Zorg na uw opname

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.


Wat regelt de transfer­verpleegkundige?

De transferverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u inventariseert welke professionele zorg u na uw opname nodig heeft en deze zorg voor u organiseert.

lees meer

Wat regelt de transfer­verpleegkundige?

De afdeling/spoedeisende hulp of poli waar u bent geweest overlegt met u (en vraagt om toestemming) of u zorg nodig heeft na vertrek uit het Radboudumc. Dit kan gaan om een aanvraag voor thuiszorg of een (tijdelijke) opname ergens anders. Als het nodig is, melden we u aan bij het Transferpunt.

Waarbij helpt een transferverpleegkundige u?

Als u als patiënt na uw ontslag uit het Radboudumc professionele zorg nodig heeft, dan komt de transferverpleegkundige bij u langs of neemt telefonisch contact met u op. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u inventariseert welke professionele zorg u dan nodig heeft en organiseert voor u deze zorg.

Wat doet de transferverpleegkundige voor u?

De transferverpleegkundige bespreekt samen met u en uw familie/naasten wat uw zorgvraag is en geeft informatie over:

 • de (wettelijke) mogelijkheden van bijvoorbeeld thuiszorg
 • het aanvragen van hulpmiddelen 
 • (tijdelijke) plaatsing in een zorginstelling
 • palliatieve zorg

Vervolgens regelt de transferverpleegkundige de zorg voor u en informeert u en/of uw naasten over de voortgang. Als u vragen heeft over de nazorg dan kunt u altijd heel eenvoudig terecht bij de transferverpleegkundige.

Nazorg passend bij uw wensen

In nauwe afstemming met u en/of uw naasten, arts, verpleegkundige en andere zorgprofessionals regelt de transferverpleegkundige uw nazorg. Hij of zij adviseert en ondersteunt u bij het maken van uw keuzes. Passend bij uw wensen en binnen de steeds veranderende wet- en regelgeving in Nederland.
De transferverpleegkundige legt contact met thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en als dat nodig is met zorgverzekeraars.

Een transferverpleegkundige in uw behandelteam

De transferverpleegkundige is er in principe voor alle patiënten van wie de arts en/of verpleging verwachten dat zij zorg nodig hebben na de behandeling of het verblijf in het Radboudumc. De transferverpleegkundige is dan onderdeel van uw behandelteam en behartigt uw belangen en die van het Radboudumc. 

Vragen voor uw opname

Als u voor uw opname vragen heeft over nazorg, dan kunt u of een naaste van u contact opnemen met het Transferpunt Zorg, telefoonnummer Transferpunt (024) 366 62 48. De transferverpleegkundige kan u adviseren wat u mogelijk voor een opname al kunt regelen of voorbereiden.

 


Contact

Transferpunt

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur
(024) 366 62 48
contactformulier

Zorg thuis


Thuiszorg (wijkverpleging)

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U kunt gebruik maken van wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. lees meer

Thuiszorg (wijkverpleging)

Thuiszorg (wijkverpleging)

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U kunt gebruik maken van wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. Een wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, wassen, douchen en verzorging. Daarnaast kan een  wijkverpleegkundige ook verpleegkundige zorg thuis bieden; bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, verzorgen van een wond of het zwachtelen van een been.
De transferverpleegkundige maakt de eerste zorginventarisatie in het ziekenhuis en regelt de eerste zorginzet voor thuis met de thuiszorg, zodat u na ontslag uit het Radboudumc de zorg krijgt die u nodig heeft. We benaderen hiervoor de thuiszorgorganisatie van uw voorkeur. Heeft de thuiszorg van uw voorkeur geen mogelijkheden, dan regelt de transferverpleegkundige zorginzet door een andere thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige van thuiszorg stelt bij u thuis een zorgplan op en is verantwoordelijk voor een indicatie.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Thuiszorg (wijkverpleging) wordt betaald vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Voor een overzicht naar de thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in uw regio verwijzen wij u naar de volgende links:
 

 


Wat kunt u zelf doen?

Een aantal zaken kunt u zelf regelen, zoals vervoer, hulpmiddelen, personenalarmering, maaltijdvoorziening en huishoudelijke hulp. lees meer

Wat kunt u zelf doen?

Mantelzorg (zorg door familie of naasten)


De transferverpleegkundige regelt professionele zorg als aanvulling op wat mantelzorgers voor u kunnen betekenen. Het is goed daarom goed om met uw naasten te bespreken welke zorg ze aan u kunnen bieden.

Hulpmiddelen om thuis te blijven wonen

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Het doel van deze hulpmiddelen is om de zelfredzaamheid in en om uw woning te bevorderen.
Lees meer op de website van Regelhulp

De vergoeding voor een zorg- en welzijnshulpmiddel hangt af van het hulpmiddel dat u nodig heeft. U kunt voor vergoeding informeren bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente.
Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel via de gemeente of via uw zorgverzekeraar, dan kunt u een zorghulpmiddel zelf kopen of huren.

Kijk voor meer informatie over de vergoeding van hulpmiddelen op:

Personenalarmering thuis

Met een personenalarmering voor thuis kunt u bij een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer. Kijk voor verwijzing en informatie over vergoeding van personenalarmering op de website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van uw gemeente.
De aanvraag voor personenalarmering kan een aantal weken duren. Wij adviseren u daarom dit op tijd aan te vragen.

Maaltijden en boodschappen regelen

Als u (tijdelijk) niet kunt koken of boodschappen doen, kunt u maaltijden of boodschappen laten bezorgen. Informatie over wat u zelf kunt regelen en wat de gemeente voor u kan betekenen vindt u op de website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van uw gemeente.

Hulp bij het huishouden

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente. De gemeente stelt samen met u vast wat u nodig heeft.

Vervoer

U bent samen met uw naasten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer, ook als u naar een andere instelling gaat. Alleen als u een medische indicatie heeft voor ambulancevervoer, dan regelt de verpleegafdeling, spoedeisende hulp en polikliniek dit. De kosten hiervoor zijn dan voor uw zorgverzekeraar.

De kosten voor het gebruik van een taxi of rolstoeltaxi zijn voor eigen rekening. Bij gebruik van een rolstoeltaxi moet de rolstoel geschikt zijn voor rolstoelvervoer. U kunt hiervoor een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel.


Hulpmiddelen

De transferverpleegkundige kan u helpen bij het inventariseren welke hulpmiddelen u nodig heeft en deze hulpmiddelen voor u aanvragen. lees meer

Hulpmiddelen

Tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn, zoals een hoog-laag bed, rolstoel of een toiletstoel, zijn te leen bij een thuiszorgwinkel. De transferverpleegkundige kan u helpen bij inventariseren van de hulpmiddelen die u nodig heeft en deze hulpmiddelen zo nodig voor u aanvragen. Hulpmiddelen die u tijdelijk nodig heeft worden voor een periode van 26 weken vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eenvoudige loophulpmiddelen

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken, rollator of looprek zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren bij een thuiszorgwinkel of een online winkel voor hulpmiddelen. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij u zorgverzekeraar. Als u lid bent van een thuiszorgorganisatie of een ledenvereniging kunt u informeren of u de hulpmiddelen (deels) vergoed krijgt.

Hulpmiddelen voor langdurig gebruik

Heeft u een hulpmiddel langer dan 26 weken nodig, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel via de gemeente of via uw zorgverzekeraar, dan kunt u een zorghulpmiddel zelf kopen of huren.

Voor meer informatie over de vergoeding van hulpmiddelen:

Zorg in een zorginstelling


Zorg in een zorginstelling

Uw arts geeft een advies welke zorg u na ziekenhuisopname nodig heeft. De transferverpleegkundige inventariseert verder welke zorg nodig is en adviseert u indien nodig over de mogelijkheden van zorg in een zorginstelling. lees meer

Zorg in een zorginstelling

Uw arts geeft een advies welke zorg u na ziekenhuisopname nodig heeft. De transferverpleegkundige inventariseert verder met u en/of uw naasten welke zorg nodig is en adviseert u indien deze zorg niet thuis geboden kan worden over de mogelijkheden van zorg in een zorginstelling. U kunt aangeven welke zorginstelling uw voorkeur heeft. De transferverpleegkundige regelt in overleg met u, een aanvraag voor verblijf in de zorginstelling van uw voorkeur. Heeft uw zorginstelling van voorkeur geen opnamemogelijkheden, dan gaat de transferverpleegkundige op zoek naar een alternatief.
 

Revalideren in een verpleeghuis geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een kortdurende revalidatiebehandeling in een verpleeghuis voor patiënten die na een ziekenhuisopname moeten revalideren. lees meer

Revalideren in een verpleeghuis geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een kortdurende revalidatiebehandeling in een verpleeghuis voor patiënten die na een ziekenhuisopname moeten revalideren. Uw behandeld arts stelt de revalidatiedoelen voor deze behandeling vast. Het doel van GRZ is dat u na tijdelijke opname in het verpleeghuis weer voldoende hersteld bent om thuis te kunnen gaan wonen.
In overleg met uw arts, meldt de transferverpleegkundige u aan bij het verpleeghuis van uw voorkeur dat geriatrische revalidatiezorg biedt. De specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) van dit verpleeghuis bepaalt of het verpleeghuis de juiste zorg kan bieden en of u opgenomen kunt worden.
Als gevolg van de wachtlijsten in de zorginstellingen is het niet altijd mogelijk om vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis van uw voorkeur te gaan. Als dit het geval is, gaat de transferverpleegkundige in overleg met u op zoek naar een alternatief.
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.


Revalideren in het ZZG Herstel­centrum

Wanneer u na uw opname gebaat bent bij een revalidatietraject, krijgt u een Geriatrische Revalidatie Zorgindicatie (GRZ-indicatie) en gaat u verder revalideren in een verpleeghuis waar revalidatiezorg geboden wordt. lees meer

Revalideren in het ZZG Herstel­centrum

Wanneer u na uw opname gebaat bent bij een revalidatietraject, krijgt u een Geriatrische Revalidatie Zorgindicatie (GRZ-indicatie) en gaat u verder revalideren in een verpleeghuis waar revalidatiezorg geboden wordt. Voor deze zorg voor ouder wordende patiënten werkt het Radboudumc samen met het ZZG Herstelcentrum. zodat u altijd de juiste zorg krijgt, eerst in het Radboudumc, vervolgens in het ZZG Herstelcentrum en tenslotte als u weer naar huis gaat.

Aanmelden bij een verpleeghuis dat revalidatiezorg biedt

Wanneer u een indicatie voor revalidatie heeft, kijkt u samen met de transferverpleegkundige wat voor u de meest geschikte plek is. De transferverpleegkundige meldt u vervolgens aan. Wanneer u niet terecht kunt op de plek van uw voorkeur, dan zoekt de transferverpleegkundige een alternatief. Bij het ZZG Herstelcentrum kunt u dankzij de samenwerking met het Radboudumc meestal terecht.
 
Voorafgaand aan uw opname in het herstelcentrum stelt uw behandelend arts met u de revalidatiedoelen voor uw behandeling vast. Dit gebeurt in overleg met de revalidatiearts of specialist ouderengeneeskunde van het herstelcentrum. Het uiteindelijke doel is dat u na opname in het herstelcentrum zover gerevalideerd bent dat u weer thuis kunt wonen.

Gestroomlijnde zorg

Voor een aantal patiëntengroepen hebben we samen met de ZZG Herstelcentrum een zorgpad ontwikkeld: patiënten met een been-, voet- of teenamputatie, een herseninfarct of hartproblemen. Valt u binnen 1 van deze groepen dan kunt u na uw behandeling in het Radboudumc gegarandeerd terecht bij het ZZG Herstelcentrum voor revalidatie.  


 • Heeft u een opname voor teen-, voet- of beenamputatie? Dan stemmen onze vaatchirurg en revalidatieartsen al direct bij opname de zorg die u nodig heeft af met de specialist ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum.. Daarbij houden we rekening met uw wensen. Als het medisch verantwoord is, kunt u 5 dagen na uw operatie al naar het Herstelcentrum en zo snel starten met het revalidatieprogramma. Als het nodig is bezoekt de specialist ouderengeneeskunde van het Herstelcentrum u al in het Radboudumc.

  Het ZZG Herstelcentrum heeft veel expertise en ervaring op het gebied van revalidatie na amputatie. Zij betrekken altijd meerdere (paramedische) zorgverleners bij uw behandeling (multidisciplinaire aanpak). Ook stemmen ze de zorg af op uw situatie. Zo bezoekt de ergotherapeut vooraf uw huisadres om te zien waar ze tijdens de revalidatie rekening mee moeten houden. En om te zorgen dat eventuele aanpassingen in huis gedaan zijn voordat u naar huis gaat. Uw familie en naasten worden nauw betrokken bij het revalidatieproces.
   


Kort verblijf in een zorginstelling eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (Elv) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling waarbij 24 uur per dag professionele zorg aanwezig is. U kunt hier gebruik van maken als u om een medische reden tijdelijk niet thuis kunt wonen. lees meer

Kort verblijf in een zorginstelling eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (Elv) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling waarbij 24 uur per dag professionele zorg aanwezig is. U kunt hier gebruik van maken als u om een medische reden tijdelijk niet thuis kunt wonen. Uw behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. Het doel van dit kortdurende verblijf is dat u na deze periode weer thuis kunt gaan wonen.

In overleg met uw arts, meldt de transferverpleegkundige u aan bij het verpleeghuis van uw voorkeur dat deze zorg aanbiedt. Als gevolg van de wachtlijsten in de zorginstellingen is het niet altijd mogelijk om vanuit het ziekenhuis naar uw zorginstelling van voorkeur te gaan. Als dit het geval is, gaat de transferverpleegkundige in overleg met u op zoek naar een alternatief.

Eerstelijns verblijf (ELV) wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Langdurige zorg in een zorginstelling wet langdurige zorg

Dit is zorg voor mensen die levenslang zorg nodig hebben. Dat wil zeggen dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. lees meer

Langdurige zorg in een zorginstelling wet langdurige zorg

Dit is zorg voor mensen die levenslang zorg nodig hebben. Dat wil zeggen dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.
In overleg met u en/of uw naasten vraagt de transferverpleegkundige een indicatie voor de WLZ (wet langdurige zorg)aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Voor deze aanvraag is een handtekening van u nodig. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze zorg. Het kan zijn dat een medewerker van het CIZ telefonisch contact met u zoekt of u bezoekt in het ziekenhuis om de aanvraag met u te bespreken. Wanneer het CIZ een WLZ-indicatie heeft afgegeven neemt de transferverpleegkundige contact op de zorginstelling van uw voorkeur.
Als gevolg van de wachtlijsten in de zorginstellingen is het niet altijd mogelijk om direct vanuit het ziekenhuis naar uw zorginstelling van voorkeur te gaan. Als dit het geval is, gaat de transferverpleegkundige in overleg met u op zoek naar een tijdelijk alternatief. Dit noemen we een overbruggingsplaats. U wordt dan tijdelijk opgenomen in een andere zorginstelling totdat de zorginstelling van u eerste voorkeur u kan opnemen.
Langdurige opname in een zorginstelling valt onder de wet langdurige zorg (WLZ). U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend door het Centraal administratiekantoor (CAK).

 


U komt niet in aanmerking voor wettelijk geregelde opname in een zorginstelling

Komt u niet in aanmerking voor wettelijk geregelde opname in een zorginstelling? Dan kunt er voor kiezen om na ziekenhuisopname gebruik te maken van een logeerarrangement in een zorginstelling of een zorghotel. lees meer

U komt niet in aanmerking voor wettelijk geregelde opname in een zorginstelling

Komt u niet in aanmerking voor wettelijk geregelde opname in een zorginstelling? Dan kunt er voor kiezen om na ziekenhuisopname gebruik te maken van een logeerarrangement in een zorginstelling of een zorghotel. Dit kunt u vóór ziekenhuisopname al zelf regelen.
 • Een logeerarrangement is een tijdelijk verblijf in een zorginstelling (vroegere verzorgingshuis).
 • Een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24 uur per dag verpleging en verzorging. Naast  verpleging en verzorging schenken veel zorghotels aandacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek.

Meer informatie

De kosten voor het verblijf en het servicepakket betaalt u meestal zelf. De hoogte van deze kosten verschillen per zorginstelling. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding van deze kosten. Als u professionele zorg nodig heeft tijdens uw verblijf in een zorghotel, wordt deze zorg vergoed door uw zorgverzekeraar.
 

Algemene informatie


Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase en is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Palliatieve zorg kunt u zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen. lees meer

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase en is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Palliatieve zorg kunt u zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen.

Palliatieve zorg thuis

Thuis wordt de zorg geboden door een thuiszorgorganisatie en vergoed door uw zorgverzekering.

Palliatieve zorg in een zorginstelling

 • High-Care hospice: In een High-Care hospice is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Ook hebben sommige High-Care hospices een eigen arts.
 • Bijna-thuis-huis: In een bijna-thuis-huis zijn geen zorgprofessionals in dienst. Vrijwilligers werken samen met bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie (wijkverpleging). De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt bij uw eigen huisarts, of bij een arts die verbonden is aan het hospice.
 • Palliatieve afdeling in een verpleeghuis: Op een palliatieve afdeling van een verpleeghuis is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Medische zorg wordt verleend door de verpleeghuisarts. Het verpleeghuis wordt door uw zorgverzekering. Als u een WLZ-indicatie heeft wordt deze zorg betaald door de WLZ.

De mogelijkheden van palliatieve zorg worden met u besproken door het palliatief consultteam of de transferverpleegkundige. De voorkeur die u hebt voor de plaats van overlijden en de zorg die u nodig heeft zijn hierbij het uitgangspunt.

Palliatieve zorg thuis of in een zorginstelling wordt vergoed via uw zorgverzekering of op basis van uw WLZ-indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen. Als regel geldt dat de zorg via uw WLZ-indicatie wordt verstrekt als u al een WLZ-indicatie heeft. In alle andere gevallen wordt de palliatieve zorg vergoed via uw zorgverzekering.
Soms vragen hospices een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken, bijvoorbeeld voor eten en drinken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het desbetreffende hospice of bijna-thuis-huis.


Eigen bijdrage

Voor zorg die door de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed, berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage. lees meer

Eigen bijdrage

Voor zorg die door de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed, berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het CAK vindt u een rekentool om een indicatie van uw eigen bijdrage te bereken.


Handige websites

Bekijk deze websites voor meer informatie. lees meer

Handige websites

Thuiszorg/Wijkverpleging


Verblijf


Langdurig verblijf in een zorginstelling/ Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorghotels

Hulpmiddelen

Eigen bijdrage

 • www.hetcak.nl - Centraal Administratie Kantoor. Telefoon: 0800-0087

Mantelzorg

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Medewerkers
 • Intranet