Patientenzorg Behandelingen Neurorevalidatie en therapie

Wat is neurorevalidatie en therapie?

Al vanaf de eerste dag van het CVA starten we met neurorevalidatie. Hiermee willen we u weer zo zelfstandig en goed mogelijk laten functioneren in het dagelijks leven én we willen complicaties voorkomen.

lees meer

Wat is neurorevalidatie en therapie?

Al vanaf de eerste dag van het CVA starten we met neurorevalidatie. Hiermee willen we u weer zo zelfstandig en goed mogelijk laten functioneren in het dagelijks leven én we willen complicaties voorkomen. 

Neurorevalidatie 24-uurs concept

Neurorevalidatie is een 24-uurs concept. Dit betekent dat u niet alleen de therapie volgt bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist, maar dat u het geleerde ook toepast in uw dagelijkse activiteiten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het trainen van activiteiten als wassen en aankleden, uit bed komen, naar het toilet lopen, meer bijdraagt aan het herstel van een CVA dan alleen het krijgen van fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. 
 

Van opname naar revalidatie

Als u met een CVA binnenkomt op de Spoedeisende Hulp, gaat u voor de eerste behandeling naar de stroke-unit. Op deze afdeling houden we uw vitale functies, zoals bloeddruk, ademhaling en hartritme nauwlettend in de gaten via monitorbewaking. Na 24 tot 48 uur gaat u voor verdere behandeling naar de Neurologie Verpleegafdeling.

Tijdens de opname krijgt u enkele onderzoeken om na te gaan waarom u een bloeding of een infarct hebt doorgemaakt en wat eventuele risicofactoren zijn. Ook starten we met uw revalidatie. Op de verpleegafdeling kijken we welke plek binnen het CVA-netwerk de juiste plek is voor u om verder te revalideren:

 • thuis
 • in de Sint Maartenskliniek
 • op de CVA-herstelafdeling

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Thuis revalideren

Als u in het ziekenhuis zo goed herstelt dat u geen revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis nodig hebt, kunt u rechtstreeks naar huis.

lees meer

Thuis revalideren

Als u in het ziekenhuis zo goed herstelt dat u geen revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis nodig hebt, kunt u rechtstreeks naar huis.

Aandachtspunten bij ontslag naar huis

 • Nieuwe klachten: Bij nieuwe acute klachten (zoals uitval van arm, been, een scheef gelaat of acute problemen met  praten) die langer duren dan 10 minuten moet u 112 bellen. Op de Spoedeisende Hulp kijken we dan of u een nieuwe (recidief) CVA of TIA hebt. Als de klachten korter dan 10 minuten duren, kunt u op werkdagen tijdens kantoortijden contact opnemen met de verpleegkundig specialist op de polikliniek. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.
 • Klachten die verergeren: Als u het gevoel hebt dat uw klachten langzaam verergeren, kan dat komen door bijvoorbeeld vermoeidheid of spanningen. Als u zich hier zorgen over maakt kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist op de polikliniek of dit bepreken bij de controle na twee weken. 
 • Bijwerkingen: Heeft u last van bijwerkingen van medicatie zoals erge hoofdpijn? Neem dan contact op met de Neurologie Polikliniek.
 • Belastbaarheid: Na uw ontslag mag u alles weer doen. Belangrijk is om daarbij goed naar uw lichaam te luisteren en conditie op te bouwen. Lichamelijke inspanning is goed voor hart- en bloedvaten. Als dat voor u afwijkend is, bespreekt de arts dit met u.

Revalideren in de Sint Maartenskliniek

Gaat u voor revalidatie naar het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek, dan proberen zij de eerste twee weken een goed beeld te krijgen van uw situatie. Het accent ligt deze eerste twee weken niet op behandeling, maar op onderzoek en observatie.

lees meer

Revalideren in de Sint Maartenskliniek

Gaat u voor revalidatie naar het revalidatiecentrum  van de Sint Maartenskliniek, dan proberen zij de eerste twee weken een goed beeld te krijgen van uw situatie. Het accent ligt deze eerste twee weken niet op behandeling, maar op onderzoek en observatie. De revalidatiearts stelt vervolgens een revalidatieplan op. Daarbij houden we rekening met uw wensen. Met de revalidatie-activiteiten willen we u zo goed mogelijk voorbereiden op uw nieuwe leefsituatie en u leren omgaan met uw beperkingen.

Behandelteam

Uw revalidatie vraagt om motivatie en inzet. Een team van behandelaars ondersteunt u daarbij. Zij werken nauw samen om de behandelingen goed op elkaar en op uw wensen af te stemmen. U kunt te maken krijgen met de volgende behandelaars: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist, verpleegkundige.

Speciale aandachtsgebieden

Belangrijke onderdelen van het revalidatieprogramma zijn:

 • sport: u kunt bepaalde sporten uitproberen die uw herstel bevorderen en na uw ontslag wellicht een plezierige tijdbesteding kunnen vormen.
 • arbeidsrevalidatie: we onderzoeken de mogelijkheden om geheel of gedeeltelijk (weer) een (nieuwe) plaats te krijgen in het arbeidsproces.
 • activiteitenbegeleiding: met aandacht voor ontspanning,  afleiding en zinvolle tijdbesteding.

Ontslag en nazorg

De duur van de opname verschilt per persoon. Als de ontslagdatum bekend is, bespreekt de revalidatiearts de eventuele nazorg met u.

Betrokkenheid van partner en/of familie

Om het revalidatieproces goed te laten verlopen, betrekken we in overleg met u, uw naaste omgeving bij uw revalidatie. We werken in fases naar uw ontslag toe en oefenen met meeloop- en trainingsdagen voor uw naaste omgeving en oefenweekenden thuis. Tijdens de meeloop- en trainingsdagen vragen we degene die thuis bij uw verzorging betrokken is, mee te komen naar het revalidatiecentrum om diverse dagelijkse handelingen te oefenen. Door thuis te oefenen kan blijken waar nog extra aandacht voor nodig is en of er nog (andere) aanpassingen in huis nodig zijn.


Revalideren op een CVA-herstelafdeling

Bij verpleeghuis Margriet (Nijmegen), verpleeghuis Irene (Groesbeek) en verpleeghuis Kalorama (Beek-Ubbergen) hebben ze speciale herstelafdelingen gericht op de revalidatie van mensen met een CVA. De revalidatie richt zich op het vinden van een nieuw evenwicht, lichamelijk en geestelijk.

lees meer

Revalideren op een CVA-herstelafdeling

Bij verpleeghuis Margriet (Nijmegen), verpleeghuis Irene (Groesbeek) en verpleeghuis Kalorama (Beek-Ubbergen) hebben ze speciale herstelafdelingen gericht op de revalidatie van mensen met een CVA. De revalidatie richt zich op het vinden van een nieuw evenwicht, lichamelijk en geestelijk. We willen u zo snel en zo zelfstandig mogelijk thuis of in een andere woonomgeving laten functioneren.

Behandeling, zorg en begeleiding

De therapie, zorg en begeleiding die is opgestart in het ziekenhuis wordt voortgezet op de herstelafdeling. Het ziekenhuis zorgt voor een goede overdracht, zodat de zorgverleners van de herstelafdeling op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie en de behandeling en therapie die u hebt gehad. Zo kan de herstelafdeling daar goed bij aansluiten.

Extra begeleiding en activiteiten

De herstelafdeling kent een aantal extra  begeleidingsmogelijkheden ten opzichte van het ziekenhuis:
 • Gespreksgroep: u kunt onder deskundige begeleiding ervaringen uitwisselen met medecliënten.
 • Huishouden en Dagelijs Leven-kamer: een speciale ingerichte kamer waar u kunt oefenen met huishoudelijke taken.
 • Souperproject: u zorgt regelmatig zelf voor de bereiding van de avondmaaltijd en eet samen met uw medecliënten.
 • Scholing partners en verwanten (mantelzorg): uw familie kan altijd bij uw therapie en behandeling aanwezig zijn. Zo kunnen zij ontdekken wat de beste manier is om u te helpen.

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer