet maken van intensieve ziekenhuiszorg (klinisch, poliklinisch en transmuraal), dan komen er soms vragen op rondom leven en sterven, of kan je overvallen worden door zorgen en angst. Het Radboudumc heeft geestelijk verzorgers in dienst die je kunnen helpen bij dit soort kwesties.

lees meer

Patiëntenadviesraad Zingeving en Spiritualiteit

Als je gebruik moet maken van intensieve ziekenhuiszorg (klinisch, poliklinisch en transmuraal), dan komen er soms vragen op rondom leven en sterven, of kan je overvallen worden door zorgen en angst. Het Radboudumc heeft geestelijk verzorgers in dienst, met een katholieke, protestante, islamitische en humanistische achtergrond, maar ook geestelijk verzorgers zonder binding met een specifieke levensbeschouwelijke richting. Een gesprek met een geestelijk verzorger of een groepsactiviteit kan u moed geven of verlichting brengen in uw zorgen. Dat is waar de afdeling Zingeving en Spiritualiteit voor staat. Daarnaast heeft de afdeling ook taken in onderzoek en opleiding, die alle ook op het terrein van zingeving en levensvragen liggen.

De afdeling heeft een zelfstandige positie in het ziekenhuis, rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Daarnaast werkt de afdeling intensief samen met andere afdelingen in het Centrum voor Eerstelijns en Integrale Zorg en is de afdeling in dat kader actief betrokken in een transmuraal netwerk voor Zingeving en Levensvragen in Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk, ZINNET.


Contact

Jocelyn van Nieuwenhuijzen

contactformulier

Over de PAR Zingeving en Spiritualiteit


Waar houden we ons mee bezig?

De PAR buigt zich over gemeenschappelijke patiëntenbelangen.

lees meer

Waar houden we ons mee bezig?

De PAR buigt zich over gemeenschappelijke patiënten-belangen, op het gebied van geestelijke verzorging en pastoraat, inclusief de ethische aspecten, voor zowel de zorg-, als de onderzoeks- en onderwijsopdracht van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit. In het bijzonder houdt de PAR zich bezig met beleids- en inhoudelijke kwesties inzake de drie academische kerntaken (patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek) die actueel zijn voor de afdeling.

Daar waar de andere deel-PAR’s in het Radboudumc zich richten op één welbepaalde medische problematiek, richt de PAR Zingeving en Spiritualiteit zich op het domein van (algemene en religieuze) zingeving en levensvragen bij alle medische problemen.


Hoe doen we dat?

De PAR inventariseert onder zijn achterban, maar ook gebruikmakend van eigen ervaringen, welke gemeenschappelijke kwesties er leven, neemt daar actie op, en koppelt acties en resultaat met regelmaat terug.

lees meer

Hoe doen we dat?

De PAR inventariseert onder zijn achterban, maar ook gebruikmakend van eigen ervaringen, welke gemeenschappelijke kwesties er leven, neemt daar actie op, en koppelt acties en resultaat met regelmaat terug. Daarnaast volgt de PAR de lopende kwesties én de wijzigingsvoorstellen daarop, voor zover die relevant kunnen zijn voor patiënten van het Radboudumc.

De afdeling Zingeving en Spiritualiteit draagt er zorg voor dat daartoe relevante informatie tijdig en volledig wordt voorgelegd aan de PAR. De leden van de PAR verdiepen zich in die informatie en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de afdeling.

De PAR Zingeving en Spiritualiteit heeft een dagelijks bestuur dat de overige leden op de hoogte houdt, zodat de PAR-vergaderingen met alle leden (4 maal per jaar) soepel en vruchtbaar verlopen.

De voorzitter van de PAR Zingeving en Spiritualiteit onderhoudt contact met de PAR Radboudumc (zie ook Informatie- en samenwerkingsprotocol).

De Medezeggenschapsregeling PAR Radboudumc is richtinggevend in de geest. Dat zou per definitie altijd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving moeten zijn, in het bijzonder de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

Leden van de PAR DGVP


Wie zijn we?

De leden van de PAR Zingeving en Spiritualiteit zijn patiënten, ervaringsdeskundigen, partners van patiënten, mantelzorgers of medewerkers van het ziekenhuis, die op basis van eigen ervaring en deskundigheid meedenken en adviseren over wat de afdeling kan betekenen voor patiënten, personeel en beleidsmakers van het Radboudumc. Het kunnen ook patiënten in een aanlooptraject vóór behandeling zijn, of in een nazorgtraject. De PAR streeft naar een zo breed mogelijke representatie.


Profielschets voor PAR-leden

De PAR-leden van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit brengen het patiëntperspectief in.

lees meer

Profielschets voor PAR-leden

De PAR-leden van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit brengen het patiëntperspectief in, in beleidskwesties die bij de afdeling spelen en in (re)organisatieprocessen waarbij de afdeling betrokken is, op alle drie de academische kerntaken – patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek –, die in het teken staan van persoonsgerichte zorg en innovatie van de spirituele zorg.

Omdat de afdeling Zingeving en Spiritualiteit in het organigram rechtstreeks onder de Raad van Bestuur van het Radboudumc is geplaatst, werkzaam is op alle afdelingen van het ziekenhuis, en een rol speelt in onderwijs en onderzoek, vraagt dit van PAR-leden dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen particuliere patiënt-zijn of medische situatie, en dat hun ervaringsdeskundigheid ook ligt bij thema's die onder geestelijke verzorging en pastoraat (kunnen) vallen.

PAR-leden dienen over een aantal kwaliteiten te beschikken om adequate gesprekspartners te zijn en een bijdrage te kunnen leveren waar patiënten en medewerkers in zorg en onderzoek wel bij varen, én waarbij de ontwikkeling van het vak Geestelijke Verzorging gebaat is.

Onder die kwaliteiten valt onder meer dat een PAR-lid:

  • een communicatief vaardige gesprekspartner is voor medewerkers van de afdeling en mede-PAR-leden,
  • een actieve interesse heeft in beleids- en organisatiekwesties, in de context van een academisch ziekenhuis,
  • een inhoudelijke betrokkenheid heeft op thema's die onder geestelijke verzorging en pastoraat (kunnen) worden begrepen,
  • bij machte is beleids- en (re)organisatiestukken te beoordelen en te becommentariëren, en in het bijzonder het patiëntperspectief daarin te onderkennen,
  • bekend is met thema's binnen geestelijke vorming en pastoraat en daarin verdieping blijft zoeken, in het bijzonder met betrekking tot het patiëntperspectief,
  • op eigen initiatief relevante informatie vergaart, verwerkt en toepast, en tot een onafhankelijk standpunt respectievelijk advies komt,
  • open staat voor nieuwe ideeën, ervaringen, theorieën, mensen en levenswijzen.

Kan ik ook lid van de PAR worden, als er een vacature is?

Ben je patiënt/ervaringsdeskundige, herken je jezelf in deze profielschets en kun je op strategisch niveau meedenken en meepraten over de klinische zorg, het onderzoek en het onderwijsprogramma van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit? Meld je dan aan via email, mét een beknopt cv en jouw motivatie. Binnen een redelijke termijn ontvang je een antwoord. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

email

Afdeling Zingeving en Spiritualiteit

Troost, kracht, moed en inspiratie kunnen net zo belangrijk zijn als een goede medische behandeling. Daarom ondersteunen wij u graag daarbij.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet