Toestemming geven voor de behandeling

Een arts of andere zorgverlener mag u niet behandelen zonder uw toestemming. U beslist zelf of u een specifiek onderzoek of een specifieke behandeling wel of niet wilt. Voor deze beslissing heeft u goede informatie nodig. De zorgverlener vraagt u niet steeds uitdrukkelijk om uw toestemming. U heeft altijd het recht om een onderzoek of behandeling te weigeren. De arts zal u dan informeren over mogelijke gevolgen van uw beslissing.

Voor bepaalde ingrijpende behandelingen vraagt de zorgverlener wel apart om uw toestemming en soms om uw handtekening. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Geef dit aan bij uw zorgverlener. Hij of zij respecteert uw beslissing, maar zal u wel wijzen op de mogelijke gevolgen van uw beslissing.

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling en dat u zijn of haar adviezen opvolgt.

Wilsonbekwaam

Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent om zelf te beslissen dan noemen we dat ‘wilsonbekwaam’. Bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent, bij vergevorderde dementie of door een beroerte. Uw echtgenoot of partner is in dit geval bevoegd om u te vertegenwoordigen. Als deze er niet is, kunnen uw ouders, broer of zus u vertegenwoordigen. In het geval dat er een curator of mentor is benoemd of u iemand schriftelijk heeft gemachtigd als vertegenwoordiger, dan komt hij of zij uiteraard als eerste in aanmerking om u te vertegenwoordigen.
De arts bepaalt samen met de andere behandelaars of een patiënt wilsbekwaam is.
 

Spoedeisende situaties

In sommige spoedeisende situaties mag de zorgverlener u behandelen zonder uw toestemming of toestemming van uw vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn naar het ziekenhuis wordt gebracht en er direct iets moet gebeuren.
 

Een wilsverklaring

In een schriftelijke wilsverklaring legt u vast welke behandeling u wel of niet wilt als u daar zelf niet meer over kunt beslissen. Deze verklaring stelt u op als u (nog) wilsbekwaam bent. Heeft u een wilsverklaring? Bespreek dit dan met uw arts en uw naasten, zodat zij op de hoogte zijn van uw wensen. In principe handelt de arts volgens deze verklaring. Een arts mag hiervan afwijken als daarvoor een gegronde reden is. In spoedeisende situaties is er soms geen tijd om na te gaan of er een verklaring is.
Patiëntenzorg Rechten en plichten

Rechten

U heeft bepaalde rechten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg.

lees meer

Rechten

U heeft recht op zorgvuldige zorg en op begrijpelijke informatie over uw zorg. De zorgverlener geeft u informatie over uw ziekte, de onderzoeken en behandelingen, de risico’s van een behandeling en de alternatieven. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u een behandeling of onderzoek wel of niet wilt. Met ‘zorgverlener’ bedoelen we iedereen die bij uw behandeling of zorg betrokken is. Hij of zij stemt de informatie zo goed mogelijk af op uw individuele situatie en wensen. Daarbij respecteren wij uw persoonlijke waarden en geloofsovertuiging.

Heeft u meer informatie nodig of begrijpt u de informatie niet helemaal? Geef dit dan duidelijk aan. Als het nodig is, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. U kunt het ook aangeven als u geen informatie wilt. De zorgverlener zal dit respecteren, zolang het niet nadelig is voor uzelf of voor anderen.


Plichten

Naast rechten heeft u ook bepaalde plichten. Zo verwachten wij bijvoorbeeld dat u de zorgverlener informeert over belangrijke zaken.

lees meer

Plichten

Wij verwachten dat u de zorgverlener duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die te maken hebben met uw ziekte, lichamelijke klachten en behandeling. Alleen zo kan de zorgverlener een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. U heeft de plicht om de juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering aan ons door te geven en de rekening op tijd te betalen. Daarnaast geldt in het Radboudumc de identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruik maakt van medische zorg, ook voor kinderen.

Ook verwachten wij dat u bijdraagt aan een goede gang van zaken in het ziekenhuis, dat u respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en dat u rekening houdt met hun belangen. Agressie, fysiek geweld en bedreiging worden niet getolereerd. Op sommige afdelingen gelden naast de algemene huisregels ook speciale regels. U wordt hierover geïnformeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor eigendommen die u meeneemt naar het Radboudumc.


Huisregels Radboudumc

Iedereen is welkom in het Radboudumc. In ons huis gelden wel enkele regels. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken.

lees de huisregels

Huisregels Radboudumc


Op bezoek

Wilt u een patiënt bezoeken? U bent van harte welkom. Houd wel rekening met de actuele coronamaatregelen voor bezoekers.

Parkeren

U parkeert uw auto op een van de parkeerplaatsen van het Radboudumc. Vlakbij de ingangen zijn plekken alleen voor in- en uitstappen. De invalidenparkeerplaatsen zijn voor onze bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart.


Dieren

Dieren zijn niet toegestaan in het Radboudumc. Hulphonden en blindengeleidehonden mogen wel met u mee. Voor de patiënten in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis hebben we buiten een ontmoetingsplek waar de kinderen soms met hun eigen huisdier kunnen knuffelen.

Rust

In het Radboudumc bewaken we de rust van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. U mag bijvoorbeeld gewoon uw mobiele telefoon, tablet of laptop gebruiken, maar voorkom overlast voor de mensen om u heen.


Privacy

In het Radboudumc respecteren we elkaars privacy. Anderen fotograferen of filmen mag daarom alleen als zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt niet alleen voor het filmen of fotograferen van patiënten en bezoekers, maar ook van medewerkers. Externe publicatie van beeld of geluid is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Wilt u uw gesprek met uw zorgverlener opnemen om het later nog eens rustig te beluisteren? Bespreek dit dan vooraf met uw zorgverlener.


Roken, alcohol en drugs

Het Radboudumc is rookvrij. Roken, ook van elektronische sigaretten, mag alleen in de speciale rookruimten aan de rand van het terrein van het ziekenhuis. Het meenemen of onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegestaan.Respect
In het Radboudumc behandelen we elkaar en onze spullen met respect. Wapenbezit, diefstal, vernieling, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland niet toegestaan. Als dit toch voorkomt in het Radboudumc, doen wij aangifte bij de politie. De kosten verhalen we op de overtreder.

Let op uw spullen

Helaas komt ook in het Radboudumc soms diefstal voor. Neem daarom zo min mogelijk waardevolle spullen mee en let goed op uw spullen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.


Wij waken over uw veiligheid

Op verschillende plekken in en om het Radboudumc hangen camera’s. Zo waken wij over uw veiligheid en onze eigendommen. Ook onze beveiligers en andere medewerkers waken over de veiligheid in het Radboudumc. Volg daarom altijd hun aanwijzingen op.

 
Deze huisregels gelden in het Radboudumc en op het omliggende terrein. Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot het Radboudumc (tijdelijk) worden ontzegd.


Toestemming geven voor de behandeling

Een arts of andere zorgverlener mag u niet behandelen zonder uw toestemming. U beslist zelf of u een specifiek onderzoek of een specifieke behandeling wel of niet wilt. lees meer

Medicijn­registratie

Het Radboudumc is verplicht om uw medicijnen te controleren. Dit doen we voor uw veiligheid.

lees meer

Medicijn­registratie

Het Radboudumc is verplicht om uw medicijnen te controleren. Dit doen we voor uw veiligheid. De controle vindt plaats bij ieder poliklinisch bezoek, bij een opname of voor toediening van een medicijn op de dagbehandeling. Deze controle noemen we medicatieverificatie.

Om dit goed te kunnen doen, vragen we u om een actueel overzicht mee te nemen van de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.


Uw hoofd­behandelaar

Bij uw behandeling in het Radboudumc zijn meerdere zorgverleners betrokken. In sommige gevallen werken zij in teamverband samen vanuit hun verschillende medische specialismen.

lees meer

Uw hoofd­behandelaar

Bij uw behandeling in het Radboudumc zijn meerdere zorgverleners betrokken. In sommige gevallen werken zij in teamverband samen vanuit hun verschillende medische specialismen. Er is altijd één arts eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, coördinatie en continuïteit van uw behandeling. Dat is uw hoofdbehandelaar. De zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn overleggen bij belangrijke beslissingen altijd met de hoofdbehandelaar.


Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname.

lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren. Uw zorgverlener kan een gespreksamenvatting opnemen die u in mijnRadboud terug kunt luisteren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken en de geluidsopname voor u maken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Als uw zorgverlener de opname heeft gemaakt, vindt u dit terug in mijnRadboud onder "Mijn dossier" en dan "Documenten en downloads". Maakt u zelf een geluidsopname? Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl


Second opinion

Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, kunt u een second opinion (tweede mening) aanvragen. Een andere specialist geeft op uw verzoek zijn of haar mening. lees meer

Second opinion

Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, kunt u een second opinion (tweede mening) aanvragen. Een andere specialist geeft op uw verzoek zijn of haar mening. Uw eigen arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen. Het is niet de bedoeling dat deze arts de behandeling overneemt, tenzij u daar  specifiek om vraagt.
 

Aanvragen van een second opinion in het Radboudumc

Neem telefonisch contact op met de betreffende afdeling/polikliniek voor informatie over de procedure. Voor het juiste telefoonnummer belt u met  (024) 361 11 11 of u kijkt op onze website bij de contactgegevens van de betreffende afdeling. Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist of huisarts.
 
Informeer bij uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed. Als dit niet het geval is, betaalt u zelf de kosten.
 

Rechten van kinderen en jongeren

De rechten en plichten van kinderen en jongeren veranderen als ze ouder worden. De WGBO verdeelt hen in drie leeftijdsgroepen. lees meer

Het patiënten­dossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD staan alle medische gegevens van een patiënt. lees meer

Privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. lees meer

Gebruik van uw medische gegevens en overgebleven lichaams­materiaal

In sommige gevallen kunnen we uw medische gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. lees meer

Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet