Tumoren van het centraal zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen)

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort tumor die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. We hebben zorgpaden voor gliomen, meningeomen en uitzaaiingen. Hierna staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er anders uitzien.
 • Gezwellen (tumoren) in de hersenen kunnen ontstaan in het hersenweefsel zelf (primaire hersentumoren) of vanuit de hersenvliezen.

  naar de aandoening


Vijf vragen aan dr. Mark ter Laan neurochirurg

“Voor de patiënt moet de keten voelen als één afdeling” lees meer

Vijf vragen aan dr. Mark ter Laan neurochirurg

dr. Mark ter Laan is neurochirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de neuro-oncologie-keten die zich richt op de behandeling van alle tumoren van het zenuwstelsel (goed- en kwaadaardig) waaronder hersentumoren.

1. Wat houdt psychosociale dienstverlening in binnen uw keten?

Patiënten met een hersentumor kunnen cognitieve stoornissen en andere neurologische uitvalsverschijnselen hebben met een grote impact op de kwaliteit van leven. De psychosociale zorg is in de keten neuro-oncologie dan ook een heel belangrijk aandachtspunt. De verpleegkundig specialist coördineert de psychosociale begeleiding. Samen met de patiënt en zijn naasten wordt nagegaan op welke gebieden hulp en ondersteuning gewenst is. De verpleegkundig specialist kan de patiënt desgewenst verwijzen naar bijvoorbeeld de psycholoog of maatschappelijk werk en is bovendien zelf altijd aanspreekpunt voor patiënt en familie.

2. Hoe helpt u patiënten keuzes te maken in het zorgproces?

Patiënten met hersentumoren geven aan dat het verwerken van informatie meer tijd en moeite kost dan voorheen, en dat behandelaars hiermee rekening moeten houden. Het maken van keuzes is voor deze patiënten door de neurologische verschijnselen vaak extra moeilijk. In de keten neuro-oncologie is hiervoor specifieke aandacht. Er wordt de tijd genomen om patiënten en hun naasten te informeren over de diagnose, de gevolgen van de tumor, de behandelingsmogelijkheden en de bijwerkingen daarvan.
Zo volgt na het eerste gesprek bij de chirurg een gesprek met de verpleegkundig specialist die informeert of alles duidelijk is en volgt er regelmatig een tweede gesprek voor extra toelichting.
 

3. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijk doorbraak?

Helaas zijn de ontwikkelingen op het gebied van tumoren van de hersenen traag. De laatste jaren is er wat vooruitgang geboekt wat betreft operatieve mogelijkheden en wat betreft enkele nieuwe opties op het gebied van chemotherapie. Veel wordt verwacht van de mogelijkheden van ‘targeted therapy.’ Dit is therapie gericht op specifieke veranderingen in het erfelijk materiaal (mutaties) van een tumor. Deze mutaties kunnen van patiënt tot patiënt en van tumor tot tumor verschillen. Met deze technieken kan mogelijk duidelijk worden dat sommige medicatie die nu al voor andere vormen van kanker wordt gebruikt, ook geschikt kan zijn voor een specifieke hersentumor patiënt. 

4. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

De keten werkt zeer nauw samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Maasstad Ziekenhuis in Boxmeer. Alle patiënten met hersentumoren worden gezamenlijk besproken. De meeste operaties worden in het Radboudumc uitgevoerd (sommige operaties kunnen ook in het CWZ). Chemotherapie kan in Arnhem of in het Radboudumc worden gegeven en bestraling wordt bij voorkeur gedaan in het ziekenhuis dat het dichtst bij de woonplaats van de patiënt is.

5. Hoe ervaren uw patiënten het om altijd een vast aanspreekpunt te hebben?

Alle vragen over ziekte en behandeling kunnen gesteld worden aan de verpleegkundig specialist neuro-oncologie. De meeste vragen kunnen direct beantwoord worden, indien nodig volgt overleg met de behandelend arts. Binnen kantoortijden is altijd een verpleegkundig specialist beschikbaar. Uit recente ‘spiegelgesprekken’ is gebleken dat dit buitengewoon wordt gewaardeerd door patiënten.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

dr. Mark ter Laan is neurochirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de neuro-oncologie-keten die zich richt op de behandeling van alle tumoren van het zenuwstelsel (goed- en kwaadaardig) waaronder hersentumoren.

Waar zijn wij het meest trots op?

"Recent hebben we spiegelgesprekken gevoerd met een aantal patiënten. Hierin worden enkele patiënten en familie bevraagd over hun ervaringen met de zorg in de keten. Ook de zorgverleners zijn hierbij aanwezig. Zeer duidelijk kwam naar voren dat we heel trots mogen zijn op de inzet van onze verpleegkundig specialist. Wat het meest werd gewaardeerd is de kennis van zaken, de laagdrempelige bereikbaarheid en de betrokkenheid.

Persoonlijk ben ik er trots op dat we nu ook een tweede verpleegkundig specialist opleiden binnen ons centrum. Daarnaast zijn we erkend als ‘Radboudumc Center of Expertise Neuro-oncology’ voor de ziektebeelden neuro-epitheliale tumoren (onder andere gliomen) en voor primair leptomeningeale melanocytaire tumoren, een heel zeldzame tumor. Ook zijn de leden van deze keten nauw betrokken bij de expertisecentra neurofibromatose en schedelbasistumoren."

Radboudumc Expertise­centrum Neuro-oncologie

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren.

lees meer

Nieuws

 • We hebben de laatste patiënt geïncludeerd in de EMITT pilot studie. Binnenkort start de muli-center trial.

  lees meer


  Laatste patiënt geïncludeerd in EMITT pilot

  We hebben de laatste patiënt geïncludeerd in de EMITT pilot studie. Binnenkort gaan we verder met de EMITT multi-center trial om de (kosten-)effectiviteit te onderzoeken. Informatie hierover volgt binnenkort. 


 • Subsidie voor onderzoek naar uitzaaiingen in de hersenen

  22 juli 2021

  Uitzaaiingen (metastasen) zijn de meest voorkomende oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte. Er is nog weinig bekend over hoe en waarom uitzaaiingen naar de hersenen plaatsvinden. Meer kennis over de mechanismes die bij dit proces betrokken zijn, kan helpen om de prognose en kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren. Stichting STOP hersentumoren heeft hiervoor €35.000 subsidie beschikbaar gesteld.

  Uitzaaiingen naar de hersenen komen het meest voor bij patiënten met gevorderde longkanker, borstkanker en melanoom. De uitzaaiingen hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Met dit onderzoek willen we te weten komen of we kunnen voorspellen of een tumor gaat uitzaaien, en ook hoe de groei van een uitgezaaide tumor voorkomen kan worden.

  De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuwe manier van moleculaire profilering. Bij moleculaire profilering gaan ze op zoek naar bepaalde veranderingen in DNA/RNA of eiwitniveau die een aanknopingspunt kunnen zijn voor bepaalde medicijnen. Hiervoor gebruiken de onderzoekers RNA van eerder afgenomen restweefsels van hersentumoren.

  Binnen een jaar worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.


 • Met een laser niet te opereren hersentumoren te lijf

  3 februari 2021

  Bijna een derde van de glioblastomen (agressieve hersentumoren) is niet te opereren. Sinds kort biedt het Radboudumc een nieuwe behandeling waarbij de tumor van binnenuit wordt verhit met energierijk laserlicht.

  Veel hersentumoren zijn uitzaaiingen van een tumor die ergens anders in het lichaam is ontstaan. Van de tumoren die direct in de hersenen ontstaan, is het glioom de meest voorkomende. De meest agressieve vorm daarvan is het glioblastoom. In Nederland wordt elk jaar bij ruim 1.000 mensen zo’n glioblastoom vastgesteld.

  Niet te opereren

  Zoveel mogelijk tumorweefsel weghalen, is de beste behandeloptie voor zo’n glioblastoom. Gevolgd door radiotherapie en chemotherapie. “Ook na deze behandeling is de prognose niet goed, met een gemiddelde overleving tussen de een en twee jaar”, zegt Mark ter Laan, neurochirurg in het Radboudumc. “Als je niet kunt opereren wordt die prognose nog slechter. Dat is bij ongeveer 30% van de patiënten het geval.”

  Primeur 

  Voor deze patiënten met een niet-operabel glioblastoom gaat het Radboudumc nu onderzoek doen naar een nieuwe behandeling: de stereotactische laser ablatie (SLA). Het onderzoek is opgezet door neurochirurg Mark ter Laan, hoogleraar Evidence-based surgery Maroeska Rovers, technisch geneeskundige Kristian Overduin en neurochirurg in opleiding Ilaria Viozzi. “We zijn in Nederland de eerste die deze behandeling aanbieden”, vertelt Viozzi. “In de VS en enkele Europese centra is er al enige ervaring mee opgedaan. De resultaten lijken hoopgevend, maar een grondige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog. Wij willen aantonen of de laserbehandeling daadwerkelijk de beste optie is voor deze groep patiënten.”  

  Verhitten met laserlicht

  Het door Mark ter Laan geleide onderzoek zou vorig najaar starten, maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Viozzi: “We moesten even pas op de plaats maken, maar nu is alles en iedereen er klaar voor, inclusief de officiële goedkeuring door de Medisch Ethische Commissie.”
  Hoe werkt de ingreep? Ter Laan: “Kort samengevat stellen we eerst nauwkeurig vast waar de tumor zit. Vervolgens boren we een klein gaatje in de schedel, waardoor we een laser-probe in de hersentumor kunnen leggen. Daarna verhitten we het tumorweefsel, waardoor je de tumor aanvalt en tumorgroei zoveel mogelijk afremt.”

  Geavanceerd

  De ingrepen met het energierijke laserlicht vinden plaats in de zogeheten MITec-operatiekamers van het Radboudumc. Dat zijn hypermoderne OK’s met onder meer geavanceerde beeldvormende technieken ‘aan boord’. Viozzi: “Op het moment suprême ligt de patiënt in de MRI-scanner. Als neurochirurg zie je real time waar het dunne flexibele buisje met het laserlicht zit en hoe de ingreep verloopt. Bijzonder is ook dat we met behulp van de MRI de temperatuur binnenin het lichaam kunnen volgen. Er is nauwkeurige controle op de juiste plek én de juiste temperatuur. Daar komt bij dat je de schedel niet hoeft te openen, zoals bij een gewone hersenoperatie. We hebben maar een klein gaatje nodig. Dat maakt dat de patiënt veel sneller van de ingreep herstelt.” Ter Laan: “Standaard maken we nu sowieso al een gaatje in de schedel om een biopt van de tumor te nemen. De patholoog beoordeelt het weefsel onmiddellijk. Zodra we zeker weten dat het om een glioblastoom gaat, brengen we via dezelfde holle naald nu ook de laser-probe in. Bij grote of grillig gevormde tumoren kunnen we eventueel meerdere hittepunten combineren voor een nog betere bestrijding van de tumor.”

  Vergelijking

  Binnen de onderzoeksopzet van Ter Laan en Viozzi worden 10 met SLA behandelde patiënten vergeleken met 10 patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgen. Ter Laan: “Dus SLA plus radio- en chemotherapie vergeleken met alleen radio- en chemotherapie.”

  Het in medische technologie gespecialiseerde bedrijf Medtronic stelt voor dit onderzoek de vereiste apparatuur en materialen beschikbaar. Ter Laan: “Mede daardoor zijn we in staat dit eerste onderzoek in Nederland op te zetten. Het aantal patiënten is nog te klein voor betrouwbare gegevens over de effectiviteit en veiligheid, maar als deze pilot slaagt willen we meteen daarna naar een grote landelijke studie.”


Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Hij of zij geeft u voorlichting en medische adviezen. Lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist

U bent in behandeling bij het Neuro-oncologisch netwerk van het Radboudumc. De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Hij of zij is medebehandelaar in het team van neurochirurgen, neurologen, oncologen en radiotherapeuten.
                    
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen. Daarnaast helpt hij of zij u om overzicht te houden over de behandeling.

Afspraken

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Deze afspraken kunnen gecombineerd worden met de afspraken bij de medisch specialist of onafhankelijk daarvan. U of uw naasten kunnen de verpleegkundig specialist ook zelf benaderen met al uw vragen. Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
 1. Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Epileptische aanvallen
 4. Lichamelijke en geestelijke klachten
 5. Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
 6. Behandelmogelijkheden
 7. Planning van afspraken
 8. Verwijzing naar andere zorgverleners
 9. Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. Informatie over mijnRadboud vindt u op de website, of bij de inschrijfbalies van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
Telefoon: 06-15876399.
Bij geen gehoor (024) 361 66 04 (secretariaat Neurochirurgie)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact opnemen met uw (diensdoende) huisarts of 112.

Voor niet dringende vragen kunt u tussen 9.00 uur en 16.00 uur ook contact op nemen met de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling Neurochirurgie (024) 361 50 10
 • Verpleegafdeling Neurologie (024) 361 50 20
 • Afdeling Medische Oncologie (024) 361 88 23
 • Afdeling Radiotherapie (024) 361 66 05
Postadres
Radboudumc t.a.v. Verpleegkundig Specialist neuro-oncologie
secretariaat Neurochirurgie, HP 633
Postbus 9101
6500HB Nijmegen.

Verhalen uit onze keten

 • Medewerkers en patiënten van het Radboudumc konden woensdagavond 20 december genieten van een gastoptreden van een ensemble van Het Gelders Orkest.

  lees meer


MediMapp: uw persoonlijke zorg-app

Als u onder behandeling bent in het Radboudumc en bent aangemeld voor mijnRadboud, dan kunt u inloggen in uw MediMapp. Hier vindt u alle informatie over uw zorgtraject. lees meer

MediMapp: uw persoonlijke zorg-app

Als u onder behandeling bent in het Radboudumc en bent aangemeld voor mijnRadboud, dan kunt u inloggen in uw MediMapp. Hier vindt u alle informatie over uw zorgtraject, zoals informatie over de behandeling en een overzicht van uw afspraken in het Radboudumc.

Inloggen in uw MediMapp

Kunt u nog niet in mijnRadboud, bekijk dan alvast de algemene informatie over uw zorgtraject op medimapp.radboudumc.nl.

Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum. lees meer

Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum. Voor uw behandeling of voor een second opinion. Als u in een ander centrum al bent onderzocht, vragen wij de uitslagen en beschikbare informatie over u op.

Uw bezoek

Uw eerste contact met het expertisecentrum kan zowel op de afdeling neurologie als de afdeling neurochirurgie zijn. Bij het eerste bezoek heeft u altijd een gesprek met zowel de medisch specialist als een verpleegkundig specialist. 

Naast de medische informatie vinden wij het namelijk van essentieel belang dat patiënten een beroep kunnen doen op persoonlijke begeleiding. Gedurende het gehele zorg- en behandeltraject is de verpleegkundig specialist dan ook voor u bereikbaar.

Uw eerste bezoek

Voor uw eerste bezoek is het belangrijk uw medicatielijst mee te nemen. De verwijsbrief en de scans heeft uw verwijzend arts al opgestuurd, of (indien u zelf een tweede mening aanvraagt) stuurt u deze zelf ruim van te voren op.

Neem iemand mee

We adviseren u om een familielid of vriend(in) mee te nemen naar het ziekenhuis; twee horen meer dan een.


Voor verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met een verdenking op een hersentumor verwijzen naar ons expertisecentrum. Verwijzen kan schriftelijk of via het digitale aanmeldformulier
 • Een schriftelijke verwijzing kan gestuurd worden naar de Polikliniek Neurologie.

  lees meer


  Schriftelijke verwijzing

  Radboudumc
  Polikliniek Neurologie
  T.a.v. planningsbureau, huispost 943
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen
  Telefoon: 024-3616600

Wetenschap­pelijk onderzoek

Geregeld wordt in Europees verband (EORTC) of landelijk verband (LWNO) onderzoek gedaan bij hersen(vlies)tumorpatiënten waaraan ook het Radboudumc deelneemt. Bekijk hier de lopende onderzoeken. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet