Contact verwijzers

U kunt contact opnemen met ons aanmeldbureau via:

lees meer

Contact verwijzers

Huisartsen, psychiaters of andere medisch specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Huisartsen uit de regio Nijmegen kunnen ook verwijzen via Zorgdomein. Onze verwijsmogelijkheden zijn erop gericht zo snel mogelijk passende zorg voor uw patiënt te bieden. Hiervoor hebben we een aanmeldcoördinator.

T (024) 361 35 13
opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl 


Verwijsbrieven

Verwijsbrieven kunt u:

 • per post sturen naar:
  Radboudumc
  Afdeling Psychiatrie BackOffice Patiëntenzorg,
  Huispost 966
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen

Verwijs­procedures polikliniek

Patiënten kunnen worden verwezen door huisarts of medisch specialist voor diagnostiek en behandeladvies of second opinion.

lees meer

Verwijs­procedures polikliniek

Diagnostische polikliniek

Patiënten kunnen worden verwezen door huisarts of medisch specialist voor diagnostiek en behandeladvies of second opinion. Bij de verwijzing graag altijd de medische gegevens alsmede de afschriften van informatie over eerdere psychiatrische of psychologische behandelingen toevoegen. Wij behandelen patiënten in principe alleen voor de duur van de behandeling waarvoor ze zijn doorverwezen, of niet langer dan één jaar. Bij (poli)klinisch ontslag volgt altijd een brief met daarin adviezen voor verdere behandeling.

Aanmelden

Aanmelding kan via Zorgdomein of schriftelijk.

Schriftelijke aanmelding 

Polikliniek psychiatrie
Radboudumc
Huispost 961
Afdeling Psychiatrie
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

psychiatrie@radboudumc.nl

Twijfelt u over verwijzing of wilt u overleggen over uw patiënt? Bel dan met onze aanmeldcoördinatoren: 024-8187160.
 

Zorgprogramma's


Zorgprogramma impulsregulatie

Binnen ons zorgprogramma impulsregulatie bieden wij hoog specialistische academische zorg aan mensen met ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme) en verslavingsproblematiek.

lees meer

Zorgprogramma impulsregulatie

Ontwikkelingsstoornissen beïnvloeden de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden. Mensen kunnen hier terecht voor complexe diagnostiek en gericht behandeladvies, second of third opinions en (kortdurende) behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Wij zijn gespecialiseerd in de complexe en academische diagnostiek en behandeling van ADHD, de autismespectrumstoornissen al dan niet in combinatie met een andere psychische of somatische aandoening. 

Verslaving is een van de speerpunten van Radboudumc. Wij bieden patienten met verslaving:

 • detoxificatie (in het bijzonder bij complicerende somatische en/of psychiatrische comorbiditeit)
 • diagnostiek naar psychiatrische comorbiditeit 
 • behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek
 • snelle detoxificatie van benzodiazepinen middels flumazenil
 • opioid rotatie bij patienten met chronische pijn
 • geintegreerde behandeling ADHD en verslaving

Patienten worden indien mogelijk vooraf poliklinisch gezien ter voorbereiding op een eventuele opname. Langduriger verslavingszorg wordt niet vanuit Radboudumc geboden en dient in de eigen regio plaats te vinden.


Zorgprogramma Algemene en acute ziekenhuispsychiatrie

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc.

lees meer

Zorgprogramma Algemene en acute ziekenhuispsychiatrie

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Op onze High Intensive Care wordt zeer intensieve zorg en begeleiding geleverd aan psychiatrische patiënten. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben. We hebben zeer moderne faciliteiten en onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment'. Dit heeft een positieve invloed op het welbevinden en het gedrag van de patiënten en medewerkers.

Via dit webformulier kunt u uw patiënt doorverwijzen.


Zorgprogramma stressregulatie

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen. U kunt volwassenen en ouderen met stemmingsklachten doorverwijzen naar onze polikliniek of medisch psychiatrische unit (MPU).

lees meer

Zorgprogramma stressregulatie

Stemming+, zo heet het zorgaanbod van de afdeling Psychiatrie op het gebied van stemmingsstoornissen. Het omvat de zorg voor zowel volwassenen als ouderen. Mensen kunnen hier terecht voor diagnostiek en gericht behandeladvies, second of third opinions en (kortdurende) behandeling van stemmingsstoornissen. Juist als het wat ‘complexer’ wordt. Bijvoorbeeld als iemand al meerdere depressies heeft gehad, er comorbide stoornissen (zowel psychiatrisch als somatisch) spelen, psychiatrische problemen rondom de zwangerschap optreden, of juist als iemand op late leeftijd ineens depressief wordt. 

Persoonsgericht advies antidepressivamet medicatie­review en farmacogenetica

Veel depressieve patiënten rapporteren bijwerkingen en/of onvoldoende effect van hun huidige antidepressieve medicatie. Een persoonsgericht medicatieadvies kan uitkomst bieden. Dit advies kan lijden tot een reductie van behandelduur en/of ligdagen en het verbeteren van de prognose van de patiënt.


Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu. lees meer

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness Based Cognitieve therapie (MBCT) is een training die meditatietechnieken combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. MBCT wordt als onderdeel van de behandeling vergoed indien er sprake is van psychische stoornis.

Specifieke verwijsprocedures


Verwijzing voor dialectische schematherapie (DST)

DST is een nieuw behandelprogramma voor mannen met AD(H)D en moeilijke behandelbare verslavingsproblematiek en bestaat uit een groepstherapeutisch programma gebaseerd op dialectische gedragstherapie en schematherapie.

lees meer

Verwijzing voor dialectische schematherapie (DST)

Sinds 2023 bieden wij dialectische schematherapie aan. Dit is een nieuw behandelprogramma voor mannen met AD(H)D en moeilijke behandelbare verslavingsproblematiek en bestaat uit een groepstherapeutisch programma gebaseerd op dialectische gedragstherapie en schematherapie. Vaak combineren we deze behandeling met emotieregulatieproblematiek.

Het programma bestaat uit een combinatie van:

 • groepspsychotherapie
 • vaardigheidstraining
 • psychomotore therapie

Het is een intensief programma, waarbij patiënten gedurende 7 maanden op maandag- en dinsdagochtend therapie volgen.

Moment waarop patiënten kunnen starten

Vanaf april/mei 2024 start waarschijnlijk een nieuwe groep.

Patiënten aanmelden

Heeft u patiënten die mogelijk kunnen profiteren van dit behandelaanbod? Neem dan contact op met:


Verwijzing voor esketamine neusspray

Esketamine neusspray wordt gebruikt als behandeling bij (ernstige) unipolaire, therapieresistente depressie. 

lees meer

Verwijzing voor esketamine neusspray

Aanmelden?

Er moet sprake zijn van een (ernstige) unipolaire depressie, waarbij geen respons is geweest op ten minste 3 farmacologische behandelstappen met antidepressiva waarvan tenminste 1 augmentatiestrategie (lithium, atypische antipsychotica of mirtazapine).

Een patiënt komt niet in aanmerking voor behandeling met esketamine in het geval van: 

 • Depressie in het kader van bipolaire stoornis
 • Recent myocardinfarct of cerebrovasculair accident (<6 weken)
 • Onbehandelde (instabiele) hoge bloeddruk
 • Zwangerschap

Wat gebeurt er als een patiënt is verwezen?

Eerst vindt er een intake plaats die gericht is op de indicatie voor esketamine. Daarna formuleren we een behandeladvies (desgewenst breder dan esketamine). 
Voor de aanvang van de behandeling krijgt de patiënt uitleg over de behandeling. Na de indicatie proberen we wachttijd tot de behandeling zo kort mogelijk te houden. 

Tijdens de eerste instelfase vindt de behandeling gedurende 4 weken 2x per week plaats. De bijwerkingen zijn in de meeste gevallen mild en de behandeling wordt over het algemeen goed verdragen. Alleen als er voldoende respons is waargenomen wordt er doorbehandeld in de optimalisatiefase. Gedurende 4 weken krijgt de patiënt dan 1x per week de behandeling. 
Hierna wordt tijdens de onderhoudsfase de frequentie van de behandeling verlaagd tot een minimum. Dit varieert van 1x per week tot 1x per 3 weken. 

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Om dit goed te doen ontvangt de patiënt verschillende vragenlijsten gedurende het behandeltraject. Met name in de onderhoudsfase (maar soms ook al bij de instelfase) kan in overleg met de verwijzer verdere behandeling (bijv. psychotherapie) worden opgestart. De verwijzer blijft betrokken tijdens de behandeling, blijft de patiënt zien en beoordeelt mee bij de evaluatie van de effecten. 

Voor dit gehele traject wordt de patiënt om toestemming gevraagd om mee te doen aan het landelijk verzamelen van gegevens over de behandeling met esketamine neusspray. Zie hiervoor ook deze website.

Wat kan u van ons verwachten na de behandeling?

Wij rapporteren resultaat van de intake en eventueel later de behandeling terug aan de behandelaar/verwijzer. Daarnaast zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg over de betreffende patiënt en betrekken u bij de evaluaties. U neemt de behandeling weer (geheel) over na afronding van de esketamine neusspray behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

Contact voor overleg

Neem hiervoor contact op met Dr. H.G. (Eric) Ruhe, psychiater

Verwijzen?

Verwijzing is mogelijk via Zorgdomein. Verwijzing via aanmeldbrief kan ook, lees hier onder wat daarvoor nodig is.

 

Wat we nodig hebben: 

 1. Complete aanmeldbrief met informatie over de bestaande en eerdere behandelingen voor depressie
 2. Alle documentatie van eerdere behandelingen
 3. kopie aanvraag machtiging verzekeraar t.b.v. esketamine neusspray bij depressie (zie de FAQ op www.ENC-NL.nl)

De aanmelding kan via:

 • mail: opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl
 • post: Afdeling psychiatrie Radboudumc t.a.v. het Aanmeldbureau
  Reinier Postlaan 10
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen
 • Overleg met de aanmeldcoördinator of de coördinerend psychiater kan via 024-8187160

Verwijzing voor repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een niet-invasieve behandelmethode die effectief kan zijn bij patiënten die niet reageren op antidepressiva of psychotherapie.

lees meer

Verwijzing voor repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een niet-invasieve behandelmethode die effectief kan zijn bij patiënten die niet reageren op antidepressiva of psychotherapie.

Voor wie

rTMS is een behandelvorm voor mensen met een ernstige depressie. Het kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij patiënten die niet reageren op medicatie (therapieresistente patiënten). Ook kan rTMS-therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressiva afbouwen en terugval willen voorkomen. De medicatie hoeft niet afgebouwd te worden voordat u patiënt met deze behandeling start. 

Voor wie niet?

Voor patiënten die geen (therapieresistentie) depressie hebben. Of voor patiënten die gehoorproblemen, epilepsie of metalen delen in het hoofd hebben.

Patiënten aanmelden

Indien u denkt dat uw patiënt baat zou kunnen hebben bij rTMS, kunt u deze patiënt aanmelden voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal een van onze psychiaters de geschiktheid van rTMS voor de patiënt beoordelen. Het is belangrijk dat u een kort overzicht van de eerdere behandelingen van de patiënt, zoals medicatie en psychotherapie, met de aanmelding meestuurt.

Na het intakegesprek zal een advies worden gegeven over de geschiktheid van rTMS als behandelingsoptie. Als rTMS wordt aanbevolen, zullen wij de patiënt gedurende het behandeltraject begeleiden. Na afronding van de behandeling ontvangt u een afsluitend advies met eventuele opties voor verdere behandeling.

Vragen

Indien u vragen heeft of een patiënt wilt doorverwijzen voor rTMS-behandeling, kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie


Bezoekadres adres en route

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Bezoekadres adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:

 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974

Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961
 • Medewerkers
 • Intranet