Afdelingen Geriatrie

Over de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer

Over de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

Ons specialisme

Op onze verpleegafdeling bieden we een uitstekende patiëntenzorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, die een gespecialiseerde ziekenhuisbehandeling nodig hebben. Wij streven ernaar u uitzicht te bieden op een goede toekomst. De afdeling Geriatrie werkt daarbij nauw samen met een aantal in- en externe centra en afdelingen.

Onderwijs en onderzoek

Daarnaast verzorgen wij onderwijs en verrichten wij onderzoek. De afdeling staat bekend als het Kenniscentrum Geriatrie in de regio en de rest van Nederland. Onze kerntaak is het continu verbeteren van de behandeling van geriatrie door kennis op medisch, verpleegkundig en psychosociaal terrein te vergroten, te verspreiden en toe te passen.


Contact

Afdeling Geriatrie

Polikliniek
(024) 366 50 50
Verpleegafdeling
(024) 366 82 82
(024) 361 92 91
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 925

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Delirium (acuut optredende verwardheid)

Een delier (delirium) is een toestand van verwardheid die, net als koorts, regelmatig voorkomt als u een lichamelijke ziekte heeft.

lees meer

Bezoektijden

Op de afdeling Geriatrie kunt u de gehele dag terecht. naar de afdeling

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Geheugen polikliniek Geriatrie

Op de polikliniek Geriatrie worden mensen onderzocht met geheugenklachten.

lees meer

Polikliniek Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum (GDD)

Het Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum (GDD) richt zich op de oudere patiënt met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

lees meer

Preoperatieve screening

U krijgt een preoperatieve screening omdat u binnenkort geopereerd wordt. Dit doen we omdat u mogelijk een verhoogde kans heeft op complicaties rondom de operatie.

lees meer

Preoperatieve screening

U bent uitgenodigd voor een preoperatief onderzoek. Dit onderzoek voeren we uit omdat u binnenkort een operatie ondergaat en u mogelijk een verhoogde kans heeft op complicaties rondom de operatie. Uw behandelend arts heeft u hierover geïnformeerd.

Voorbereiding

Wij adviseren u om tijdens het onderzoek kleding te dragen waarin u makkelijk beweegt en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Via een afsprakenbrief nodigen we u uit voor het preoperatieve onderzoek. Bij deze brief vindt u ook een vragenlijst. Deze vult u in en neemt u mee naar uw bezoek aan onze polikliniek.

 Wat neemt u verder mee naar het preoperatieve onderzoek ?
 • Een overzicht van al uw medicijnen die u op dit moment gebruikt of de verpakkingen van deze medicijnen.
 • Eventueel uw bril en/of hoortoestel.
 • Als u loophulpmiddelen zoals een stok of rollator nodig heeft, neem deze dan ook mee.
 • Zorgdossier van de thuiszorg.

Het onderzoek

Het preoperatieve onderzoek duurt ongeveer een halve dag (ochtend of middag).  We nemen allereerst  bloed bij u af. Dit doen we niet als dit kortgeleden nog is gebeurd en dit in uw dossier is vermeld. Vervolgens heeft u een gesprek met de arts-assistent en verpleegkundige over onder andere uw klachten, uw thuissituatie en  eerdere ziekenhuisopnames. Het is belangrijk om van u te horen hoe uw eerdere ziekenhuisopnames zijn verlopen en of er eventueel problemen waren tijdens deze opname(s). Als de arts het nodig vindt, kan hij nog een apart gesprek voeren met uw familie. Het preoperatieve onderzoek sluiten we af met een lichamelijk onderzoek door de arts, waarbij hij of zij enkele aanvullende testen doet.

Na het onderzoek

Als u een verhoogde kans heeft op complicaties, dan adviseren wij uw behandelend arts over uw behandeling. Meestal komt de geriater met de verpleegkundig consulent bij u langs tijdens uw ziekenhuisopname. Zij volgen uw behandeling en adviseren uw behandelend arts als dat nodig is.

Verpleeg­afdeling Geriatrie

Op de afdeling Geriatrie verblijven oudere mensen met verschillende lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen.

lees meer

Geriatrie In De Ziekenhuizen (GIDZ) Zorg voor de oudere patiënt in het Radboudumc

Het geriatrisch consultatieteam ondersteunt verschillende afdelingen met hun specifieke kennis en ervaring bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

lees meer

Radboudumc Alzheimer centrum

Ons centrum is toegewijd aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Alzheimer.

lees meer

Onze specialismen


Onderwijs

De afdeling Geriatrie verzorgt samen met andere instellingen in de ouderenzorg opleidings- en scholingsactiviteiten voor coassistenten, artsen in opleiding tot klinisch geriater en verpleegkundigen gespecialiseerd in de geriatrie. Maar ook paramedici, psychologen en physician assistants.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Geriatrie verzorgt samen met andere instellingen in de ouderenzorg opleidings- en scholingsactiviteiten voor coassistenten, artsen in opleiding tot klinisch geriater en verpleegkundigen die zich in de geriatrie willen specialiseren. Maar ook paramedici, psychologen en physician assistants.

Functies

 • De afdeling Geriatrie is coördinator van het kernblok co-assistentschap Ouderenzorg 
 • De afdeling Geriatrie is opleidingsafdeling voor klinisch geriaters en coördineert het opleidingscluster Zuid-Oost Nederland. Voor meer informatie zie: www.klinischgeriater.nl 
 • De afdeling Geriatrie is vertegenwoordigd in de werkveldadviescommissie van de verpleegkundige vervolgopleiding Klinische Geriatrie 
 • De afdeling Geriatrie verzorgt een blok per maand in de opleiding tot physician assistant 
 • De afdeling Geriatrie voert de redactie van het onderwijsboek 'Probleemgeoriënteerd denken in de Geriatrie'

Voorbeelden van ons onderwijs

 • Stages voor de initiële opleidingen mbo en hbo Verpleegkunde
 • Stages voor de vervolgopleiding Klinische Geriatrie
 • Ontwikkelstage Geriatrie voor verpleegkundigen van andere afdelingen van het Radboudumc of andere instellingen
 • Oriëntatiestage loopbaanontwikkeling
 • Onderzoeksstage afstudeerprojecten hbo-V
 • Onderwijs voor verpleegkundigen van andere specialismen

Wetenschap

De afdeling Geriatrie verricht onderzoek in twee onderzoekslijnen: 'brain aging' en 'Health Services Research'.

lees meer

Wetenschap

De afdeling Geriatrie verricht onderzoek in twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn richt zich op de oorzaken, diagnostiek en gevolgen van 'brain aging', het proces van ouder wordende hersenen. Onderzoekers bestuderen met name de gevolgen voor het geheugen en andere psychische functies. Ook de effecten op lopen en balans, en de interactie tussen die domeinen, zijn onderwerp van studie.

De tweede onderzoekslijn

De Health Services Research in de Geriatrie vormt de tweede onderzoekslijn. Daarin proberen we de meest doelmatige en beste kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen te ontwikkelen en evalueren.

Extra informatie

In de eerste onderzoekslijn werkt Geriatrie nauw samen met het Alzheimer Centrum Nijmegen, dat een zelfstandig thema is in het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP), en met onderzoekers in het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour.

Daarnaast waarborgt het Clinical Research Centre Nijmegen de kwaliteit van interventiestudies. Dit zijn studies die het effect van een interventie of behandeling aantonen. Hierdoor onderzoeken wetenschappers ook het resultaat van nieuwe behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer.

De tweede onderzoekslijn maakt ook gebruik van de onderzoeksinfrastructuur van het NCEBP. In deze onderzoekslijn zitten bijvoorbeeld het EASYcare interventieonderzoek en de projecten van Netwerk 100.


Projecten van de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie wil voorop blijven lopen bij de behandeling van ouderen. Dat doen we onder andere door onze kennis in te zetten bij aansprekende en maatschappelijk relevante projecten.

lees meer

Projecten van de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie wil voorop blijven lopen bij de behandeling van ouderen. Dat doen we onder andere door onze kennis in te zetten bij aansprekende en maatschappelijk relevante projecten.

Netwerk 100

De afdeling Geriatrie is financieel verantwoordelijk voor Netwerk 100.Het netwerk realiseert projecten in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg en richt zich op veranderingen in de zorg voor ouderen en wetenschappelijke evaluatie. Het creëren van meerwaarde voor ouderen, mantelzorgers, instellingen en de gezondheidszorg staat daarbij voorop. In Netwerk 100 doen aanbieders van zorg, verzekeraars, welzijnsinstellingen en ouderen mee.

Alzheimer Centrum Nijmegen

Met het Alzheimer Centrum Nijmegen verzorgt de afdeling Geriatrie samen met andere afdelingen (zoals IQ healthcare) wetenschappelijk onderzoek en bieden wij zorg aan patiënten met cognitieve stoornissen en dementie. Verbetering van de kwaliteit van zorg staat hierbij voorop. Om onze doelstelingen te bereiken, werken wij samen met de andere Alzheimercentra in Maastricht en Amsterdam.

Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Geriatrie heeft een lange staat van dienst op zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek. De kwetsbaarheid van ouderen weerspiegelt zich onder meer in beperkte regulatie van bloeddruk en hersendoorstroming. De afdeling Geriatrie biedt daarom specifieke patiëntenzorgfaciliteiten in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar het bloedvatenstelsel heeft ook onze belangstelling: "De mens is immers zo oud als zijn bloedvaten."


Geriatrie resultaten

Uitgangspunt voor ons handelen is dat we alleen onderzoeken en behandelingen uitvoeren die voor u van meerwaarde zijn.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)