Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier.

    naar de aandoening


Vier vragen aan dr. Romana Netea-Maier endocrinoloog

"In onze keten streven we naar implementatie van innovatieve, patiëntvriendelijke en duurzame zorgconcepten. De zorg wordt direct gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om de zorg voor patiënten met schildklierkanker en hun naasten vooruit te helpen.” lees meer

Vier vragen aan dr. Romana Netea-Maier endocrinoloog

Dr. Romana Netea-Maier is endocrinoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de endocrinologische keten die zich richt op de behandeling van neuro-endocriene tumoren (in het bijzonder schildklierkanker).

1. Hoe innovatief is de dienstverlening van de keten?

Een snelle diagnostiek is voor onze keten prioriteit. Op onze 'schildkliernodus-polikliniek' hebben patiënten een gesprek met een endocrinoloog, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Ook wordt er een echografie van de schildklier verricht. De patiënt kijkt mee en denkt mee. Als dit nodig is, wordt er meteen een punctie van de schildklier verricht. Het punctiemateriaal kan dan ook direct worden onderzocht door de patholoog. Door deze unieke constructie kan de endocrinoloog de volledige informatie in de juiste context interpreteren en een dag later samen met de patiënt de juiste behandelbeslissing nemen.

2. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening en de meeste patiënten met schildklierkanker uit de regio worden in het Centrum voor Oncologie behandeld en vervolgd. Laagrisico patiënten worden na de primaire behandeling vaak terugverwezen naar de internist-endocrinologen die werkzaam zijn in de perifere ziekenhuizen nadat ze minstens één keer besproken zijn in de multidisciplinaire tumorwerkgroep. De samenwerking en de communicatie met de collega-specialisten van perifere ziekenhuizen verloopt uitstekend. Samen is een uniform vervolgbeleid afgesproken voor patiënten met schildklierkanker in alle regionale ziekenhuizen. Op deze manier wordt eenduidigheid in handelen gewaarborgd.

3. Wat houdt psychosociale dienstverlening in binnen uw keten?

Patiënten met schildklierkanker voelen zich, zeker in het begin, niet optimaal. Dat komt door de emotionele belasting van de diagnose, de operatie en de periode zonder schildklierhormoon. Dit is gebleken uit een recent onderzoek van onze groep. Op basis hiervan hebben we besloten alle nieuwe patiënten met schildklierkanker actief te vragen naar hun lasten door middel van de Lastmeter. Dit is een korte vragenlijst die speciaal hiervoor  is ontwikkeld. Op deze manier zorgen we ervoor dat de hulpverlening direct aansluit op de individuele behoefte van de patiënt.

4. Waarom zou een patiënt met schildklierkanker naar het Centrum voor Oncologie verwezen willen worden?

Sterke elementen uit onze keten zijn:

  • de schildkliernodus-polikliniek met een korte wachttijd voor sneldiagnostiek
  • uitgebreide expertise op het gebied van complexe schildklier en hoofd-hals chirurgie
  • de state-of-the-art nucleaire beeldvormende en behandelingmethodes
  • uitgebreide expertise op het gebied van oncologische behandeling van zeldzame en therapieresistente schildkliercarcinomen inclusief experimentele behandelingen
  • goede psychosociale begeleiding door getrainde verpleegkundigen
De goede interne multidisciplinaire samenwerking en inzet van alle betrokken disciplines en de nauwe samenwerking en communicatie met de perifere ziekenhuizen en huisartsen zorgt voor adequate uitwisseling van informatie, kennis en ervaring tussen diverse specialisten en voor eenduidigheid in handelen.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

Dr. Romana Netea-Maier is endocrinoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de endocrinologische keten die zich richt op de behandeling van neuro-endocriene tumoren (in het bijzonder schildklierkanker).

Waar bent u het meest trots op?

"Samen zijn wij sterk!
In ons centrum bundelen een groot aantal afdelingen hun krachten om de vaak gecompliceerde behandeling van patiënten met schildkliercarcinoom optimaal op elkaar af te stemmen. Internist-endocrinologen, chirurgen, nucleair geneeskundigen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen en klinisch chemici, allen hebben zich heel specifiek gespecialiseerd in dit type tumoren. Maar de zorgketen strekt zich ook uit tot in de periferie, waar veel van de nazorg plaatsvindt. Doordat we de zorg nu in een keten hebben georganiseerd communiceren we met kortere lijnen, komen we snel tot unanieme beslissingen en is er één eenduidig verhaal naar de patiënt. Met de casemanager hebben we een kundig regisseur op de keten zitten, die ervoor waakt dat de patiënt zonder obstakels en vertragingen de keten kan doorlopen.

Innovatie!
Door de patiëntenzorg in ons centrum te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoeken we voortdurend naar manieren om de diagnostiek, de behandeling en de zorg van patiënten met schildklierkanker te vernieuwen en de gezondheidszorg vooruit te helpen. Binnen onze keten wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingsmethoden voor therapieresistente schildklierkanker. 

Zorg op maat!
Patiënten met schildklierkanker voelen zich soms niet goed. Wij meten met de Lastmeter hoe zwaar de fysieke, emotionele, spirituele en sociale belasting van een patiënt is. Zo zien we dat met name in het begin de emotionele lasten groot zijn, terwijl later in het traject, als de schildklierhormonen een aantal weken ontbreken, juist de fysieke lasten groot zijn. Juist omdat de vooruitzichten bij schildklierkanker over het algemeen vrij goed zijn, loop je het risico de psychische last te onderschatten. Met de Lastmeter komt de kwaliteit van leven echter feilloos in beeld en blijkt dat de belasting even hoog is als bij andere tumoren. We hebben dat in beeld en kunnen daar zelf of samen met een medisch psycholoog of andere hulpverlener een antwoord op formuleren en de juiste ondersteuning bieden."

Team Endocriene oncologie

Ons kernteam bestaat uit specialisten van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van patiënten met schildklierkanker:

  • Medewerkers
  • Intranet