Over het Radboudumc Organisatie Patiënten--adviesraad

Over de PAR

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt.

lees meer

Over de PAR

Wie het Radboudumc binnenkomt als patiënt, wil graag de beste zorg krijgen. Het Radboudumc wil persoonsgerichte zorg leveren, zorg die samen met u wordt afgestemd op uw situatie.

Om deze zorg te organiseren is de stem van de patiënt onontbeerlijk op alle niveaus: in de spreekkamer, op de afdelingen en bij de Raad van Bestuur. De Patiëntenadviesraad (PAR) draagt eraan bij dat deze stem gehoord wordt.

Wat doet de PAR?

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt. De PAR is cliëntenraad conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In de visie van het Radboudumc is de patiënt partner in de zorg. Raad van Bestuur en PAR denken daarom samen na over strategische thema’s rondom verbetering en vernieuwing van zorg en services, opleiding en wetenschap.

Ook stimuleert de PAR afdelingen om patiënten actief te betrekken bij de gang van zaken op de afdeling. Een aantal afdelingen heeft hiervoor een afdelingsraad opgericht. Waar de PAR adviseert over Radboud brede thema’s, richten de afdelingsraden zich op de gang van zaken op de eigen afdeling.

Leden van de PAR laten zich voeden door signalen van patiënten, patiëntenorganisaties, familieleden, bezoekers en medewerkers. Als patiënt merkt u dat mede door de inzet van de PAR in toenemende rekening wordt gehouden met het perspectief en beleving van de patiënt.
 


Leden van de PAR

De Patiëntenadviesraad bestaat uit zeven tot negen leden, onder wie de voorzitter.
 • Rianne Ekkelboom, voorzitter
 • Yvonne Oude Luttikhuis, vice-voorzitter/lid
 • Elke Pastoors, ambtelijk secretaris
 • Evelien Boonzaaijer, lid
 • Monique Gotschalk, lid
 • Henk van Kooij, lid
 • Helma Verbakel, lid
 • Frans van Nunen, lid
 • Jacques Stoks, lid
 • Anne-marie Vreman, lid
 • Claudia van Trigt, secretaresse
De leden worden geworven via een openbare procedure en benoemd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc.


Adviezen van de PAR

Eén van de taken van de PAR is het adviseren van de Raad van Bestuur. De PAR doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. Het gaat daarbij steeds over onderwerpen die de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Radboudumc raken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de invoering van het voedingsconcept Food for Care, de gevolgen van opleidingssituaties voor de behandelrelatie, de jaarrekening, het opnemen van pasfoto's in Epic, expertisecentra en de herinrichting van de auditsystematiek.

 

Meedenken? dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen.

lees meer

Meedenken? dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u ons dat laten weten door ons contactformulier in te vullen. Wij nemen contact met u op, wanneer zich een concrete vraag voordoet.

Heeft u ideeën voor verbeteringen voor de afdeling waar u mee te maken hebt of bent u benieuwd naar de wijze waarop zij patiënten betrekken, ga daar dan over gesprek met de medewerkers van de afdeling. Zij kunnen u laten weten bij wie u hiervoor aan het juiste adres bent.

De Patiëntenraad van het Radboudumc behandelt geen klachten van individuele patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars.
 

Jaarverslag PAR 2017

Bekijk hier het jaarverslag van de Patiënten Advies Raad 2017. lees het PDF-bestand

Patiëntadviesraden van afdelingen


Kinder­adviesraad

Wij vinden dat kinderen recht hebben om hun ervaring, mening en behoefte te delen. Hier is de kinderadviesraad voor

lees meer

Patiëntenadvies­raad Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde heeft een eigen patiëntenadviesraad: PAR-AIG. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren.

lees meer

Patiëntenadvies­raad Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PAR-AIG). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PAR-AIG en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Interne Geneeskunde. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PAR-AIG af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Activiteiten

De PAR-AIG:  
 • vergadert 3 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals;
 • signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Interne Geneeskunde en de centrale PAR over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of lid worden?

De PAR-AIG bestaat nu uit 8 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PAR-AIG? Stuur dan een e-mail aan de voorzitter van de PAR-AIG, Judith van den Reek. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie.

Nieuwe leden gezocht voor de RHA Patiënten Advies Raad Onderwijs en Opleidingen

De Patiënten Advies Raad Onderwijs en Opleiding (PAR-O&O) bestaat uit patiënten die inbreng hebben in de ontwikkeling van het curriculum Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Nieuwe Stijl.

