Competentie­profiel UKO

 Coördinatie en management

Aan het onderwijs en de toetsing draagt u substantieel en proactief bij doordat u op het niveau van cursus, thema, leerlijn, kwartaal of curriculum onder meer:

 • adequaat overzicht houdt over opbouw en inhoud;
 • resultaten, ervaringen en visies van collega's en van studenten vergaart;
 • alert bent op organisatorische en logistieke aspecten;
 • effectief leiding geeft aan visieontwikkeling, (her)ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie.

U verricht uw coördinatie- en managementtaken effectief doordat u:

 • reflecteert op uw functioneren;
 • feedback verzamelt over uw functioneren;
 • gebruik maakt van relevante inzichten uit literatuur en andere bronnen;
 • bewust kiest tussen verschillende stijlen en technieken van leiding geven.

In uw coördinatie- en managementwerk kiest u bewust tussen zelf doen, delegeren, uitwisselen en samenwerken door een afweging te maken tussen (1) de efficiëntie van het proces, (2) de kwaliteit van het resultaat, en (3) de capaciteiten, voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokkenen.

U werkt proactief aan een goede collegiale sfeer, u stimuleert uitwisseling van ideeën en ervaringen en u werkt aan oplossingen voor een als te hoog ervaren werklast.

Curriculumontwikkeling en evaluatie

Aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs en de toetsing draagt u substantieel en proactief bij doordat u op het niveau van cursus, thema, leerlijn, kwartaal of curriculum onder meer:

 • adequaat overzicht houdt over de opbouw en inhoud van de curricula;
 • het functioneren van het onderwijs en van de toetsing onderzoekt;
 • hedendaagse onderwijskundige en technologische inzichten verkent en toepast;
 • grondig overzicht houdt over inhoudelijke ontwikkelingen in uw vakgebied;
 • aandacht heeft voor ontwikkelingen in aanpalende vakgebieden.

Toetsing en feedback

Aan de kwaliteit, effectiviteit en verantwoording van de toetsing draagt u substantieel en proactief bij doordat u:

 • de ontwikkelingen in de toetskunde volgt en beoordeelt op hun relevantie voor het curriculum, ze bespreekt met collega's, en daar waar zinvol initiatief neemt tot implementatie;
 • collega's ondersteunt, inspireert en coördineert bij het ontwikkelen van toetsen en bij het beoordelen van toetsprestaties;
 • collega's begeleidt bij het ontwikkelen van hun toetsbekwaamheid;
 • de educatieve functie van toetsing onder de aandacht brengt en zorgt dat de toetsing die functie werkelijk vervult;
 • de kwaliteit van de toetsing onderzoekt en de bevindingen gebruikt ter verbetering van de toetsing en van het onderwijs;
 • goed overzicht hebt van de toetsing op curriculumniveau en dit overzicht gebruikt bij het ontwerpen van toetsing op gedetailleerder niveau;
 • uw overzicht over het functioneren van de toetsing en uw toetsdeskundigheid inzet voor gemeenschappelijke reflectie op het toetsprogramma van de opleiding.

Individuele professionaliteit

U ontwikkelt uw coördinerende capaciteiten door weloverwogen:

 • te reflecteren aan de hand van situaties uit uw eigen praktijk;
 • feedback te verzamelen van verschillende bronnen;
 • uw ontwikkeling met collega's te bespreken.

U verbindt de universitaire opleiding en de relevante maatschappelijke velden met elkaar, onder meer door in wetenschappelijke en maatschappelijke gremia te participeren. U ontwikkelt en deelt een gefundeerde visie op het universitair onderwijs in de maatschappelijke context. U ontwikkelt uw visie op onderwijs door actief formele en informele contacten te onderhouden met studenten, patiënten en werkveldvertegenwoordigers.

Teamprofessionaliteit

U ondersteunt en inspireert uw collegadocenten bij het vormgeven en uitvoeren van constructief, zelfsturend, praktijkgeoriënteerd en samenwerkend onderwijs.

U zet u actief en proactief in voor het praktisch en sociaal functioneren van commissies, van het docententeam en van de onderwijsorganisatie.

U bevordert dat collega's actief omgaan met het vragen, ontvangen en gebruiken van elkaars feedback en u zet u in om hun daartoe een veilige omgeving te bieden.

Bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs initieert, coördineert, evalueert en verbetert u de samenwerking met collega’s binnen en buiten uw eigen vakgebied.

Bij het samenstellen van teams of het opzetten van teamactiviteiten overweegt u of het mogelijk en nuttig is om er studenten, patiënten en werkveldvertegenwoordigers bij te betrekken.
 

Onderwijs Doelgroepen Docenten en begeleiders Loopbaan Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs

Over de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs

De Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs is een seniorkwalificatie, bedoeld voor docenten die bovenop onderwijsuitvoering en –ontwikkeling betrokken zijn bij coördinatie en management binnen het initiële academische onderwijs. lees meer

Over de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs

Binnen het Radboudumc is een Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs voorwaardelijk om in aanmerking te komen voor een Principal Lecturer status, een UHD-schap met een onderwijsaccent, en hogere centrale onderwijsrollen, zoals episodecoördinator.

Aanmelden

Als je je wilt aanmelden, vraag dan eerst een intakegesprek aan. stuur je e-mail

In het kort

 • Docenten van het Radboudumc die betrokken zijn bij coördinatie en management binnen het initiële academische onderwijs.

  lees meer


  Voor wie

  In samenspraak met je afdelingshoofd kun je besluiten of je een UKO wilt gaan behalen. Voorwaarde is dat je beschikt over een BKO, en dat je bovenop onderwijsuitvoering en –ontwikkeling betrokken bent bij coördinatie en management binnen het initiële academische onderwijs.

  Een UKO is een voorwaarde voor benoeming tot Principal Lecturer, Universitair Hoofddocent met een onderwijsaccent, en voor benoeming in bepaalde hogere centrale onderwijsrollen, zo als episodecoördinator.

Competentie­profiel UKO

Bekijk hier de UKO-competenties per cluster. lees meer

Meer weten? Neem contact op

Akkelien Bergsma

contactformulier

Hoe behaal je de UKO?

Je doorloopt een UKO-traject met een peer-group en maakt een individueel portfolio. lees meer

Hoe behaal je de UKO?

Reken op een gemiddelde duur van anderhalf jaar voor het samenstellen van een portfolio. Dit is mede afhankelijk van de mate waarin je bij aanvang van een traject reeds aan de beoordelingscriteria voldoet en de mate waarin je materiaal hebt om dit aan te tonen.

 

Menukaart docentprof­essionalisering

Gericht kennis en vaardigheden verbeteren doe je met onze workshops. We raden deze sterk aan in aanvulling op het UKO-traject. Benieuwd naar het aanbod? bekijk menukaart

Meer

Hier vind je documenten, formats en formulieren die relevant zijn bij dit UKO-traject. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet