Over het onderzoeksprogramma Huisarts­geneeskunde

Programmaleider dr. Tim olde Hartman
Tim.oldehartman@radboudumc.nl
Telefoon 024 381 81 81

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief. Hierbij is persoonsgerichte, longitudinale zorg de kern, met aandacht voor de context van de persoon. Deze generieke invalshoek wordt bestudeerd aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden, waarbij wordt gestreefd naar de best passende onderzoeksmethoden. Innovatie en evaluatie zijn hierbij belangrijke aspecten.

We verbinden generieke thema’s zoals persoonsgerichte zorg, wijkgericht werken, gezondheidszorginnovatie, multimorbiditeit en context-gerichtheid aan veel voorkomende ziektecategorieën en hebben hier inhoudelijke deskundigheid voor geestelijke gezondheidszorg, vaatschade, oncologie en palliatieve zorg en luchtwegaandoeningen (zie ook de verdiepingsthema’s).

We benaderen de complexiteit van het onderzoeksgebied met nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ook streeft de onderzoeksgroep snellere en doelgerichte translaties van innovaties na. Dit vaak in samenwerking met intramurale specialisten, maar ook met public health. Zie hiervoor ook de informatie (in het Engels) over het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum (RTKIC).

Ondersteunend aan de persoonsgerichtheid, contextgerichtheid en innovatie zijn onze registratienetwerken. Hiervoor wordt  door geselecteerde praktijken hoogwaardig geregistreerd, over een reeds zeer lange ononderbroken periode. Voor meer informatie zie ook het registratienetwerk FaMe-net. Verder wordt de groep ondersteund door het Radboudumc Technology Center (RTC) Health Data, waar in samenwerking met de onderzoeksgroep uitgebreide ervaring bestaat met het extraheren, analyseren en toepassen van routinedata uit huisartsinformatiesystemen.
 

Over het onderzoeksprogramma Huisarts­geneeskunde

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief. Persoonsgerichte, longitudinale zorg vormt de kern, met aandacht voor de context van de persoon. Deze generieke invalshoek wordt bestudeerd aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden. lees meer

Contact secretariaat

Marike Jaegers

(024) 365 56 38
contactformulier

Onze onderzoeks­projecten

Bekijk lopende onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma. lees meer

Our research in English

With our education, training and research program we stand for excellent GP care close to home: medical-generalist, person-oriented and with attention to the patient's context. We focus in particular on improving chronic and complex care. We contribute to care as a whole. This is how we build the healthcare of the future read more

Our research in English

The general practitioner is pre-eminently suited to ensure that the patient receives the right care in the right place, especially with increasing complexity and shift of care from the hospital to the patients’ home/community. We support this by further spreading and developing the core values of the GP in education, training and research: medical generalism, person-oriented care, continuity of care and cooperation. Of all medical specialists, 32% are currently general practitioners. Because shortages threaten in the near future, we feel a strong responsibility to train the GP of the future. We do this by shaping the medical curriculum and the GP training in Nijmegen in a creative and innovative way. Our general practitioner teachers are equipped to guide students in the basic curriculum in the acquisition of generic skills for future professional practice. Because these can be learned less and less in (academic) hospitals due to increasing subspecialisation, our teachers of GPs and our partners in the community have a crucial role in this. We train general practitioners who are capable of dealing adaptively with a changing demand for care and who can take responsibility in realising good and accessible care for all patients, including those with limited health skills.

We also work on the scientific underpinning of medical generalism, with a specific focus on person-centred care within the patients’ context. Our research programmes focus on mental health problems, chronic diseases and multimorbidity. This care is complex, and coordination is important. We develop, evaluate and implement interventions that improve care by promoting communication and interprofessional and transmural cooperation. Our networks, including the Radboudumc Academic Primary Care Network, play an important role in this. Through innovation in longitudinal registration and the use of artificial intelligence, we develop prediction models that better understand the meaning of diversity and context for care and disease.

For the implementation of the academic core tasks, we work together with the other primary care networks of the Department of Primary and Community Care (UKON, AMPHI, Sterker op eigen Benen, occupational- and insurance medicine), with other departments of the Radboudumc, with professionals in the paramedical, nursing and social domain, with the HAN, with regional hospitals and with national and international partners. We believe that this will improve healthcare! With our activities, we strengthen the ties between the Radboudumc and its networks and ensure that the Radboudumc's strategy - person-centred and innovative - is given meaningful meaning in regional, national and international healthcare.

Dr. Tim olde Hartman, head of the research unit of our department
Contact: tim.oldehartman@radboudumc.nl 

 

Verdiepingsthema's


Geestelijke gezondheidszorg en aanhoudende lichamelijke klachten

In dit verdiepingsthema wordt onderzoek verricht naar het brede scala van psychische klachten en aandoeningen in de eerstelijn, in het bijzonder depressie, angst en aanhoudende lichamelijke klachten.

lees meer

Geestelijke gezondheidszorg en aanhoudende lichamelijke klachten

Geestelijke gezondheidszorg en aanhoudende lichamelijke klachten

Dr. Tim olde Hartman
Tim.oldeHartman@radboudumc.nl
Telefoon 024 365 53 78
 
Tim: ‘In dit verdiepingsthema wordt onderzoek verricht naar het brede scala van psychische klachten en aandoeningen in de eerstelijn, in het bijzonder depressie, angst en aanhoudende lichamelijke klachten. De nadruk ligt daarbij op de invloed van psychosociale context, op de relatie en communicatie tussen professional en patiënt/cliënt, op continuïteit van zorg en op het zoveel mogelijk versterken van de zelfredzaamheid van patiënten.’


Transmurale netwerkzorg

Dit verdiepingsthema richt zich op innovaties in de samenwerking tussen zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis.

lees meer

Transmurale netwerkzorg

Transmurale netwerkzorg

Prof. dr. Henk Schers
Henk.Schers@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 97 79
 
Henk: ‘Het onderzoek in dit verdiepingsthema richt zich op innovaties in de samenwerking tussen zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis. De focus ligt hierbij op de vormgeving, haalbaarheid, effectiviteit en doelmatigheid van de transmurale netwerkzorg. Het uitgangspunt is altijd de patiënt. Met dit onderzoek willen wij de transmurale netwerkzorg - vooral in de eigen regio Nijmegen - een stimulans geven.’


Chronische aandoeningen en multimorbiditeit

In dit verdiepingsthema staat het verbeteren van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen in de huisartspraktijk centraal.

lees meer

Chronische aandoeningen en multimorbiditeit

Chronische aandoeningen en multimorbiditeit

Dr. Erik Bischoff
Erik.Bischoff@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 45 95
 

Erik: ‘In dit verdiepingsthema staat het verbeteren van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen in de huisartspraktijk centraal. Kun je de chronische zorg optimaliseren door betere samenwerking, een meer persoonsgerichte benadering en meer zelfregie voor de patiënt? Deze vragen vormen de rode draad in onze onderzoeksprojecten. Wij ontwikkelen én evalueren samen met patiënten en hun zorgverleners innovatieve zorgmodellen en digitale ondersteuningsmiddelen. Zo hopen we impact te hebben op de chronische zorg van morgen.’


Palliatieve zorg

In dit verdiepingsthema onderzoeken we wat mensen in de laatste levensfase aan zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees meer

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Prof. dr. Jeroen Hasselaar
Jeroen.Hasselaar@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 47 99

Nevenfuncties: afdelingshoofd Eerstelijnszorg Nivel, bestuurslid Palliactief (Nederlandse beroepsvereniging voor palliatieve zorg en bestuurslid European Association Palliative Care.


Jeroen: ‘In dit verdiepingsthema onderzoek ik wat mensen in de laatste levensfase aan zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze behoeften kunnen we niet altijd in bestaande zorgkaders vangen en vragen om goede samenwerking en integratie van zorg door de huisarts, in het ziekenhuis en in de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het om het brede sociale welbevinden van de patiënt, vanuit een persoonsgerichte benadering.’

  • Medewerkers
  • Intranet