Oriënteren
Wat kan ik doen?
Waar kan ik heen?
Plannen
Wat moet ik doen?
Uitvoeren
Heb ik de financiering rond?
Ben ik voldoende verzekerd?
Heb ik een visum nodig?
Heb ik een vaccinatie of medische screening nodig?
Checken
Ben ik niets vergeten?

Oriënteren

Wat kan ik doen?


Naar het buitenland

Bekijk hier de mogelijkheden om in jouw opleiding naar het buitenland te gaan.

Bachelor Stage

Je kunt in het tweede semester van je derde jaar voor je bachelorstage of het Honours programma naar het buitenland. lees meer

Bachelor Stage

Je kunt in het tweede semester van je derde jaar (half maart tot begin juli) voor je bachelorstage of het Facultaire Honours programma naar het buitenland. De omvang hiervan in 22 EC of 16 weken. De aanmelding hiervoor gaat via het webdossier.

Je moet hiervoor zelf op zoek gaan en stagebegeleiders vinden in het buitenland en Nijmegen. Het is ook de bedoeling dat je daarna een stageplan maakt en deze laat goedkeuren door de examencommissie. Je hebt ook een korte voorbereidende inwerkperiode in een Nijmeegs lab of instituut.

Stagegids Bachelor

Bekijk hier meer informatie over bachelorstages van Biomedische Wetenschappen. bekijk het pdf-bestand

Master Studie

Binnen je master kun je je keuzevakken (electives) in het buitenland volgen. lees meer

Master Studie

Binnen je master heb je keuzevakken in de vrije ruimte (electives). Deze kun je ook prima in het buitenland volgen. Je moet het dan wel laten opnemen in je individueel studieplan en laten goedkeuren door je mentor en daarna de examencommissie. Let wel op het aantal studiepunten per vak (minimaal 2,5 EC) en dat de inhoud en vorm van toetsing duidelijk is.

Master Stage

Je kunt tijdens je master twee stages in het buitenland doen. lees meer

Master Stage

Als je tijdens je master een stage in het buitenland wil doen, heb je twee opties:
 • Je eerste stage van 27 weken
 • Je tweede profielstafe van 18 weken
Je moet dan zelf op zoek naar een plaats en begeleiding vinden in Nijmegen en het land van jouw keuze. Zorg dat op je stageplek sprake is van voldoende wetenschappelijke expertise en dat je een realistische tijdsplanning maakt.

Je moet deze stage dan wel opnemen in je individueel afstudeerplan en je internshipagreement laten tekenen. Ook moet je afstudeerplan, stageplan, en internship agreement indienen bij de examencommissie.

Stagegids Master

Bekijk hier meer informatie over masterstages van Biomedische Wetenschappen. bekijk het pdf-bestand

Plannen

Wat moet ik doen?


Voorbereiding

 • Informatie verzamelen over wat je wil doen en waar je heen wil
 • Studiepunten en erkenning buitenlandse studiepunten controleren
 • Voorbereiden op een andere taal
 • Visum of verblijfsvergunning regelen

Geld

 • Beschikbare beurzen of fondsen?
 • DUO: studiefinanciering checken, studenten-OV omzetten
 • Munteenheid, bankpasjes en creditcards checken

Wonen

 • Woonruimte in buitenland regelen
 • Eigen kamer verhuren

Gezondheid

 • Vaccinaties regelen indien nodig
 • Zorgen voor een Engelse medische verklaring voor medicijnen
 • Medische screening regelen indien nodig
 • MRSA screening bij terugkomst (als je in een ziekenhuis bent geweest)
 • Eventueel TBC screening bij terugkomst

Verzekeringen

 • Medische aansprakelijkheids-verzekering
 • Ziektekostenverzekering
 • Reisverzekering
 • Aansprakelijk­heids­verzekering voor particulieren
 • Arbeidsongeschiktheids-verzekering of ongevallenverzekering
 • Eventueel annuleringsverzekering
 • Eventueel bagageverzekering

Reizen

 • Ticket boeken
 • Paspoort of identiteitskaart geldig
 • Internationaal rijbewijs
 • Eventuele studentenkortingen (ISIC studentenkaart)

Uitvoeren

Heb ik de financiering rond?


Financiering

Hier vind je mogelijkheden voor financiering van je studie of stage.

