Trots op... onze keten!

Dr. Robert Takes is hoogleraar hoofd en hals-oncologie en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hoofd-hals-keten die zich met name richt op de behandeling van kanker van de mondholte, keel, strottenhoofd, neus en bijholten, hals en speekselklieren.

Waar bent u het meest trots op?

"Hoofd-halstumoren zijn relatief snelgroeiende tumoren in een functioneel kwetsbaar gebied. Hierbij is het aannemelijk dat bij groei de prognose verslechtert danwel een intensievere behandeling noodzakelijk is met ingrijpender gevolgen voor functie en kwaliteit van leven.

Sneldiagnostiek
Al jaren is om die reden gewerkt aan optimalisatie van het zorgpad in ons centrum en de tijd tot start behandeling is de kortste in Nederland. Hiervoor is sneldiagnostiek ingericht waarbij bij het merendeel van de patiënten binnen 2 dagen de diagnostiek is afgerond, het behandelplan is vastgesteld in het multidisciplinair overleg (MDO) en dit ook met patiënt besproken is. Zo weten we de periode van onzekerheid kort te houden.
Hierbij wordt de zorg optimaal georganiseerd rond de patiënt. De patiënt gaat hier niet op bezoek bij de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis, maar deze komen naar de patiënt toe op één plek. Dit betreft niet alleen de verschillende medisch specialisten maar ook de paramedische zorgverleners, zoals diëtist, tandarts en mondhygiëniste Tevens krijgt de patiënt een casemanager; het eerste aanspreekpunt, gids en vraagbaak voor de patiënt, en is het hoofdbehandelaarschap duidelijk geregeld.

De grote betrokkenheid en de voortdurende aandacht voor (verbeteringen in) de kwaliteit van zorg van alle bij de hoofd-halsketen betrokken zorgverleners en onderzoekers en de resultaten die hiermee geboekt worden, zijn hetgeen waar wij het meest trots op kunnen zijn."


Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
 • Hypofarynxkanker is kanker in het slijmvlies van de hypofarynx, dit is het onderste deel van de keel, ter hoogte van het strottenhoofd.

  naar de aandoening


Vijf vragen aan dr. Robert Takes Hoogleraar hoofd en halsoncologie

“We focussen binnen de keten sterk op persoonsgerichte en innovatieve zorg.” lees meer

Vijf vragen aan dr. Robert Takes Hoogleraar hoofd en halsoncologie

dr. Robert Takes is hoogleraar hoofd en halsoncologie en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hoofd-hals-keten die zich met name richt op de behandeling van kanker van de mondholte, keel, strottenhoofd, neus en bijholten, hals en speekselklieren.

1. Waarom zouden patiënten voor het Centrum voor Oncologie moeten kiezen?

Hoofd-hals kanker behoort tot de zeldzame kankers en is daarom in Nederland gecentraliseerd in 8 hoofdhals oncologische centra en 6 preferred partner ziekenhuizen. Het Hoofd-Hals Oncologisch Centrum (HHOC) van het Centrum voor Oncologie behoort tot de grootste van de 8 centra in Nederland. Men zou naar dit centrum verwezen willen worden vanwege de korte toegangstijd, de zeer snelle diagnostiek en start van behandeling en de organisatorisch en kwalitatief uitstekende multidisciplinaire en persoonsgerichte zorg. Door continue monitoring houden wij voortdurend inzicht in de kwaliteit van zorg om deze verder te verbeteren.
 

2. Welke ontwikkelingen in de patiëntenzorg kunnen we in de keten verwachten?

We verwachten in de patiëntenzorg een verdere ontwikkeling van zorg op maat, zowel medisch-technisch als qua begeleiding, revalidatie en nazorg.
Patiënten zullen nog meer dan nu actiever betrokken worden bij de keuze en besluitvorming over behandeling met kwalitatief betere en op de patiënt toegesneden informatie. Daarnaast worden binnen het HHOC nieuwe technieken ten aanzien van diagnostiek én behandeling ontwikkeld en geïntroduceerd met als doel betere overleving, functie en kwaliteit van leven.
 

3. Wat doet de keten aan nazorg?

Na de behandeling is van belang dat de patiënt zo goed mogelijk zijn of haar leven kan hervatten. Hierbij is aandacht nodig voor de psychosociale en functionele gevolgen. Aangezien de behandeling van hoofd-halstumoren complex is in een kwetsbaar en functioneel belangrijk gebied, is er multidisciplinaire betrokkenheid vanaf het begin met een multidisciplinaire revalidatiepoli toegespitst op deze gevolgen met aandacht voor levensstijl en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling.

4. Wat heeft deze keten wetenschappelijk bereikt en wat merkt de patiënt hiervan?

De leden van de hoofd-hals-keten initiëren veel wetenschappelijk onderzoek op gebied van diagnostiek en behandeling, zowel chirurgisch, radiotherapeutisch en op gebied van systeemtherapie. Het focus ligt ook op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Om continu te monitoren hoe wij het doen, is een landelijke registratie opgezet m.b.t. oncologische uitkomsten en kwaliteit van leven met inbreng van patiënten, paramedici en medici.
De uitkomsten hiervan kunnen gaan leiden tot belangrijke verbeteringen in de hoofd-hals oncologische zorg.
 

5. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Het HHOC van het Radboudumc Centrum voor Oncologie verzorgt de hoofd-hals oncologische zorg in een grote regio in zuid-oost Nederland met ruim 3 miljoen inwoners. Er is een uitstekende samenwerking en communicatie met de verwijzers in deze regio voor afstemming en optimalisatie van zorg en nazorg.


Trots op... onze keten!

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Sneldiagnose bij hoofd-hals kanker

Als u bij ons komt voor onderzoek naar hoofd-hals kanker, kunnen we u een sneldiagnose geven. U krijgt dan de diagnose binnen een week. lees meer

Sneldiagnose bij hoofd-hals kanker

Als u bij ons komt voor onderzoek naar hoofd-hals kanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.

Nieuws

 • Op vrijdag 28 juni 2024 organiseren wij in het Van der Valk hotel in Nijmegen een volgende editie van onze kwaliteit van zorg symposia.

  lees meer


Radboudumc Expertise­centrum voor Hoofd-, Hals- en Speekselklier­tumoren

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hoofd-, Hals- en Speekselkliertumoren houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.

lees meer

NFK PROM PREM Campagne – ziekenhuizen


Verhalen uit onze keten

 • De hoofd-hals keten heeft ervoor gekozen de bestaande ICT-systemen slimmer in te zetten.

  lees meer

Team Hoofd-Halsoncologie

 • Medewerkers
 • Intranet