Afdelingen Intensive Care Uw kind op de Intensive Care
Uw kind is of wordt opgenomen op een van de intensive care units van het Radboudumc: de Intensive Care & High Care Kinderen. Extra zorg en permanente bewaking zijn tijdelijk noodzakelijk omdat belangrijke lichaamsfuncties niet goed functioneren of zijn uitgevallen.

Intensive Care & High Care Kinderen

IC unit C3c, Intensive Care & High Care Kinderen, behandelt en verpleegt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die ernstig ziek zijn, waardoor zij extra zorg en permanente bewaking van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben.

lees meer

Intensive Care & High Care Kinderen

IC unit C3c, Intensive Care & High Care Kinderen, behandelt en verpleegt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die ernstig ziek zijn, waardoor zij extra zorg en permanente bewaking van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Bijvoorbeeld beademing, nierfunctievervangende therapie, drukmetingen en het toedienen van bloeddrukondersteunende medicijnen.

Lees meer over zorg en behandeling op de IC-MC

De afdeling bestaat uit 8 bedden; 6 IC en 2 HC bedden. High Care zorg houdt in dat  bedreigde of verstoorde belangrijke lichaamsfuncties worden bewaakt, gemonitord en ondersteund, maar niet volledig overgenomen. Bij de IC-zorg kan dit wel het geval zijn. Op de IC unit C3b is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor kinderen die intensive care nodig hebben.
We doen ons best om zoveel mogelijk individuele zorg te bieden aan uw kind en u als ouders/verzorgers zo goed mogelijk te begeleiden. De omgeving en sfeer waarin we uw kind verplegen en behandelen is zo kindvriendelijk mogelijk ingericht.
 

De afdeling


Het zorg- en behandelteam op de Kinder-IC

Een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen zorgt voor uw kind. Zij worden bijgestaan door medische professionals uit het ziekenhuis.

lees meer

Het zorg- en behandelteam op de Kinder-IC

Een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen zorgt voor uw kind. Zij worden bijgestaan door medische professionals uit het ziekenhuis, zoals: kinderfysiotherapie, kinderlogopedie, pedagogische zorg, kinderpsychologie, maatschappelijk werk en geestelijke verzorging.

Lees meer over het zorg- en behandelteam op de IC en MC.

Medische zorg

Het medisch behandelteam van IC & HC Kinderen bestaat uit een kinderintensivist, een medisch specialist (kinderarts) en een arts-assistent. Zij onderzoeken en bespreken de kinderen dagelijks, of vaker als dat nodig is. Ook maken zij afspraken over het medisch beleid. We informeren u iedere dag  over de situatie en het zorg- en behandelbeleid van uw kind.
Tijdens de opname op de Intensive Care & High Care Kinderen is de kinderintensivist eindverantwoordelijk voor de zorg van uw kind. Bij een langere opname wijzen we een contactarts aan voor uw kind. De hoofdbehandelaar blijft nauw betrokken en neemt bij overplaatsing naar een verpleegafdeling de zorg weer over. 

Verpleegkundige zorg

Speciaal opgeleide verpleegkundigen zorgen voor uw kind. Tijdens elke dienst neemt één verpleegkundige de totale zorg van één of twee kinderen op zich. Op het informatiebord kunt u zien welke verpleegkundige voor uw kind zorgt.

Eerstverantwoordelijke verpleegkundige

Als we verwachten dat uw kind langer dan 48 uur opgenomen moet worden, dan zorgt een eerstverantwoordelijk verpleegkundige (EVV) voor de coördinatie van de verpleegkundige zorg. Deze verpleegkundige is de vaste contactpersoon voor uw kind en voor u als ouders/verzorgers, voor collega-verpleegkundigen en voor anderen die bij de behandeling betrokken zijn. De EVV zorgt niet altijd zelf voor uw kind. Wel is de EVV zoveel mogelijk aanwezig bij gesprekken tussen kind, ouders en behandelaars. 
 

Apparatuur rond het bed

Bij de behandeling van uw kind maken we gebruik van bewakingsapparatuur.

lees meer

Apparatuur rond het bed

Bewakings- en beademingsapparatuur

Bij de behandeling van uw kind maken we gebruik van bewakingsapparatuur. Door middel van meetinstrumenten krijgen de verpleegkundigen en artsen informatie over de verschillende lichaamsfuncties. Alle kinderen worden hiervoor aangesloten aan de monitor. Als uw kind niet (goed) kan ademen, gebruiken we een beademingsmachine. Deze machine kan de ademhaling ondersteunen of geheel overnemen. Uw kind
krijgt dan een buisje, een zogenaamde tube, die via de mond of neus in de luchtpijp wordt ingebracht. Omdat de tube tussen de stembanden ligt, is het voor uw kind niet mogelijk om te praten of geluid te maken, ook niet als hij of zij huilt. Verder ziet u infuuspompen voor het toedienen van vocht en medicijnen. Alle apparatuur kan een hoorbaar alarmsignaal geven. De verpleegkundigen bewaken en beoordelen deze signalen.

Lees meer over de apparatuur rond het bed
Lees meer over de behandelingen op de IC en MC

Cameraobservatie

Op alle patiëntenkamers hangen camera’s aan de wand. Deze cameraregistratie staat continu aan. De beelden zijn te zien op een monitor bij de centrale balie van de Kinder-IC. De beelden worden niet bewaard. Door het sluiten van het bedgordijn wordt het camerazicht op het bed ontnomen.

Bezoek

Op de kinder-IC mogen niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek zijn bij uw kind, waarvan altijd één ouder/verzorger.

lees meer

Overige informatie


Informatie over uw kind

Informatie over uw kind geven wij alleen aan de ouders/verzorgers. Zij kunnen 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met de afdeling.

lees meer

Informatie over uw kind

Informatie over uw kind geven wij alleen aan de ouders/verzorgers. Zij kunnen 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met de afdeling. U kunt ook met één van de behandelend artsen spreken. Vraag de verpleegkundige die voor uw kind zorgt, om een afspraak te maken. De verpleegkundige is zelf ook bij het gesprek aanwezig. Ligt een patiënt langdurig op de IC, dan spreekt de arts regelmatig met de familie.
Alle anderen die om informatie vragen, verwijzen wij naar de ouders. Ouders kunnen iemand anders vragen om contactpersoon te zijn. We noteren maximaal 2 contactpersonen in het verpleegkundig dossier. Familie en vrienden kunnen bij de contactpersonen informeren naar de toestand van het kind.

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Van een gesprek tussen u en uw zorgverlener mag u geluidsopnamen maken om het gesprek op een rustig moment nog eens terug te kunnen luisteren. Maar wij verwachten van u:
 • dat u van tevoren toestemming vraagt aan de zorgverlener om het gesprek op te nemen. Als de zorgverlener dit weigert, dan is hij of zij verplicht om schriftelijke informatie beschikbaar te stellen.
 • dat u de geluidsopnamen alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Het openbaar maken van de opnamen (ook op social media) mag alleen met expliciete toestemming van de zorgverlener.

Patiëntendossier

Alle gegevens over uw kind worden vastgelegd en opgeslagen in een individueel digitaal patiëntendossier (EPIC). Iedere medewerker die bij de zorg en behandeling van uw kind is betrokken legt observaties, behandelingen, afspraken, verslagen en bevindingen in dit unieke dossier vast. Ook worden alle medische gegevens, onderzoeks- en meetgegevens en laboratoriumgegevens er in opgeslagen. Het dossier is toegankelijk voor iedereen die bij de zorg voor uw kind betrokken is. Uitgebreide veiligheidssystemen zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.

Leg uw vragen over het dossier voor aan de behandelend arts op de Kinder-IC.

MRSA-besmettings­risico

Als de kans bestaat dat u kind een MRSA-bacterie bij zich draagt, dan onderzoek we uw kind daarop.

lees meer

MRSA-besmettings­risico

 • Is uw kind in het laatste halfjaar langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of daar behandeld op een spoedeisende hulp?
 • Heeft u als ouder of heeft uw kind direct contact gehad met varkens, kalveren of andere landbouw- of huisdieren?
Dan bestaat de kans dat uw kind de MRSA-bacterie bij zich draagt. Deze bacterie is niet meer gevoelig voor de gebruikelijke antibiotica en kan een bedreiging vormen voor andere patiënten in het ziekenhuis. Vertel het daarom aan de behandelend arts of verpleegkundige die voor uw kind zorgt. We onderzoeken uw kind op de aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan behandelen we uw kind hiervoor.

Een dag op de kinder-IC

Lees hoe een dag op de kinder-IC eruit ziet.

lees meer

Een dag op de kinder-IC

Een dag op de kinder-IC ziet er ongeveer zo uit (de controles van uw kind en de check van de apparatuur die de verpleegkundige iedere 2-3 uur uitvoert, zijn in dit schema weggelaten).

07.30 – 08.00 uur Verpleegkundige overdracht
08.00 – 09.30 uur Ochtendverzorging; ouders mogen helpen bij de verzorging van het kind
Lichamelijk onderzoek door de arts van de kinder-IC
09.30 uur Rusttijd voor het kind
Doorlopend in de ochtend Behandel- en zorgbespreking aan bed; ouders mogen op de kamer aanwezig zijn. Als uw kind wakker is, wordt de bespreking elders gehouden
10.00 – 12.00 uur Voorlezen, TV kijken of spelactiviteit
12.30 – 14.00 uur Rusttijd voor het kind; ouders kunnen wat gaan eten en zelf ook even rusten
Vanaf 14.00 uur Onderzoeken/behandelingen en een korte verzorging   
14.00 – 19.00 uur Bezoektijd voor overige familie/naasten/gezinsleden
15.30 – 16.00 uur Verpleegkundige overdracht
19.00 – 21.00 uur Avond- en nachtverzorging
Vanaf 21.00 uur Begin van de nacht
21.00 – 07.30 uur Noodzakelijke controles, checks en verzorging worden gedaan. Streven naar goede nachtrust voor het kind. Evt. rooming in voor ouders.
23.00 – 23.30 uur Verpleegkundige overdracht

Delier/acute verwardheid bij kinderen

Delier of acute verwardheid is een toestand van geestelijke verwardheid die voorkomt bij mensen met een lichamelijke ziekte. Deze verwardheid kan dus ook optreden bij uw kind, dat is opgenomen op onze afdeling Intensive Care en High Care voor kinderen.

lees meer

Delier/acute verwardheid bij kinderen

Delier of acute verwardheid is een toestand van geestelijke verwardheid die voorkomt bij mensen met een lichamelijke ziekte. Deze verwardheid kan dus ook optreden bij uw kind, dat is opgenomen op onze afdeling Intensive Care en High Care voor kinderen.
Ziek zijn kan zeer ontregelend werken voor de hersenen; prikkels en informatie van buiten kunnen niet meer worden samengevoegd tot een logisch en samenhangend beeld. Hierdoor kan het zijn dat uw kind zich anders gedraagt dan normaal en niet reageert zoals u verwacht of gewend bent.

Oorzaken

Een delier kan verschillende oorzaken hebben, zoals:
 • koorts
 • medicijngebruik
 • het stoppen van (slaap- en pijn)medicatie
 • ingrijpende operaties
 • stress
 • angst
 • hart- of longziekten
 • hersenaandoeningen
 • infecties (o.a. oorinfecties of longontsteking)
 • stoornissen in de stofwisseling
 • hormonale factoren
 • te weinig slaap
Meestal is er niet één precieze oorzaak aan te geven, maar ontstaat een delier door een combinatie van bovengenoemde factoren. Kinderen die erg ziek of erg jong zijn of die al van tevoren een slechte lichamelijke conditie hadden, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een delirium.

Verschijnselen

 • Onrust: uw kind kan onrustig zijn of worden. Hij of zij kan bijvoorbeeld proberen om de infuus- en/of monitorlijnen en het beademingsbuisje te verwijderen of uit bed proberen te komen  en daarbij vallen.
 • Verlaagd bewustzijn: uw kind is minder helder dan normaal. Het lijkt alsof de dingen langs hem of haar heen glijden. Het contact verloopt daarom soms moeilijk.
 • Geheugenstoornissen: uw kind vergeet dingen die u hem of haar net heeft verteld. Dit gebeurt niet bewust; het geheugen laat uw kind in de steek.
 • Gedragsveranderingen: omdat uw kind geen vat meer heeft op zichzelf en zijn of haar omgeving, kan hij of zij anders reageren. Uw kind kan zich waakzaam, achterdochtig en soms zelfs agressief opstellen. Sommige kinderen trekken zich juist terug, terwijl ze dat normaal niet zouden doen.
 • Waarneming- en denkstoornissen: uw kind  ervaart de werkelijkheid anders. Hij of zij ziet bijvoorbeeld dingen die er niet zijn. Voor uw kind zijn die waarnemingen echter heel realistisch. Het heeft dus geen zin uw kind tegen te spreken of discussie aan te gaan. 
De verschijnselen kunnen sterk wisselen. Momenten van onrust en opwinding wisselen bijvoorbeeld af met momenten van verlaagd bewustzijn. Soms is uw kind ineens weer schijnbaar volkomen zichzelf. De verschijnselen van een delirium zijn vaak duidelijker aanwezig in de avond en nacht. 

Observatie en behandeling

Tenminste 1 keer per dienst controleert de verpleegkundige of er bij uw kind sprake is van gedrag dat past bij een delier. U als ouders kunt een belangrijke rol hebben in de signalering van verwardheid en veranderd bewustzijn. U kent uw kind immers het best en kunt ook vaak als eerste aangeven wanneer gedrag niet normaal is voor uw kind. Als er inderdaad sprake is van een delier, wordt deze zo goed mogelijk behandeld. De behandelend arts onderzoekt de oorzaak van een delier en stelt een behandeling hiervoor in. Ook kunnen we medicijnen toedienen waardoor de verschijnselen van een delirium verminderen.

Fixatie

In de behandeling van uw kind staan veiligheid en verantwoorde zorg voorop. Om te voorkomen dat uw kind tijdens het delier zichzelf verwondt of beschadigt, kan het nodig zijn dat wij vrijheidsbeperkende maatregelen moeten nemen. Dit houdt in dat we bijvoorbeeld met polsbanden de bewegingsvrijheid beperken. Hierdoor verkleinen we de risico's dat uw kind infuusslangen en/of monitorlijnen bij zichzelf verwijdert of uit bed valt aanzienlijk.
Een vrijheidsbeperkende maatregel moet strikt genomen van tevoren aan de ouders worden uitgelegd. In de praktijk kan het zijn dat hier geen tijd voor is en dat we dit pas op een later tijdstip met u kunnen bespreken. We proberen altijd om de periode van fixatie zo kort mogelijk te houden.

Omgaan met uw verwarde kind

Verschijnselen van delier/acute verwardheid kunnen sterk wisselen gedurende de dag, avond en nacht. Het gedrag van uw kind kan binnen enkele uren veranderen. Stem met de verpleegkundige af welke benadering voor uw kind tijdens uw aanwezigheid het best gekozen kan worden.

Verloop en herstel

Hoelang een delier duurt is van tevoren moeilijk in te schatten. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot dagen, soms ook langer. Zodra de lichamelijke toestand verbetert, wordt de verwardheid vaak minder. Toch kunnen ook na de opname verschijnselen voorkomen die te maken hebben met de verwardheid tijdens de opname. Bespreek tekenen van niet-normaal gedrag van uw kind met de arts.
 

Ouderpartici­patie deelname aan de zorg

Het is mogelijk om bij bepaalde zorgtaken mee te helpen. U kunt hier afspraken over maken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

lees meer

Ouderpartici­patie deelname aan de zorg

Het is mogelijk om bij bepaalde zorgtaken mee te helpen. U kunt hier afspraken over maken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De afspraken worden genoteerd in het dossier. Bij verandering van de toestand van het kind kan het nodig zijn om de gemaakte afspraken aan te passen.

Werken zonder water

In verband met hygiëne gebruiken we op de IC/HC geen stromend water. In plaats daarvan maken we gebruik van verschillende reinigingsproducten. U kunt dus ook niet uit de kraan drinken. Er zijn flesjes bronwater beschikbaar voor uw eigen consumptie. Als u hier vragen over vragen heeft, dan kunnen onze medewerkers u meer vertellen.

Voor ouders: zorg(en) op de IC/HC

Opname van een kind op de IC kan voor zowel de ouders als voor het kind zelf en andere gezinsleden behoorlijk ingrijpend zijn. Ouders ervaren vaak gevoelens van frustratie, verdriet, bezorgdheid of hulpeloosheid. Dit zijn heel normale reacties op een ziekenhuisopname, die meestal vanzelf verdwijnen wanneer de situatie stabieler wordt.
Het kind zelf, en eventuele andere kinderen in het gezin, ervaren ook stress en kunnen op verschillende manieren hierop reageren. Veel voorkomende reacties zijn: boosheid, angst, moeite met eten of slapen, snel overprikkeld zijn of weer gaan bedplassen of duimzuigen.
In het ziekenhuis zijn professionals beschikbaar die ervaring hebben met het helpen van ouders en verzorgers in een dergelijke situatie.
Dit kan de pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijke verzorger, verpleegkundige of iemand van de medische staf zijn. U kunt ook onderstaande tips lezen. Deze tips kunnen helpen om de stress bij uzelf en uw kind te verlichten en wat meer grip te krijgen op de situatie.

Lees meer over geestelijke steun

U bent de beste persoon om uw kind te helpen

Naast alle medische zorg heeft een kind vooral liefde en aandacht nodig. Een ouder kan een kind dit het beste geven. Door aanraken, masseren, hand vasthouden of knuffelen geeft u uw kind een veilig en vertrouwd gevoel. Vertel ook aan uw kind wanneer u weggaat en wanneer u weer terug komt. De ziekenhuisomgeving kan vertrouwder gemaakt worden door muziek, knuffels of foto’s/tekeningen van thuis mee te nemen.

Rust en regelmaat

Ook in het ziekenhuis is het voor een kind belangrijk dat er rust en regelmaat is. Op deze manier is de ziekenhuisopname meer overzichtelijk en voorspelbaar. De pedagogisch medewerkster kan u helpen om een dagprogramma op te stellen. Probeer hierbij te kijken wat bij uw kind past.

Zorg voor uzelf

Wanneer u overstuur bent of weinig slaapt, is het moeilijker om uw kind te ondersteunen. Zorg daarom goed voor uzelf en probeer voldoende te rusten en te slapen, ook al is dit lastig. Neem de tijd om af en toe naar buiten te gaan, even te bewegen of te lezen. Doe dingen waar u zich goed bij voelt. Probeer met mensen in uw omgeving te praten over wat u meemaakt. Deel uw zorgen met bijvoorbeeld familie en vrienden en krop het niet op. Zij willen graag helpen, maar weten vaak niet hoe. Maak gebruik van deze aangeboden hulp.

Help uw kind te begrijpen wat er gebeurt

Geef eerlijk antwoord op de vragen die uw kind stelt en gebruik hierbij woorden die passen bij het kind. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes. Kinderen geven snel een eigen invulling aan dingen en begrijpen het dan verkeerd. Door bij de feiten te blijven en makkelijke woorden te gebruiken, voorkomt u dat uw kind gaat fantaseren. Accepteer ook de reacties van uw kind. Stel uw kind gerust door te zeggen dat het niet erg is om te huilen of boos te zijn, maar help uw kind ook om te praten over zijn of haar gevoelens.

Vergroot het overzicht

Vaak hebben ouders het gevoel dat ze alles op de automatische piloot doen en het overzicht kwijt zijn. Dit is lastig, want in het ziekenhuis krijgt u vaak en veel informatie te horen. Door deze informatie op te schrijven, kunt u meer overzicht aanbrengen in deze informatiestroom. Als iets niet duidelijk is of als u behoefte heeft aan meer informatie, is het belangrijk dat u dit vraagt. Schrijf bijvoorbeeld al uw vragen op en plan een overlegmoment met het medisch personeel. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Dagboekje

In een dagboekje kunt u alle informatie kwijt over het ziekenhuis. Daarnaast is het dagboekje een eerste aanzet voor de verwerking van de opname voor uw kind op een later tijdstip. Door in het dagboekje te noteren wat er tijdens de opname gebeurt, ontstaat er een verhaal dat gebruikt kan worden voor gesprekken met uw kind en met de andere gezinsleden. Dit kan helpen om de opname op de IC te verwerken.
Foto’s van uw kind op de IC illustreren het verhaal en zijn daarom een belangrijke aanvulling. Foto’s helpen niet alleen om uw kind het verhaal te laten vertellen, maar helpen ook bij emotionele herbeleving waardoor verwerking beter kan plaatsvinden. Het dagboekje is bovendien waardevol in de begeleiding van eventuele broertjes of zusjes.

Bekijk het dagboekje

Geestelijke steun

Wanneer uw kind plotseling levensbedreigend ziek wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor uw kind, voor u en voor de andere naasten.

lees meer

Geestelijke steun

Maatschappelijk werk

Wanneer uw kind plotseling levensbedreigend ziek wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor uw kind, voor u en voor de andere naasten. Wilt u hierover met iemand praten of wilt u praten over de praktische problemen die u tegenkomt? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van onze afdeling. De verpleegkundige maakt een afspraak voor u.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker helpt uw kind om de negatieve effecten van de IC-opname zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door afleiding en ontspanning. Daarnaast begeleidt de pedagogisch medewerker ouders met voorlichting en pedagogische adviezen. Ook broertjes en zusjes kunnen opvang en pedagogische begeleiding krijgen.

Geestelijk verzorger, pastoraal werker

Hebt u vragen over geloof of zingeving? Of wilt u meer weten over rituelen rond ziekte? Dan kunt u hulp en ondersteuning vragen bij een geestelijk verzorger of pastoraal werker.

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum is er voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen. Direct naast het Stiltecentrum is een kleine Islamitische gebedsruimte ingericht.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis waar naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis waar naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Als uw kind in aanmerking komt voor wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk dat we u als ouders/verzorgers om medewerking vragen. U heeft het recht om hier geen toestemming voor te geven.

Landelijke evaluatie van zorg op de kinder Intensive Care 

We nemen deel aan een landelijk registratiesysteem, de continue Pediatrische Intensive Care Evaluatie (PICE). Hierbij worden anonieme gegevens verzameld. Dit gebeurt volgens de geldende privacyregels. Doel is om de kwaliteit van zorg op de Kinder IC te meten en te vergelijken met andere centra. De kwaliteit van zorg kan op basis van deze gegevens worden verbeterd. Ook  kan wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund met behulp van deze registratie. Uw deelname hieraan is niet verplicht. Laat het ons weten als u hier bezwaar tegen heeft.

Na de opname


Dagboekje

Om ervoor te zorgen dat uw kind de opname op een goede manier kan verwerken, krijgt u dit dagboekje. Door in het dagboekje op te schrijven wat er tijdens de opname gebeurt, ontstaat een verhaal. bekijk het pdf-bestand

Na de opname

In de weken na het ziekenhuis heeft het hele gezin de tijd nodig om de opname te verwerken. Sommige gezinnen vinden het lastig om, eenmaal thuis, weer verder te gaan met de dagelijkse bezigheden en de gebeurtenissen een plek te geven.

lees meer

Na de opname

Herstel na de opname

In de weken na het ziekenhuis heeft het hele gezin de tijd nodig om de opname te verwerken. Eenmaal thuis kan het lastig zijn om weer verder te gaan met de dagelijkse bezigheden en de gebeurtenissen een plek te geven. Uw kind is de eerste tijd nog niet zichzelf en kan bijvoorbeeld huilerig zijn en veel aandacht vragen. Ook komen concentratieproblemen voor en is het mogelijk dat uw kind snel boos/geïrriteerd raak of weer gaat duimzuigen of bedplassen. Soms wil een kind dingen vermijden die aan het ziekenhuis doen denken. 
Als ouder moet u misschien de eerste weken vaak terugdenken aan wat er gebeurd is of kunt u last hebben van concentratieproblemen, moeite met slapen of erg bezorgd zijn over uw kind. Dit zijn normale reacties na een ziekenhuisopname, die meestal vanzelf weer verdwijnen wanneer de situatie wat stabieler is. De meeste kinderen en gezinnen voelen zich na een paar dagen of weken beter. Sommige gezinnen worden daarna zelfs sterker of hechter. Hier volgen een aantal tips die ervoor zorgen dat u de draad weer kunt oppakken en de stress kunt verlichten.

Follow-up poli

Als uw kind na een acute opname langer dan 24 uur op de kinder-IC heeft gelegen, dan wordt uw gezin uitgenodigd voor een follow-up poliklinische afspraak. Deze poli heeft als doel de zorg voor kinderen en hun familie na een opname op de IC te verbeteren. Een kinderintensivist en kinder-IC verpleegkundige ontvangen uw gezin. Tijdens de afspraak bespreken zij hoe het nu lichamelijk en psychisch met uw kind en uw gezin gaat. Hiervoor werken we samen met medische psychologie, fysiotherapie en medisch pedagogische zorgverleners. Ook onderzoeken we tijdens dit bezoek uw kind op klachten die vaak voorkomen na een IC-opname. 

U kunt ook zelf een verzoek doen voor een afspraak via postbus: followup-picu@radboudumc.nl

 

Tips voor na de opname

Ga weer terug naar de dagelijkse routine
Rust en regelmaat zorgen ervoor dat uw kind zich veilig voelt. Ga zoveel mogelijk weer door met de dagelijkse bezigheden zoals school, werk en hobby’s.

Neem de tijd om te verwerken
Iedereen reageert anders op wat er is gebeurd en verwerkt dit op zijn eigen manier. Ook broers en zussen kunnen zich boos voelen. Accepteer reacties van uw kind en stel gerust. De meeste gezinsleden hebben tijd
nodig en de zekerheid dat alles weer normaal wordt.

Geef uw kind de mogelijkheid om te praten over wat er is gebeurd
Vraag uw kind (en broers en zussen) wat ze denken en voelen. Kies een passende manier om dit te uiten. Bij jonge kinderen kan het helpen om te tekenen, schrijven of te spelen (poppen, verkleedspullen, doktersset e.d.). Thuis kunnen kinderen nog veel vragen hebben. Geef eerlijk antwoord op deze vragen zodat het kind niet zelf gaat fantaseren. Zorg dat uw kind zelf aan anderen kan vertellen wat er gebeurd is. Gebruik ook het dagboekje, als daarin tijdens de IC opname geschreven is, en overweeg of het laten zien van foto’s over de opname kan helpen.

Bespreek met de arts wat wel en niet mag
Afhankelijk van de toestand van het kind zullen er misschien (tijdelijk) dingen aangepast moeten worden of veranderen. Bijvoorbeeld medicatiegebruik, sporten of weer naar school gaan. Spreek met de behandeld arts duidelijke leef- en gedragsregels af en schrijf ze op.

Stel weer normale regels in
Duidelijke regels en structuur bieden een kind rust en veiligheid. Probeer daarom zo mogelijk dezelfde regels aan te houden als voorheen. Moedig uw kind aan weer tijd door te brengen met vrienden. Sommige kinderen voelen zich na een ziekenhuisopname een beetje anders of zijn gespannen over hoe vrienden zullen reageren.

Sta stil bij uw eigen gevoelens
Het besef over wat er allemaal gebeurd is komt vaak pas thuis na de opname. Krop dit niet op maar praat erover met elkaar, familie, vrienden of buren. Het opschrijven van ervaringen kan ook helpen om uw gedachten en gevoelens weer te ordenen. Probeer voldoende te
rusten en te slapen en zorg voor ontspanning. Ga bijvoorbeeld iets leuks doen met het gezin of neem oude gewoontes om te ontspannen weer op.

Bouw aan vertrouwen
Het is heel normaal dat u na het ziekenhuis wat meer bezorgd bent over uw kind.
Probeer niet overbezorgd te worden en geef weer vertrouwen. Laat uw kind doen wat het zelfstandig kan. Het kan ook zo zijn dat u het idee heeft dat de reacties helemaal niet verminderen. Het is goed om dit in de gaten te houden en hulp te zoeken.

Wanneer zoek ik hulp voor mijn kind?

Als uw kind een maand na de opname:

 • slecht slaapt en nog nauwelijks eet
 • erg aanhankelijk of huilerig is en blijft
 • nog steeds overmatig angstig, bezorgd of bedroefd is
 • niet meer naar school wil of niet meer mee wil komen
 • niet meer meedoet aan of geniet van de gebruikelijke dingen

Wanneer zoek ik hulp als ouder?

Als u een maand na de opname:

 • nog zeer regelmatig denkt aan wat er is gebeurd en dit u beperkt in uw dagelijkse bezigheden
 • geen plezier of interesse meer heeft in gebruikelijke dagelijkse activiteiten
 • zich overmatig zorgen maakt over uw kind
 • slecht slaapt en niet of nauwelijks eet

Voor deze hulp kunt u het beste contact opnemen met een professional, die u kan ondersteunen in het verwerkingsproces. De huisarts kan u wellicht helpen of u doorverwijzen naar een medisch  specialist, (school)psycholoog, pedagoog of maatschappelijk werker. Sommige gedragsveranderingen van uw kind kunnen ook te maken hebben met medische problemen, praat hierover met de arts.


Nazorg

Opname op de Intensive Care kan een ingrijpende periode zijn. Wij bieden nazorgactiviteiten om u te steunen bij de verwerking. Als uw kind langer dan 24 uur op de Kinder-IC heeft gelegen, dan nodigen wij u uit deel te nemen aan de oudertevredenheidsenquête.

lees meer

Nazorg

Vragen over de IC/HC

U kunt altijd de afdeling bellen voor vragen of om een afspraak te maken met de pedagogisch medewerker. Dit geeft u en uw kind de gelegenheid om de IC/HC nog eens te bezoeken en met de pedagogisch medewerker of met verpleegkundigen te praten.
Telefoonnummer: (024) 361 94 20

Nazorg

Opname op de Intensive Care kan een ingrijpende periode zijn. Wij bieden nazorgactiviteiten om u te steunen bij de verwerking. Vraag hiernaar bij de verpleegafdeling waar uw kind na de IC verblijft. U kunt ook zelf een afspraak maken met de IC-unit. 

Nagesprek

Na het verblijf van uw kind op de Intensive Care kunt u om een nagesprek vragen met een arts en/of verpleegkundige. Een gesprek kan verhelderend werken als u nog met vragen of onduidelijkheden zit over het verblijf van uw kind op de IC.

Oudertevredenheidsenquête

We vernemen graag van u hoe u het verblijf van uw kind op de Kinder-IC heeft ervaren. Als uw kind langer dan 24 uur op de Kinder-IC heeft gelegen, ontvangt u via de mail een uitnodiging om deel te nemen aan de Empathic Study, een enquête over de tevredenheid van ouders over verblijf, zorg en behandeling op de Kinder-IC. Dit meetinstrument wordt gebruikt  door alle Kinder-IC’s in Nederland. We stellen uw beantwoording van de enquêtevragen zeer op prijs. Zo kunnen we ook uw ervaring gebruiken om zo goed mogelijke zorg te leveren en deze waar mogelijk te verbeteren.