Afbouwfase

In de afbouwfase staat uw terugkeer naar huis centraal. We bereiden uw ontslag zorgvuldig met u voor. Indien gewenst gaat u ter voorbereiding op het ontslag een dag extra naar huis. In deze fase gaat u thuis voortzetten wat u tijdens uw behandeling heeft geleerd. Aan het einde van het longrevalidatieprogramma (meestal een week na de revalidatie) wordt een aantal onderzoeken herhaald. In een eindgesprek worden de resultaten met u en uw partner/naaste besproken. Voor beide momenten (de onderzoeken en het gesprek) komt u terug naar ons centrum.
Patiëntenzorg Behandelingen Longrevalidatie Programma longrevalidatie

Over het longrevalidatieprogramma

Het programma van de longrevalidatie is verdeeld in vijf verschillende behandelpaden. Naar aanleiding van het assessment wordt bepaald welk behandelpad het beste bij u past. Het programma duurt in principe 10 weken. lees meer

Over het longrevalidatieprogramma

Het programma van de longrevalidatie is verdeeld in 5 verschillende behandelpaden. Naar aanleiding van het assessment wordt bepaald welk behandelpad het beste bij u past. Elk pad bestaat uit medische begeleiding, educatie/voorlichting, omgaan met uw aandoening/klachten, zelfhulp en heeft een eigen kijk op 'bewegen'. Zo kan het 'meer bewegen' centraal staan maar ook 'anders bewegen' of 'aangepast bewegen'.

Onder leiding van een longarts wordt begeleiding en behandeling geboden door de verpleegkundige, fysiotherapeut, bewegingstherapeut, creatief therapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. Zij werken met u onder andere aan:
 • Het optimaliseren van uw fysieke toestand: medicatie, stoppen met roken, verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht.
 • het vergroten van uw kennis en ziekte-inzicht.
 • Een efficiënte ademhaling en het omgaan met benauwdheid.
 • Een verantwoord eetpatroon.
 • Het beter leren omgaan met de aandoening binnen uw gezin, werk en/of vrije tijd.
Aan deze onderdelen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. Dit gebeurt door ademhalings- en ontspanningsoefeningen, fitness, wandelen, zwemmen, sport- en spel en andere groepsgebonden activiteiten, zoals creatieve therapie. De onderdelen zijn aangepast op uw mogelijkheden. Daarnaast wordt er voorlichting en scholing gegeven. Het programma duurt in principe 10 weken.

Contact Longrevalidatie

(024) 685 95 30
contactformulier

Het programma

 • Ongeveer 1 tot 2 weken voor aanvang van de longrevalidatie vindt het startgesprek plaats. Tijdens het startgesprek wordt het assessment afgesloten en maakt u kennis met uw behandelcoach.

  lees meer


  Startgesprek

  Ongeveer 1 tot 2 weken voor aanvang van de longrevalidatie vindt het startgesprek plaats met de assessment coördinator en uw behandelcoach. Tijdens het startgesprek wordt het assessment afgesloten en maakt u kennis met uw behandelcoach. De behandelcoach is een medewerker van het longrevalidatieteam en zal u gedurende de longrevalidatie begeleiden. Tijdens dit gesprek ontvangt u alvast uw persoonlijke map, lichten we het behandelpad en programma toe, leggen we data vast wanneer uw partner/naaste meeloopt tijdens de longrevalidatie en bespreken we een behandelovereenkomst.  Het is wenselijk dat uw partner/naaste bij dit gesprek aanwezig is.

 • Introductiedag

  Het revalidatieprogramma start voor iedereen met een introductiedag. Deze dag is altijd op maandag en is voor de mensen die in dezelfde week starten met de longrevalidatie. De introductiedag bestaat uit groepsvoorlichting en er worden individuele afspraken gemaakt. Het is wenselijk als uw partner/naaste hierbij aanwezig is.

 • Metingen tijdens longrevalidatie

  Er worden nog verschillende testen afgenomen tijdens de longrevalidatie. In de eerste weken vindt er een fietsduurtest plaats en tevens 2 looptesten. Na de longrevalidatie zullen er testen herhaald worden als eindmeting van de longrevalidatie. Denk hierbij aan eenvoudige longfunctieonderzoek, fietsduurtest, looptest en het vragenlijstonderzoek.

 • Partnerdagen

  In de tweede helft van uw behandeling vinden er 2 oriëntatiedagen plaats. Tijdens de oriëntatiedagen proberen wij u en uw partner/naaste verder inzicht te geven in uw gezamenlijke situatie en in hoe uw partner u actief kan bijstaan tijdens en na uw behandeling. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan het bespreken van uw gezondheid en de gevolgen daarvan voor de familie en omgeving. Ook wordt uitleg gegeven over uw totale behandeling en bespreken we de voortgang ten aanzien van uw doelen en verwachtingen. Daarnaast volgt uw partner/naaste de geplande groepsonderdelen.

Behandelcoach

Tijdens het gehele revalidatieproces wordt u begeleid door een behandelcoach. Daarnaast vervult uw persoonlijke behandelcoach ook een begeleidende rol in het eerste jaar na de longrevalidatie. lees meer

Behandelcoach

Tijdens het gehele revalidatieproces wordt u begeleid door een behandelcoach bij:
 • Het zo concreet mogelijk maken van uw persoonlijke doelen.
 • Het bewaken van het revalidatieproces.
 • Het 3 wekelijkse overleg met het team van behandelaren (MDO)
Daarnaast vervult uw persoonlijke behandelcoach ook een begeleidende rol in het eerste jaar na de longrevalidatie.

Wie kom ik tegen?

Tijdens uw revalidatie krijgt u begeleiding van verschillende zorgprofessionals.
 • Een belangrijk doel voor veel patiënten is het (opnieuw) herkennen en verkennen van de eigen lichamelijke mogelijkheden.

  lees meer


  Bewegingstherapeut

  Een belangrijk doel voor veel patiënten is het (opnieuw) herkennen en verkennen van de eigen lichamelijke mogelijkheden. Door middel van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten kan er gewerkt worden aan het verminderen van de bewegingsangst, beter luisteren naar lichaamssignalen, een betere energieverdeling en plezier in bewegen.

  De revalidant bemerkt hierdoor positieve effecten op zijn klachten en beperkingen. Dit levert een bijdrage aan de aanpassing aan en acceptatie van de lichamelijke mogelijkheden. De middelen die hiervoor ingezet worden zijn watertherapie, wandelen, buiten fietsen en verschillende bewegingsactiviteiten zowel buiten als in de sportzaal.

  Bewegingstherapie
  Het doel van bewegingstherapie is door middel van bewegen een gedragsverandering teweeg te brengen. Hierbij wordt geleerd om lichaamssignalen te herkennen en daar adequaat naar te handelen. Op die manier leert u beter om te gaan met uw aandoening.

  Doelen
  De bewegingstherapeut richt zich tijdens de revalidatie op het bewegen. Per revalidant wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden en aan de hand daarvan worden bewegingsdoelen geformuleerd. Zo heeft de ene
  revalidant als doel om weer te kunnen fietsen met of zonder elektrische trapondersteuning, terwijl een ander revalidant als doel heeft zijn angst te verminderen om tijdens inspanning benauwd te worden.

  Wat kunt u verwachten?
  Bewegingstherapie wordt aangeboden in groepsverband en/of individueel, waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen. Het specifieke van werken in groepen is dat de leden van de groep allen betrokken zijn bij elkaar. Juist deze betrokkenheid, verbondenheid en interactie met elkaar geven extra therapeutische mogelijkheden.

  De bewegingstherapeut richt zich op diverse thema’s zoals:

  • Lichaamssignalen herkennen
  • Temporiseren
  • Energie verdelen binnen activiteiten
  • Energie verdelen over de dag
  • Grenzen aangeven
  • Hulp vragen/toelaten
  • Verbetering/behoud uithoudingsvermogen en spierkracht

  Nazorg
  Voor de nazorg probeert de bewegingstherapeut u te activeren/stimuleren om samen een passende bewegingsactiviteit te vinden, zodat u na de revalidatie blijft bewegen.


 • Creatief therapeut

  Mensen die met ernstige longproblemen of longkanker geconfronteerd worden, moeten leren met het doorgemaakte te leven. Soms is het nodig het meegemaakte te herordenen, dingen bewust anders te doen of overtuigingen bij te stellen. Dit gaat vaak gepaard met gevoelens van angst, verdriet, frustratie, machteloosheid, eenzaamheid, wanhoop en boosheid. Veel mensen vinden dat lastig onder woorden te brengen.

  Creatieve therapie
  Een manier om met die gevoelens om te gaan en te zoeken naar nieuwe oplossingen is creatieve expressie. Hiervoor hoef je geen kunstenaar te zijn. De manier waarop iemand beeldend werkt, heeft vaak overeenkomsten met de manier waarop die persoon zijn of haar leven vormgeeft. De beelden ontstaan kunnen tot gesprekken, maar ook tot opluchting en inzicht leiden.


 • Diëtist

  Onze diëtisten zijn gespecialiseerd op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Door behandeling met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies tracht de diëtist uw lichamelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast heeft de diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij u begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.


 • Docent

  Binnen de revalidatie vindt groepseducatie plaats. Dit zijn bijeenkomsten die steeds door wisselende disciplines verzorgd worden, met dus ook wisselende thema's. 

  Door het bijwonen van de groepseducatie verkrijgt u kennis en inzicht over uw aandoening. Tevens kunt u tijdens een bijeenkomst ervaringen delen met mensen in een soortgelijke situatie. Soms kan dit confronterend voor u zijn, het besef wat de ziekte inhoudt en de gevolgen hiervan, maar vrijwel alle revalidanten zien de groepsbijeenkomsten als positieve aanvulling op het revalidatieprogramma. 


 • Fysiotherapeut

  U kunt in het dagelijks leven problemen ervaren met inspannen ten gevolge van een verminderde conditie en/of spierkracht. Ook angst om uzelf in te spannen en pijn (na een longoperatie) kunnen hierin beperkend zijn. De fysiotherapeut richt zich samen met u op het verbeteren van het inspanningsvermogen. De training kan bestaan uit fitnesstraining, wandelen en eventueel zwemmen. Bovendien besteedt de fysiotherapeut aandacht aan een adequaat beweegtempo, een goede verhouding tussen inspanning en rust in het dagelijks leven, een goede ademhalingstechniek en het herwinnen van vertrouwen in uw lichaam. Deze doelstellingen kunnen zowel in een groep als individueel aan bod komen.

  Fysiotherapie
  De fysiotherapeut kan bij uw behandeling betrokken worden om:
  - het ophoesten van slijm (sputum) te bevorderen
  - oefeningen en adviezen te geven voor de ademhaling
  - uw inspanningsvermogen te trainen
  - adviezen te geven voor de thuissituatie

  1. Het bevorderen van het ophoesten van slijm (sputum)
  De fysiotherapeut leert u technieken om het ophoesten van sputum makkelijker te maken. Ook kan hij het gebruik van hulpmiddelen uitleggen.

  Twee ademhalingsoefeningen die u zelf kunt doen:
  a. Adem zo diep mogelijk in en houdt de adem een paar tellen vast. Adem daarna weer rustig uit. Probeer dit drie keer te doen. Neem steeds even rust tussendoor om weer op adem te komen. Het doel van deze
  oefening is om lucht achter het sputum te brengen. Dit vergemakkelijkt het ophoesten.
  b. Adem diep in en blaas daarna zo lang mogelijk hoorbaar uit tegen getuite lippen. Probeer dit drie keer te doen met de nodige rustpauzes tussendoor.

  2. Oefeningen en adviezen voor de ademhaling
  De fysiotherapeut kan worden ingeschakeld als u problemen heeft met:
  • de controle over de ademhaling
  • de opvang van benauwdheid

  Het aanleren van een efficiënte ademhaling vermindert benauwdheid en kortademigheid. Aandachtspunten van de fysiotherapeut zijn:
  • verbetering van het adempatroon in de rustsituatie
  • verbetering van het adempatroon bij inspanning
  • opvang van benauwdheid door houding en ademhaling
  • inzicht in de oorzaken van benauwdheid

  3. Trainen van het inspanningsvermogen
  Een longaandoening gaat vaak gepaard met een verminderd inspanningsvermogen. Dagelijkse handelingen als wassen, douchen en kleine stukjes lopen kunnen al een zware belasting vormen.

  De fysiotherapeut richt zich op:
  • verbetering/behoud van de spierkracht
  • verbetering/behoud van het uithoudingsvermogen met een oefenprogramma of fitness
  • na bedrust weer lopen en traplopen
  • instructie en aanvraag van hulpmiddelen
  • tempoaanpassing
  • goede verdeling tussen activiteiten en rust

  4. Adviezen voor de thuissituatie
  Hierbij komen aan de orde:
  • de omgang met uw aandoening
  • activiteiten in het dagelijks leven
  • sport en bewegen
  • begeleiding in de thuissituatie

  De fysiotherapeut kan u helpen bij het vinden van een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt. Indien nodig wordt een overdracht geschreven.