Radboudumc studenten­budget

Het Radboudumc studentenbudget is een subsidie van de faculteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs of klinische stages. lees meer

Radboudumc studenten­budget

De facultaire bijdrage is een forfaitaire subsidie, die studenten meerdere malen kunnen aanvragen tot een maximum van € 600,-.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs  of klinische stages.

Let op: Radboudumc Studentenbudget betaalt niet als je ook recht hebt op een Erasmus beurs!
Een aanvraag kun je indienen via het StIP. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de balie van het STIP en online.

Bedragen
• Voor Europese bestemmingen:                           per maand  € 150,-         
• Voor niet Europese bestemmingen:                  per maand  € 200,-                                        
Vergoeding voor vaccinatie en taalcursus (indien verplicht) vindt op declaratiebasis plaats.

RU beurzen

De Radboud Universiteit geeft subsidie voor studie, stage, onderzoek, congressen of coschap. lees meer

RU beurzen

De Radboud Universiteit heeft meerdere beurzen beschikbaar voor studie, stage, onderzoek, coschap of congresdeelname. De doelgroep van en de eisen rondom elke beurs zijn terug te vinden op de website van het centrale international office van de RU.

Voor het aanvragen van een IRS of coschapbeurs moet je o.a. een ondersteuningbrief indienen van de faculteit. Deze is verkrijgbaar bij de balie van het StIP, vanaf het moment dat de goedkeuring van dit onderdeel van je studie te zien is in je webdossier. Voor een congres dien je een aparte ondersteuningbrief aan te vragen via internationalofficestudent@radboudumc.nl.

Let op: de IRS en coschapbeurzen zijn niet aan te vragen in combinatie met een Erasmus+ beurs!
 

Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor bijna alle bestemmingen binnen de EU. Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk. lees meer

Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor bijna alle bestemmingen binnen de EU. Alleen voor Zwitserland en de UK geldt een uitzondering. Zwitserland heeft een eigen beurs, de Swiss-European Mobility Programme (SEMP). En voor de UK vervalt na mei 2023 het recht op een Erasmus+ beurs vanwege de Brexit. 

Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk. Er geldt een minimumperiode van 90 dagen bij studie en 60 dagen bij stage. De maximale periode is 12 maanden. Je mag tijdens elke opleidingscyclus (BSc, MSc en PhD) meerdere keren gebruik maken van Erasmus, telkens tot het maximum van 12 maanden.
Heb je geen beurs aangevraagd of heb je nog maanden over, dan mag je deze ook in het jaar direct na je afstuderen als BSc, MSc of PhD nog gebruiken (bijv. voor invulling van wachttijd tussen BSc en MSc Geneeskunde!).


Aanmelding OSIRIS Buitenland (zie handleidingen 1 & 2). Voor meer informatie zie ook de website van Radboud International.

 

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek op het terrein van de fondsen kun je een bijdrage krijgen. lees meer

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek kun je een bijdrage vanaf € 500,- tot soms wel € 2.000,- krijgen. Bij substantieel moet je vaak denken aan tenminste 6 maanden onderzoek en een vernieuwende onderzoeksvraag binnen een relevant onderwerp.         

Databases

Stichtingen en fondsen


VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland. lees meer

VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) minimaal 3 en maximaal 24 maanden aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland  (max. € 10.000,-).

Aanvragen via www.vsbfonds.nl/beurzen . Voor meer informatie zie ook de website van het centraal international office van de RU(www.ru.nl/io).

OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding. lees meer

OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding. De aanvraag hiervoor loopt via de DUO-IBG website: Mijn Duo.

Je moet het formulier 'Aanvraag ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs' laten tekenen door iemand van het (Radboudumc) International Office.

Extra informatie

Bekijk hier de mogelijkheden voor financiering van je studie of stage. ga naar financiering

Ben ik voldoende verzekerd?


Verzekeringen

Bekijk hier welke verzekeringen je nodig kan hebben voor je verblijf in het buitenland.


Arbeids­ongeschiktheids­verzekering of ongevallen­verzekering

Door de Stichting Katholieke Universiteit is geen ongevallenverzekering afgesloten voor studenten. En er bestaat voor het Radboudumc geen mogelijkheid een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor studenten af te sluiten, noch voor stages in Nederland, noch voor die in het buitenland. Als alternatief kan de student de mogelijkheid nagaan voor een persoonlijke ongevallenverzekering. Dit kan zowel voor binnenlandse als buitenlandse stages.
 


Aansprakelijk­heids­verzekering voor particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekert tegen materiële of lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht. Het Radboudumc gaat ervan uit dat iedere student zelf een AVP heeft afgesloten, al dan niet via de ouders. Deze is in Nederland niet verplicht, maar is wel dringend gewenst bij een verblijf in het buitenland. Hiermee wordt een belangrijk deel van het risico in privé-omstandigheden gedekt, vaak met een wereldwijde geldigheid (check dit!). De verzekering is echter niet van kracht bij uitoefening van een beroep.


Medische aansprakelijk­heid

De medische aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tijdens de uitoefening van het medisch beroep.

Radboudumc

De Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen heeft een medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar werknemers. Daartoe behoren ook de personen die werk uitvoeren in opdracht van de verzekerde, en eveneens studenten en coassistenten die hun stages in het Radboudumc volgen. Deze verzekering geeft echter geen primaire dekking bij stages die plaatshebben buiten het Radboudumc. In dat geval gaat het alleen om een secundaire dekking.

De verzekering geeft dekking voor personenschade, zaakschade en daarmee samen hangende directe vermogensschade als gevolg van een omstandigheid of aanspraak tot schadevergoeding in verband met een medische fout of reeks van samenhangende medische fouten.

Andere instellingen in Nederland

Geaffilieerde instellingen
Instellingen (inclusief huisartspraktijken, verpleeghuizen en sociaal geneeskundige instellingen) waar coassistenten een coschap lopen en waarmee een affiliatieovereenkomst is aangegaan hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hieronder valt de medische aansprakelijkheid. Dit is in het contract met de geaffilieerde instellingen vastgelegd.
Overige instellingen
Normaal gesproken hebben instellingen waar stagiaires werkzaam zijn een WA verzekering afgesloten waaronder stagiaires zijn meeverzekerd. Studenten dienen zelf navraag te doen of zij hieronder vallen, waarbij tevens gelet dient te worden op de aanwezige werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Instellingen in buitenland

Het is niet bekend welke regelingen buitenlandse instellingen hebben getroffen voor hun werknemers. Met een AVP wordt alleen in privé-omstandigheden het risico gedekt; geadviseerd wordt om na te gaan of de dekking ervan ook geldt voor de bestemming in het buitenland en hoe hoog het verzekerd bedrag is.

Dit geldt echter niet voor het beroepsmatig handelen. De student dient zelf bij de stageverlenende instelling na te vragen hoe dit geregeld is. Het wordt ontraden een stage te lopen bij een instelling in het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet goed geregeld is.

Ter info: Voor de USA kun je o.a. terecht bij www.academicins.com voor een Medical Malpractice Insurance. Voor Australië bestaat er de mogelijk je (gratis) te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid via MIPS, voor Nieuw-Zeeland is dit MPS. Voor overige landen kun je o.a. bij de VvAA terecht.
 


Reisverzekering

De Stichting Katholieke Universiteit heeft geen reisverzekering afgesloten voor haar studenten; afsluiten van zo’n verzekering is voor eigen verantwoording van de student. Controleer of de verzekering geldig is voor de hele verblijfsperiode. Vraag expliciet na of een stage is meeverzekerd. Bij de meeste "normale" reisverzekeringen is dat namelijk niet het geval, maar kan dit tegen een toeslag bijverzekerd worden. Ook hier geldt: neem altijd contact op met je verzekeraar. Doorlopende reisverzekeringen zijn vaak max. 6 achtereenvolgende maanden geldig! Een reisverzekering is vooral bedoeld voor dekking van de risico’s verbonden aan het reizen. Je bepaalt zelf welke zaken van belang zijn om te verzekeren.

Andere instellingen in Nederland

Nederlandse bedrijven sluiten zakelijke reisverzekeringen af voor hun medewerkers. Deze gelden echter standaard alleen voor reizen met een buitenlandbestemming. Daarom ben je als student tijdens reistijden van beginpunt naar het stageadres en vice versa binnen Nederland niet verzekerd via een zakelijke reisverzekering.

Instellingen in het buitenland

Studenten moeten voor hun reizen t.b.v. stages buiten Nederland zelf een reisverzekering afsluiten.
 


Ziektekosten­verzekering

Studenten dienen zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden ziektekosten in het buitenland, mits het verblijf niet langer is dan 6 maanden. Controleer bij de eigen ziektekostenverzekering de dekkingsvoorwaarden. Als de ziektekosten niet voldoende gedekt zijn, moeten deze in een reisverzekering worden opgenomen.

Vraag ook altijd na of een stage in het buitenland ook verzekerd is. Soms zijn hiervoor aparte stageverzekeringen beschikbaar en soms moet je jezelf hiervoor bijverzekeren via een reisverzekering. Ga hierbij niet af op de polisvoorwaarden maar neem altijd contact op met je verzekeraar!
 

Heb ik een visum nodig?


Visum informatie

Procedures voor visumaanvragen veranderen regelmatig. Kijk dus altijd zelf op de websites van de betrokken ambassades en consulaten voor de laatste up-to-date informatie.

Verenigde Staten

Hier vind je informatie over het aanvragen van visa voor USA. lees meer

Verenigde Staten

Kijk voor het aanvragen van een visum op de website van de ambassade. De aanvraagprocedure kan er als volgt uitzien:
 1. Vraag een DS-2019 formulier aan bij de Universiteit of instelling waar je stage gaat lopen. Dit kan tot 6 maanden duren! Soms heb je ook een DS7002 formulier nodig.
 2. Vul het online DS-160 formulier in voor de online aanvraag van je visa (hier is een recente foto met een Amerikaans formaat voor nodig, 5x5 cm)
 3. Betaal de SEVIS-FEE (ongeveer $180,-). Hiervoor heb je jouw SEVIS Identification nummer nodig dat op het DS-2019 wordt vermeld.
 4. Maak online een afspraak met het consulaat
Benodigdheden:
 • Application fee van $160,- vooraf te betalen (dit kan via internetbankieren). Je ontvangt binnen 1-2 werkdagen een bevestiging. Vervolgens kun je online een afspraak maken.
 • Paspoort.
 • DS-160 formulier.
Benodigdheden voor de afspraak bij het consulaat:
 • Geldig paspoort.
 • DS-2019 formulier.
 • DS-160 formulier.
 • DS-7002 formulier (alleen bij "intern"of "trainee" status; dit is een stageomschrijving).
 • Student and Exchange Visa Information System (SEVIS) I-901 fee receipt (betalingsbon of afschrift)
 • Bank afschriften van de laatste 2 maanden.
 • Bewijs dat je student bent en een cijferlijst etc.
 • Brief van de buitenlandse stage begeleider waarin aangegeven wordt dat je stage komt lopen
Zowel voor de startdatum van het visum als na de expiratie datum van het visum is er een "grace period" van in totaal 30 dagen waarin je nog in het land mag verblijven. Voor meer informatie rondom studie en stage in de USA zie ook de website van het Fulbright Center.

Australië

Hier vind je informatie over de visumaanvraag voor Australië. lees meer

Australië

Voor Australië moet meestal een studentenvisum aangevraagd worden. Begin hier ruim op tijd mee, ongeveer 5 maanden. Sommige universiteiten accepteren ook een Working Holiday visum waarmee je 6 maanden bij dezelfde werknemer mag werken (c.q. stage lopen). Dit visum kan aangevraagd worden door iedereen tussen 18 en 30 jaar. Hiermee mag ook een aantal maanden gestudeerd worden. Het Working Holiday visum is een jaar geldig. Geneeskunde studenten kunnen ook een evisitor600 aanvragen voor een stage van maximaal 3 maanden.

Er is geen Australische ambassade in Nederland. Omdat het een elektronisch visum betreft dat wordt gekoppeld aan je paspoortnummer, is een bezoek aan de ambassade ook niet noodzakelijk. Ook voor Australië geldt dat een medische keuring in principe verplicht is voor studenten die in contact komen met patiënten.
Voor deze keuring kun je terecht bij een gecertificeerde huisarts in Amsterdam.

Kijk voor meer informatie over visa op de website van de ambassade.

Nieuw-Zeeland

Bekijk hier informatie over de visumaanvraag voor Nieuw-Zeeland. lees meer

Nieuw-Zeeland

Voor keuzecoschappen in Nieuw Zeeland heb je een work visa nodig in de trainee/student category. Begin hier ruim op tijd met je aanvraag, ongeveer 6 maanden vooraf. Bij een studie- of stageverblijf tot en met maximaal 3 maanden heb je geen visum nodig. Duurt je studie of onderzoeksstage langer, dan heb je voor studie een student visa en voor stage een work visa for trainee/student nodig.

Nieuw Zeeland kent ook het systeem van het Working Holiday visum. Heel soms accepteren universiteiten dit visum ook voor een stage van meer dan 3 maanden. Je kunt dit navragen bij het International Office van de betreffende universiteit. Kijk voor meer informatie op de website van de ambassade.

Canada

Wil je naar Canada? Bekijk dan hier hoe de visa-aanvraag in zijn werk gaat. lees meer

Canada

Voor Canada heb je als Nederlandse toerist geen visum nodig wanneer het om een verblijf korter dan 6 maanden gaat. Wel moet je zorgen voor een eTA (electronic Travel Authorization).

Voor studie is een study permit nodig. Hierbij gaat het om het volgen van colleges aan een Canadese universiteit. Een aanvraag duurt gemiddeld 30 dagen. Healthcare students hebben geen study of work permit nodig, mits het verblijf niet langer dan 4 maanden duurt. Hieronder vallen coschappen en onderzoeksstages van geneeskunde studenten.

Voor alle overige onderzoeksstages is een work permit nodig. Houdt er rekening mee dat er geen ambassade in Nederland aanwezig is en dat het allemaal geregeld moet worden via de ambassade in Wenen. Een aanvraag voor een work permit duurt gemiddeld 60 dagen.

Voor een onderzoeksstage is naast een work permit ook een Letter of Invitation nodig van de Canadese stagebegeleider. Hierin moet minimaal het volgende vermeld staan:
 • Lengte van verblijf
 • Functie tijdens verblijf
 • Wie voor het onderzoek betaald
 • Of je studiepunten krijgt i.v.m. bevestiging dat je student bent
Verder is een medische keuring verplicht voor studenten die in contact komen met patiënten. De kosten voor deze medische keuring liggen rond de €200,-. Voor deze keuring kun je een afspraak maken met een speciaal hiervoor gecertificeerde huisarts in Amsterdam.

Voor meer informatie zie het Canada Visa Application Centre in Düsseldorf en de website van Citizenship and immigration Canada (CIC).

Andere landen

Voor informatie over visa procedures van landen die hier niet vermeld zijn, zie de websites van de betrokken ambassades. Een lijst van ambassades vind je op Nuffic. ga naar de site

Heb ik een vaccinatie of medische screening nodig?


Een prikaccident en dan?

Heb je een prikaccident, dan is het belangrijk direct actie te ondernemen. Zie hiervoor het protocol prikaccidenten van het Radboudumc (of van de instelling waar je op dat moment stage loopt). lees meer op Qportaal

Infectie­preventie

Lees hoe je het risico om een infectie op te lopen of te verspreiden, kunt verkleinen. lees meer

Checken

Ben ik niets vergeten?


Checklist

 • Examencommissie moet voorafgaand akkoord geven. Denk aan de vergaderdata van de examencommissie en de deadline voor het indienen van stukken.


 • Engelstalige beoordelingsformulieren

  Zorg voor Engelstalige beoordelingsformulieren voor de buitenlandse stagebegeleider (downloaden via de website van het StIP).  Studenten Geneeskunde moeten hoofdstuk 5 van het Episodeboek Onderzoekstage mailen naar hun buitenlandse stagebegeleider.

 • Kamer

  Probeer anders zelf via internet aan een appartement of kamer te komen. Regel desnoods voor de eerste twee nachten zelf een pension/hotel/B&B via internet. Op sites als www.casaswap.com en www.craigslist.org kun je (wereldwijd) zoeken naar kamers.

 • Back-up

  Maak een online mapje (iCloud, Googledocs etc) met documenten die van pas kunnen komen zoals pasfoto’s, kopie paspoort, transcript of grades (Engelse versie van je cijferlijst), en indien nodig gewaarmerkte kopieën van diploma’s VWO en propedeuse of BSc. Heel soms heb je ook een uittreksel van het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie) nodig.
 • Medewerkers
 • Intranet