Onze zorgpaden

Deze keten biedt zorg aan patiënten die lijden aan kwaadaardige aandoeningen van het bloed, beenmerg en de lymfeklieren. De hemato-oncologische zorg is georganiseerd in 3 zorgpaden, te weten het myeloïde zorgpad, het lymfoïde zorgpad en het zorgpad stamceltransplantatie. Voorbeelden van aandoeningen die binnen deze zorgpaden behandeld worden zijn leukemie, lymfeklierkanker en het multipel myeloom. bekijk de aandoeningen

Trots op... onze keten!

Prof. dr. Nicole Blijlevens is hematoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hemato-oncologie keten.

lees meer

Trots op... onze keten!

Prof. dr. Nicole Blijlevens is hematoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hemato-oncologie keten die zich onder andere richt op de behandeling van leukemieën, allerlei vormen van lymfklierkanker en het multipel myeloom (Ziekte van Kahler).

1. Waar bent u het meest trots op?

Ik ben trots op ons team dat samen dag in en dag uit klaar staat om de beste zorg op het juiste moment aan elke patiënt te geven in het Radboudumc!

2. Hoe is de keten opgebouwd?

Een groot gedeelte van de afdeling hematologie bestaat uit de keten hemato-oncologie met 3 zorgpaden:

 • het myeloïde zorgpad
 • het lymfoïde zorgpad
 • stamceltransplantatie

Het aantal medewerkers dat zich met hemato-oncologie bezig houdt is groot en is werkzaam op diverse plekken in onze keten, zoals op de verpleegafdeling, de dagbehandeling, de aferese unit en bij het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker. Daarnaast zijn onze medewerkers werkzaam op de polikliniek en bij het trialbureau dat nu geïntegreerd is in het RadboudumcTechnology Center Clinical Studies.


Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

lees meer

Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van bovengenoemde samenwerking worden van patiënten persoonlijke en medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uitgewisseld. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behan­delings­overeenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten­besprekingen, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen. Buiten deze besprekingen om wordt er door de ziekenhuizen ook gebruik gemaakt van elkaars advies­functie. Dit betekent dat uw behandelend arts bij een collega in één van de andere ziekenhuizen advies over uw situatie en behandeling in kan winnen en daarbij uw gegevens doorgeeft. Het is mogelijk dat deze gegevens en dat advies geregistreerd worden in het elektronisch patiënten­dossier van het adviserende ziekenhuis. Zorgverleners werkzaam in dat ziekenhuis krijgen daarmee de beschikking over uw gegevens. Daarbij geldt dat enkel zorgverleners waarmee u een behandel­relatie heeft of in de toekomst krijgt uw persoonlijke en medische gegevens mogen raadplegen en dat zij hier vertrouwelijk mee om zullen gaan.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.


Radboudumc Expertise­centrum Late Effecten na Kanker

Late Effecten na Kanker is een centrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet