Onderwijs­uitvoering


Blackboard

Blackboard is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen.

lees meer

Blackboard

Dit is het

Blackboard is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen.

Dit kun je ermee

Blackboard kan worden ingezet voor blended onderwijs, als een combinatie van 'klassikale' en digitale onderwijsactiviteiten. Het is belangrijk dat de optie die in Blackboard wordt gebruikt, ingebed is in het onderwijs. Anders nemen studenten de moeite niet om Blackboard te raadplegen.

Ook biedt Blackboard mogelijkheden op het gebied van formatieve toetsing, kunnen (groeps-)opdrachten ingeleverd en beoordeeld worden en kunnen bijdragen in forums, blogs, wiki’s en journals gepost en beoordeeld worden.

Blackboard biedt ook diverse feedbackmogelijkheden. Materialen kunnen adaptief (op basis van behaalde resultaten) aangeboden worden. Ten slotte is het mogelijk via het inschakelen van een 'doorneemstatus' de activiteiten van de studenten te volgen.

Rechten in Blackboard

Afhankelijk van je rol in het onderwijsproces, worden rechten toegekend. Als je als docent aan een course bent gekoppeld, krijg je automatisch toegang tot de betreffende course.

Geen account of wachtwoord vergeten?

Stuur een e-mail naar de Blackboard helpdesk en vermeld hierin je z- of e-nummer. Geef aan dat het gaat om toegang tot de Blackboardsite of toegang tot een bepaalde course in Blackboard. In het laatste geval is toestemming van de blokcoördinator nodig. Vergeet ook niet om de naam of  het blok van de course waar je toegang tot wilt hebben te vermelden.

Inloggen

Inloggen in Blackboard
 

Computers voor het onderwijs

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

lees meer

Computers voor het onderwijs

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

Voor studenten

Alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek zijn voorzien van student-pc’s. Op een student-pc staan, naast software voor het onderwijs, ook een aantal algemene pakketten zoals Office, SPSS en Matlab. Je kunt inloggen met je s-nummer.

Voor docenten en medewerkers

In alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek kun je, via VMware, inloggen met  je z-nummer en toegang krijgen tot Radboudumc-applicaties of de G: of H: schijf. Dit geldt ook voor het computerlokaal op de Gerard van Swietenlaan 2 (lokaal 1.21). Daar is inloggen met een s-nummer niet mogelijk.

Reserveren

Ga voor het reserveren van de computerzalen en onderwijsruimtes naar het Health Academy portal.

Interne kwaliteitszorg van kernblokken

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg van het onderwijs.

lees meer

Interne kwaliteitszorg van kernblokken

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg van het onderwijs. Onder verantwoordelijkheid van het Onderwijs Management Team (OMT) wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle kernblokken worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn studenten en docenten betrokken. Deze 'interne kwaliteitszorg' is als volgt opgebouwd:
 • Tijdens het blok hebben de jaarvertegenwoordigers (benoemd door het SOOS) intensief contact met de blokcoördinator over de gang van zaken in het blok.
 • Na afloop van elk blok wordt van de studenten verwacht dat zij een vragenlijst invullen en hun mening geven over de opbouw van het blok, de docenten, het blokboek, de leerzaamheid van het blok etc.
 • Deze vragenlijst wordt in een panel van vijf studenten met de blokcoördinator onder voorzitterschap van het OMT nabesproken. De jaarvertegenwoordigers zorgen ervoor dat studenten deelnemen aan het panel. Allerlei zaken rond het blok (inhoudelijk en logistiek) kunnen in het panel aan de orde komen. Voor de studenten is dit een belangrijk moment om hun mening over het onderwijs kenbaar te maken.
 • De blokcommissie maakt een evaluatieverslag. Hierin worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken. Ook gaat de blokcommissie in op de commentaren van studenten.
 • Dit verslag wordt samen met de vragenlijst en het panelverslag in een vergadering van het OMT besproken. Zonodig vindt er door het OMT nog een gesprek met de blokcoördinator plaats.
 • Het OMT maakt een verslag van alle bevindingen en zonodig een voorstel tot verbeteringen of bijstellingen in het blok. Jaarlijks maakt het OMT een rapportage over de kwaliteitszorg.
 • De Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen bespreekt de blokevaluaties en bewaakt de kwaliteit van de evaluatieprocedure in zijn geheel.

Interne kwaliteitszorg keuzeblokken

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt veel aandacht besteed. Onder verantwoordelijkheid van de KeuzeFaseCommissie wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle keuzeblokken worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn zowel studenten als docenten betrokken. Bij deze 'interne kwaliteitszorg' wordt de volgende procedure gevolgd:
 • Tijdens het blok heeft de blokcoördinator regelmatig contact met de studenten over de gang van zaken in het blok.
 • Na afloop van het blok, bij voorkeur na de toets, wordt van alle studenten verwacht dat zij een vragenlijst invullen en hun mening geven over:
  • de opbouw van het blok
  • de docenten
  • het blokboek
  • de leerzaamheid van het blok etc.
 • De analyse van de studentenantwoorden wordt een week na ontvangst van de formulieren aan de blokcoördinator gezonden.
 • De blokcoördinator heeft op het einde van het blok een evaluatiegesprek met (een deel van) de studenten, volgens een vaste agenda. Een van de studenten maakt een verslag van dit gesprek. De blokcoördinator voegt dit verslag bij evaluatieverslag van de blokcommissie.
 • De blokcommissie maakt een evaluatieverslag. Hierin worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken. Tevens gaat de blokcommissie daarin in op de opmerkingen die door de studenten zijn gemaakt.
 • Dit verslag wordt met de enquête en het verslag van het eindgesprek gezonden aan de KeuzeFaseCommissie.
 • Een lid van deze commissie maakt op basis van deze documenten en de blokevaluatie van het eraan voorafgaande jaar een pre-advies, dat wordt geagendeerd voor de commissie.
 • De blokcommissie ontvangt van de KFC het pre-advies eventueel met aanvullende opmerkingen uit de vergadering. Indien gewenst wordt een afspraak gemaakt met de blokcoördinator om de evaluatiebevindingen te bespreken.
 • Jaarlijks wordt t.b.v. de opleidingscommissie een verslag gemaakt over de evaluatie van de keuzeblokken.

Externe kwaliteitszorg

De 'externe kwaliteitszorg' vindt eens per zes jaar plaats. Per opleiding wordt door de faculteit een zogenaamde 'zelfstudie' geschreven en vervolgens bezoekt een landelijke visitatiecommissie alle medische faculteiten en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs.

Prikbord Radboudumc

Op het prikbord kunnen studenten berichten met elkaar uitwisselen.

ga naar het prikbord

Roosters en jaarplanningen

Kijk voor meer informatie op de studentenpagina.

naar roosters en jaarplanningen voor studenten

Vacatures en stages

Aanbod van vacatures voor en door docenten.

lees meer
inloggen