Afdelingen Geriatrie Radboudumc Alzheimer centrum

Over onze zorg

In het Radboudumc Alzheimer Centrum houden we ons bezig met de oorzaken en impact van alzheimer. We proberen meer kennis te krijgen over de ziekte via wetenschappelijk onderzoek. Die nieuwe kennis passen we toe in onze zorg. lees meer

Over onze zorg

Over het Radboudumc Alzheimer Centrum

Als u geheugenklachten krijgt, dan kan dat een enorme impact hebben: op uzelf en uw omgeving. U wilt weten wat de oorzaak is en of er behandeling mogelijk is. Kunt u nog gaan en staan waar u wilt? Blijven wonen waar u woont?

In het Radboudumc Alzheimer Centrum houden we ons continu bezig met deze vragen. We proberen hierover meer kennis te krijgen via onderzoek. Die nieuwe kennis passen we toe in de patiëntenzorg en verspreiden we via onderwijs en nascholing. Contact met mensen met dementie en hun naasten is daarbij essentieel, omdat wij veel van hun ervaringen kunnen leren. De Dementie Adviesgroep staat ons hierin bij. Dit samen maakt de cirkel van werkzaamheden rond voor het Radboudumc Alzheimer Centrum. In het centrum werken de afdelingen Geriatrie, Neurologie, IQ healthcare, Eerstelijnsgeneeskunde en het Donders Instituut samen. 

Geheugenpolikliniek

De Geheugenpolikliniek is onderdeel van het Radboudumc Alzheimer Centrum. Hier wordt diagnostiek uitgevoerd naar geheugenklachten. Die klachten kunnen (maar hoeven niet te) spelen in het kader van een dementie. Er zijn ook veel andere mogelijke oorzaken: alle reden dus voor een zorgvuldig onderzoek. Een dementie diagnose heeft immers een grote impact op patiënt en naaste. Bovendien zijn er veel vormen van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer er één is. 

Er hoeft dus niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook lichtere vormen van geheugenklachten, bijvoorbeeld wanneer mensen door een aandachts- of stemmingsprobleem moeite hebben met het onthouden van nieuwe informatie. Dit kan dan met psychologische begeleiding succesvol te behandelen zijn. Daarin kunnen we adviseren.

Een ander onderdeel van de diagnostiek is het helder krijgen van vragen van de mantelzorger en het bepalen van zijn of haar belastbaarheid en draagkracht. Dit wordt ook wel ‘zorgdiagnostiek’ genoemd. Goede voorlichting en begeleiding van de omgeving is immers cruciaal voor kwaliteit van leven en voor een goed evenwicht in de gekozen woonsituatie.

Wetenschappelijk onderzoek: dementie beter begrijpen en voorkomen

Naast patiëntenzorg richt een groot deel van ons centrum zich op het uitvoeren van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek willen we beter begrijpen hoe verschillende vormen van dementie ontstaan, hoe ze het beste zijn vast te stellen en nog belangrijker: hoe het mogelijk voorkomen kan worden. Voor de latere fases van dementie investeren we ook veel in onderzoek om zoveel mogelijk van het welzijn van patiënt en naaste te behouden. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.


Contact

Secretariaat Radboudumc Alzheimer Centrum

024 361 67 72
contactformulier

Help mee

Steun het belangrijke onderzoek naar geheugenklachten, dementie en Alzheimer. Help ons de zorg nog verder te verbeteren. Elke gift aan het Radboud Fonds is welkom. steun ons onderzoek

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten of zorgen over dementie kunnen zich laten onderzoeken op de geheugenpolikliniek Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts. lees meer

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten of zorgen over dementie kunnen zich laten onderzoeken op de geheugenpolikliniek Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend specialist. Op de geheugenpolikliniek worden mensen met geheugenklachten onderzocht door meerdere specialisten:

 • klinisch geriater
 • (neuro)psycholoog
 • neuroloog (zonodig)
 • psychiater (zonodig)

Wat kunt u verwachten?

Om een goede diagnose te kunnen stellen, nemen wij uitgebreid de tijd om uw situatie in kaart te brengen. Bij het eerste bezoek doen wij:

 • anamnese: dit is een gesprek waarin we uw klachten doornemen en aanvullende vragen stellen over uw gezondheid;
 • hetero-anamnese: een gesprek met bijvoorbeeld uw partner, familielid of iemand anders met wie u veel contact heeft, om door te nemen wat zij zien;
 • een korte geheugentest;
 • lichamelijk onderzoek inclusief neurologisch onderzoek;
 • bloedonderzoek (onder andere nierfunctie en leverfunctie).

Zorgdiagnostiek

Naast onderzoek naar geheugenklachten brengen wij ook de zorgbehoefte in kaart. Met de mantelzorger(s) (bijvoorbeeld partner, kinderen) kijken we naar de de belasting die de mantelzorger ervaart in de zorg voor de patiënt, en kijken we of er uitbreiding van (professionele) zorg nodig is.

Tijdsbesteding

Het bezoek aan de geheugenpolikliniek bestaat uit één dagdeel, in de ochtend of de middag. De tijd die nodig is, wordt op de patiënt (en zijn of haar naaste) afgestemd, en varieert van 1,5 tot 2,5 uur. 
Elke nieuwe patiënt wordt in een multidisciplinair overleg besproken, waarna soms nog aanvullend onderzoek plaatsvindt. Dit wordt altijd eerst met u besproken. Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn:

 • MRI (of CT scan) van de hersenen
 • Neuropsychologisch onderzoek (een uitgebreide reeks geheugentesten)
 • Ergotherapeutisch onderzoek aan huis (beoordelen van vaardigheden)
 • Logopedisch onderzoek (bijvoorbeeld bij taalstoornissen)
 • Medebeoordeling door een neuroloog (bijvoorbeeld bij bewegingsstoornissen)
 • Medebeoordeling door een psychiater (bijvoorbeeld bij depressie)
 • Hersenvochtonderzoek met een ruggenprik (als de diagnose ondanks andere diagnostiek nog onvoldoende duidelijk is) 

Meer informatie over de geheugenpolikliniek vindt u hier.


Na de diagnose

Milde geheugenproblemen zijn vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen. Als er sprake is van dementie, dan wordt behandeling en ondersteuning ingezet. lees meer

Na de diagnose

Behandeling en ondersteuning

Milde geheugenproblemen zijn vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen. Bij milde geheugenproblemen kunt u denken aan:

 • Moeite hebben met het onthouden van een boodschappenlijstje.
 • Moeite hebben met het leren van nieuwe namen.
 • Meer tijd nodig hebben om een puzzel op te lossen. 

Hiervoor zijn groepsbehandelingen mogelijk. Ook is er een zelfhulpboek "Help me even herinneren" inclusief dvd. Het boek geeft uitleg over milde geheugenproblemen en alles wat met het geheugen te maken heeft. Het beschrijft in heldere taal:

 • mogelijke oorzaken
 • toekomstperspectieven
 • praktische tips
 • omgaan met de gevolgen van milde geheugenproblemen

Is er sprake van dementie, dan wordt behandeling en ondersteuning ingezet. Behandeling start altijd met het geven van informatie over de diagnose: wat is er gevonden?
Daarna worden medicatie of andere behandelvormen ingezet, zoals ergotherapie thuis. De ergotherapeut kijkt dan naar mogelijke oplossingen voor problemen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Mogelijkheden voor zorg

De meeste mensen kunnen na de diagnose dementie nog thuis blijven wonen. Dit hangt af van de gezinssituatie en de verdere gezondheid. Naar schatting krijgt een derde van alle dementiepatiënten in Nederland een of andere vorm van verpleeghuiszorg . Als er langdurig intensieve zorg nodig is, dan kunnen mensen met dementie in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Onderzoek

Met ons onderzoek dragen we bij aan het beter begrijpen van geheugenproblemen en het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. Voor een aantal lopende onderzoeken zijn we op zoek naar patiënten én gezonde mensen die mee willen doen. Klik hier voor meer informatie.


DementieNet boekje

Bekijk hier het boekje dat DementieNet heeft uitgegeven eind 2021. 'Eerstelijns zorgnetwerken voor ouderen: feiten en verhalen'. bekijk

Nuttige adressen

Vind hier andere Alzheimer centra en allerlei andere informatie over en rond Alzheimer.

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar ons Alzheimer centrum voor diagnostiek?

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar het Radboudumc Alzheimer centrum voor diagnostiek?

U kunt de uw patiënt op verschillende manieren aanmelden:


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 678

Dementie Adviesgroep

De Dementie Adviesgroep is een groep ervaringsdeskundigen die advies geven en meedenken in onderzoek, beleid en activiteiten in de regio.

lees meer

Dementie Adviesgroep

Wetenschappers, beleidsmakers, belangenbehartigers en hulpverleners zijn er steeds meer van overtuigd dat nieuwe projecten en plannen niet óver maar mét patiënten/cliënten ontwikkeld moeten worden. Vanuit deze gedachte is de Dementie Adviesgroep gestart: een groep ervaringsdeskundigen uit de regio Nijmegen die mensen met dementie en hun mantelzorgers vertegenwoordigen. De adviesgroep bestaat uit mensen met de diagnose dementie, (oud)mantelzorgers of anderen die betrokken zijn (geweest) bij mensen met dementie. Zij geven advies aan:

Werkwijze

De Dementie Adviesgroep denkt mee in onderzoek op het gebied van dementie: zij toetsen het op relevantie en toepasbaarheid. Ook brengen zij advies uit over beleid en activiteiten in de regio Gelderland-Zuid via het dementieplatform van Netwerk 100 en de regioafdeling Nijmegen van Alzheimer Nederland. Op deze manier wordt het perspectief van mensen met dementie en hun naasten gewaarborgd.

Het Radboudumc Alzheimer Centrum vraagt de adviesgroep al vroeg in het proces om advies, namelijk bij het uitdenken en opstellen van nieuwe onderzoeksvoorstellen. Maar ook bij al lopende onderzoeken kan de adviesgroep gevraagd worden. De leden van de adviesgroep zijn vooraf geïnformeerd over verschillende aspecten van onderzoek doen, bijvoorbeeld: hoe werkt een onderzoeksaanvraag?

Selectie en samenstelling

Bij de selectie van de adviesgroep is gestreefd naar diversiteit in culturele, beroeps- en opleidingsachtergrond en leeftijd. Selectie vindt plaats door een afvaardiging van het bestuur van het Radboudumc Alzheimer Centrum en de regioafdeling Nijmegen van Alzheimer Nederland. De groep komt eens per 6 weken samen om adviesvragen te bespreken. 

Meer informatie en/of deelnemen

De adviesgroep is doorlopend op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zelf deelnemen of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan telefonisch contact met ons op via (024) 361 67 72 of per e-mail met Geeske.Peeters@radboudumc.nl.


Wetenschap­pelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit vergroot de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer. lees meer

Wat doen wij?


Aan het woord Raymond Koopmans


Aan het woord Maud Graff


Aan het woord Jurgen Claassen

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet