‘Duurzaamheid in de genen’, de titel van ons eerste duurzaamheidsplan, geeft aan hoe wij ‘de organisatie’ van duurzaamheid voor ons zien. We willen graag dat het duurzaam denken en doen tussen de oren zit van al onze medewerkers en studenten. We stimuleren in het Radboudumc een duurzame beweging, die door iedereen gedragen wordt en nodigen iedereen uit een steentje bij te dragen.


Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Het netwerk Duurzame Zorgprofessionals is een actieve groep zorgprofessionals die zich inzet voor het verduurzamen van de zorgprocessen. Denk hierbij aan:
 • Bevorderen bewustwording;
 • Uitwisseling kennis en goede voorbeelden;
 • Concrete duurzaamheidsprojecten in de zorg initiëren en coördineren;
 • Klankbord voor duurzaamheidsbeleid.
lees meer

Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Het netwerk Duurzame Zorgprofessionals is een actieve groep zorgprofessionals die zich inzet voor het verduurzamen van de zorgprocessen. Denk hierbij aan:

 • Bevorderen bewustwording;
 • Uitwisseling kennis en goede voorbeelden;
 • Concrete duurzaamheidsprojecten in de zorg initiëren en coördineren;
 • Klankbord voor duurzaamheidsbeleid.

In het netwerk kun je actief zijn als: duurzame denker, duurzame deler of duurzame doener.
Meer info? Neem contact op met Harriette.Laurijsen@radboudumc.nl.
 


Stuurgroep Duurzaamheid Radboudumc

De Stuurgroep Duurzaamheid is er om een goede uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van het Radboudumc te waarborgen. Dit beleid strekt zich uit over het onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg, bedrijfsvoering en HR.

lees meer

Stuurgroep Duurzaamheid Radboudumc

Functie Stuurgroep Duurzaamheid Radboudumc

De Stuurgroep Duurzaamheid is er om een goede uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van het Radboudumc te waarborgen. Dit beleid strekt zich uit over het onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg, bedrijfsvoering en HR.

De Stuurgroep Duurzaamheid Radboudumc vervult drie rollen:

 1. Adviseren over bestaande en nieuw op te zetten duurzaamheidsactiviteiten

De leden van de Stuurgroep Duurzaamheid denken gevraagd en ongevraagd mee over duurzaamheidsactiviteiten in de organisatie. Dit doen zij op basis van eigen kennis en ervaring, expertise die aanwezig is bij hun achterban.

 1. Het creëren van synergie ten behoeve van een goede uitvoering van het beleid

Vanwege de diverse samenstelling kunnen de leden van de Stuurgroep synergie creëren ten behoeve van verdere verduurzaming. Onderwerpen worden vanuit verschillende perspectieven benaderd, wat leidt tot goed afgewogen adviezen waarbij verschillende belangen in ogenschouw genomen zijn.

 1. Monitoren van de voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid

Leden worden op de hoogte gebracht van de voortgang van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Op basis van deze periodieke terugkoppeling adviseren zij over nieuw te nemen maatregelen, bijsturing en/of aanpassing van plannen en doelstellingen.

Samenstelling

Vanwege de integrale benadering van duurzaamheid en het veelal afdelingsoverstijgende karakter van duurzame initiatieven, bestaat de samenstelling van de Stuurgroep uit vertegenwoordigers van verschillende organisatieonderdelen, waarbij aansluiting wordt gezocht met de nieuwe organisatiestructuur Fit for the Future.

De samenstelling van de Stuurgroep is als volgt:

Stuurgroep Duurzaamheid

Portefeuillehouder duurzaamheid RvB

Voorzitter RvB

Bertine Lahuis

Vertegenwoordiger duurzaamheid Radboudumc

Strategisch adviseur duurzaamheid Radboudumc

Harriette Laurijsen

Vertegenwoordiger onderzoek

Directeur onderzoek

Guillen Fernandez

Vertegenwoordiger onderwijs

Directeur onderwijs & opleiding

Roland Laan

Vertegenwoordiger patiëntenzorg

Medisch directeur patiëntenzorg

Joost Hopman

Vertegenwoordiger verpleegkundig perspectief

Verpleegkundig directeur patiëntenzorg

Jolanda ter Sluysen

Vertegenwoordiger bedrijfsvoering

Directeur Servicebedrijf

Eric Mimmel

Vertegenwoordiger HR

Directeur HR

Gys Driessen

Vertegenwoordiger communicatie

Hoofd corporate communicatie

Viola Peulen

Vertegenwoordiger Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Ambassadeur duurzaamheid / intensivist IC

Hugo Touw

Vertegenwoordiger Patiëntenadviesraad

Nader in te vullen

Nader in te vullen

Vertegenwoordiger Facultaire Studentenraad

Voorzitter FSR

Nina Nieuweweme

Vertegenwoordiger Health Innovation Labs

Manager

Martijn de Groot

Vertegenwoordiger Radboud Universiteit

Programmadirecteur duurzaamheid Universiteit

Marije Klomp

Werkwijze

De Stuurgroep Duurzaamheid overlegt 2 keer per jaar, waarvan bij voorkeur één keer per jaar fysiek. Samen met de strategisch adviseur duurzaamheid wordt de agenda opgesteld.

Ook in tussenliggende periodes kunnen leden geconsulteerd worden voor advies, of bespreken leden gevraagd en ongevraagd onderwerpen met hun achterban. De stuurgroep is tevens bedoeld om draagvlak en bekendheid te creëren voor deze agendapunten binnen de gehele organisatie.  

 • Medewerkers
 • Intranet