Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige (ICK)

Over de opleiding

De opleiding leidt op tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige Intensive Care. Om de opleiding te kunnen volgen is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame, competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Na het volgen van de Vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige is de verpleegkundige competent om de hulpvraag en zorgbehoefte van het ernstig vitaal bedreigde kind vast te stellen en zelfstandig de gespecialiseerde verpleegkundige zorg te verlenen, te plannen, coördineren, rapporteren, over te dragen en te evalueren. 

Je gaat competenties ontwikkelen op het gebied van:

 • het uitvoeren van methodische werkprocessen en het verlenen van zorg in laag-, midden- en hoogcomplexe situaties.
 • doelmatig en effectief communiceren met het kind, de zorgvrager en alle betrokkenen, rekening houdend met diversiteit en culturele achtergronden en rekening houdend met verschillende verantwoordelijkheden van professionals op diverse niveaus.
 • doelmatig en effectief samenwerken met alle betrokkenen, inclusief de ouders/verzorgers/naasten, samenwerken op verschillende niveaus: monodisciplinair, multidisciplinair en interprofessioneel en het nemen van verantwoordelijkheden tot en met het hoogste complexiteitsniveau.
 • professionele vakinhoudelijke kennis, vaardigheden, attitude en het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het beroep.
 • maatschappelijke verantwoording vanuit de werksetting van de zorgvrager volgens wet- en regelgeving. Bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg.
 • persoonlijk en intercollegiaal leiderschap.
 • de professionele (beroeps)ontwikkeling en kwaliteitszorg.

De intensivecare-kinderverpleegkundige verleent zorg aan vitaal bedreigde zieke kinderen en verpleegt in de leeftijd vanaf 28 dagen na de geboorte tot en met 16-18 jaar. Er wordt geïntervenieerd op de vitaal bedreigde functies van de ernstig zieke kinderen en op dreigende verslechtering hiervan. Kenmerkend is de grote diversiteit en complexiteit aan ziektebeelden, de vele betrokken medisch specialisten, het gebruik van uitgebreide instrumenteel-technische voorzieningen en het uitvoeren van complexe farmacotherapeutische behandelingen.

De intensivecare-kinderverpleegkundige draagt zorg voor kinderen met een dreigende of aanwezige stoornis van een of meer vitale functies. Deze functies worden bewaakt, gemonitord en ondersteund, of volledig overgenomen. Het kan zijn dat het kind niet reageert op de geboden therapie én dat meerdere vitale functies volledig worden overgenomen. Onder vitale functies worden verstaan:

 • respiratie
 • circulatie
 • hersenfunctie/neurologische toestand
 • temperatuurregulatie

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding intensive care kinderverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Functie-overstijgende kern EPA's (MK-FO-3 & 4*)
 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (HC-IC-K-1, MK-HC-IC-K-2, MK-IC-K-1 & 2)
 • Specifieke EPA's (MK-HC-IC-K-3)
 • Na de opleiding (MK-FO-5-NA en MK-FO-6-NA)

*MK-KIN-1 is voorwaardelijk om te kunnen starten met MK-FO-4.

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA Bibliotheek - CZO Flex Level.

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar kan zijn indien nodig.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Theorie van de opleiding

De theoriecomponent van de V-ICK bestaat uit 5 modulen. Studenten kunnen voor bepaalde onderdelen een vrijstelling krijgen.

lees meer

Theorie van de opleidingPraktijk van de opleiding

De praktijkopleiding bestaat uit 1500 praktijkleeruren. Studenten met een V-ICV diploma kunnen meerdere vormen van vrijstelling krijgen. lees meer

Praktijk van de opleiding

De vervolgopleiding intensive care kinderverpleegkundige (V-ICK) is een CZO erkende opleiding.
De praktijkopleiding bestaat uit 1500 praktijkleeruren. De student is werkzaam op een PICU.
Tijdens de opleiding loopt de student kortdurend stage op de volwassen intensive care, de intensive care neonatologie (NICU), de cardio care unit (CCU) en in de gespecialiseerde kinderthuiszorg.

Studenten met een V-ICV diploma krijgen 500 vrijstelling op de praktijkleeruren. Tevens hoeven zij niet alle verplichte stages te volgen.  

In het kort

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een diploma vervolgopleiding kinderverpleegkundige (VKV) of vervolgopleiding intensieve care verpleegkundige (V-ICV).


 • Zo word je toegelaten

  Om tot deze opleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over:
  • een diploma verpleegkundige
  • een diploma intensive care verpleegkundige of een vervolgopleiding kinderverpleegkundige
  • een geldige BIG-registratie
  • een aanstelling als verpleegkundige op een IC-kinderafdeling
  Kandidaten zonder diploma kinderverpleegkundige kunnen worden toegelaten als ze een daarmee gelijkgestelde scholing hebben gevolgd: deze scholing bestaat uit de module algemene kindzorg, de module bewaking vitale functies bij kinderen en een praktijkleerperiode van drie maanden op een kinderafdeling.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Praktijkleerplaats

De opname van een kind op de Intensive Care Kinderen (ICK) is een buitengewone situatie welke specifieke competenties van de verpleegkundige vraagt.

lees meer

Praktijkleerplaats

De opname van een kind op de Intensive Care Kinderen (ICK) is een buitengewone situatie die specifieke competenties van de verpleegkundige vraagt. De verpleegkundige levert zorg aan de meest kwetsbare groep patiënten die er bestaat: het ernstig vitaal bedreigde kind. De snel veranderende hoog complexe zorgsituatie van de patiënt doet een groot beroep op het klinisch redeneren van de verpleegkundige.

Naast het verzorgen van het kind heeft de ICK verpleegkundige te maken met ouders en/of verzorgers. Ouders van een kind in een hoog complexe verpleegsituatie vragen om specifieke competenties van de verpleegkundige met betrekking tot de begeleiding. Bij patiënten op de ICK is er sprake van een grote complexiteit en diversiteit aan ziektebeelden. Dit brengt evenveel verschillende medische specialismen met zich mee.

De ICK-verpleegkundige is werkzaam in een multidisciplinaire setting. Dit vraagt om specifieke competenties als bv. verpleegkundig leiderschap, samenwerking, professionaliteit. Tevens werkt de ICK-verpleegkundige met een wijd scala aan instrumenteel technische voorzieningen. Ontwikkelingen, technologieën volgen elkaar in rap tempo op. De ICK-verpleegkundige heeft specifieke kennis en vaardigheden, op basis van EBP, nodig om deze ontwikkelingen te kunnen toepassen in de directe beroepspraktijk.


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een to-do-list vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door specialisten in het vakgebied van de Kinder IC. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. ga naar de CZO-website

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet