Over het onderzoeksprogramma Huisarts­geneeskunde

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief. Persoonsgerichte, longitudinale zorg vormt de kern, met aandacht voor de context van de persoon. Deze generieke invalshoek wordt bestudeerd aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden.

lees meer

Over het onderzoeksprogramma Huisarts­geneeskunde

Programmaleider dr. Tim Olde Hartman
Tim.oldehartman@radboudumc.nl
Telefoon 024 381 81 81

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief. Hierbij is persoonsgerichte, longitudinale zorg de kern, met aandacht voor de context van de persoon. Deze generieke invalshoek wordt bestudeerd aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden, waarbij wordt gestreefd naar de best passende onderzoeksmethoden. Innovatie en evaluatie zijn hierbij belangrijke aspecten.

We verbinden generieke thema’s zoals persoonsgerichte zorg, wijkgericht werken, gezondheidszorginnovatie, multimorbiditeit en context-gerichtheid aan veel voorkomende ziektecategorieën en hebben hier inhoudelijke deskundigheid voor geestelijke gezondheidszorg, vaatschade, oncologie en palliatieve zorg en luchtwegaandoeningen (zie ook de verdiepingsthema’s).

We benaderen de complexiteit van het onderzoeksgebied met nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ook streeft de onderzoeksgroep snellere en doelgerichte translaties van innovaties na. Dit vaak in samenwerking met intramurale specialisten, maar ook met public health. Zie hiervoor ook de informatie (in het Engels) over het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum (RTKIC).

Ondersteunend aan de persoonsgerichtheid, contextgerichtheid en innovatie zijn onze registratienetwerken. Hiervoor wordt  door geselecteerde praktijken hoogwaardig geregistreerd, over een reeds zeer lange ononderbroken periode. Voor meer informatie zie ook het registratienetwerk FaMe-net. Verder wordt de groep ondersteund door het Radboudumc Technology Center (RTC) Health Data, waar in samenwerking met de onderzoeksgroep uitgebreide ervaring bestaat met het extraheren, analyseren en toepassen van routinedata uit huisartsinformatiesystemen.
 

Contact secretariaat

Marike Jaegers

(024) 365 56 38
contact

Onze onderzoeks­projecten

Bekijk lopende onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma.

lees meer

Verdiepingsthema's


Chronische luchtweg­aandoeningen

In dit verdiepingsthema wordt onderzoek gedaan naar de diagnostiek, behandeling en prognose van chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma.

Lees meer

Chronische luchtweg­aandoeningen

Chronische luchtwegaandoeningen

Dr. Tjard Schermer
Tjard.Schermer@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 46 11
 
In dit verdiepingsthema wordt onderzoek gedaan naar de diagnostiek, behandeling en prognose van chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma.

Common mental disorders

Dit verdiepingsthema richt zich op de preventie, opsporing en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.

Lees meer

Common mental disorders

Common mental disorders

Dr. Peter Lucassen
Peter.Lucassen@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 53 13
 
Dit verdiepingsthema richt zich op de preventie, opsporing en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.

Integraal wijkgericht werken

Dit verdiepingsthema genereert kennis over de organisatie en effecten van een integrale wijkgerichte aanpak.

Lees meer

Integraal wijkgericht werken

Integraal wijkgericht werken

Dr. Marianne Dees
Marianne.Dees@radboudumc.nl
Telefoon: 024 361 31 04

Dit verdiepingsthema heeft als doel kennis te genereren over de organisatie en effecten van een integrale wijkgerichte aanpak. Er wordt nauw samengewerkt met burgers, cliënten, patiënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en lokale overheid. Het onderzoeksprogramma richt zich op het bevorderen van gezondheid in de brede zin van het woord. Hierbij wordt ingezet op preventie, zorg, welzijn en ondersteuning op wijkniveau - in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Naast wetenschappelijk bewijs worden ‘best practices’ gegenereerd.

Oncologie en palliatieve zorg

Dit verdiepingsthema richt zich op onderzoek naar vernieuwende samenwerkingsmodellen tussen de eerste en tweede lijn.

Lees meer

Oncologie en palliatieve zorg

Oncologie en palliatieve zorg

Dr. Henk Schers
Henk.Schers@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 97 79
 
Het verdiepingsthema Oncologie en palliatieve zorg richt zich op onderzoek naar vernieuwende samenwerkingsmodellen tussen de eerste en tweede lijn. Het uitgangspunt hierbij is altijd de patiënt.

Persistent symptoms and therapeutic context

In dit verdiepingsthema wordt onderzoek verricht naar medisch onverklaarde klachten en de context van de behandeling.

Lees meer

Persistent symptoms and therapeutic context

Persistent symptoms and therapeutic context

Dr. Tim Olde Hartman
Tim.oldeHartman@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 78
 
In dit verdiepingsthema wordt onderzoek verricht naar medisch onverklaarde klachten en de context van de behandeling. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de relatie tussen patiënt en zorgprofessional.

Vaatschade

Dit verdiepingsthema richt zich op preventie van vaatschade en opsporing en behandeling van patiënten met verhoogd risico op vaatschade in de eerste lijn.

Lees meer

Vaatschade

Vaatschade

Dr. Marion Biermans
Marion.Biermans@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 63 28
 
Dit verdiepingsthema richt zich op preventie van vaatschade en  opsporing en behandeling van patiënten met verhoogd risico op vaatschade in de eerste lijn. Het onderzoek richt zich op cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogd glucose, overgewicht en gebrek aan lichamelijke activiteit.. Met het aantal aanwezige risicofactoren neemt het risico op vaatschade toe.

Specifieke aandacht is er voor het effect van nierschade in de relatie tot vaatschade en nierfalen. Het onderzoek richt zich op de preventie, screening en adequate behandeling van nierschade in de eerste lijn. Neem voor meer informatie contact op met Dr. Wim de Grauw