Eerstelijnsgeneeskunde is, met ongeveer 100 zowel mensgebonden als niet-mensgebonden onderzoeksprojecten, de grootste onderzoeksafdeling binnen het Radboudumc. Ons onderzoek wordt zoveel mogelijk gestuurd door vragen van zorgverleners, beroepsorganisaties en patiënten, cliënten en burgers.
 

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Daarbij werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

lees meer

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Om dat te bereiken werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

Ons onderzoek leidt niet alleen tot (inter)nationale publicaties en promoties, maar ook tot in het eerstelijns veld direct toepasbare praktische methoden en hulpmiddelen. Daarnaast voorziet ons onderzoek in de kennisbehoefte van de eerstelijns medische beroepsgroepen. Daarmee inspireren en ondersteunen we het onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en de diverse vervolgopleidingen binnen onze afdeling. Bovenal dragen onze onderzoeksresultaten bij aan innovatie en verbetering van de gezondheid(szorg).

Stages, academic trainees en promoties

Jaarlijks begeleiden we ongeveer 80 wetenschappelijke stages van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc. Daarnaast vinden studenten van andere faculteiten van de Radboud Universiteit en andere universiteiten en hogescholen met regelmaat een stageplaats bij ons.
Eerstelijnsgeneeskunde biedt artsen in opleiding tot specialist (aios) de mogelijkheid om hun opleiding te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Dat kan op twee manieren: via een academic trainee traject, waarbij gedurende een beperkte periode van de opleiding eigen onderzoek wordt uitgevoerd en via een aiotho-traject, waarbij een eigen specialisme met promotieonderzoek wordt gecombineerd.

Interesse in een stage bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde?
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde heeft met regelmaat plekken voor stages. Interesse? Neem dan via e-mail contact op met Twanny Jeijsman-Rouwhorst.


 

Onze onderzoeksprogramma's


Huisartsgenees­kunde Programmaleider dr. Tim olde Hartman

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief. lees meer

Onderzoek van onderwijs Programmaleider dr. Bart Thoonen

Dit onderzoeksprogramma initieert en evalueert onderwijsvernieuwingen voor effectief medisch onderwijs en continue ontwikkeling in de eerste lijn.

lees meer

Ouderenzorg en langdurige zorg Programmaleider prof. dr. Raymond Koopmans

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar mensen met dementie en mensen met neurologische aandoeningen. lees meer

Public Health Programmaleider prof. dr. Aura Timen

Dit onderzoeksprogramma richt zich op diverse thema's binnen Public Health. Binnen deze thema's wordt met diverse interne en externe partners samengewerkt.

lees meer

Impuls - onderzoeks­centrum maatschap­pelijke zorg Programmaleider prof. dr. Judith Wolf

Impuls bouwt wetenschappelijke kennis op over de sociaal-maatschappelijke leefgebieden van kwetsbare groepen in de samenleving en doet onderzoek naar processen van sociale in- en uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld. lees meer

Gender in eerstelijns en transmurale zorg Programmaleider prof. dr. Sabine Oertelt-Prigione

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderwijs en ondersteuning aan studenten, zorgverleners en onderzoekers en onderzoek innovatieve methoden voor gendersensitieve preventie. lees meer

Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking Programmaleiders prof. dr. Geraline Leusink en associate prof. ir. Jenneken Naaldenberg

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het bereiken van gezondheidsgelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. lees meer

Communicatie in de gezondheids­zorg Programmaleider prof. dr. Sandra van Dulmen

Dit onderzoeksprogramma richt zich op de gespreksvoering tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn en hun patiënten. lees meer

Gezondheids­verschillen en persoons­gerichte integrale eerstelijnszorg Programmaleider prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt en onderwijst hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg sociaal-economische en etnische gezondheidsachterstand verminderd lees meer

Preventie in de zorg Programmaleider prof. dr. Pim Assendelft

Dit onderzoeksprogramma richt zich op de betekenis van de groeiende aandacht voor preventie voor de praktijk van de zorg. Leefstijl in de spreekkamer. lees meer

Preventie in de zorg Programmaleider prof. dr. Pim Assendelft

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de rolopvatting van gezondheidswerkers en verwachtingen van patiënten op gebied van preventie en leefstijl. Daarnaast verrichten wij onderzoek naar wat nodig is om de interactie tussen gezondheidswerker en patiënt op dit gebied te optimaliseren - zoals de vraag welk soort ICT ondersteunend werkt en welke generieke competenties getraind moeten worden. Ook onderzoeken we wat ‘preventie in de zorg’ binnen het Radboudumc en in onze regio betekent voor de organisatie van de zorg – welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig en welke deskundigheden?

Preventie-activiteiten, zoals pre-habilitatie of nazorg bij kanker, zullen op termijn verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Dit onder meer vanwege het volume en de wens om de zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de patiënt aan te bieden. Maar wat betekent dit en hoe kunnen we vormgeven?

Tenslotte is er aandacht voor wat de betekenis is voor de inhoud van de zorg. Waar zijn mogelijkheden om met gedragsverandering reductie van medicijngebruik of ander zorggebruik te realiseren? Dit onderwerp wordt opgepakt middels (systematisch) literatuuronderzoek en interventie-onderzoek.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met de academische werkplaats AMPHI.

Bijdrage aan opleidingen en onderwijs

De resultaten van ons onderzoek zijn vanzelfsprekend ook van belang voor de opleidingen en het onderwijs op dit gebied. Wij leveren een actieve bijdrage hieraan, met name binnen het geneeskunde-curriculum en de huisartsenopleiding.

Verbinding met de regio

Het onderzoeksprogramma ‘Preventie in de zorg’ heeft voor het Radboudumc ook een belangrijke verbindende functie op gebied van preventie en leefstijl met de regio.

Vanuit het Radboudumc is Pim Assendelft ‘kwartiermaker’ voor de regio van het NFU-traject ‘Kennis en Innovatie met en voor een gezonde regio’. 

Daarnaast is Pim Assendelft dagelijks bestuurslid en missietrekker van het ‘brede preventieprogramma’ van het regionale samenwerkingsverband op gebied van preventie TOPFIT, stuurgroeplid van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ en strategisch adviseur van OnePlanet.

Pim Assendelft is voorzitter van de interne Radboudumc werkgroep ‘Onderzoek van preventie’ en onderzoek-domeinvertegenwoordiger in het Radboudumc-brede Preventieteam (P-team). Verder is Pim initiatiefnemer en penvoerder van het interfaculaire Radboud Universiteit-brede samenwerkingsproject ‘Cutting edge innovation in prevention; from idea to interfacultary community’.

Contactgegevens

Twanny Jeijsman-Rouwhorst
Secretariaat
Telefoonnummer: (024) 361 81 81
E-mailadrestwanny.jeijsman-rouwhorst@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet