Onderwijs Radboudumc Health Academy Research on Learning and Education (RLE)

Onderzoek naar leren, onderwijs en opleiden

Bij de Radboudumc Health Academy willen we innovatieve leeromgevingen bieden. Waarbij we zorgprofessionals opleiden die hun hele werkende leven blijven leren om persoonsgerichte en innovatieve zorg te bieden. lees meer

Onderzoek naar leren, onderwijs en opleiden

Bij de Radboudumc Health Academy willen we innovatieve leeromgevingen bieden. Waar we zorgprofessionals opleiden die hun hele werkende leven blijven leren om persoonsgerichte en innovatieve zorg te bieden. Daarvoor hebben we evidence based inzicht nodig over hoe we deze mensen het beste kunnen opleiden en begeleiden. Ons team Research on Learning and Education (RLE) onderzoekt daarom:
 • hoe mensen leren
 • onderwijs- en opleidingsvormen en technieken 
Met dit onderzoek willen we nieuwe kennis en inzichten verwerven voor ons onderwijs en de leer/werkpraktijk. Deze kennis en inzichten passen we toe in ons onderwijs en op de werkplek. We vinden het belangrijk om ons niet alleen te baseren op beschikbare kennis, maar ook zelf wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoe (toekomstige) zorgprofessionals leren en hoe we hen het beste kunnen opleiden.

Vragen?

Lia Fluit

contactformulier

Ons onderzoek


Onderzoekslijn werkplekleren Lia Fluit

Leren van en tijdens het werk doet iedere zorgprofessional. Dit werkplekleren gebeurt op allerlei momenten, gepland of niet gepland, gewild of ongewild, bewust of onbewust. lees meer

Onderzoekslijn werkplekleren Lia Fluit

Leren van en tijdens het werk doet iedere zorgprofessional, ook aanstaande professionals die op de werkplek worden opgeleid. Dit werkplekleren gebeurt op allerlei momenten, gepland of niet gepland, gewild of ongewild, bewust of onbewust. Leeractiviteiten die in de praktijk ‘vanzelf’ plaatsvinden zijn:
 • het leren door ervaring: ervaring door het meemaken en ondergedompeld zijn in een omgeving en door eigen handelen
 • het leren door sociale interactie: bijvoorbeeld door alledaagse conversatie, uitwisseling van informatie, samenwerken, probleem- en conflicthantering.
De diverse vormen van leren hebben elk hun sterke en zwakke kanten.

Voordelen werkplekleren

Een groot voordeel van werkplekleren is dat het gemakkelijk gaat. Het leren is direct gekoppeld aan het handelen. Dus er bestaat geen overdrachtsprobleem. Hierdoor nemen medewerkers snel allerlei handelingen over zoals ze in de praktijk worden uitgevoerd.

Nadelen werkplekleren

Werkplekleren heeft ook nadelen. Zorgprofessionals:
 • leren dingen die ze in de opleiding hebben geleerd vaak snel af (‘hier doen we het zo’);
 • nemen (on)bewust gedrag van rolmodellen over, ook als dat niet gewenst gedrag is;
 • raken gewend aan een onveilig leerklimaat waarin vragen stellen of feedback vragen en geven niet gewoon is;
 • kunnen merken dat er nauwelijks tijd is om samen te reflecteren op het werk en hoe je ervan kunt leren. Dit gebeurt ook bij zorgprofessionals die op een nieuwe afdeling starten.
Professionals geven regelmatig aan dat er onvoldoende tijd is om samen met andere zorgprofessionals stil te staan bij het werk, werkervaringen te delen, elkaar feedback te geven en kritisch te reflecteren. In zo’n werksituatie kun je niet goed ‘life long’ en interprofessioneel leren en werken. Dit kan innovaties in de weg staan.

Onderzoekslijn transformatief leren Jur Koksma

De onderzoekslijn transformatief leren wil inzichtelijk maken welke leerprocessen een rol spelen wanneer professionals en organisaties een ‘wezenlijke’ transformatie doormaken. lees meer

Onderzoekslijn transformatief leren Jur Koksma

De onderzoekslijn transformatief leren wil inzichtelijk maken welke leerprocessen een rol spelen wanneer professionals en organisaties een ‘wezenlijke’ transformatie doormaken. We spreken over een ‘wezenlijke’ transformatie wanneer er een perspectiefverandering plaatsvindt, waarbij het nieuwe perspectief het oude niet alleen overstijgt en vervangt, maar waarbij het nieuwe perspectief wordt opgenomen in een groter geheel. Daardoor is de verandering onomkeerbaar en ervaart degene die leert het alsof hem de ogen zijn geopend.
 
Transformatief leren is sterk gekoppeld aan ervaring en aan handelen, aan de praktijk dus. En aan het betekenis geven daarbij. Om te kunnen transformeren moet de professional:
 • kritisch kunnen (leren) denken.  Zodat hij betekenis kan geven aan wat hij leert over de praktijk en over zichzelf.
 • creatief kunnen denken, om de betekenisgeving ook om te zetten naar nieuw professioneel handelen.
 • samenwerken, om de betekenisvolle verandering daadwerkelijk te realiseren in de organisatie. Hij zal niet alleen moeten samenwerken met professionals binnen zijn organisatie, maar zeker ook daar buiten.
De onderzoekslijn transformatief leren onderzoekt deze 3 elementen van de ‘lerende professional’.
 

Waarom onderzoek naar transformatief leren?

We willen professionals die hun hele werkende leven blijven leren in een lerende omgeving. Daarvoor zoeken we collega’s die kritisch kunnen kijken naar hun handelen binnen de praktijk en naar hoe ze dit kunnen verbeteren.   

Promotie­onderzoeken

De Radboudumc Health Academy stimuleert het leren en opleiden van innovatieve en persoonsgerichte zorgprofessionals via verschillende invalshoeken. Bekijk een overzicht van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. naar het overzicht

Publicaties

Bekijk een overzicht van onze publicaties over onderzoek naar leren en opleiden. lees meer

Publicaties

Proefschriften
 • 2019 Alken S. Surgical coaching: factors influencing faculty’s behavior (promotor H. van Goor)
 • 2018: Marieke de Visser. The effect of curriculum sample selection for entry to medical school (promotor R. Laan)
 • 2017: Rik Engbers. Medical teaching, policy implementation & teacher motivation in university hospital settings (promotor R Laan)
 • 2016: Greetje Sagasser. Self-regulation and entrustment in workplace learning – An exploratory study in postgraduate training for general practice (promotor C. van Weel)
 • 2016: Marjolein van de Pol. Health professionals for an aging society: transforming medical education. (promotor T. Lagro-Janssen)
 • 2015: Margret Alers. Specialty Preferences of Medical Students: gender and work-life balance (promotor T. Lagro –Janssen)
 • 2014: Marc Vorstenbosch. The nature of anatomical competence in medicine and medical education (promotor R. Laan)
 • 2013: Lia Fluit. Evaluation and feedback for Effective Clinical Teaching (promotor R. Laan)
 • 2012: Esther Helmich. Becoming a doctor. The early emotional and professional development of medical students (promotor R. Laan)

 • bekijk een overzicht van alle publicaties

Bijeenkomsten

Het team RLE organiseert bijeenkomsten voor onderzoekers, docenten en andere geïnteresseerden in (onderzoek van) medisch onderwijs. lees meer

Bijeenkomsten

 • RHA Research Community (RC)
  Deze bijeenkomsten worden door en voor promovendi georganiseerd. Promovendi leggen elkaar vragen of dilemma’s voor over hun onderzoek. Ook worden proefpromoties georganiseerd.
 • Advanced Theory and Methodology (ATM)
  In deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op een thema of vraagstuk met betrekking tot het doen van onderwijskundig onderzoek. Het thema wordt door de onderzoekers zelf vastgesteld. Indien nodig worden gastsprekers van extern uitgenodigd.
 • Learning Evidence in Practice (LEIP)
  In deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op een voor ons onderwijs relevante publicatie. Dat kan om een publicatie van een van onze eigen promovendi gaan. De discussie is vooral gericht op de implicaties voor de (onderwijs) praktijk.
 • Workshops en congressen
  Jaarlijks worden workshops aangeboden en een congres voor docenten en onderzoekers. Zie hiervoor de agenda.

Agenda

Bekijk onze bijeenkomsten en relevante congressen.

lees meer

Ons onderwijs


Over ons onderwijs

Ons onderwijs gaat over leren, opleiden en ontwikkelen van professionals. Het onderwijs is bedoeld voor studenten en AIOS. lees meer

Over ons onderwijs

Al tijdens de opleiding besteden we aandacht aan het opleiden van professionals en hoe zij leren. Dit maakt studenten enthousiast voor onderwijs en opleiden en voor onderzoek op dit gebied. Zo groeien ze uit tot gemotiveerde, talentvolle docenten, opleiders en onderzoekers.
 
Doordat studenten inzicht krijgen in wat nodig is om goed te leren in de zorg, zien zij ook in wat dat betekent voor hun eigen leren. Daarmee zorgen we niet alleen voor effectieve leerprocessen en goede opleidingen, maar indirect ook voor goede zorg.

Onderwijs voor studenten

 • Onderwijstraining voor masterstudenten geneeskunde in CKO8
 • Workshop feedback
 • Keuze coschap medische onderwijskunde

Onderwijs voor AIOS

 • Topclass onderwijs voor AIOS medische vervolgopleidingen
 • OKP voor AIOS

Ons team

 • Medewerkers
 • Intranet