Gehoorteam

Activiteiten van het KAC-gehoorteam:

 • Onderzoek voor audiologische en onderliggende medische diagnostiek.
 • Logopedisch onderzoek (onderzoek gericht op de spraak- en taalontwikkeling, in samenhang met de hoorproblemen).
 • Psychologisch onderzoek (onderzoek gericht op de psychosociale diagnostiek, in samenhang met de hoorproblemen).
 • Revalidatie met technische hulpmiddelen (hoortoestellen, soloapparatuur).
 • Advisering met betrekking tot begeleidingsmogelijkheden (therapieën, schoolkeuze).
 • Advisering in zaken als nevenapparatuur (ringleiding, lichtsignalering voor bel en telefoon, trilwekker, etc.).
 • Hulpverlening bij opbouw van communicatie van het kind en zijn omgeving.
 • Advisering op school.
 • Algemene voorlichting en instructies aan instellingen, instituten, scholen, opleidingsinstituten.
 • Medische diagnostiek.

In vrijwel alle gevallen bespreken wij het slechthorend kind en de onderzoeksresultaten in het wekelijkse multidisciplinair teamoverleg. Uit het teamoverleg komen adviezen ten aanzien van het opstellen van een behandelplan en verdere diagnostiek, om uiteindelijk te komen tot een behandeladvies.

Verwijzers Verwijzersinformatie Audiologisch Centrum

Verwijzersinformatie

Het Audiologisch Centrum van het Radboudumc biedt zorg aan patiënten met gehoor- en gerelateerde communicatieproblemen en aan hun familie. Het doel: u helpen zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde is nauw betrokken bij het Audiologisch Centrum.


Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Audiologisch Centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Verwijsbrieven

Lees hier waar u de bewijsbrieven aan kunt richten.

lees meer

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven kunt u richten aan:

Postadres
Radboudumc
Audiologisch Centrum, secretariaat patiëntenzorg
Huispost 383
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

E audiologischcentrum.kno@radboudumc.nl
T (024) 361 35 06
Bereikbaar:
Ma t/m vrij 08:00 t/m 17:00 uur
 

Verwijzing voor volwassenen


Algemene informatie

Op het Volwassenen Audiologisch Centrum (VAC) kunnen patiënten vanaf circa 16 jaar terecht voor audiologische diagnostiek, gehoorrevalidatie en advies. lees meer

Algemene informatie

Op het Volwassenen Audiologisch Centrum (VAC) kunnen patiënten vanaf circa 16 jaar terecht voor:

 • vragen over het gehoor;
 • gehoorproblemen;
 • tinnitusklachten;
 • hyperacusis;
 • functioneringsproblemen ten gevolge van gehoorproblematiek, bijvoorbeeld op de werkplek.

Het AC biedt audiologische diagnostiek, gehoorrevalidatie en advies. Het is mogelijk om de patiënt rechtstreeks naar het VAC te verwijzen als het medische (KNO) traject is afgerond. In andere gevallen adviseren wij u de patiënt eerst naar de KNO-arts te laten gaan. De KNO-arts kan vervolgens doorverwijzen naar het VAC.


Diagnostiek

De diagnostische mogelijkheden zijn uitgebreid en onder te verdelen in subjectieve en objectieve gehooronderzoeken.

Revalidatie

Het AC biedt een onafhankelijk advies op het gebied van gehoorrevalidatie. Indien nodig krijgt de patiënt een recept voor een bepaald type hoortoestel.

lees meer

Revalidatie

Het AC biedt een onafhankelijk advies op het gebied van gehoorrevalidatie. Indien nodig krijgt de patiënt een recept voor een bepaald type hoortoestel. Met dit recept kan de patiënt het toestel bij een audicien bestellen. Voordat de hoortoestelaanpassing volledig is afgerond , controleren we binnen het VAC de hoortoestelaanpassing op de werking.

In sommige gevallen vindt revalidatie plaats door middel van een beengeleidingshoortoestel , middenoor implantaat of cochleair implantaat. In dit geval wordt samengewerkt Hearing & Implants van KNO.


Maatschappelijk werk

Naast diagnostiek, gehoorrevalidatie en advies kent het VAC ook de discipline Maatschappelijk Werk. Deze discipline schenkt aandacht aan de gevolgen van slechthorendheid. De maatschappelijk werker kan de patiënt bijvoorbeeld adviseren over beschikbare en toepasbare communicatiemogelijkheden.

Verwijzing voor kinderen


Algemene informatie

Wanneer u zich zorgen maakt over de hoormogelijkheden en/of spraaktaalontwikkeling van een kind, kunt u hem of haar bij ons aanmelden. Nadat uw verwijsbrief met vraagstelling bij ons binnenkomt, beoordelen wij of uw patiënt een afspraak krijgt met het gehoorteam of SpraakTaalteam. lees meer

Algemene informatie

Wanneer u zich zorgen maakt over de hoormogelijkheden en/of spraaktaalontwikkeling van een kind, kunt u hem of haar bij ons aanmelden. Nadat uw verwijsbrief met vraagstelling bij ons binnenkomt, beoordelen wij of uw patiënt een afspraak krijgt met het gehoorteam of SpraakTaalteam.

Vervolgens sturen we een uitnodiging naar de ouders. Zij krijgen een vragenlijst die zij ter voorbereiding kunnen invullen. Zo nodig vragen we ook elders informatie op, uiteraard met toestemming van de ouders/verzorgers.


Gehoorteam

Lees hier over de activiteiten van het KAC-gehoorteam. lees meer

SpraakTaalteam

Lees hier over de activiteiten van het SpraakTaalteam. lees meer

SpraakTaalteam

De activiteiten van het SpraakTaalteam richten zich op:

 • spraaktaalontwikkeling;
 • logopedisch onderzoek;
 • psychologisch onderzoek;
 • KNO-consult;
 • auditief verwerkingsonderzoek;
 • specialistische diagnostiek bij patiënten met schisis.

Na het intakegesprek en gehooronderzoek bij het SpraakTaalteam bespreken wij in een multidisciplinair teamoverleg wat het best passende vervolgtraject voor het kind is. Dat kan variëren van verder onderzoek door ons SpraakTaalteam tot verwijzing naar andere teams binnen het Radboudumc of verwijzing elders. Uiterlijk een week na het intakegesprek leggen wij de ouders ons advies voor en bekijken we samen met hen de mogelijkheden voor het vervolgtraject.

 • Medewerkers
 • Intranet