Docent

Binnen de revalidatie vindt groepseducatie plaats. Dit zijn bijeenkomsten die steeds door wisselende disciplines verzorgd worden, met dus ook wisselende thema's. 

Door het bijwonen van de groepseducatie verkrijgt u kennis en inzicht over uw aandoening. Tevens kunt u tijdens een bijeenkomst ervaringen delen met mensen in een soortgelijke situatie. Soms kan dit confronterend voor u zijn, het besef wat de ziekte inhoudt en de gevolgen hiervan, maar vrijwel alle revalidanten zien de groepsbijeenkomsten als positieve aanvulling op het revalidatieprogramma. 


Over longrevalidatie

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische longziekte of mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege longkanker.

lees meer

Over longrevalidatie

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische longziekte of mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege longkanker. Naast het verbeteren van het lichamelijk functioneren, wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de aandoening en de bijbehorende klachten en beperkingen. Het doel is dat mensen beter leren omgaan met de aandoening en zodoende het dagelijks leven weer op kunnen pakken.

De longrevalidatie kan afhankelijk van de benodigde zorg en persoonlijke omstandigheden klinisch of poliklinisch plaatsvinden.

Voor de klinische longrevalidatie logeert u van maandag of dinsdag tot vrijdag in ons revalidatiecentrum. U heeft dan een eigen slaapkamer.


Contact Longrevalidatie

(024) 685 95 30
contactformulier

Maak een afspraak met de verpleegkundig specialist

Bespreek de behandeling longrevalidatie met uw longarts. Hij of zij kan u doorverwijzen voor een afspraak op het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Samen bepaalt u of revalidatie een geschikte behandeling voor u is. Zo ja, dan start u met een assessment.

Informatie over assessment

Is long­revalidatie geschikt voor u?

U kunt in aanmerking komen voor longrevalidatie wanneer u een chronische longaandoening heeft waarbij behandeling en onderzoek door de huisarts en longarts niet meer het gewenste resultaat heeft of u een operatie voor longkanker heeft ondergaan.

Ons doel

U hebt een chronische longaandoening en probeert hiermee een zo goed en aangenaam mogelijk leven te leiden. Maar hoe kunt u dat het beste doen? Onze longrevalidatie helpt u hierbij.

Onze patiënten vertellen hun verhaal

Bekijk de video en maak kennis met Jan en Trijntje, twee van onze longrevalidanten. Zij vertellen hun verhaal over het leven met een longaandoening en de periode voor, tijdens en na de revalidatie.

Het revalidatieprogramma


Wie kom ik tegen?

Tijdens uw revalidatie krijgt u begeleiding van verschillende zorgprofessionals.
 • Een belangrijk doel voor veel patiënten is het (opnieuw) herkennen en verkennen van de eigen lichamelijke mogelijkheden.

  lees meer


  Bewegingstherapeut

  Een belangrijk doel voor veel patiënten is het (opnieuw) herkennen en verkennen van de eigen lichamelijke mogelijkheden. Door middel van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten kan er gewerkt worden aan het verminderen van de bewegingsangst, beter luisteren naar lichaamssignalen, een betere energieverdeling en plezier in bewegen.

  De revalidant bemerkt hierdoor positieve effecten op zijn klachten en beperkingen. Dit levert een bijdrage aan de aanpassing aan en acceptatie van de lichamelijke mogelijkheden. De middelen die hiervoor ingezet worden zijn watertherapie, wandelen, buiten fietsen en verschillende bewegingsactiviteiten zowel buiten als in de sportzaal.

  Bewegingstherapie
  Het doel van bewegingstherapie is door middel van bewegen een gedragsverandering teweeg te brengen. Hierbij wordt geleerd om lichaamssignalen te herkennen en daar adequaat naar te handelen. Op die manier leert u beter om te gaan met uw aandoening.

  Doelen
  De bewegingstherapeut richt zich tijdens de revalidatie op het bewegen. Per revalidant wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden en aan de hand daarvan worden bewegingsdoelen geformuleerd. Zo heeft de ene
  revalidant als doel om weer te kunnen fietsen met of zonder elektrische trapondersteuning, terwijl een ander revalidant als doel heeft zijn angst te verminderen om tijdens inspanning benauwd te worden.

  Wat kunt u verwachten?
  Bewegingstherapie wordt aangeboden in groepsverband en/of individueel, waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen. Het specifieke van werken in groepen is dat de leden van de groep allen betrokken zijn bij elkaar. Juist deze betrokkenheid, verbondenheid en interactie met elkaar geven extra therapeutische mogelijkheden.

  De bewegingstherapeut richt zich op diverse thema’s zoals:

  • Lichaamssignalen herkennen
  • Temporiseren
  • Energie verdelen binnen activiteiten
  • Energie verdelen over de dag
  • Grenzen aangeven
  • Hulp vragen/toelaten
  • Verbetering/behoud uithoudingsvermogen en spierkracht

  Nazorg
  Voor de nazorg probeert de bewegingstherapeut u te activeren/stimuleren om samen een passende bewegingsactiviteit te vinden, zodat u na de revalidatie blijft bewegen.


 • Creatief therapeut

  Mensen die met ernstige longproblemen of longkanker geconfronteerd worden, moeten leren met het doorgemaakte te leven. Soms is het nodig het meegemaakte te herordenen, dingen bewust anders te doen of overtuigingen bij te stellen. Dit gaat vaak gepaard met gevoelens van angst, verdriet, frustratie, machteloosheid, eenzaamheid, wanhoop en boosheid. Veel mensen vinden dat lastig onder woorden te brengen.

  Creatieve therapie
  Een manier om met die gevoelens om te gaan en te zoeken naar nieuwe oplossingen is creatieve expressie. Hiervoor hoef je geen kunstenaar te zijn. De manier waarop iemand beeldend werkt, heeft vaak overeenkomsten met de manier waarop die persoon zijn of haar leven vormgeeft. De beelden ontstaan kunnen tot gesprekken, maar ook tot opluchting en inzicht leiden.


 • Diëtist

  Onze diëtisten zijn gespecialiseerd op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Door behandeling met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies tracht de diëtist uw lichamelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast heeft de diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij u begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.


 • Fysiotherapeut

  U kunt in het dagelijks leven problemen ervaren met inspannen ten gevolge van een verminderde conditie en/of spierkracht. Ook angst om uzelf in te spannen en pijn (na een longoperatie) kunnen hierin beperkend zijn. De fysiotherapeut richt zich samen met u op het verbeteren van het inspanningsvermogen. De training kan bestaan uit fitnesstraining, wandelen en eventueel zwemmen. Bovendien besteedt de fysiotherapeut aandacht aan een adequaat beweegtempo, een goede verhouding tussen inspanning en rust in het dagelijks leven, een goede ademhalingstechniek en het herwinnen van vertrouwen in uw lichaam. Deze doelstellingen kunnen zowel in een groep als individueel aan bod komen.

  Fysiotherapie
  De fysiotherapeut kan bij uw behandeling betrokken worden om:
  - het ophoesten van slijm (sputum) te bevorderen
  - oefeningen en adviezen te geven voor de ademhaling
  - uw inspanningsvermogen te trainen
  - adviezen te geven voor de thuissituatie

  1. Het bevorderen van het ophoesten van slijm (sputum)
  De fysiotherapeut leert u technieken om het ophoesten van sputum makkelijker te maken. Ook kan hij het gebruik van hulpmiddelen uitleggen.

  Twee ademhalingsoefeningen die u zelf kunt doen:
  a. Adem zo diep mogelijk in en houdt de adem een paar tellen vast. Adem daarna weer rustig uit. Probeer dit drie keer te doen. Neem steeds even rust tussendoor om weer op adem te komen. Het doel van deze
  oefening is om lucht achter het sputum te brengen. Dit vergemakkelijkt het ophoesten.
  b. Adem diep in en blaas daarna zo lang mogelijk hoorbaar uit tegen getuite lippen. Probeer dit drie keer te doen met de nodige rustpauzes tussendoor.

  2. Oefeningen en adviezen voor de ademhaling
  De fysiotherapeut kan worden ingeschakeld als u problemen heeft met:
  • de controle over de ademhaling
  • de opvang van benauwdheid

  Het aanleren van een efficiënte ademhaling vermindert benauwdheid en kortademigheid. Aandachtspunten van de fysiotherapeut zijn:
  • verbetering van het adempatroon in de rustsituatie
  • verbetering van het adempatroon bij inspanning
  • opvang van benauwdheid door houding en ademhaling
  • inzicht in de oorzaken van benauwdheid

  3. Trainen van het inspanningsvermogen
  Een longaandoening gaat vaak gepaard met een verminderd inspanningsvermogen. Dagelijkse handelingen als wassen, douchen en kleine stukjes lopen kunnen al een zware belasting vormen.

  De fysiotherapeut richt zich op:
  • verbetering/behoud van de spierkracht
  • verbetering/behoud van het uithoudingsvermogen met een oefenprogramma of fitness
  • na bedrust weer lopen en traplopen
  • instructie en aanvraag van hulpmiddelen
  • tempoaanpassing
  • goede verdeling tussen activiteiten en rust

  4. Adviezen voor de thuissituatie
  Hierbij komen aan de orde:
  • de omgang met uw aandoening
  • activiteiten in het dagelijks leven
  • sport en bewegen
  • begeleiding in de thuissituatie

  De fysiotherapeut kan u helpen bij het vinden van een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt. Indien nodig wordt een overdracht geschreven.


 • Longverpleegkundige

  De verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor u als patiënt. Ze heeft een brugfunctie naar alle andere disciplines. Doelen waar de verpleegkundige met u aandacht aan kan besteden zijn:
  • medicatie, instructie en informatie (bijwerkingen)
  • grenzen aangeven, temporiseren en energie verdelen in het dagelijks leven
  • planning maken
  • hervinden van evenwicht in het dagelijks leven
  • begeleiding nazorg en verwijzing naar andere hulpverleners

 • Maatschappelijk werker

  Ziek worden komt meestal onverwachts. Behandeling en opname in het ziekenhuis betekenen verandering in het dagelijks leven. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw directe omgeving zoals bijvoorbeeld uw partner en kinderen. Ook in de werksituatie kan het een en ander veranderen, wat gevolgen kan hebben voor uw financiële situatie. Kortom, ziek zijn kan grote invloed hebben op uw huidige leven, maar ook uw toekomst kan er geheel anders uit gaan zien.

  Maatschappelijk werk
  De maatschappelijk werker geeft u de ruimte te vertellen wat u meegemaakt heeft en helpt u bij:
  • verwerking van ziekte, opname en behandeling.
  • psychosociale problemen die te maken hebben met uw ziekte.
  • problemen die zich voordoen tussen u en uw omgeving gedurende de behandeling.

  Bijvoorbeeld bij:
  • Gevoelens van onmacht, angst en afhankelijkheid ten gevolge van de opname.
  • Gevoelens van angst, onzekerheid, boosheid en verdriet rondom de medische behandeling.
  • Acceptatie en verwerking van ziekte, beperking of handicap.
  • Problemen rondom leefstijl.
  • Reeds bestaande problematiek die invloed heeft op de ziekte en/of herstel belemmert.
  • Rouw- en verliesverwerking (verlies van mogelijkheden door ziekte).
  • Problemen in de sociale context (partner, gezin, familie en vrienden).
  • Praktische en/of materiële problemen
  • Problemen rondom werk (bemiddeling naar werkgever en/of arbodienst, verwijzing).
  • Bemiddeling en verwijzing (intern en extern).

  Geheimhoudingsplicht
  De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat de informatie die u geeft vertrouwelijk behandeld zal worden. Wanneer het voor uw behandeling van belang is om andere zorgverleners
  van uw situatie op de hoogte te stellen, zal de maatschappelijk werker dat vooraf met u bespreken.


 • Psycholoog

  De psycholoog is deskundig op het gebied van gedrag. U kan naar de medisch psycholoog worden verwezen voor bijvoorbeeld overmatige angsten, problemen met het accepteren van uw aandoening, het verwerken van de behandeling of ziekenhuisopname, klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden is of het achteruitgaan van het denken en het geheugen.

  Soms is het al voldoende om met hulp van een medisch psycholoog te ontdekken hoe de klachten ontstaan en hoe u ze onbewust in stand houdt. In andere gevallen moeten uw klachten behandeld worden en adviseert de medisch psycholoog over de behandelmogelijkheden.


Verloop van het traject

Het traject is afgestemd op de unieke patiënt en bestaat grofweg uit vier fasen: een afspraak op de poli, het assessment, het revalidatieprogramma en de terugkom-ochtend.
 • Uw longarts kan u verwijzen naar onze longrevalidatie.

  lees meer


  Maak een afspraak

  Als u het gevoel heeft dat longrevalidatie voor u een geschikte behandeling is, kunt u dit bespreken met uw longarts. Als uw longarts ook van mening is dat longrevalidatie een passende behandeling kan zijn, dan kan hij of zij u doorverwijzen naar het Radboudumc. U kom dan op het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Zij kan u verder informeren.


 • De terugkom momenten

  Na zes en twaalf maanden worden enkele onderzoeken en gesprekken herhaald. Op beide momenten komt u hiervoor twee keer naar het Radboudumc. De eerste keer voor een longfunctie, duurtest, vragenlijsten en het instellen van een Movemonitor. En de tweede keer voor een gesprek met uw behandelcoach en het doornemen van de resultaten van de onderzoeken. Centraal staat natuurlijk hoe het met uw gaat. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen of u op de goede weg bent of dat er aanpassingen gedaan dienen te worden. Uw eigen ervaringen zijn hierbij leidend.

  Rol van de partner

  De betrokkenheid van uw partner, of iemand die dichtbij u staat, is van groot belang voor uw revalidatie. Wij vragen hem of haar daarom nadrukkelijk bij het assessment en bij de oriëntatiedagen tijdens uw behandeling aanwezig te zijn.

  Hoe lang duurt het programma?

  Het totale behandelprogramma duurt in principe 10 weken.


Patiënt­ervaringen

Wilt u weten wat andere patiënten van onze zorg vinden? lees verder

Patiënt­ervaringen

Op ZorgkaartNederland vindt u waarderingen over onze zorgverlening, zo ook wat patiënten vinden van onze longrevalidatie. Bekijk hier de waarderingen of laat zelf een waardering achter.

In het Radboudumc meten wij ook patiëntervaringen. Lees daar hier meer over.

Algemene info


Naar de polikliniek

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: L
Verdieping: -1
Route: 951

bekijk route

Naar de polikliniek

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw L, Verdieping -1 en volg route 951

Kosten van zorg

Wij adviseren u daarom voorafgaand aan uw bezoek aan het Radboudumc de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

lees meer

Kosten van zorg

Longrevalidatie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Eventuele reiskosten worden over het algemeen niet vergoed. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.

Algemene informatie

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor ziektekosten afsluiten. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Op alle kosten voor ziekenhuiszorg die vergoed worden vanuit de basisverzekering is een verplicht eigen risico van toepassing. Het huidige bedrag vindt u op www.radboudumc.nl/kostenvanzorg.

Zorgverzekeraars

Het Radboudumc heeft afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Dit betekent niet automatisch dat alle behandelingen worden vergoed. Of u recht hebt op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het Radboudumc, is afhankelijk van de diagnose en behandeling, het eigen risico en de verzekeringspolis die u hebt. Wij adviseren u daarom voorafgaand aan uw bezoek aan het Radboudumc de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op www.radboudumc.nl/kostenvanzorg.

Informatiepunt Kosten van Zorg

U  kunt uw vragen ook persoonlijk stellen door contact op te nemen met het Informatiepunt Kosten van Zorg. Het Informatiepunt is bereikbaar per mail op kostenvanzorg@radboudumc.nl en telefonisch via 024 - 361 33 93 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

 • Medewerkers
 • Intranet