mijnIC: meer ruimte voor eigenaarschap, zeggenschap en ontwikkeling

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol voor de inhoud van kwalitatief goede zorg. De kennis die de verpleegkundige heeft, moet een grotere rol gaan spelen. In de besluitvorming over de behandeling van een patiënt, maar ook in de beleidsmatige keuzes die de organisatie maakt.
IC-verpleegkundigen in het Radboudumc gaan meer eigenaarschap over hun eigen vakinhoud voelen en nemen en krijgen daarvoor alle ruimte. Dat is waar mijnIC over gaat.

lees meer

mijnIC: meer ruimte voor eigenaarschap, zeggenschap en ontwikkeling

IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben in 2021 een visie op de verpleegkundige IC-zorg geformuleerd voor de periode 2025-2030. Ze hebben beschreven welke rol zij voor zichzelf zien in de ontwikkelingen die op hen afkomen.

Visie: Rol van verpleegkundige is evenwaardig aan rol van arts of manager

De rol van verpleegkundigen is heel belangrijk voor de inhoud van kwalitatief goede zorg. De kennis die de verpleegkundige heeft, moet een grotere rol gaan spelen. Niet alleen in de besluitvorming over de behandeling van een patiënt, maar ook in de beleidsmatige keuzes die de organisatie maakt. De rol van verpleegkundigen wordt daarmee meer evenwaardig aan de rol van medisch specialisten en managers. Een evenwaardige rol vraagt van verpleegkundigen dat zij eigenaarschap voelen en nemen over hun eigen vakinhoud. Daarvoor hebben ze zeggenschap over hun eigen vakinhoud nodig. Ook artsen en managers moeten hierin meegroeien. Zo ontstaat er een werkklimaat waarin verpleegkundigen vitaal en met veerkracht samenwerken, wat de werkvreugde en kwaliteit van zorg ten goede komt.

Parallelle externe ontwikkelingen

Parallel aan de visieontwikkeling in het Radboudumc, spelen ook externe ontwikkelingen die hiermee samenhangen:

 • CZO Flex Level: Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) worden de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals geflexibiliseerd en vernieuwd.

 • Toekomstbestendig verplegen: In NFU-verband werken de umc’s samen aan de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen en daarmee aan professionele ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Binnen het Radboudumc heet dit leer- en verandertraject Toekomstbestendig verplegen, waarin verpleegkundigen de keuze maken tussen verpleegkundige en regieverpleegkundige, met elk hun eigen deskundigheidsgebied, bevoegd- en bekwaamheden.

 • In NFU-verband onderzoeken de umc’s de functiewaardering (functiezwaarte en gedifferentieerde inzet) en de ontwikkelingen in de functie van IC-verpleegkundigen.

mijnIC: geïntegreerde implementatie van interne visie en externe ontwikkelingen

De werkgroep die zich met de visievorming bezighield, heeft ook een analyse gemaakt en aanbevelingen geformuleerd over hoe deze, externe ontwikkelingen in het Radboudumc vorm moeten krijgen in lijn met de visie van de IC-verpleegkundigen. Het visiedocument en de aanbevelingen op externe ontwikkelingen hebben samen geleid tot het verpleegkundig ontwikkelprogramma mijnIC dat bestaat uit de drie deelprogramma’s:

 1. Menskracht in beweging

 2. Loopbaan leren

 3. Dynamiseren van functiehuis


Contact

Heb je een vraag over het ontwikkelprogramma? Jos Verhaagen of Pieter Reintjes geven je graag meer informatie en brengen je in contact met de juiste persoon.

stuur bericht

Geïnteresseerd in onze IC?

Spreekt de ontwikkeling die onze IC-verpleegkundigen doormaken jou ook aan? Kom dan kennis maken.

lees meer

Geïnteresseerd in onze IC?

Ben jij een gediplomeerd IC verpleegkundige of wil je de opleiding gaan volgen? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken tijdens een meeloopdag.

We hebben per direct ruimte voor gediplomeerde IC/MC-verpleegkundigen.

 


Aansluiting binnen en buiten Radboudumc


Deelprogramma’s


Menskracht in beweging

De mens achter de professional in zijn/haar kracht. Dat staat centraal in het deelprogramma Menskracht in beweging. We geloven erin dat dit leidt tot betere zorg, tot meer werkvreugde en tot meer vitaliteit. Daarmee kunnen we onze visie op de verpleegkundige IC-zorg waarmaken en uitbouwen. 

lees meer

Loopbaan leren

In een krappe arbeidsmarkt moet je professionals continu boeien en binden en alle aanwezige kennis en talenten te benutten. Zorg verlenen en leren gaan hand in hand als het leeraanbod aansluit bij de drijfveren van de professional (i.o.). Dat vraagt om een andere manier van opleiden, met veel zelfregie en ruimte om te leren. Het deelprogramma Loopbaan leren heeft hier invulling aan.

lees meer

Loopbaan leren

Ontwikkelingen in de samenleving en het zorglandschap vragen om anders denken, anders doen en anders leren. Zorgmedewerkers moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd in deze ontwikkeling en dit geldt ook voor een professional in opleiding, de leerbegeleiders en collega’s. Het is belangrijk daarbij aansluiting te vinden bij de drijfveren van de professional (i.o.) om te kunnen leren én gelijktijdig zorg te leveren.
Binnen een krappe arbeidsmarkt is het bovendien van belang om professionals te kunnen boeien en binden met een langjarig perspectief binnen de gehele zorgketen. Talenten en kennis van de professional moeten worden benut. Oók die van de professional in opleiding, die daarmee meer dan ooit van toegevoegde waarde wil en moet zijn binnen het team. Dit betekent veel zelfregie en ruimte om te leren.

