Algemene informatie


Het digitaal portfolio in vogelvlucht


Kennisclip: werken met het portfolio


Overzicht: werken met het ePortfolio

Een overzicht met informatie over het werken met de ePortfolio vind je in de bijlage. bekijk pdf

Informatie voor op de werkvloer

Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie voor op de werkvloer. bekijk pdf

Weblectures voorlichtingsavonden


Algemene inleiding over de aangepaste master Weblecture


Oefenen met het digitale portfolio en geven van feedback Weblecture

Entrustable Professional Activities en korte praktijkbeoordelingen


Kennisclip: EPA en KPB


Werken met EPA's de belangrijkste punten

EPA staat voor Entrustable Professional Activity. EPA’s zijn gestructureerd omschreven taken of verantwoordelijkheden die artsen toevertrouwen aan een coassistent om deze uit te voeren met beperkte supervisie zodra de coassistent de benodigde competenties heeft verkregen.

lees meer

Werken met EPA's de belangrijkste punten

EPA staat voor Entrustable Professional Activity. EPA’s zijn gestructureerd omschreven taken  of verantwoordelijkheden die artsen toevertrouwen aan een coassistent om deze uit te voeren met beperkte supervisie zodra de coassistent de benodigde competenties heeft verkregen. Deze beroepsactiviteiten zijn herkenbaar en kunnen op de werkvloer worden getoetst. 
 
De gedetailleerde beschrijving van iedere EPA is weergegeven in een tabel format, waarin wordt beschreven:
 • wat de activiteit precies betreft;
 • waarvoor de coassistent bekwaam wordt verklaard;
 • welke kennis, vaardigheden en attitude de coassistent moet beheersen om de EPA op een bepaald niveau te behalen en welke bewijsvoering hiervoor nodig is.
 
De EPA’s zijn te vinden in een apart document met EPA beschrijvingen. Er zijn 4 EPA’s, te weten ‘medisch consult’, ‘medische verrichtingen’, ‘begeleiden en informeren’ en ‘communiceren en samenwerken’. Daarnaast is EPA 5 ingevoegd als vrije categorie. Iedere EPA is onderverdeeld in diverse sub-EPA’s, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

1. Medisch consult

1.1 Anamnese en lichamelijk onderzoek

1.2 Opstellen van een differentiaaldiagnose

1.3 Opstellen van een plan voor aanvullend onderzoek

1.4 Interpreteren van diagnostiek

1.5 Opstellen van een behandelplan

2. Medische verrichtingen

2.1 Participatie op OK

2.2 Rectaal toucher, katheter inbrengen

2.3 Veelvoorkomende vakspecifieke verrichtingen

2.4 Perifeer infuus, venapunctie, injecties

2.5 BLS/AED

3. Begeleiden en informeren

3.1 Bespreken van diagnostische en therapeutische opties

3.2 Bespreken van uitslag en prognose

3.3 Voeren van bijzondere gesprekken

3.4 Geven van informatie over gezonde leefstijl en preventie van ziekten

3.5 Motiverende gespreksvoering

4. Communiceren en samenwerken

4.1 Schriftelijke en mondelinge overdracht van patiëntinformatie

4.2 Inter- en intraprofessionele samenwerking

5. Niet-klinische taken zoals onderwijs, innovatie, financiën, technologie

Dit is geen EPA in de strikte zin van het woord. De coassistent kan hier activiteiten laten opnemen uit de categorie niet-klinische taken

 

Voor EPA’s 2 tot en met 4 overstijgen de (sub-)EPA’s het coschap. Dit wil zeggen dat een eerder behaald supervisieniveau wordt meegenomen naar een volgend coschap. In geval van EPA 1 is er een belangrijke nuance aangebracht. Het is evident dat de inhoud van de EPA ‘Medisch consult’ dusdanig vak- en dus ook coschap-specifiek is, dat deze EPA voor meerdere vakgebieden apart behaald dient te worden. Deze vakinhoudelijke sub-EPA’s worden aangeduid als facetten.

Beoordeling middels Korte Praktijkbeoordelingen

Om een reëel beeld te krijgen van het functioneren van de coassistent en daarmee het behalen van de benodigde EPA’s, is frequente en adequate feedback noodzakelijk. Deze beoordelingen vinden laagdrempelig plaats middels Klinische Praktijkbeoordelingen (KPB’s).

Per episode is er een minimaal aantal KPB’s vastgesteld. Deze zijn na te lezen in de tabel minimaal aantal KPB’s per EPA en per episode. Er zijn verschillende supervisieniveaus, deze zijn hieronder in tabelvorm weergegeven.

 
Directe supervisie
 
1 Coassistent is aanwezig bij taak of handeling en observeert
2a Coassistent voert de taak of handeling samen met de supervisor uit
2b Taak of handeling wordt uitgevoerd door de student, supervisor is in de ruimte aanwezig
 
Indirecte supervisie:
 
3a Supervisor controleert de taak of activiteit volledig
3b Supervisor controleert essentiële onderdelen van de activiteit
3c De coassistent stemt bevindingen direct aansluitend aan de activiteit mondeling af met de supervisor.
4a De coassistent stemt bevindingen binnen 24 uur op een door de coassistent juist ingeschat moment af
4b Niet haalbaar tijdens de coschappen (de lerende voert de taak of handeling volledig zelfstandig uit zonder controle achteraf)

Het is normaal dat coassistenten aan het begin van een coschap regelmatig een streng supervisieniveau bij het beoordelen van activiteiten krijgen (niveau 1 of 2). Dit is niet bedoeld als een ‘slechte’ beoordeling, maar moet gezien worden als een feedback-instrument. De concrete feedback geeft de student de kans om te ontdekken welke aspecten hij/zij al beheerst en op welke gebieden hij/zij zich nog kan verbeteren. 

Na afloop van een activiteit ontvangt de student allereerst narratieve feedback over hoe de activiteit zojuist is gegaan (retrospectief). Vervolgens kruist de beoordelaar bij de supervisieniveaus aan op welk niveau hij/zij verwacht dat de coassistent de activiteit de volgende keer zal kunnen uitvoeren (prospectief). In het document ‘Werken met EPA’s’  staat dit verder uitgelegd en staan enkele casus ter illustratie van het bepalen van het supervisieniveau.

Aan het einde van de opleiding dient van iedere EPA een minimaal eindsupervisieniveau te zijn behaald. Deze eindniveaus zijn gebaseerd op de inhoud van het Raamplan. Ook tijdens de opleiding zijn er enkele EPA’s die op een bepaald moment per se behaald dienen te zijn om de opleiding voort te mogen zetten. Een overzicht van de minimaal behaalde EPA-niveaus per episode en aan het einde van de opleiding zijn ook terug te vinden in de tabel ‘minimaal aantal KPB’s per EPA en per episode’ op de website. Daarnaast staat onderaan iedere EPA ook vermeld wanneer deze behaald dient te zijn.


Handige documenten

In bijgevoegde documenten vind je meer informatie over EPA's, KPB, en het werken daarmee.

lees meer

Professionaliteit in het portfolio


Kennisclip: professionele ontwikkeling


Professionele ontwikkeling

Meer informatie over professionele ontwikkeling en het portfolio vind je in de bijlage. bekijk pdf

Beoordeling en feedback


Kennisclip: geven en ontvangen van feedback


Algemene tips voor feedback

Bij het geven van feedback loont het om met een aantal zaken rekening te houden.

lees meer

Algemene tips voor feedback

 1. Zeg wat u goed vindt en waarom
  • Toelichting: coassistenten die iets nieuws moeten leren, doen soms iets 'op goed geluk'. Horen dát zoiets goed was en waarom is eveneens zeer leerzaam.
 2. Wees concreet en specifiek
  • Niet: "Je bakt helemaal niets van de tractus circulatorius anamnese",
   Wel: "Die en die specifieke informatie ontbreekt: je vergeet te vragen naar
   nycturie en orthopnoe".
 3. Geef feedback zo dat die niet kan worden opgevat als kritiek op de persoon
  • Niet: "Dat heb je niet slim aangepakt" (de coassistent kan denken: hij vindt
   mij dom)
   Wel: "Je hebt die en die richtlijn niet gevolgd".
 4. Geef feedback op een rustig moment
  • Dus bijvoorbeeld niet wanneer een coassistent geëmotioneerd is of wanneer hij of zij net al veel corrigerende feedback te verwerken heeft gekregen.
 5. Let op de toon van de feedback
  • Praat rustig en vriendelijk. Een boze, verongelijkte of sarcastische toon kan
   neutrale of zelfs positieve woorden een negatieve betekenis geven.
 6. Geef aan hoe het gedrag of het product te verbeteren is
  • Bijvoorbeeld: "Als je tijdens de anamnese alleen wat steekwoorden opschrijft hoef je minder vaak op je beeldscherm te kijken en kun je meer tijd besteden aan aandacht voor de patient."
 7. Controleer of de feedback is begrepen
 8. Vraag wat de coassistent gaat doen met de feedback

De coassistent is ‘in the lead’

 • Vraag actief: wat ging er goed?
 • Vraag actief: wat kan er beter?
 • Vraag actief: wat vind je van mijn professionele houding?

Meer informatie

Presentatie over het geven en ontvangen van feedback
Document: feedback geven en ontvangen

Handleidingen Scorion


FAQ digitaal portfolio

Mocht je vragen hebben over het digitaal portfolio. Check of deze hier tussen staat.

lees meer

FAQ digitaal portfolio


 • Dit heeft geen gevolgen, kies daarom begin- en einddatum van je masterfase
   

Tijdelijke storing opgelost versie Scorion X via tablet

De storing is verholpen, het invullen van KPB’s via de tablet in Scorion X is weer mogelijk.

lees meer

Tijdelijke storing opgelost versie Scorion X via tablet

Ervaar je toch problemen, meld die dan via de servicedesk.
 

FAQ voor opleiders en beoordelaars

Mocht je vragen hebben over het digitaal portfolio. Check of deze hier tussen staat.

lees meer

FAQ voor opleiders en beoordelaars


 • Als je per ongeluk een verkeerde beoordeling invult en het formulier afsluit, vul dan geen her-formulier in. Dit kan gevolgen hebben voor cum laude regelingen, gebruikte herkansingsmogelijkheden etc. Neem contact op met de ondersteuning (via eportfolio.rha@radboudumc.nl) om het oorspronkelijke formulier weer op bewerken te laten zetten. 

  Als dat is gebeurd, blijft het formulier op voortgang 'klaar' staan. Wel is het formulier weer te openen (de status). zoek het formulier op bij de naam van de student om de correcte beoordeling in te vullen.
   


Contact met de servicedesk

Heb je vragen over het e-portfolio, mail deze dan via onderstaande knop. Heb je vragen over een episode, mail deze dan direct aan de episode coördinator. stuur een e-mail