Wat is een klinisch arbeids­geneeskundige?

Klinisch arbeidsgeneeskundigen (KAG), zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en geregistreerd zijn als bedrijfsarts, die zich daarna hebben toegelegd op de gevolgen van specifieke aandoeningen voor werk. 

Hij of zij heeft naast algemene kennis en ervaring ook specifieke kennis over een bepaald medisch specialisme (bijvoorbeeld kanker, neurologie, infectieziekten of chronische darmontstekingen).

De KAG brengt in beeld welke (potentiële) belemmeringen er zijn voor werkhervatting en stelt op basis daarvan samen met de patiënt een interventieplan op. Ook adviseert de KAG patiënten, hun behandelaren en hun arbo-/bedrijfsarts en/of hun werkgevers bij vragen of problemen op het gebied van ziekte en werk. Denk aan werkgerelateerde oorzaken van ziekte, behoud van werk, (arbeids-)revalidatie, studie, weer starten met werken en inkomen.

Het doel van de zorg die zij bieden, is om zo goed mogelijk, naar behoefte en vermogen  verder te kunnen in (passend) werk of opleiding. Ook wordt aandacht besteed aan arbeid inzetten als herstelbevorderende factor. Gedurende het zorgproces ondersteunen zij de patiënt bij het voeren van regie over de doelen op het vlak van werk en wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Dit doen de KAG’s vaak in samenwerking met verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten in het team.

De KAG onderzoekt in eerste instantie of het werk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. Vervolgens worden de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het werk in kaart gebracht. Ook bespreken zij de mogelijkheden om te blijven werken tijdens behandeling. Mogelijk is een verwijzing naar (arbeids)revalidatie en gerichte ondersteuning bij re-integratie in het werk nodig. Als de patiënt toestemming geeft en als het nodig is, overleggen het behandelteam, de arbo-/bedrijfsarts en eventueel de werkgever met elkaar. 

Patiëntenzorg Arbeidsgerichte zorg Informatie voor professionals

Wat is arbeidsgerichte zorg?

Ziekte kan het voortzetten van werk (of studie) bemoeilijken. Daarom bieden wij in een aantal behandelteams arbeidsgerichte zorg aan. Dit doen we vanaf de diagnose en begeleiden patiënten bij de terugkeer naar of behoud van werk of studie.

lees meer

Wat is arbeidsgerichte zorg?

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen. Ziekte verstoort mogelijk het evenwicht en kan voortzetten van werk (of studie) bemoeilijken. Als dat het geval is, is het belangrijk dat de behandeling en begeleiding de patiënt ondersteunt bij vragen zoals: wat gaat de ziekte en de behandeling betekenen voor mijn werk? Welke behandeling of aanpassing in mijn werk is nodig om zo goed mogelijk verder te kunnen? Hoe kan ik zo omgaan met mijn ziekte zodat die mij zo min mogelijk belemmert in het functioneren? 

Deze vragen kunnen om te beginnen besproken worden met de medisch specialist of verpleegkundige. Soms is er meer specifieke kennis nodig. Daarom bieden wij in een aantal behandelteams arbeidsgerichte zorg vanaf de diagnose en begeleiden wij patiënten bij de terugkeer naar of behoud van werk of studie. Soms zijn het verpleegkundig specialisten die deze rol vervullen, in andere behandelteams zijn dat ergotherapeuten, maatschappelijk werkers of worden revalidatietherapeuten daarvoor ingezet. In een aantal behandelteams zijn klinisch arbeidsgeneeskundigen beschikbaar.


Wat is een klinisch arbeids­geneeskundige?

De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt in beeld welke (potentiële) belemmeringen er zijn voor werkhervatting, stelt een interventieplan op en adviseert patiënten, hun behandelaren, bedrijfsarts en werkgevers.

lees meer

Achtergrond­informatie

  • In September 2022 is een artikel verschenen waarin ervaringen en perspectieven van (zorg)professionals op werkhervatting en werkbehoud bij patiënten met ongeneeslijke kanker beschreven zijn.

    lees het artikel

  • Medewerkers
  • Intranet