Netwerkstrategie

Het Radboudumc gelooft in de kracht van samenwerking in netwerken. Ook in 2021 zetten wij verschillende stappen in samenwerkingen in onze regio en daarbuiten.

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.

Innovatie door samenwerking Draagbare infuuspomp

Een patiënt die is opgenomen in het ziekenhuis, ligt overdag gemiddeld 12 uur in bed. Om onze patiënten mobieler te maken, ontwikkelen onze Health Innovation Labs samen met startup Ivy Medical een draagbare infuuspomp. lees meer

Innovatie door samenwerking Draagbare infuuspomp

12 uur ligt een patiënt overdag gemiddeld in bed. Om onze patiënten mobieler te maken, ontwikkelden in 2021 onze Health Innovation Labs samen met startup Ivy Medical een draagbare infuuspomp. ‘Dit innovatie-idee ontstond vier jaar geleden op een Hackaton van REshape’, vertelt business innovator Barend Heeren van Health Innovation Labs. ‘Later won het idee de interne innovatiecall van de iBoard van het Radboudumc en kreeg het professionele ondersteuning. We gaan nu de kwaliteit en veiligheid van dit prototype onderzoeken. Daarna volgt het aanvragen van de CE-markering. We verwachten dat de infuuspomp er over iets meer dan een jaar is.’ De afdeling Orthopedie gaat als eerste het draagbare infuus testen bij patiënten, die hiermee veel mobieler zijn dan met een infuus aan een paal. Barend: ‘De verwachting is dat patiënten daardoor eerder én meer bewegen in hun ziekteproces, en zo sneller herstellen.’ Er zijn meer verwachte voordelen. ‘Momenteel hebben we twee infuuspompen in het ziekenhuis, een voor volumetoediening en een voor precieze toediening. Dit draagbaar infuus is twee-in-een’, zegt Barend. ‘Dit betekent ook dat je er twee zakken tegelijk aan kunt hangen. Dit zorgt ervoor dat je een behandeling enkele uren vooruit kan plannen met twee verschillende infuuszakken. Prettiger voor de patiënt en dit bespaart tijd en handelingen voor verpleegkundigen.'


Wijkverpleegkun­digen in de spoedzorg

Na een SEH-opname hebben kwetsbare ouderen aantoonbaar baat bij ondersteuning door een wijkverpleegkundige ter plekke, zo bewijst een pilot op de spoedeisende hulp van het Radboudumc. Van de patiënten uit de pilotgroep kon 49,5 procent weer naar huis, tegen 41,4 procent uit de controlegroep. lees meer

Wijkverpleegkun­digen in de spoedzorg

Na een opname op de Spoedeisende Hulp (SEH) hebben kwetsbare ouderen aantoonbaar baat bij ondersteuning door een wijkverpleegkundige ter plekke, zo bewijst een pilot in 2021 op de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc. Van de patiënten uit de pilotgroep kon 49,5 procent weer naar huis, tegen 41,4 procent uit de controlegroep. Ook kwamen procentueel minder ‘pilotpatiënten’ (45,3 procent) in het ziekenhuis terecht en werden er relatief meer (5,3 procent) doorgestuurd naar een verpleeginstelling. Mayke Mastenbroek is een van de vier deelnemende wijkverpleegkundigen van ZZG zorggroep: ‘Normaal gaat iemand naar huis óf wordt iemand opgenomen. Maar een opname is niet altijd nodig, mits zaken thuis goed zijn geregeld. Voor een parkinsonpatiënt met acute mobiliteitsklachten regelde ik bijvoorbeeld een crisisopname búiten het ziekenhuis. Voor een vrouw met terminaal hartfalen schaalde ik de thuiszorg en huishoudelijke hulp op, zodat ze thuis mocht blijven. Dat dit kon, was voor mijn SEH-collega’s een echte eyeopener.’ In een raamovereenkomst hebben Radboudumc en ZZG zorggroep aangegeven structureler samen te werken, ook op het gebied van spoedzorg. Mayke Mastenbroek: ‘Liefst meld ik me vandaag weer aan om morgen op én voor de SEH mee te denken over de juiste zorg op de juiste plek. Het wérkt. Dat heeft de pilot wel bewezen.’


Betere zorg voor de ouder wordende mens

Het Radboudumc en ZZG zorggroep gaan intensiever samenwerken bij het verlenen van transmurale zorg. De bestuurders van beide organisaties ondertekenden hiervoor op 7 mei 2021 een intentieverklaring. In september werd de raamovereenkomst getekend. lees meer

Betere zorg voor de ouder wordende mens

Het Radboudumc en ZZG zorggroep gaan intensiever samenwerken bij het verlenen van transmurale zorg. De bestuurders van beide organisaties hebben hiervoor op 7 mei 2021 een intentieverklaring ondertekend. In september werd de raamovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is om de zorg voor de ouder wordende mens in de regio Nijmegen en omstreken nog beter te organiseren. De gezamenlijke ambitie: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Transmurale zorg betekent letterlijk ‘zorg door de muren heen’. Ouderen hebben vaak te maken met meerdere zorgverleners, van wijkverpleging en beschermd wonen met 24-uurszorg  tot huisarts en ziekenhuis. Om passende zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgverleners hun werk onderling goed afstemmen. Denk daarbij aan zorg die naadloos op elkaar aansluit en het tijdig uitwisselen van patiënteninformatie.

Minder merken van muren

Het Radboudumc en ZZG zorggroep werken in de praktijk al jarenlang samen op het gebied van patiëntenzorg. Deze samenwerking wordt nu geformaliseerd en verder uitgebreid, waardoor patiënten steeds minder gaan merken van de muren tussen de organisaties. Daarnaast bundelen beide partijen de krachten op het gebied van onderzoek, onderwijs & opleiding, innovatie en personeelsbeleid. Zo gaan medewerkers van beide organisaties intensief samenwerken in transmurale teams.

Cijfers en resultaten


Academische Alliantie met Maastricht UMC+

We hebben een strategische samenwerking met Maastricht UMC+, die noemen we: de Academische Alliantie. Samen nemen we het voortouw in het vormgeven van de duurzame gezondheidszorg van de toekomst. Enkele mijlpalen in 2021 van deze bijzondere samenwerking. lees meer

Academische Alliantie met Maastricht UMC+

We hebben een strategische samenwerking met Maastricht UMC+, die noemen we: de Academische Alliantie. Samen nemen we het voortouw in het vormgeven van de duurzame gezondheidszorg van de toekomst. Ondanks corona heeft deze strategische samenwerking zich in 2021 verder ontwikkeld. Beide organisaties zijn tevreden over deze samenwerking en willen deze verder intensiveren. Enkele mijlpalen in 2021 van deze bijzondere samenwerking:

 • We ondertekenden voor een intensieve samenwerking op het gebied van zeldzame, erfelijke bewegingsstoornissen. Bij de zorgverlening van patiënten met deze zeldzame bewegingsstoornissen zijn tal van specialismen betrokken, van klinische en moleculaire genetica tot (kinder)neurologie, psychiatrie en revalidatie. Door het bundelen van de expertisegebieden van de twee umc’s, profiteren onze patiënten van de best mogelijke zorg in hun eigen umc, of dat nu in Nijmegen is of in Maastricht.
 • In maart 2021 werden er 21 projecttoekenningen gedaan uit Academische Alliantie Fonds. Dit is een fonds van Radboudumc en Maastricht UMC+ voor gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten. Het fonds is opgericht om samenwerking binnen de Academische Alliantie te stimuleren. AAF heeft een budget van 2 miljoen euro, waarvan Radboudumc en Maastricht UMC+ ieder de helft hebben bijgedragen. Er was organisatiebreed veel enthousiasme, dat leidde tot maar liefst 89 projectaanvragen. Na een zorgvuldige weging en selectie zijn er 21 projectwinnaars uitgeroepen.  
 • In november 2021 zijn 24 zorgprofessionals en leidinggevenden van het Maastricht UMC+ en het Radboudumc begonnen aan een intensieve eenjarige opleiding om de strategische doelstellingen van hun organisaties te verwezenlijken en samen te bouwen aan toekomstbestendige zorg in Nederland. De opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met Radboud Management Academy en UMIO | Maastricht University en past bij de ambities van de Academische Alliantie.
 • Om te kijken waar intensievere samenwerking mogelijk is, organiseren beide organisaties regelmatig een Exploration Meeting waar vakgenoten elkaar ontmoeten. In 2021 vond deze plaats op 3 maart, vanwege corona geheel digitaal. Het thema was dit keer 'vasculair damage, inclusief hart en vaat'. Het ging hierbij over gezamenlijke zorg en onderzoek rondom de volgende onderwerpen: cardiovasculaire beeldvorming, de rol van inflammatie in atherosclerose, hypertensie, diabetes en chronische nierziekten (CKD), stolling en bloeding en inspannings-, electro- en intravasculaire fysiologie, hartfalen en (acute) vasculaire events.

Samenwerking in de regio

In 2021 verstevigden we onze zogenoemde 'transmurale samenwerking': de samenwerking met huisartsen, verloskundigen en vele andere zorgprofessionals en -organisaties in onze regio. lees meer

Samenwerking in de regio

'Transmuraal' betekent 'over de muren heen'. Met transmurale samenwerking bedoelen we dus onze samenwerking in de regio met bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen en de GGD. Enkele mijlpalen in 2021 op dit vlak.

Intensievere samenwerking, mede door corona

Vrijwel vanaf het begin van de coronacrisis in 2020 hebben de zorgaanbieders in de regio Nijmegen de handen ineen geslagen om samen de coronazorg voor patiënten goed te organiseren, waaronder de doorstroom in de zogenoemde 'transmurale keten': van huisarts tot ziekenhuisopname tot nazorg. Huisartsen, de Acute Zorgregio Oost, ziekenhuizen, wijkverpleging, instellingen voor langdurige zorg, ambulancediensten en de GGD kwamen in 2021 wekelijks bijeen (in het Tactisch ketenzorgoverleg druktefase subregio Nijmegen) om uit te wisselen wat de stand van zaken in de eigen organisatie was ten aanzien van corona. Deze intensieve samenwerking heeft duidelijk gemaakt dat er groot vertrouwen en een sterke band is tussen de zorgorganisaties in de regio Nijmegen. Ook op andere vlakken weten we elkaar steeds beter te vinden, zodra er complexe vraagstukken moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor kwetsbare ouderen of de wondzorg.

Samenwerking met ZZG Zorggroep

In oktober 2021 hebben ZZG Zorggroep en het Radboudumc een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. HHiermee willen beide partijen de bestaande samenwerking versterken en samen onder meer de zorg voor de ouder wordende mens toekomstbestendig en persoonsgericht inrichten en de kwaliteit van deze zorg verhogen. Inhoudelijk staan vijf onderwerpen op de samenwerkingsagenda:

 • het voorkomen van heropnames
 • palliatieve zorg
 • ziekenhuisverplaatste zorg
 • zorg op transitiemomenten
 • het optimaliseren van de transmurale herstelzorgpaden

Daarnaast werken we samen op het terrein van onderzoek en opleiding. Tot slot benutten we kansen door samen op te trekken in de problematiek die de schaartse op de arbeidsmarkt met zich meebrengt.

Digitale consultatie

Sinds 2021 is het voor huisartsen mogelijk om digitaal een niet-acute zorgvraag aan een specialisme van het Radboudumc te stellen. Met deze nieuwe vorm van afstemming wordt specialistische kennis naar de setting van de huisartsenpraktijk gebracht. Hierdoor kan de zorg dichter bij de patiënt geleverd worden en is het vaak niet nodig de patiënt te verwijzen.


Radboud Universiteit

Radboud Universiteit en Radboudumc delen een rijke gezamenlijke historie. Onze samenwerking blijven we versterken. lees meer

Radboud Universiteit

Na de bestuurlijke en jurdische ontvlechting van Radboudumc en Radboud Universiteit per 1 januari 2021 willen we de samenwerkingsrelatie juist richten op intensievere samenwerking binnen onderwijs en onderzoek. Het gemeenschappelijke streven naar een gezonde samenleving en een duurzame gezondheidszorg vormt de basis voor de strategische samenwerking tussen Radboud Universiteit en Radboudumc. Deze vertaalt zich in de missie van onze samenwerking: een significant impact op de gezondheid en de gezondheidszorg, nu en in de toekomst.

In 2021 is een gezamenlijke samenwerkingsambitie vastgesteld en hebben de besturen van beide organisaties gesproken om de strategische samenwerking verder vorm en inhoud te geven. Hierbij ging het onder andere over de gezamenlijk koers en vervolgstappen, opdat we samen de bron van innovatie en vernieuwing kunnen zijn op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Een greep uit ons nieuws


Samenwerking Universiteit Twente en Radboudumc

24 november 2021 De groep Biomaterials Science and Technology (BST) van de Universiteit Twente heeft een formele academische samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdelingen Nefrologie en Fysiologie van het Radboudumc. lees meer

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis start samenwerking met Esther Vergeer Foundation Eerste Sportpoli 10 juni van start

10 juni 2021 Kinderen met een lichamelijke beperking moeten ook 'gewoon' kunnen sporten. Samen met de Esther Vergeer Foundation geven we deze kinderen en hun ouders de gelegenheid dit te onderzoeken via de Sportpoli, die 10 juni van start gaat. lees meer

Orikami en Radboudumc werken samen aan verbeterde instrumenten voor het monitoren van cognitieve functies op afstand

19 oktober 2021 Ingegeven door de hoge nood voor nieuwe, grootschalige dementie-preventie en behandelmogelijkheden, zijn artsen en onderzoekers hard op zoek naar verbeterde instrumenten voor het monitoren van cognitieve functies op afstand. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet