Onderwijs Doelgroepen Docenten Onderwijs--uitvoering

Brightspace

Brightspace is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen.

lees meer

Brightspace

Dit is het

Brightspace is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen.

Dit kun je ermee

Brightspace kan worden ingezet voor blended onderwijs, als een combinatie van 'klassikale' en digitale onderwijsactiviteiten. Het is belangrijk dat de optie die in Brightspace wordt gebruikt, ingebed is in het onderwijs. Anders nemen studenten de moeite niet om Brightspace te raadplegen.

Ook biedt Brightspace mogelijkheden op het gebied van discussiefora, formatieve toetsing, het insluiten van kennisclips en kunnen (groeps-) opdrachten ingeleverd en beoordeeld worden.

Brightspace biedt ook diverse feedbackmogelijkheden. Materialen kunnen conditioneel (op basis van specifieke voorwaarden of behaalde resultaten) aangeboden worden. 

Rechten in Brightspace

Afhankelijk van je rol (bijvoorbeeld docent) in het onderwijsproces, worden rechten toegekend. 

Geen account of wachtwoord vergeten?

Stuur een e-mail naar de Brightspace helpdesk en vermeld hierin je z- of e-nummer. Geef aan dat het gaat om toegang tot Brightspace of toegang tot een bepaalde course in Brightspace. In het laatste geval is toestemming van de blokcoördinator nodig. Vergeet ook niet om de naam of het blok van de course waar je toegang tot wilt hebben te vermelden.

Inloggen

Inloggen in Brightspace

Computers voor het onderwijs

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

lees meer

Computers voor het onderwijs

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

Voor studenten

Alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek zijn voorzien van student-pc’s. Op een student-pc staan, naast software voor het onderwijs, ook een aantal algemene pakketten zoals Office, SPSS en Matlab. Je kunt inloggen met je s-nummer.

Voor docenten en medewerkers

In alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek kun je, via VMware, inloggen met  je z-nummer en toegang krijgen tot Radboudumc-applicaties of de G: of H: schijf. Dit geldt ook voor het computerlokaal op de Gerard van Swietenlaan 2 (lokaal 1.21). Daar is inloggen met een s-nummer niet mogelijk.

Reserveren

Ga voor het reserveren van de computerzalen en onderwijsruimtes naar het Health Academy portal.

Interne kwaliteitszorg

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg van het onderwijs.

lees meer

Interne kwaliteitszorg

Interne kwaliteitszorg van kwartalen

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg van het onderwijs. Onder verantwoordelijkheid van het Onderwijs Management Team (OMT) wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle kwartalen worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn studenten en docenten betrokken. Deze 'interne kwaliteitszorg' is als volgt opgebouwd:
 • Tijdens het kwartaal hebben de jaarvertegenwoordigers (benoemd door het SOOS) intensief contact met de regisseur over de gang van zaken in het kwartaal.
 • Na afloop van elk kwartaal wordt van de studenten verwacht dat zij een vragenlijst invullen en hun mening geven over de opbouw van het kwartaal, de docenten, , de digitale leeromgeving, de leerzaamheid van het kwartaal etc.
 • Deze vragenlijst wordt in een panel van vijf studenten met de regisseur en producent onder voorzitterschap van het OMT nabesproken. De jaarvertegenwoordigers zorgen ervoor dat studenten deelnemen aan het panel. Allerlei zaken rond het kwartaal (inhoudelijk en logistiek) kunnen in het panel aan de orde komen. Voor de studenten is dit een belangrijk moment om hun mening over het onderwijs kenbaar te maken.
 • De kwartaalcommissie maakt een evaluatieverslag. Hierin worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken. Ook gaat de kwartaalcommissie in op de commentaren van studenten.
 • Dit verslag wordt samen met de vragenlijst en het panelverslag in een vergadering van het OMT besproken en hieruit wordt een vraagbrief opgesteld
 • Vervolgens worden de punten uit de vraagbrief in een gesprek met de regisseur en producent doorgenomen.
 • Het OMT maakt een eindverslag (eindbrief) van alle bevindingen en formuleert zonodig een voorstel tot verbeteringen of bijstellingen in het kwartaal. Het evaluatieverslag en de eindbrief wordt gedeeld met de overige regisseurs, lijncommissies, examencommissies en opleidingscommissies.

Interne kwaliteitszorg leerlijnen

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt veel aandacht besteed. Onder verantwoordelijkheid van de opleidingscommissies wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle leerlijnen worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn zowel studenten als docenten betrokken. Bij deze 'interne kwaliteitszorg' wordt de volgende procedure gevolgd:
 
 • De opleidingscommissies stellen een jaarplanning op waarin wordt vastgelegd welke leerlijn op welk moment geëvalueerd wordt.
 • De voorzitter van de leerlijn dient op het vastgestelde moment een evaluatieverslag in waarbij de kwartaalevaluaties en enquetes een informatiebron zijn. In dit verslag worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken.
 • Dit verslag wordt besproken in een vergadering van de opleidingscommissie (betreft het een gemeenschappelijke leerlijn dan wordt het verslag in beide opleidingscommissies besproken)
 • De opleidingscommissie stelt een vraagbrief op en bespreekt in een gesprek de punten met de voorzitter van de leerlijn
 • De opleidingscommissie maakt een eindverslag op van alle bevindingen en deelt deze bevindingen samen met het evaluatieverslag met het OMT-1, de andere opleidingscommissie, de regisseurs en de examencommissies
 

Externe kwaliteitszorg

De 'externe kwaliteitszorg' vindt eens per zes jaar plaats. Per opleiding wordt door de faculteit een zogenaamde 'zelfstudie' geschreven en vervolgens bezoekt een landelijke visitatiecommissie alle medische faculteiten en

Prikbord Radboudumc

Op het prikbord kunnen studenten berichten met elkaar uitwisselen. ga naar het prikbord

Roosters en jaarplanningen

Kijk voor meer informatie op de studentenpagina. naar roosters en jaarplanningen voor studenten

Vacatures en stages

Aanbod van vacatures voor en door docenten.

lees meer
 • Snel naar