lees meer

Nieuwe leden gezocht voor de RHA Patiënten Advies Raad Onderwijs en Opleidingen

De Patiënten Advies Raad Onderwijs en Opleiding (PAR-O&O) bestaat uit patiënten die inbreng hebben in de ontwikkeling van het curriculum Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Nieuwe Stijl. De PAR.O&O is een adviesorgaan voor alle opleidingsactiviteiten van de Radboud Health Academy (RHA). De PAR.O&O heeft een formele positie als onafhankelijk adviesorgaan voor de directie van de RHA op strategisch niveau. Dit betekent dat de PAR.O&O:
 • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de directie van de Radboud Health Academy inzake ontwikkelingen waarin patiënteninbreng relevant kan zijn. De PAR. O&O sluit daartoe aan bij de beleidscyclus die de Radboud Health Academy hanteert.
 • daartoe – conform de beleidscyclus – overleg voert met de opleidingsdirecteuren van de opleidingen die onder de Radboud Health Academy ressorteren.
 • gericht is, binnen de eindtermen die landelijk zijn vastgesteld, op (o.a.) de patiëntfocus/persoonsgerichtheid van de curricula en programma’s, evaluaties van de programma’s, het toetsingsprogramma van de diverse opleidingen, en de toepassingen van het Radboudprofiel.
 • geregeld overlegt met de onderwijsmanagement teamleden die namens de PAR deelnemen.
 • in die teams voorstellen ontwikkelt voor nieuwe inhoud en vormen van patiëntgericht onderwijs.
Om het werk van de PAR.O&O goed te kunnen doen, zoeken wij kandidaten die aan de volgende kwalificaties voldoen:
 • Ervaring als (chronisch) patiënt of als mantelzorger van een (chronisch) patiënt.
 • Kunnen erkennen van andere perspectieven dan het patiëntperspectief, zoals dat van gezondheidszorgprofessionals en studenten, zodat de wijze van presenteren aan patiënten in het leerproces begrijpelijk is.
 • Denken op strategisch niveau, met begrip voor de tactische en operationele aspecten.
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een goed (actief) luisteraar zijn.
 • Een redelijk tot goede passieve beheersing van de Engelse taal.
 • Een teamspeler, die medeverantwoordelijkheid neemt voor het functioneren van de PAR.O&O als team én die bijdraagt aan een goede samenwerking met relevante functionarissen.
 • Affiniteit met, dan wel interesse in de medische wereld, met betrekking tot onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.
 • In staat zijn om de eigen ervaringsdeskundigheid te vertalen naar het meer algemene perspectief van patiënten in zorgsituaties.
 • We verwachten dat leden consistent het patiëntperspectief inbrengen, dat zij de  persoonsgerichte zorg en het versterken van de eigen regie van de patiënt als focus houden in de realisatie van onderwijs – en opleidingsprogramma’s en dat ze gericht zijn op het versterken van de integratie van de verschillende opleidingslijnen.
 • Je hebt tenminste een HBO werk- en denkniveau zodat je alle relevante perspectieven kunt zien en op metaniveau werkt en denkt.
 • Daarnaast vragen we van de leden dat ze tenminste 10 uur per maand beschikbaar zijn.
Gelet op de gemiddelde leeftijd van ons team gaat onze voorkeur uit naar personen die de middelbare leeftijd nog niet bereikt hebben. 
 
Wat brengt het lidmaatschap je?
 • Onze ervaring is dat je een serieuze gesprekspartner bent voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de opleidingen van de Radboud Health Academy.
 • Wij ervaren dan ook dat onze inbreng benut wordt in het onderwijsaanbod, zowel qua opleidingsinhoud, als qua inbreng van patiënten in het onderwijs.
 • Daarnaast is de PAR.O&O een leuk team dat werkt aan de eigen professionalisering m.b.v. opleidingen en ondersteuning bij de teambuilding.
 • Leden hebben de status van vrijwilliger en derhalve is er een redelijke vergoeding beschikbaar.
 • De PAR.O&O vergadert tenminste 6 x per jaar op een nog nader vast te stellen vast moment.
Graag zien wij je sollicitatie met CV en uitgebreide motivatie en toelichting op de gevraagde kwalificaties uiterlijk 18 september a.s. tegemoet. Je kunt je sollicitatie per e-mail richten aan de heer R. Tabak, voorzitter van de PAR.O&O. Mailadres: Rene.Tabak@radboudumc.nl 

Patiënten­adviesraad RCMM

Het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) heeft een eigen patiënten adviesraad. Deze adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het RCMM zijn aangewezen. lees meer

Patiëntenadvies­raad Reumatische Ziekten

De PAR Reuma bestaat uit zes patiënten die regelmatig overleggen met een aantal zorgprofessionals van afdeling Reumatische Ziekten.

lees meer

Patiëntenadvies­raad Reumatische Ziekten

Afdeling Reumatische Ziekten heeft sinds 2016 een eigen Patiëntenadviesraad: PAR Reuma. Deze raad bestaat uit zes patiënten die regelmatig overleggen met een aantal zorgprofessionals van afdeling Reumatische Ziekten.

Doel van de PAR Reuma is een bijdrage leveren aan de bevordering van kwaliteit van zorg. Dit doen we door het management van afdeling Reumatische Ziekten gevraagd en ongevraagd te adviseren over (voorgenomen) beleid en andere voor de afdeling relevante aspecten van zorg.

Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PAR Reuma af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc. Bovendien overlegt de raad op gezette tijden met patiëntenraden van andere afdelingen van het Radboudumc.

Activiteiten

De PAR Reuma:
 • vergadert minimaal 2 á 3 keer per jaar, onder andere met de zorgprofessionals.
 • signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
 • ontwikkelt een eigen visie op zorg en adviseert hierover.
 • adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de patiënt en de directe patiëntenzorg raakt of betreft.
 • neemt op verzoek deel aan klankbordgroepen en andere activiteiten binnen of buiten het Radboudumc.

Meer informatie of lid worden?

Meer informatie ontvangen over de PAR Reuma? Neem dan contact op met Ben Resink: ben.resink@upcmail.nl, (024) 344 56 44 of (06) 30 36 50 63.

Aanmelden als lid kan bij de voorzitter van de PAR Reuma. Stuur een e-mail naar almapeters@hdbeheer.nl. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie.

Informatiebulletin PAR Reuma

Wilt u zich aanmelden voor het informatiebulletin van de PAR Reuma? Stuur een e-mail naar patientenadviesraad.reuma@radboudumc.nl.

Patiëntenpanel Urologie

De afdeling Urologie vraagt het patiëntenpanel om hun ervaringen te delen en hun mening te geven over nieuwe initiatieven en actuele thema's in de gezondheidszorg.

lees meer
 • Snel naar