Groene campus

Het Radboudumc zet zich samen met de Radboud Universiteit in op het vergroenen van de campus. Want een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Ook helpt een groene campus tegen de hitte en zorgt het voor wateropname bij stevige hoosbuien. Daarvoor namen we al verschillende maatregelen. We zorgen er onder andere voor dat het regenwater in de grond kan stromen door wadi’s (infiltratiebedden), ondergrondse kratten en speciale infiltratierioleringen. Nagenoeg alle gebouwen en parkeerplaatsen op de campus zijn inmiddels aangesloten op dit systeem. Op deze manier belasten we de waterzuiveringsinstallaties minder en stroomt het opgevangen hemelwater sneller naar het grondwater.

Ook in 2019 werkten we aan vergroening van onze campus. We zaaiden bloemen, plaatsten insectenhotels en vleermuiskasten en we lieten dood hout liggen in onze bosachtige omgevingen. Ook namen we samen met de Radboud Universiteit deel aan 'Operatie Steenbreek: stenen eruit, groen erin'.

Ons doel voor 2020

In 2020 willen we biodiversiteit nadrukkelijker meenemen in onze plannen voor de inrichting van ons terrein. Ook willen we ons maaibeheer aanpassen: minder maaien, meer ruimte voor kruiden. Tot slot willen we meer nestgelegenheden aanbrengen voor vogels en insecten.

Conform de duurzaamheidsambities richt onze bedrijfsvoering zich op CO2-neutraal, circulair werken, medicijnen uit afvalwater en het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving. Bekijk hier de belangrijkste resultaten die we in 2019 bereikten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

CO2 footprint

We hebben als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Elk jaar berekenen we de CO2-uitstoot om te beoordelen waar we nu staan. In 2019 was dat 54.284 ton: een daling van 5,3% ten opzichte van 2018. lees meer

CO2 footprint

Het Radboudumc heeft als ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat we ons werk dan zo doen, dat onze processen niet bijdragen aan klimaatverandering. Elk jaar berekenen we de CO2-uitstoot om te beoordelen waar we nu staan:
 • 2019: 54.284 ton C02 (daling van 5,3%)
 • 2018: 57.340 ton CO2 (daling 3,5%)
 • 2017: 59.450 ton CO2 (daling van 2,5%)
 • 2016: 61.080 ton CO2
Hieronder ziet u per categorie de uitstoot in 2019. De uitstoot door woon-werkverkeer is gelijk aan die van 2018, in afwachting op een nieuwe vervoersenquête.

De gerealiseerde daling in 2019 is met name te danken aan de energiebesparende maatregelen die we hebben genomen. Ons doel voor 2020 is: 2% reductie van de CO2-footprint ten opzichte van 2019.

Impact 2019

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2019 heeft gehad.

Inkoop

In 2019 hebben we in het Radboudumc veel aandacht besteed aan duurzaam inkopen. Zo nemen we steeds vaker onze eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid op in aanbestedingstrajecten. lees meer

Inkoop

In 2019 hebben we in het Radboudumc veel aandacht besteed aan duurzaam inkopen. Zo namen we onze eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid op in aanbestedingstrajecten. Dat deden we bijvoorbeeld bij de aanbestedingen van wasserijdiensten, bedden, meubilair, verbandmaterialen, post, schoonmaak en de inpakrobot voor de Centrale Sterilisatie afdeling. Alleen samen met bedrijven kunnen we onze duurzame ambities realiseren. Dat vraagt om partnerschap. Dat stimuleren we door vaker langdurige contracten aan te gaan met onze leveranciers.

Resultaten 2019 

Het Radboudumc wil een duurzame beweging stimuleren in het bedrijfsleven. Daarom hebben we onder andere in 2019 een verkiezing uitgeschreven voor de meest duurzame leverancier van het Radboudumc. Op basis van een speciaal ontwikkelde duurzaamheidscan en het oordeel van een vakjury won Nedlin, een industriële wasserij, de verkiezing.

Nedlin wint de verkiezing 'Duurzaamste Leverancier' 2019

Ons doel voor 2020

In 2020 willen we beleid formuleren over maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat duurzame inkoop een goede, structurele plek krijgt in onze organsatie. Daarnaast willen we in 2020 duurzaamheid in minimaal 15 aanbestedingstrajecten integreren.


Medicijnen uit het afvalwater

Het Radboudumc wil minder medicijnen in het afvalwater. Via drie verschillende 'sporen' werkten we daar in 2019 aan. lees meer

Medicijnen uit het afvalwater

Het Radboudumc wil minder medicijnen in het afvalwater. Dat bereikten we in 2019 via drie verschillende 'sporen'.

Ten eerste willen we bij voorkeur voorkomen dat medicijnen in het afvalwater terechtkomen. De manier waarop we medicijnen voorschrijven speelt hierbij een belangrijke rol. We dringen bijvoorbeeld 'polyfarmacie' terug: de situatie waarin patiënten meer dan vijf medicijnen per dag slikken. Afbouwen van medicatie kan bijdragen aan meer kwaliteit van leven en duurzamere zorg. Een ander voorbeeld is het gebruik van water in plaats van jodiumhoudend contrastmiddel in onderzoeken. 
 
Ten tweede willen we minder milieubelastende medicijnen voorschrijven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet hier onderzoek naar. We volgende deze onderzoeken op de voet.
 
Een derde spoor is het zuiveren van het afvalwater. Het is immers niet te voorkomen dat medicijnresten in ons afvalwater terechtkomen. In 2020 worden de resultaten bekend van een vierjarig onderzoek naar de mogelijkheden om medicijnen uit het afvalwater af te breken met behulp van plasma-geactiveerd water.
 
We zoeken actief de samenwerking op met partners uit de geneesmiddelenketen, zoals het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Ons doel voor 2020

In 2020 publiceren we de resultaten van ons onderzoek naar plasma-geactiveerd water en de mogelijkheid hiervan om medicijnen in afvalwater af te breken. Ook onderzoeken we dan de mogelijkheden om dat plasma-geactiveerd water in de praktijk toe te passen.

Vervoer

Het verkeer van en naar het Radboudumc veroorzaakt ongeveer een kwart van onze CO2-footprint. Dat is genoeg reden om veel aandacht te besteden aan duurzamere manieren van vervoer. In 2019 hebben we vooral ingezet op het duurzaam bereikbaar houden van onze campus. lees meer

Vervoer

Het verkeer van en naar het Radboudumc veroorzaakt ongeveer een kwart van onze CO2-footprint. Dat is genoeg reden om veel aandacht te besteden aan duurzamere manieren van vervoer. In 2019 hebben we vooral ingezet op het duurzaam bereikbaar houden van de campus Heijendaal. Met 'duurzaam bereikbaar' bedoelen we dat je veilig en met comfort naar ons toe reist en uiteindelijk CO2-neutraal.

We werken hieraan in het samenwerkingsverband Duurzaambereikbaar Heijendaal. De openbaar-vervoersbedrijven, overheden en de instellingen op de campus Heijendaal nemen hier aan deel. Samen pakken we de duurzame bereikbaarheid aan via drie wegen:
 • de spits afvlakken
 • de infrastructuur verbeteren
 • het stimuleren van CO2-vriendelijke manieren van vervoer
In 2019 zijn onderzoeken gedaan naar de infrastructuur. Ook zijn de ‘e-bike probeerweken’ gehouden. Hierna is 25% van deelnemers overgestapt van de auto naar de e-bike. Deze succesvolle actie krijgt een vervolg in 2020. 

Om inzicht te krijgen in het fietsgebruik (inclusief e-bike), gebruik van het OV en auto, gaan we in 2020 onderzoek doen naar de mobiliteit.

Voeding betere kwaliteit en minder verspilling

Het Radboudumc gaat voor een betere kwaliteit van voeding en minder voedselverspilling. We boeken mooie resultaten onder andere met ons voedingsconcept ‘Foodforcare’. lees meer

Voeding betere kwaliteit en minder verspilling


Het Radboudumc gaat voor een betere kwaliteit van voeding en minder voedselverspilling. Dankzij ons voedingsconcept FoodforCare krijgen patiënten gedurende de dag kleine, smaakvolle gerechten op zeven eetmomenten. We stemmen het eten zo veel mogelijk af op de behoeftes en dieet van de patiënt. In 2019 is de voedselverspilling, mede dankzij FoodforCare, afgenomen van 40% naar 9% ten opzichte van 2012.
 
Daarnaast hebben we in 2019 hebben we actief ingezet op ‘gezonde voeding’:
 • minder zout en suiker in de gerechten (6% minder in 2019 dan in 2018)
 • meer vezels in de gerechten (3% meer vezels in 2019 dan in 2018).

Ons doel voor 2020

In 2020 willen we de voedselverspilling nog veder terugdringen: van 9% naar maximaal 8%. Dat willen we onder andere bereiken door mensen te helpen in hun gedrag rondom voeding. Daarnaast willen we in 2020 de gezonde gerechten in onze restaurants uitbreiden: ten opzichte van 2018 willen we dan een 10% reductie van zout en suiker berieken en een stijging van 10% in de hoeveelheid vezels.

Energie, water en afval


Energie

Radboudumc gaat voor duurzame gezondheidszorg. Daarom hebben we de ambitie om 2% energie per jaar te besparen en zetten we ons in om in 2030 energieneutraal te zijn.

lees meer

Water

Het waterverbruik was in 2019 240.000 m3. Dat is 2,4% minder dan in 2018 (246.000).

Afval

Het totale afval is in 2019 met ruim 4% gedaald ten opzichte van 2018. In totaal wordt 18% van dit afval gerecycled. De rest wordt verbrand met terugwinning van energie. lees meer

Afval


Het totale afval is in 2019 met ruim 4% gedaald ten opzichte van 2018. Deze daling komt waarschijnlijk door de eerste stappen die we zetten op het gebied van duurzaam inkopen. In totaal wordt 18% van dit afval gerecycled. De rest wordt verbrand met terugwinning van energie. In 2018 was dit aandeel 23%.

We hebben dus in 2019 minder afval gerecycled dan in 2018. Dat komt onder andere door: afkeur van ladingen doordat het afval niet voldoet aan de inzameleisen van de eindverwerkers, interne logistiek en nieuwe werkwijzen zoals papierarm werken. We zien ook een toename van ‘grof afval’. Dat komt omdat we het houtafval apart houden: dit kwam voorheen bij het restafval terecht.

Ons doel

We streven naar 50% recycling en/of hergebruik van afvalstoffen en 50% verbranding met energieterugwinning in 2025. Dat willen we vooral bereiken met duurzaam inkopen, voorlichting over afvalscheiding en het verbeteren van interne processen.

Duurzame campus


Een schone en veilige campus

Met dagelijks zo’n 50.000 bezoekers en het nodige goederentransport is het een hele kunst om alle verkeersstromen op onze campus veilig en duurzaam te laten verlopen. Om dat nog beter te kunnen doen, tekenden de drie campusgebruikers op 14 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst. lees meer

Een schone en veilige campus

Elke werkdag is het een drukte van belang op onze campus. Met dagelijks zo’n 50.000 bezoekers en het nodige goederentransport is het een hele kunst om alle verkeersstromen veilig en duurzaam te laten verlopen. Om dat nog beter te kunnen doen, hebben het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de HAN op 14 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend onder de naam Living Lab Campus Heijendaal.
Living Lab Campus Heijendaal is een samenwerkingsverband waarin het Radboudumc, de HAN University of Applied Sciences, Kennis DC Logistiek Gelderland en de Radboud Universiteit onderzoeken hoe het dagelijkse goederentransport van en naar campus Heijendaal schoner, duurzamer, innovatiever en veiliger kan.

Onderzoek

Door bijvoorbeeld goederen aan de rand van Nijmegen te leveren en van daaruit met emissievrij (elektrisch) vervoer in zo weinig mogelijk ritten naar de campus te brengen, is er minder verkeer en minder CO2-uitstoot.
Maar hoe los je zo’n logistieke puzzel zo efficiënt mogelijk op? En is deze manier van goederenlogistiek voor alle partijen betaalbaar? Wat zijn geschikte transportmiddelen? Dat wordt de komende jaren onderzocht in het Living Lab, door onder andere onderzoekers van de deelnemende instellingen maar ook partners als de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en leveranciers en andere instellingen mogen experimenten inbrengen en/of ondersteunen.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Tijdens deze bijeenkomst is ook de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek getekend. Partijen in de Green Deal ZES delen het doel dat in 2025 steden zoveel als mogelijk emissievrij worden beleverd.

Bekijk de animatie


Groene campus

Het Radboudumc zet zich samen met de Radboud Universiteit in op het vergroenen van de campus. Want een groene omgeving is goed voor de gezondheid. lees meer

Rookvrij. Voor elkaar! rookvrije campus

Het Radboudumc werkte in 2019 toe naar een rookvrije campus per 1 januari 2020. Studenten deden onder andere in mei 2019 onderzoek: hoe reageren bezoekers op 'vriendelijke' verzoeken (via bewegwijzering) om in rookzones te roken, zodat de rook geen overlast veroorzaakt voor anderen? lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet