Bestuur

In 2020 veranderde de Raad van Bestuur van samenstelling. Bekijk hier de veranderingen en hoe ons bestuur en toezicht is georganiseerd. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van het Radboudumc, de algemene gang van zaken van het Radboudumc en van de entiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Radboudumc.
 
Samenstelling
De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum benoemt de leden van de Raad van Bestuur voor bepaalde tijd. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit benoemt de vicevoorzitter bovendien voor vier jaar tot decaan. Met de komst van twee nieuwe leden werd de Raad van Bestuur in 2020 weer compleet:

 • dr. Bertine Lahuis (voorzitter)
 • prof. dr. Jan Smit (vicevoorzitter/decaan)
 • drs. Mark Janssen (lid per 1 april 2020, portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en ICT)
 • drs. Carolijn Ploem (lid per 1 oktober 2020, portefeuille Organisatie van Zorg en Human Resources)

Overleg
De Raad van Bestuur overlegt minimaal iedere vier maanden met de afdelingshoofden, centrumvoorzitters en directeuren afzonderlijk. Het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Human Resources (Carolijn Ploem) heeft periodiek overleg met de Ondernemingsraad. Het overleg met de Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici (VAR) en met de Patiëntenadviesraad (PAR) vindt plaats met het lid van de Raad van Bestuur dat Kwaliteit van zorg en Patiëntveiligheid in de portefeuille heeft (Bertine Lahuis). De Raad van Bestuur overlegt maandelijks met het bestuur Stafconvent. De voorzitter van het Stafconvent voert periodiek bilateraal overleg met het lid van de Raad van Bestuur dat Kwaliteit van zorg en Patiëntveiligheid in de portefeuille heeft (Bertine Lahuis). Het overleg met de UMC-Raad wordt in eerste instantie gevoerd door de decaan, omdat dit vooral over onderwijs, opleiding en onderzoek gaat.

Toezicht

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) was in 2020 het toezichthoudend orgaan voor de Radboud Universiteit en het Radboudumc. In het bestuur van de SKU zaten leden met ruime ervaring en deskundigheid in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en financiële bedrijfsvoering. In 2019 heeft de SKU in overleg met de besturen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc de wens uitgesproken om te ontvlechten. Vanaf september 2019 is de ontvlechting juridisch, financieel en fiscaal onderzocht. In 2020 is na een zorgvuldig proces waarbij interne en externe stakeholders betrokken zijn, definitief besloten tot ontvlechting over te gaan. Per 1 januari 2021 is de ontvlechting een feit. Per die datum is voor het Radboudumc een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht die wordt bestuurd door de huidige Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. Daarmee is het Radboudumc in termen van corporate governance ook fit for the future. Ook al is de besturing en het toezicht veranderd en zijn umc en universiteit in separate rechtspersonen ondergebracht, het Radboudumc en de Radboud Universiteit blijven intensief samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling. 
 
Op onze website vindt u ook:

Governancecode Zorg

Het Radboudumc onderschrijft de Governancecode Zorg 2017. Deze code is op zeven principes gebaseerd, die zijn uitgewerkt in bepalingen en gedragsregels. De code moet een hulpmiddel zijn voor zorgorganisaties om hun governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
 
De Raad van Toezicht voert als toezichthoudend orgaan regulier overleg met de Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De regels voor het bestuur en de inrichting van het Radboudumc en de relatie met de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in een bestuursreglement en in een zogenoemde structuurregeling. Al deze regelingen zijn in verband met de ontvlechting per 1 januari 2021 gewijzigd. De statuten van de Stichting Radboud universitair medisch centrum en de daarmee verband houdende reglementen en regelingen zijn opgesteld in lijn met de Governancecode Zorg en de wet Bestuur en Toezicht die in 2021 van kracht wordt.
 
Daarnaast is op de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van toepassing: de Declaratie- en Faciliteitenregeling Radboudumc. Hierin zijn ook veel bepalingen en gedragsregels opgenomen voor bestuur en toezicht die voortvloeien uit de principes van de Governancecode Zorg.

Andere belangrijke onderdelen van de Governancecode Zorg zijn het scheppen van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. Het kan daarbij gaan om in- en externe belanghebbenden. Op onze website leest u meer over de rol en samenstelling van de diverse advies- en medezeggenschapsorganen binnen het Radboudumc en de manier waarop zij in 2020 invloed uitoefenden op de besluitvorming.

Over het Radboudumc Onze impact in 2020

Terugblik op 2020

2020: wat een jaar! Bekijk onze video met alle mijlpalen op een rij.

Impact 2020

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2020 heeft gehad.

'We hebben veerkracht laten zien’

Bertine Lahuis, voorzitter van onze Raad van Bestuur, blikt terug op 2020. Het jaar van de coronacrisis én meer. lees meer

'We hebben veerkracht laten zien’

Bertine Lahuis, voorzitter van onze Raad van Bestuur, blikt terug op 2020. Het jaar van de coronacrisis én meer.

Begin januari sprak ik als kersverse voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het Radboudumc mijn collega’s toe. Over onze koers voor 2020, onze plannen. We proostten op een mooi nieuw jaar, in de stilte voor een nog onbekende storm. Slechts enkele weken later, sijpelden de beelden en verhalen over het coronavirus vanuit andere delen van de wereld steeds verder binnen. En ten slotte ging het virus zelf als een golf door Nederland.

Koersvaste houvast

Wat ons houvast geeft, juist in deze tijd, is onze koers, onze strategie. We willen vooroplopen in het vormgeven van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door te werken in netwerken. Onze missie a significant impact on healthcare is krachtig en maakten we in 2020 op veel fronten waar. Dit horen we van externen en zagen we bevestigd in bijvoorbeeld onze grote aanwezigheid in de media in 2020.

COVID-19

Als universitair medisch centrum zijn wij altijd voorbereid en toegerust op calamiteiten, rampen of een crisis. De coronacrisis was en is echter onbeschrijfelijk ingrijpend. Meer dan ooit valt op hoe veerkrachtig, wendbaar en creatief onze organisatie is. Er is ontzettend hard gewerkt in zorg, onderwijs, onderzoek en ondersteuning. Als Raad van Bestuur zijn we trots op al onze medewerkers. Het is geweldig om te zien hoe we de schouders eronder zetten, samen, om de coronapatiënten op te vangen, om patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zo veel mogelijk voort te zetten, om onderzoek te doen naar het virus en mogelijkheden voor zowel geneesmiddelen, behandelingen als vaccins. Maar COVID-19 vroeg veel, van onze patiënten en van onze zorgprofessionals, maar ook van vele andere collega’s. We zorgden daarom op verschillende manieren voor de juiste zorg en aandacht voor elkaar. En dankzij een stevige hulpstructuur, die afdelingen helpt om gezamenlijk in het juiste tempo de juiste zaken op te pakken, konden en kunnen we gecontroleerd de rust zo veel mogelijk behouden.

Maar er was meer

Ondanks corona is er ook op andere vlakken ontzettend veel werk verzet in 2020. Zo hebben we belangrijke stappen gezet in onze weg naar een nieuw model voor organisatie en besturing. Want als Radboudumc willen we fit for the future zijn. Ook werkten we aan de ontvlechting: per 1 januari 2021 zijn Radboud Universiteit en Radboudumc ondergebracht in hun eigen stichting én we hebben nu onze eigen Raad van Toezicht. Apart kunnen we slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. We blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Een letterlijk hoogtepunt hadden we met onze nieuwbouw, waarmee we in november geheel volgens planning het hoogste punt bereikten. Werken aan deze nieuwbouw betekent ook zorgen voor de modernste technologie in ons zogenoemde ‘smart hospital’. We testten bijvoorbeeld een nieuw oproepsysteem voor verpleegkundigen. Ook maakten we een start om onze medewerkers voor te bereiden op het werken in het nieuwe gebouw. Een belangrijk thema waar we onze organisatie verder op hebben ingericht, is preventie. Hoe kunnen we ziekten helpen voorkomen? Of anders gezegd: hoe kunnen we mensen aan meer gezonde levensjaren helpen?

Lef en moed

Kortom, 2020 was een intens jaar. Ook bestuurlijk was het bijzonder. Door de komst van Mark Janssen in maart en Carolijn Ploem in oktober, is onze Raad van Bestuur nu weer compleet. Wendbaar en positief gericht op de toekomst, blijven we samen met al onze collega’s doorpakken. Met lef en moed. En met veel vertrouwen in onze expertise in zorg, onderwijs en onderzoek, in onze innovatiekracht en onze focus op samenwerking en kennisdeling.

Bertine Lahuis,
voorzitter Raad van Bestuur

Lees ook de vooruitblik van de Raad van Bestuur naar 2021


De impact van COVID-19

2020 was het jaar van de coronacrisis. De impact ervan op onze zorg, onderwijs en onderzoek was groot. lees meer

Onze impact in 2020 voor...


Patiënten

Het Radboudumc wil een significant impact on healthcare hebben: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn. Hoe hebben onze patiënten dat in 2020 gemerkt? lees meer

Onderzoekers

Met ons wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe kennis, inzichten, technieken en methoden. We willen excellent onderzoek doen met maximale impact. Hoe was die impact in 2020? lees meer

Lerenden

Studenten en zorgprofessionals kunnen dankzij onze Radboudumc Health Academy een 'leven lang leren'. Bekijk de impact die wij in 2020 met ons onderwijs hadden. lees meer

Maatschappij

Welke impact hebben we met onze zorg, onderwijs en onderzoek op de samenleving en het milieu? lees meer

Collega's

We zien onze medewerkers graag fit en met plezier aan het werk, met een goede balans tussen werk en privé. Ook daar werkten we in 2020 op verschillende manieren aan. lees meer

Organisatie


Kerncijfers 2020

Bekijk onze kerncijfers op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek, mensen, duurzaamheid en financiën. lees meer

Onze missie en strategie in 2020

Het Radboudumc bleef in 2020 koersvast vasthouden aan de sterke missie: to have a significant impact on healthcare. lees meer

Onze missie en strategie in 2020

Het Radboudumc bleef in 2020 koersvast vasthouden aan de sterke missie: to have a significant impact on healthcare.

De context waarin we bewegen

De wereld om ons heen verandert snel. Zo ook de gezondheidszorg. Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere, veelal chronische aandoeningen. De ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis en technologie neemt snel toe, en daarmee ook de ontwikkeling van diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit leidt tot steeds meer gespecialiseerde zorg en dito zorgprofessionals. De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van zorg staan door deze ontwikkelingen onder druk. Wat voor iedereen blijft, is de basis voor een goede kwaliteit van leven: een goede gezondheid. We hebben oog voor wat de maatschappij ons vraagt. Met name op de thema’s preventie en zingevende zinnige zorg, waarbij behandelmogelijkheden en wensen en kwaliteit van leven van patiënten altijd onderwerp van gesprek zijn, maken wij ons sterk. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkomen van ziektes. En, als zorg toch nodig is, dan willen we de beste zorg, liefst dichtbij huis. In hun zorgproces verwachten patiënten steeds meer een rol als partner, waarbij ze samen met hun arts belangrijke keuzes kunnen maken.

Persoonsgericht en innovatief

Wij zetten als Radboudumc een duidelijke stip op de horizon. We willen vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. We willen dan ook het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn en ons zo onderscheiden en herkend worden. Wij willen tot de absolute top behoren, nationaal en internationaal. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, we willen een significant impact on healthcare hebben: samen met en voor de patiënt onderscheidend zijn.

Naar een academisch medisch netwerk

Het Radboudumc kan en wil deze ambities niet alleen waarmaken. We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn, kennisinstellingen en andere partners. In de regio, landelijk én internationaal. Met Maastricht UMC+ hebben we bijvoorbeeld een stragische samenwerking die we de Aacademische Alliantie noemen. We werken hierbinnen samen onder andere op het gebied de cardiologie, neurovasculaire ziekten en zeldzame en erfelijke neurologische bewegingsstoornissen.

We gaan van een universitair medisch centrum toe naar een academisch medisch netwerk. Het Radboudumc neemt het voortouw in de vorming van dit netwerk, dat altijd start met een gezamenlijke visie en gedeelde waarden, en met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit. In goed overleg binnen dit netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor elke patient. Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop. Zo organiseren we samen de beste, duurzame zorg voor elke patient, want daar gaat het uiteindelijk om. Dichtbij de patiënt waar dat kan, verder weg als dat moet. Persoonsgericht en innovatief.

2021

Onze missie a significant impact on healthcare is krachtig en maken we op veel fronten waar. Wel zullen we in 2021 onze strategie verder aanscherpen, om nóg beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen om ons heen, om voorop te blijven lopen in de gezondheidszorg met een heldere rol en duidelijk profiel voor ons Radboudumc.

Bekijk de meest actuele informatie over onze strategie


Fit for the Future

In 2020 hebben we met het programma Fit for the Future een aantal grote stappen gezet in onze weg naar een toekomstbestendig model voor organisatie en besturing.  lees meer

Fit for the Future

Al jaren inspireert onze strategie ons om het beste uit onszelf te halen. Dat blijven we doen, maar wel in een andere vorm, waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Meer dan we nu al doen, willen we gaan werken vanuit de vraag van de patiënt, lerende, onderzoeker, collega en maatschappij. Zodat we nog meer waarde kunnen toevoegen. Daarom hebben we de afgelopen jaren met elkaar gewerkt aan een toekomstbestendig model voor onze organisatie en besturing. Sinds 2020 doen we dat vanuit het programma Fit for the Future. Samen hebben we daarmee een aantal grote stappen gezet in onze weg naar een toekomstbestendig model voor organisatie en besturing.  

Mijlpalen 2020

Naast de coronacrisis en de gevolgen daarvan is in 2020 hard gewerkt aan de volgende stappen in onze organisatieontwikkeling. Er zijn veel gesprekken geweest over de contouren van ons beoogde toekomstbestendige model voor organisatie en besturing. In de contourennota Fit for the Future is vastgelegd waarom en hoe we onze organisatie in deze tijd en in de toekomst persoonsgericht en innovatief willen organiseren. Advies- en medezeggenschapsorganen hebben hierover advies uitgebracht en begin januari 2021 heeft de Raad van Bestuur besluiten genomen over het beoogde model voor organisatie en besturing. Onze ambitie is om in 2021 met elkaar deze transformatie verder vorm te geven. Dat doen we kortcyclisch en in gezamenlijkheid. En: transparant, want iedereen moet begrijpen wat er gaat gebeuren, iedereen mag meedoen. Een nieuwe manier van organiseren en besturen raakt tenslotte alle collega's, de één wel wat meer dan de ander. Via een digitale nieuwsbrief, het intranet en webinars, houden we onze collega's op de hoogte. 


Bestuur

In 2020 veranderde de Raad van Bestuur van samenstelling. Bekijk hier de veranderingen en hoe ons bestuur en toezicht is georganiseerd. lees meer

Preventie

Een belangrijk thema waar we onze organisatie in 2020 verder op hebben ingericht, is preventie. We richtten onder andere een Preventieteam op. lees meer

Preventie

Een belangrijk thema waar we onze organisatie in 2020 verder op hebben ingericht, is preventie. Hoe kunnen we ziekten helpen voorkomen? Of anders gezegd: hoe kunnen we mensen aan meer gezonde levensjaren helpen?

Preventieteam en adviesraad

In 2020 heeft het Radboudumc een Preventieteam opgericht. Dit team werkt vanuit een Radboudumc-brede visie op gezondheidsbevordering en preventie aan een actieplan voor de komende jaren. Ook is er een adviesraad Gezondheidsbevordering en preventie samengesteld. Deze adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd over gezondheidsbevordering en preventie aan het Preventieteam. 

Drie ambities voor 2025

Wat willen we de komende jaren bereiken? Het Radboudumc wil minimaal twee gezonde jaren toevoegen aan de levensverwachting van de inwoners van onze regio. Om dat 'gewaagde' doel te bereiken, richten we ons op drie doelgroepen: 

 • Patiënt: voor elke patiënt is er naast de zorg ook ondersteuning bij gezondheidsbevordering.
 • Medewerker: alle (zorg)professionals van het Radboudumc zijn pleitbezorgers voor een gezonde leefstijl en weten welke rol ze hebben in relatie tot gezondheidsbevordering.
 • Populatie: samen met belanghebbenden is voor de regio een populatie-aanpak in werking.

Voorbeelden van projecten en acties uit 2020 

In 2020 werken we aan onze ambities op het gebied van preventie met projecten als:

 • Fit4Surgery: een trainingsprogramma dat patiënten vóór een operatie doorlopen en dat bestaat uit fysieke training, optimalisatie van voeding, mentale ondersteuning en begeleiding bij stoppen met roken en alcoholgebruik
 • Beter Gezond
 • Het Healthy professional programma voor collega's, om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.
 • TopFit
 • OnePlanet

Ook is het Radboudumc vanaf 2019 samen met ruim 50 partners uit de regio onderdeel van het lokale preventie-akkoord van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen. Dit heeft als doel Nijmeegse inwoners gezonder te maken door gezamenlijk te werken aan gezondheidsbevordering. Het Radboudumc is een van de trekkers van deze beweging.


Ontvlechting

In 2020 bereidden Radboudumc en Radboud Universiteit de ontvlechting voor die per 1 januari 2021 een feit werd. lees meer

Ontvlechting

In 2020 bereidden Radboudumc en Radboud Universiteit de ontvlechting voor die per 1 januari 2021 een feit werd. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het college van bestuur van de Radboud Universiteit is het bestuur van deze stichting. Voor het Radboudumc is een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht. De Raad van Bestuur van het Radboudumc is het bestuur van deze stichting. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat per 1 januari 2021 uit: drs. W.A. van der Meeren (voorzitter), prof. dr. D.C. van den Boom, prof. dr. C.G.J.M. Hilders, mr. F. Leeflang en drs. P.A. Morshuis RC.

Waarom ontvlechten?

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Zorgvuldig voorbereid

Achter de schermen werkten in 2020 vele collega’s van de Radboud Universiteit en het Radboudumc er hard aan om de ontvlechting per 1 januari 2021 soepel te laten verlopen. De ontvlechting is juridisch, financieel en fiscaal onderzocht, advies- en medezeggenschapsgremia zijn er nauw bij betrokken en er heeft veel overleg plaatsgevonden tussen de SKU, de Radboud Universiteit en het Radboudumc en met uiteenlopende betrokken organisaties en partners.

Verlies predicaat 'katholiek'

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in oktober 2020 besloten om het predicaat ‘katholiek’ van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) in te trekken. Deze beslissing volgde op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 21 juli 2020 in een geschil tussen het bestuur van SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het geschil ging over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefende en over de samenstelling van de raden van toezicht na de ontvlechting. 

Radboud Universiteit en Radboudumc zijn gevormd door deze gezamenlijke historie. Belangrijke waarden van het Radboudumc wortelen in de katholieke geloofstraditie, zoals medemenselijkheid, compassie en oog voor de kwetsbare ander. Deze blijven onverminderd deel uitmaken van de identiteit van het Radboudumc, nu en ook in de toekomst.


Vooruitblik 2021 door de Raad van Bestuur

Door de coronacrisis werd 2020 een bijzonder jaar vol onzekerheden; veel zaken zijn anders gegaan dan verwacht. Ook 2021 zal grotendeels in het teken staan van corona en het effect ervan op onze organisatie. Daarnaast besteden we graag tijd en energie aan enkele andere belangrijke onderwerpen en programma’s. lees meer

Vooruitblik 2021 door de Raad van Bestuur

Door de coronacrisis werd 2020 een bijzonder jaar vol onzekerheden; veel zaken zijn anders gegaan dan verwacht. Ook 2021 zal grotendeels in het teken staan van corona en het effect ervan op onze organisatie. Daarnaast besteden we graag tijd en energie aan enkele andere belangrijke onderwerpen en programma’s.

COVID-19

Dankzij een stevige hulpstructuur die we hebben neergezet, kunnen we gecontroleerd de rust zo veel mogelijk behouden tijdens de coronacrisis. Maar de vooruitzichten zijn spannend en onzeker, met name door de varianten op het virus waarmee we in Nederland te maken krijgen. We blijven daarom inzetten op een goede balans in COVID-zorg en urgente reguliere zorg, zoals landelijk is afgesproken. En belangrijk: met de juiste zorg en aandacht voor elkaar, want corona blijft veel vragen van onze collega's in zorg, onderwijs, onderzoek en ondersteuning. We zijn bijvoorbeeld gestart met een interne opleiding tot peer supporter, zodat collega's elkaar kunnen helpen door een luisterend oor te bieden. Kijkend naar de coronacrisis, zijn we als Raad van Bestuur trots op de veerkracht van al onze medewerkers. Dat geeft energie, en vertrouwen.

Strategie 

Wat blijft en wat ons houvast geeft, juist in deze tijd, is onze koers, onze strategie. We willen vooroplopen in het vormgeven van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door te werken in netwerken. Onze missie a significant impact on healthcare is krachtig en maken we op veel fronten waar. Wel zullen we in 2021 onze strategie verder aanscherpen, om nóg beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen om ons heen, om voorop te blijven lopen in de gezondheidszorg met een heldere rol en duidelijk profiel voor ons Radboudumc.

Fit for the Future

Vanuit die strategie halen we het beste uit onszelf. En dat blijven we doen, maar wel in een andere vorm, waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. 2021 wordt een belangrijk jaar voor de inrichting van onze organisatie en besturing. Als Radboudumc willen we fit for the future zijn. Meer dan we nu al doen, willen we gaan werken vanuit de vraag van de patiënt, lerende, onderzoeker, collega en maatschappij. Zodat we nog meer waarde kunnen toevoegen. En we willen meer gaan werken met elkaar binnen het Radboudumc, en met partners om ons heen. Daarom hebben we zorgvuldig met elkaar gewerkt aan een toekomstbestendig model voor onze organisatie en besturing. Begin 2021 heeft de Raad van Bestuur besluiten genomen over het beoogde model. Daarna zijn een kernteam en programmateam gevormd voor de begeleiding van de ondersteuning van de voorbereiding van de implementatie van het model. Dat doen we kortcyclisch en participatief. De collega’s op sleutelposities doorlopen dit jaar een leiderschapsprogramma. Dat zijn onder andere de in maart benoemde kwartiermakers, die in 2021 met elkaar én met andere betrokken collega’s deze transformatie verder vorm gaan geven. Die gezamenlijkheid vinden we als Raad van Bestuur van groot belang. Want alleen samen kunnen we toe naar een Radboudumc waarin we ons werk goed kunnen blijven doen. Het is de bedoeling dat we vanaf 2023 gaan werken volgens dit nieuwe model.

Zorg, onderzoek en onderwijs 

Eén van de ambities van bovengenoemd Fit for the Future programma is meer focus op en verbinding tussen onze drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. Eigen collega's, maar vooral ook de mensen en partijen om het Radboudumc heen - in de regio, Nederland én daarbuiten - zullen die toenemende focus gaan merken in een intensivering van samenwerking. Maar ook in een nadrukkelijke vraag om meer te verbinden met zorg, onderwijs of juist onderzoek én het sturen op die verbinding. Mooie voorbeelden hiervan, die we ook zeker zullen voortzetten, zijn: TopFit, de initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence samen met de Radboud Universiteit en de Academische Alliantie met Maastricht UMC+.

Ontvlechting en toezicht

Een andere belangrijke ontwikkeling is de ontvlechting van Radboud Universiteit en Radboudumc. Deze was op 1 januari 2021 een feit. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en wordt bestuurd door het huidige College van Bestuur. Voor het Radboudumc is een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht, met een eigen Raad van Toezicht, die we zeer welkom heten. Deze bestuurlijke, financiële en juridische ontvlechting biedt ons meer ruimte voor een intensieve samenwerking met elkaar en waar mogelijk in ons netwerk.

Campus en huisvesting

Vanuit één Masterplan werken we aan een toekomstbestendige, compacte campus. In 2021 bereiden we ons voor op de ingebruikname van de nieuwbouw, we nemen het hypermoderne Experience center in gebruik, we bouwen aan zorggebouw P voor patiënten met een infectieziekte, de verbouwing van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gaat door en we verbouwen het voormalige gebouw van Pro Persona (naast ingang Oost) drastisch, zodat de afdeling Longrevalidatie er naartoe kan verhuizen. Ook zetten we in 2021 de volgende stappen in de herhuisvesting van de patiëntenzorg- en onderzoekslaboratoria. Deze bouwprojecten betekenen nogal wat, ook voor bijvoorbeeld werkprocessen, maar ook voor de manier waarop we gaan werken en samenwerken. Werkplekken gaan bijvoorbeeld meer gedeeld worden. Daar gaan we ons in 2021 nog intensiever op voorbereiden

Smart Hospital

In 2021 zetten we ook het programma Smart Hospital voort, waarmee we slimme digitale toepassingen in huis halen. Denk aan volgsystemen voor objecten en mensen (track & trace), ‘slimme’ zorgtelefoons en digitale deurbordjes. De toepassingen zorgen er onder andere voor dat de patiënten op verpleegafdelingen meer zelf kunnen. Daarnaast verlaagt het de werkdruk voor zorgprofessionals.