Het deelprogramma Loopbaan leren krijgt invulling via drie pijlers:

•             CZO Flex level; de flexibilisering en vernieuwing van de de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Meer informatie over CZO Flex Level.

•             Toekomstbestendig Verplegen: de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen met elk hun eigen deskundigheidsgebied, bevoegd- en bekwaamheden.

•             De Leerwerkplaats; een rijke leeromgeving waarbij we continu blijven werken aan een optimaal leerklimaat waarin zelfregie het uitgangspunt is

 

Dynamiseren van functiehuis

Als de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk staan, is een nieuwe manier van denken nodig over rollen en taken die in de praktijk nodig en beschikbaar zijn. Het deelprogramma Dynamiseren van functiehuis  geeft invulling aan het realiseren van een flexibel en gedifferentieerd functiehuis met een bredere en flexibele inzetbaarheid.

lees meer

Dynamiseren van functiehuis

De COVID-crisis heeft door het snel stijgende IC-aanbod gezorgd voor een versnelling in de nieuwe manier van denken over rollen en taken die in de praktijk nodig en beschikbaar zijn. Er is in de diverse COVID-golven op de IC-units op een andere manier en met andere mensen gewerkt; inzet van reguliere verpleegkundigen, OK-assistenten en anesthesiemedewerkers als ‘ondersteuners’ en ‘assistenten’ naast de inzet van IC-verpleegkundigen. De huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte zorgen ervoor dat we dit voor de toekomst (blijvend) moeten ontwikkelen.

Ook de verdeling van de zorg in de regio zal er anders uit komen te zien. De tijd dat in ieder ziekenhuis alle voorzieningen 24/7 beschikbaar zijn, is niet langer houdbaar. De verschillende zorgaanbieders in de regio moeten vergaand met elkaar samenwerken, om de beschikbaarheid van acute zorg te kunnen blijven garanderen.

De zorg zal zich steeds meer gaan bewegen in de richting van zorgnetwerken. Hiervoor is integrale samenwerking en verbinding tussen verschillende zorgprofessionals en de verschillende aanbieders van de zorg noodzakelijk. Met het dynamiseren van het verpleegkundig functiehuis in de acute en intensieve zorg, maken we flexibele inzet mogelijk binnen deze keten (horizontale en verticale beweging/dynamisering). Daarbij zorgt deze dynamisering voor verdere flexibilisering van de inzet van verpleegkundige professionals op verschillende werkplekken met verschillende functieniveaus (verticale beweging/dynamisering).

Te verwachten resultaten van deelprogramma

 • Kader; Visie Dynamisch Functiehuis concept, het beleidskader op basis waarvan het Dynamisch Functiehuis gerealiseerd wordt.
 • Capaciteit; Het Dynamisch Functiehuis concept zal bijdragen aan de flexibele beschikbaarheid van de benodigde personele deskundigheid en het bijbehorende volume passend bij de zorgvraag. Beschikbaarheid van personeel is een belangrijke voorwaarde voor optimalisering van capaciteitsinzet in de (acute) zorg, doelmatigheid. De juiste balans tussen specialistische dieptekennis en flexibele vakkennis op diverse niveaus is daarbij een extra opbrengst.
 • Differentiatie; het Dynamisch Functiehuis concept zal bijdragen aan het vormgeven van het geheel van verschillende functies en bijbehorende functieprofielen die nodig zijn op een werkplek voor continuïteit voor patiënten, continuïteit van verpleegkundige opleiding en optimale inzetbaarheid. Met als opbrengst een gevalideerd flexhuis gevuld met gedifferentieerde flexprofielen per functieprofiel.
 • Flexibiliteit; Het Dynamisch Functiehuis concept zorgt voor de gestandaardiseerde organisatie en uitvoering van flexibiliteit in de beroeps- en werkpraktijk van de personele capaciteiten in de acute keten. Met als opbrengst een operationele flexfunctie (flexbureau) met actieve flex-schillen op maat per afdeling.
 • Vitaliteit; Het Dynamisch Functiehuis concept draagt maximaal bij aan productiviteit, innovatiekracht en werk- privébalans van medewerkers en heeft een positieve invloed op de levenslust en veerkracht van medewerkers. Met als opbrengst het vergroten van de (mentale) weerbaarheid van zowel verpleegkundigen in vaste als de flexibele functies.
 • Duurzaamheid; Het Dynamisch Functiehuis concept draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame wenkende perspectieven in de werk- en beroepspraktijk van verpleegkundigen binnen de flexschil. Met als opbrengst een generatiebeleid waarmee de huidige verpleegkundigen langer kunnen en willen werken. En als extra opbrengt een generatiebeleid dat ook inspeelt op de nieuwe werkwaarden van de toekomstige generaties.  Hierbij gaat het om zowel economische, sociale en leefomgevingsbehoeftes.
 • Medewerkers
 • Intranet