 • Longverpleegkundige

  De verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor u als patiënt. Ze heeft een brugfunctie naar alle andere disciplines. Doelen waar de verpleegkundige met u aandacht aan kan besteden zijn:
  • medicatie, instructie en informatie (bijwerkingen)
  • grenzen aangeven, temporiseren en energie verdelen in het dagelijks leven
  • planning maken
  • hervinden van evenwicht in het dagelijks leven
  • begeleiding nazorg en verwijzing naar andere hulpverleners

 • Maatschappelijk werker

  Ziek worden komt meestal onverwachts. Behandeling en opname in het ziekenhuis betekenen verandering in het dagelijks leven. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw directe omgeving zoals bijvoorbeeld uw partner en kinderen. Ook in de werksituatie kan het een en ander veranderen, wat gevolgen kan hebben voor uw financiële situatie. Kortom, ziek zijn kan grote invloed hebben op uw huidige leven, maar ook uw toekomst kan er geheel anders uit gaan zien.

  Maatschappelijk werk
  De maatschappelijk werker geeft u de ruimte te vertellen wat u meegemaakt heeft en helpt u bij:
  • verwerking van ziekte, opname en behandeling.
  • psychosociale problemen die te maken hebben met uw ziekte.
  • problemen die zich voordoen tussen u en uw omgeving gedurende de behandeling.

  Bijvoorbeeld bij:
  • Gevoelens van onmacht, angst en afhankelijkheid ten gevolge van de opname.
  • Gevoelens van angst, onzekerheid, boosheid en verdriet rondom de medische behandeling.
  • Acceptatie en verwerking van ziekte, beperking of handicap.
  • Problemen rondom leefstijl.
  • Reeds bestaande problematiek die invloed heeft op de ziekte en/of herstel belemmert.
  • Rouw- en verliesverwerking (verlies van mogelijkheden door ziekte).
  • Problemen in de sociale context (partner, gezin, familie en vrienden).
  • Praktische en/of materiële problemen
  • Problemen rondom werk (bemiddeling naar werkgever en/of arbodienst, verwijzing).
  • Bemiddeling en verwijzing (intern en extern).

  Geheimhoudingsplicht
  De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat de informatie die u geeft vertrouwelijk behandeld zal worden. Wanneer het voor uw behandeling van belang is om andere zorgverleners
  van uw situatie op de hoogte te stellen, zal de maatschappelijk werker dat vooraf met u bespreken.


 • Psycholoog

  De psycholoog is deskundig op het gebied van gedrag. U kan naar de medisch psycholoog worden verwezen voor bijvoorbeeld overmatige angsten, problemen met het accepteren van uw aandoening, het verwerken van de behandeling of ziekenhuisopname, klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden is of het achteruitgaan van het denken en het geheugen.

  Soms is het al voldoende om met hulp van een medisch psycholoog te ontdekken hoe de klachten ontstaan en hoe u ze onbewust in stand houdt. In andere gevallen moeten uw klachten behandeld worden en adviseert de medisch psycholoog over de behandelmogelijkheden.


Eigen regie

We vinden het belangrijk dat u inbreng heeft in uw behandeling en nodigen u uit een actieve rol aan te nemen binnen uw revalidatie. lees meer

Eigen regie

We vinden het van belang dat u zelf een grote inbreng heeft in uw behandeling. Het gaat ten slotte om uw gezondheid en de wensen en verwachtingen die u heeft. We nodigen u uit om een actieve rol aan te nemen binnen uw longrevalidatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
 • Het zo concreet mogelijk maken van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen.
 • U bent aanwezig bij het overleg met het behandelteam ten aanzien van de voortgang van het revalidatieproces. Deze overleggen (MDO’s) vinden plaats in week 3, 6,9 en aan het eind van uw longrevalidatie.

Terugkom­momenten

Na 6 en 12 maanden worden enkele onderzoeken en gesprekken herhaald. lees meer

Terugkom­momenten

Na 6 en 12 maanden worden enkele onderzoeken en gesprekken herhaald. Op beide momenten komt u hiervoor 2 keer naar ons centrum. De eerste keer voor een longfunctie onderzoek, spierkrachtmeting, vragenlijstonderzoek en het instellen van een Movemonitor. De tweede keer komt u voor een gesprek met uw behandelcoach en neemt u samen de resultaten door van de onderzoeken. Centraal staat natuurlijk hoe het met uw gaat. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen of u op de goede weg bent of dat er aanpassingen nodig zijn. Uw eigen ervaringen zijn hierbij leidend.
 • Medewerkers
 • Intranet