Over mimetherapie

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. Om dit te behandelen kunt verwezen worden voor de behandeling mimetherapie.

lees meer

Over mimetherapie

Een aangezichtsverlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat de oorzaak bij u is, heeft u besproken met uw behandelend arts.

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen.

Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Omdat u last hebt van een van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen naar de afdeling Fysiotherapie/Logopedie van het Radboudumc voor de behandelingsmethode ‘revalidatie van de mimiek’, of kortweg ‘mimetherapie’.

Het kan ook zijn dat u van hieruit wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt die in mimetherapie is opgeleid.

Doel van mimetherapie

Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leren we u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Dit doen we, zodat uw gezicht zo symmetrisch mogelijk beweegt bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

 


Voor de behandeling

De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Soms is het zinvol om nog voordat beweging mogelijk is, de fysiotherapeut of logopedist te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

De behandeling

De fysiotherapeut of logopedist onderzoekt bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen.

lees meer

De behandeling

De fysiotherapeut of logopedist onderzoekt bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. U krijgt gemiddeld 8 behandelingen. Deze behandelingen duren 30 tot 45 minuten. Het is belangrijk dat u thuis regelmatig oefent. De fysiotherapeut of logopedist neemt met u de oefeningen voor thuis door. Tijdens de therapie is aandacht voor:
  • massage van het gezicht
  • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • het verschil tussen spanning en ontspanning
  • beheersing van ongewenste meebewegingen
  • verbetering van eten, drinken en spreken
  • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
  • het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Na de therapie

Door de mimetherapie zullen uw verschijnselen niet helemaal verschijnselen. Door zelf te blijven oefenen krijgt u wel steeds meer controle over uw gezicht.

lees meer

Na de therapie

Resultaat van de mimetherapie

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet volledig door de behandeling. Door regelmatig te oefenen, krijft u wel meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Meestal voelt u zich daardoor prettiger en helpt het om met de situatie om te gaan.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Maak wanneer u uw gezicht beweegt de bewegingen niet te groot. We raden ook aan om het gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden. Soms wordt het advies gegeven om zelf alvast te gaan oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden we af, omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

Mimetherapie cursus Scholing voor fysiotherapeuten en logopedisten

De afdeling Fysiotherapie Centraal organiseert de cursus 'Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming'.

lees meer

Mimetherapie cursus Scholing voor fysiotherapeuten en logopedisten

Data:
De vierdaagse cursus zal gegeven worden op 21 en 22 januari & 18 en 19 februari 2019.

Doel van de cursus:
Het doel van de cursus is dat de deelnemers, na het volgen van de cursus, in staat zijn om patiënten met een perifere aangezichtsverlamming te onderzoeken, een behandelplan op te stellen en een behandeling te geven, gestoeld op de best “evidence based practise”. Meer specifiek:
• het ontwikkelen van het vermogen om “normale” mimische bewegingen te onderscheiden van afwijkende bewegingen;
• het analyseren en interpreteren van afwijkende mimische bewegingen bij patiënten (videobeelden en praktijk met patiënten) en het gebruik van valide en betrouwbare meetinstrumenten;
• het opdoen van ideeën en inzichten met betrekking tot de opbouw van een functioneel oefenprogramma aan de hand van casuïstiek (video en patiënten);
• het aanleren van vaardigheden om essentiële functies als communiceren (praten, emotionele expressie), eten en drinken op het gebied van het sensomotorisch leerproces;
• het ontwikkelen van vaardigheden om de mimiek te beïnvloeden, dit kan zowel faciliteren als inhiberen inhouden;
• naast het leren opheffen of reduceren van stoornissen en beperkingen wordt aandacht besteed aan het geven van een acceptabele plaats van de aangezichtsverlamming in het leven van de patiënt.

Specifiek voor de behandeling mimetherapie is dat deze zich richt op:
• de “functionaliteit en kwaliteit van een beweging” zoals deze nodig is en uitgevoerd wordt tijdens A.D.L. activiteiten;
• de relatie tussen het herstel van functionaliteit en emotionele expressies;
• het bewust in gang zetten van een motorisch leerproces door gebruik te maken van specifieke methodieken;
• het ontwikkelen en stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de patiënt.

Accreditatie:
De cursus is voor 28 punten geaccrediteerd door het KNGF (voor het register Orofaciale Fysiotherapie) en 40 punten voor de beroepsvereniging Logopedie. Het aantal zelfstudie uren wordt geschat op ongeveer 18 uur.

Inschrijving:
• U kunt het inschrijfformulier opvragen bij het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie Centraal (Annemarie.Peters@radboudumc.nl).
• Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van inschrijfformulieren. Aanmeldingen boven het gestelde maximum komen in aanmerking voor de volgende cursus.
• Maximum aantal deelnemers: 16.
• De kosten voor deelname bedragen € 845,- (inclusief syllabus en lunch).
• U ontvangt drie maanden voor aanvang van de cursus een nota.
• Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld en vervolgens wordt het programma en routebeschrijving toegezonden.
• Bij annulering wordt altijd € 45,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de cursus wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
• Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Informatie:
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie Centraal, Email: Annemarie.Peters@radboudumc.nl, telefoon 024-3613812

Afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek.

lees meer