Centrale Sterilisatie

De Centrale Sterilisatie verzorgt het reinigen, controleren, onderhouden en steriliseren van herbruikbare steriele medische hulpmiddelen voor interne- en externe klanten. Tevens zorgt de CSA ervoor dat flexibele endoscopen gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd worden.

Werkwijze

De medische hulpmiddelen worden op de Centrale Sterilisatie verwerkt voor (her)gebruik. Daarvoor doorlopen de medische hulpmiddelen verschillende stappen voordat ze retour gaan naar de klant:

 • (De)monteren, reinigen en desinfecteren van de gebruikte medische hulpmiddelen
 • Reiniging, desinfectie en drogen van flexibele endoscopen
 • Controle op reinheid en functionaliteit van het medisch hulpmiddel
 • Samenstellen van een instrumentennet
 • Verpakken
 • Sterilisatie van de medische hulpmiddelen die steriel moeten zijn
 • Vrijgeven voor gebruik
 • De gesteriliseerde medische hulpmiddelen en (gedroogde) flexibele endoscopen gereedmaken voor transport
   

Kwaliteit

Wij zijn een innovatieve afdeling die voortdurend bezig is met kwaliteitscontrole en -verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het implementeren van een inpakrobot, het ontwikkelen van een unit scopendesinfectie en het bouwen aan een nieuwe CSA/CSD.
De Centrale Sterilisatie is geregistreerd als sterilisatiebedrijf voor derden bij het RIVM.

Contact

Voor informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met de frontoffice, tel. nr. (024) 361 01 31.
De CSA is te bereiken door routenummer 265 te volgen, dit is op laag -1.
De CSD, de unit van de scopendesinfectie waar de flexibele endoscopen worden verwerkt, is te bereiken door routenummer 881 te volgen, dit is eveneens op laag -1.

De dienstverlening van de distributie van disposable steriele medische hulpmiddelen verloopt niet via de CSA, maar via de afdeling Supply Chain & Logistiek. Voor informatie over disposable steriele medische hulpmiddelen kunt u contact opnemen met de operationeel manager Supply Chain & Logistiek, tel. nr. (024) 36 19 703.
 

Afdelingen Apotheek

Over de afdeling Apotheek

De afdeling Apotheek levert farmaceutische producten en steriele medische hulpmiddelen aan de patiënten van het Radboudumc en aan externe klanten.

lees meer

Over de afdeling Apotheek

De afdeling Apotheek levert farmaceutische producten en steriele medische hulpmiddelen aan de patiënten van het Radboudumc en aan externe klanten. Wij werken aan een patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg voor onze patiënten. Naast de patiëntenzorg richt de afdeling zich ook op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Samen met artsen, verpleegkundigen en patiënten werken wij aan een veilige en effectieve farmaceutische zorg.

Informatie voor patiënten

Bij opname in het ziekenhuis maken we een afspraak met u om uw medicijngebruik te bespreken. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u altijd vragen stellen aan uw behandelend arts over (nieuw) voorgeschreven medicijnen, bijvoorbeeld over hoe ze werken of welke bijverschijnselen kunnen optreden. Ook de verpleegkundige kan u meer vertellen over uw medicijnen en kan u schriftelijke informatie geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via uw arts een afspraak met de apotheker aan te vragen.

Als u de polikliniek bezoekt bespreken we uw medicatiegebruik met u, als dit relevant is.

Voordat u met ontslag gaat, bespreken we met u welke medicijnen u thuis moet gebruiken. Na een opname of polikliniekbezoek kunt u voor uw medicijnen 24 uur per dag terecht in de Radboud Apotheek.

Producten en diensten voor externe apotheken en zorginstellingen

Wij hebben verschillende producten en diensten voor onze klanten. Zie voor meer informatie:

Radboud Apotheek

De Radboud Apotheek is een openbare apotheek die 24 uur per dag en 7 dagen per week open is. Iedereen kan bij de Radboud Apotheek terecht met recepten, voor zelfzorgmiddelen en vragen over medicijnen.

lees meer

Contact

 • Poliklinische Apotheek tel. (024) 361 91 91
 • (Staf) Secretariaat: tel. (024) 361 77 44

Radboud Bereidings­centrum Genees­middelen

Voor het aanvragen van zelfbereide producten door externe apotheken en zorginstellingen. lees meer

Radboud Bereidings­centrum Genees­middelen

Het Bereidingencentrum van het Radboudumc levert geneesmiddelen die voor toediening klaar zijn gemaakt en zelfbereide geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn van groot belang voor de patiëntenzorg en klinisch geneesmiddelonderzoek. Wij leveren producten aan interne en externe klanten.
 
Wij organiseren onze farmaceutische zorg plaats-onafhankelijk. Zo maken wij veel geneesmiddelen voor thuistoediening. Bijvoorbeeld parenterale voeding en antibiotica in elastomeerpompen voor thuis-therapie.
Bij de bereiding van onderzoeksgeneesmiddelen richten we ons op radiofarmacie en geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMPs, gen- en celtherapie).
 
Het Radboudumc Bereidingencentrum beschikt over de voorzieningen en het gespecialiseerde personeel om aan de strenge wet- en regelgeving voor geneesmiddelbereiding te voldoen. Wij zijn GMP-z gecertificeerd en beschikken over een GMP fabrikantenvergunning voor de bereiding van geneesmiddelen voor klinisch onderzoek.

 


Dienstverlening en logistiek

De sectie Dienstverlening en Logistiek zorgt voor geneesmiddelen en disposable steriele medische hulpmiddelen. lees meer

Dienstverlening en logistiek

De sectie Dienstverlening en Logistiek zorgt voor geneesmiddelen en disposable steriele medische hulpmiddelen:
 • De verwerking van bestellingen en de distributie binnen het Radboudumc
 • Het assortiments- en voorraadbeheer op de verpleeg- en behandelafdelingen in het Radboudumc, in samenwerking met de afdeling
 • Deskundig advies over het verbruik en toepassing van geneesmiddelen

Radboud Apotheek

Patiënten die niet (meer) zijn opgenomen in het ziekenhuis, bezoekers, medewerkers en studenten kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van de Radboud Apotheek.

Reactie op onze dienstverlening

Bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. lees meer

Reactie op onze dienstverlening

Bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Kies het formulier dat bij u past. 

Centrale Sterilisatie

De Centrale Sterilisatie verzorgt het reinigen, controleren, onderhouden en steriliseren van herbruikbare steriele medische hulpmiddelen voor interne- en externe klanten.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

De afdeling Apotheek heeft een eigen onderzoekslijn: Klinische Farmacologie van Antimicrobiële Middelen. De nadruk ligt daarbij op HIV, tuberculose en schimmelinfecties. Daarnaast begeleidt de afdeling onderzoekers in het Radboudumc bij klinisch geneesmiddelenonderzoek. over ons onderzoek (in English)

Laboratorium Apotheek

Het Laboratorium van de Apotheek van het Radboudumc Nijmegen is ISO-15189 geaccrediteerd (registratienummer M300). Laboratoria die erkend zijn door ISO-15189 en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen.

lees meer

Laboratorium Apotheek

Het Laboratorium van de Apotheek van het Radboudumc Nijmegen is ISO-15189 geaccrediteerd (registratienummer M300). Laboratoria die erkend zijn door ISO-15189 en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. De RvA voert deze onafhankelijke toetsingen uit.

Dienstverlening

 • Het Laboratorium van de Apotheek voert bepalingen uit voor interne en externe klanten.
 • We meten concentraties van geneesmiddelen en vergiften in lichaamsmateriaal van patiënten, zoals bloed, plasma of urine. Op basis van deze metingen adiviseert de ziekenhuisapotheker de arts over de behandeling van de patiënt.
 • We controleren de kwaliteit van grondstoffen, hulpmiddelen en eigen bereide geneesmiddelen van het Radboud Bereidingscentrum Geneesmiddelen.
 • We ontwikkelen analysemethodes en meten monsters voor het wetenschappelijk onderzoek van onze afdeling. Op het gebied van hiv, tuberculose en schimmels hebben we inmiddels veel expertise opgebouwd.

Laboratoriumbepaling aanvragen

 • Wilt u een geneesmiddelbepaling aanvragen? Dat kan voor opgenomen patiënten via het EPD. Externe klanten kunnen een geneesmiddelbepaling aanvragen met behulp van ons aanvraagformulier
 • Zie voor ons assortiment aan geneesmiddelbepalingen onze eLabgids. In deze labgids vindt u onder andere het juiste type afnamebuis, de benodigde hoeveelheid materiaal, de doorlooptijden, de bepalingsfrequentie, de referentiewaarden en het juiste afnametijdstip per geneesmiddelbepaling. Bijzondere verzendcondities staan, indien van toepassing, op het aanvraagformulier.
 • Voor nabepaling blijft het materiaal ten minste tot 1 week na analyse bewaard. Nabepalingen kunnen binnen deze termijn telefonisch worden aangevraagd.
 • Voor onderzoek en behandeling van patiënten is het soms nodig om bijvoorbeeld bloed of weefsel weg te nemen. Vaak blijft er na de behandeling een deel van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed of weefsel, dat voor uw onderzoek of behandeling niet direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. Dit restmateriaal wordt zorgvuldig en veilig bewaard en kan onder voorwaarden gebruikt worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dat is nodig om voor toekomstige patiënten nieuwe en verbeterde behandelingen te ontwikkelen. Indien de patiënt hiervoor geen toestemming wil geven kan dit worden aangegeven aan de baliemedewerker of in mijnRadboud. Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures verwijzen wij u naar de website van het Radboudumc.
 • Restmateriaal mag altijd gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het spreekt vanzelf dat de onderzoeker bij deze toepassingen zoveel mogelijk maatregelen neemt om de persoonlijke levenssfeer te beschermen.
 • Competentieverklaring, ISO Scope en Certificaat.

Advisering

 • Wanneer de uitslag van een bepaling bekend is, zal een afwijkende uitslag telefonisch worden gerapporteerd aan de aanvrager met een bijbehorend klinisch advies.
 • Een brief of bij voorkeur middels beveiligde e-mail met schriftelijke bevestiging van de uitslag volgt enkele dagen later. Bij vragen kunt u contact opnemen met de laboratoriumapotheker; deze is bereikbaar via (024) 361 41 63.

Privacy

 • Op het verwerken van patiëntgegevens in het Laboratorium Apotheek is het Reglement verwerking van patiëntgegevens (privacy reglement) van het Radboudumc van toepassing.

eLabgids

Informatie over bepalingen vindt u hier in de eLabgids.

Reactie op onze dienstverlening

Bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten.

Algemene contactgegevens

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:30 uur.
Postadres monsterontvangst:
Radboudumc
Laboratorium voor Diagnostiek
Postbus 9101
Huispost 815
6500HB Nijmegen
Telefoonnummer: 024 3614777
Telefoonnummer Laboratorium Apotheek: 024 3614163
 


Onderwijs

De afdeling Apotheek is betrokken bij onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie. lees meer

Onderwijs

De afdeling Apotheek is betrokken bij onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie. Daarnaast verzorgen wij de opleidingen tot ziekenhuisapotheker en klinisch-farmacoloog. Wij bieden stageplekken voor analisten, apothekersassistenten, farmaceutisch-consulenten, farmakundigen en medewerkers centrale sterilisatie.
 • Medewerkers
 • Intranet