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Het Radboudumc heeft op dit moment het Joint Commission International (JCI) Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. De heraccreditatie zou in november 2020 digitaal plaatsvinden, maar is vanwege COVID-19 uitgesteld tot de week van 29 maart 2021. Na de accreditatie gaan we de keuze voor een toekomstig kwaliteitssysteem bestuderen en bepalen.

Duurzaamheid, preventie en zingevende zinnige zorg

We hebben oog voor wat de maatschappij ons vraagt. Met name op de thema’s preventie, duurzaamheid en zingevende zinnige zorg willen we ons de komende tijd sterk maken. Op het gebied van preventie zal het in 2020 opgerichte Preventieteam vanuit een Radboudumc-brede visie op gezondheidsbevordering en preventie gaan werken een actieplan voor de komende jaren. Onze ambitie: het Radboudumc wil minimaal twee gezonde jaren toevoegen aan de levensverwachting van de inwoners van onze regio. Op het gebied van duurzaamheid streven we naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. Ook de komende periode zetten we daar stevig op in, volgens het in 2021 vastgestelde gezamenlijke duurzaamheidsbeleid van Radboudumc en Radboud Universiteit voor de periode 2021-2025. Een ander maatschappelijk belangrijk thema waar we ons sterk voor maken is zingevende zinnige zorg. Hierbij gaat het erom dat behandelmogelijkheden en wensen en kwaliteit van leven van patiënten altijd onderwerp van gesprek zijn. 

Werken in het Radboudumc

Tot slot het werken in het Radboudumc. Vele collega’s, bijvoorbeeld in onderzoek, onderwijs en ondersteuning, hebben in 2020 en ook in 2021 nog, thuis moeten werken. De ervaringen hiermee zijn wisselend. We werken aan een beleid waarin in de toekomst, afhankelijk van rol en situatie van collega’s, een meer blended vorm van werken de norm wordt. Dat betekent dat meer afwisseling mogelijk wordt tussen thuis en in het Radboudumc werken.

Daarnaast blijven we ook in 2021 werken aan een divers en inclusief Radboudumc, aan een organisatie waarin we verschillende perspectieven betrekken bij de stappen die we zetten. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan nog betere zorg, onderwijs en onderzoek. De werving in 2020 van nieuwe vrouwelijke hoogleraren, zal in 2021 zijn beslag krijgen. We blijven ruimte geven voor participatiebanen. En verpleegkundigen krijgen een stevigere positie in onze organisatie.

Het jaar 2021 zal dus in vele opzichten wederom bijzonder zijn. We hopen in ieder geval op een 2021 waarin we langzaam weer wat meer bij elkaar mogen zijn en waarin alles weer wat meer 'normaal' voelt. Wendbaar en positief gericht op de toekomst, blijven we als Radboudumc in ieder geval doorpakken. Wij kijken daar zeer naar uit.

De Raad van Bestuur,

dr. Bertine Lahuis, voorzitter
prof. dr. Jan Smit, decaan en vicevoorzitter
drs. Mark Janssen, lid
drs. Carolijn Ploem, lid

Lees ook de terugblik van Bertine Lahuis op 2020


ICT, huisvesting en bedrijfsvoering

Bekijk onze mijlpalen in 2020 op het gebied van huisvesting, ICT, financiën en duurzame bedrijfsvoering. lees meer

Samenwerking in 2020

Het Radboudumc gelooft in de kracht van samenwerking in netwerken. Daarom bouwen wij onder andere aan een academisch medisch netwerk. Ook in 2020 zetten wij verschillende stappen in samenwerkingen in onze regio en daarbuiten. lees meer

Medezeggen­schap en advies

In het Radboudumc hebben we verschillende advies- en medezeggenschapsorganen. Hun leden blikken terug op 2020. lees meer

Jaarrekening 2020

Bekijk hier de jaarrekening van het Radboudumc over 2020. download (pdf)

Verslag van de toezichthouder

Toelichting van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit over het jaar 2020 wat betreft hun toezichthoudende taak op het Radboudumc. download (pdf)
 • Medewerkers
 • Intranet