Over de onderzoeks­stage

De onderzoeksstage vindt plaats in de masterfase van je studie. Je kunt de stage voorafgaand of na afloop van de coschappen doen. In beide gevallen heb je een goedgekeurd stageproject nodig. lees meer

Over de onderzoeks­stage

De onderzoeksstage vindt plaats in de masterfase van je studie. Je kunt de stage voorafgaand of na afloop van de coschappen doen. In beide gevallen heb je een goedgekeurd stageproject nodig.

De episodes zijn opgebouwd volgens de bekende 'sandwich strcutuur' van voorblok - coschap(pen) - nablok. Voor de Episode Onderzoeksstage bestaat er geen nablok en is CKO9 de naam van het voorblok. De stage is als het 'co-schap' van de Episode Onderzoeksstage. Alle zaken rond de stage zijn terug te vinden in het Episodeboek en op deze site. Dat wil zeggen:
 • Informatie over de vooraanmelding;
 • Het indienen van het stagevoorstel via het websossier voorafgaand aan het voorblok;
 • De stage zelf;
 • De afronding van de stage (via uw webdossier) inclusief de beoordeling.
Onderwijsinformatie betreffende het voorblok CKO9 met afronding via het werkplan is te vinden op Brightspace en het daar gepresenteerd Blokboek. Toegang tot de Brightspace-module MED-EPOZSBS krijg je nadat je bent ingedeeld voor een periode.

Belangrijke wijziging

Let op: Per april veranderd het een en ander ten aanzien van de wetenschappelijke stage voor geneeskunde studenten in de masterfase. De informatie op de intranet pagina’s is NIET meer geldig voor stages die starten met ingang van CKO9 periode 08b, dat is op 19 april 2022. lees meer

Belangrijke wijziging

Let op: Per april veranderd het een en ander ten aanzien van de wetenschappelijke stage voor geneeskunde studenten in de masterfase.

De informatie op de intranet pagina’s is NIET meer geldig voor stages die starten met ingang van CKO9 periode 08b, dat is op 19 april 2022. De intranet informatie is dan alleen nog van toepassing op dan nog lopende stages!

De nieuwe informatie over de wetenschappelijke stage is te vinden op Brightspace onder https://brightspace.ru.nl/d2l/home/158414.

Ook de aanmelding van de stage, waar je een onderzoeksvoorstel indient ter beoordeling door de Commissie Onderzoeksstage en je de beoogde CKO9 periode kan aangeven, verandert en loopt voortaan via OSIRISzaak.

Aanmelding is mogelijk ingaande  28 februari 2022. Lees daarvoor de informatie op Brighspace.

Tot 28 februari dien je nog even te wachten met aanmelden.


Contact onderzoeksstage

De planning, organisatie en kwaliteitszorg voor de onderzoeksstage geneeskunde is binnen de faculteit opgedragen aan de commissie Onderzoeksstage. lees meer

Contact onderzoeksstage

De planning, organisatie en kwaliteitszorg voor de onderzoeksstage geneeskunde is binnen de faculteit opgedragen aan de commissie Onderzoeksstage:

Voorzitter

Prof. dr. J.P.H. Drenth, Maag- Darm- Leverziekten
Telefoon (024) 361 69 99

Secretaris

Dr. J.D.M. Otten, HEV 
Hans.Otten@radboudumc.nl Telefoon (024) 361 69 79

Overige leden

Prof. dr. A.L.M. Verbeek, Department for Health Evidence
Dr. T. Schermer, Eerstelijnsgeneeskunde
Dr. N. Voermans, Neurologie
Prof. dr. R.J.M. Bindels, Celfysiologie


Vroege onderzoeksstage vierde jaar

Als je de stage voorafgaand aan de coschappen wilt lopen, zijn dit de aanvullende eisen:
 • Je hebt voldaan aan de ingangseisen van de master.
 • Je bent ingedeeld voor CAIM of aangemeld voor de verdeling.
 • Je hebt zoveel wachttijd dat de onderzoeksstage én de voorbereiding daarop (CKO9) erin passen.

Voorbereiding onderzoeksstage (CKO9)

Voorafgaand aan de onderzoeksstage volg je twee weken Centraal Klinisch Onderwijs (CKO9). lees meer

Voorbereiding onderzoeksstage (CKO9)

Voorafgaand aan de onderzoeksstage volg je twee weken Centraal Klinisch Onderwijs (CKO9). Je bereidt je voor op het onderzoek door:
 • verdieping van de vraagstelling
 • methodologie
 • statistiek
Het resultaat van CKO9 is een uitgewerkt stageplan. CKO9 bieden we elke periode in week 3 en 4 aan. CKO9 en de onderzoeksstage samen vormen Episode Onderzoeksstage.

Meer over de onderzoeksstageBegeleiding tijdens de onderzoeksstage

Stages binnen het Radboudumc

Een onderzoeksstage binnen het Radboudumc moet worden begeleid door een gepromoveerde medewerker van de faculteit der medische wetenschappen. In de dagelijkse praktijk zullen ook niet-gepromoveerde medewerkers als begeleider bij onderzoeksstages betrokken kunnen zijn. In die gevallen zal echter een gepromoveerde medewerker formeel de supervisie moeten hebben over het betreffende project en er eindverantwoordelijkheid voor dragen.

Stages buiten het Radboudumc

Bij projecten buiten de faculteit (in binnen- of buitenland) zal de begeleiding ter plaatse gegarandeerd moeten zijn. Daarop dient te worden toegezien door een gepromoveerd senior staflid uit de Nijmeegse faculteit. Deze draagt ook de eindverantwoordelijkheid voor begeleiding en beoordeling. Er is dus ook bij stages buiten het Radboudumc altijd een eindverantwoordelijke Radboudumc-stagebegeleider.  

Belangrijke wijzigingen tijdens stage

Het is belangrijk om de Commissie Onderzoeksstage te informeren als tijdens de stage op hoofdzaken dreigt te worden afgeweken van het oorspronkelijke projectplan.

Doelstellingen onderzoeksstage

De wetenschappelijke vorming is naast de meer concrete beroepsvoorbereiding een belangrijke pijler onder het medisch onderwijscontinuüm. lees meer

Ingangseis en duur onderzoeksstage

Studenten mogen aan hun onderzoeksstage beginnen zodra het kerncurriculum van de eerste drie jaar is afgerond volgens de eisen. lees meer

Ingangseis en duur onderzoeksstage

Studenten mogen aan hun onderzoeksstage beginnen zodra het kerncurriculum van de eerste drie jaar is afgerond volgens de eisen. Dat houdt in dat je:
 • Het Bachelor-examen hebt gehaald;
 • Je bent ingedeeld voor CAIM (zie ook de studiegids);
 • Tijdens CKO9 heb je een inschrijving voor de Master GNK nodig.
De Examencommissie Geneeskunde kan in individuele gevallen anders beslissen: je moet in dat geval een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie Geneeskunde.

Duur

De onderzoeksstage is een stage van 12 aaneengesloten weken op fulltime basis. Binnen deze periode moet de stage voltooid zijn, inclusief de rapportage en inclusief de beoordeling door de verantwoordelijke begeleider. Als je het onderzoek ook hierna nog (vrijwillig) wilt voortzetten, is dat mogelijk zolang dit niet interfereert met de coassistentschappen of de examens. Voorafgaand aan de stage is het volgen van Centraal Klinisch Onderwijs (CKO9) verplicht.

Verlenging van de stage

Je kunt kiezen voor een officiële verlenging van de onderzoeksstage met 4, 8 of 12 weken en deze verlenging in de plaats laten komen van één of meer keuzestages. Deze officiële verlenging moet je vooraf op het aanmeldingsformulier aangeven en in het stagevoorstel moet de langere duur gemotiveerd en verantwoord worden. Bij toegestane vrijwillige verlenging worden alle keuzestages gehandhaafd.

Onderzoeks­stage in het buitenland

In het kader van het streven naar internationalisering van het onderwijs wordt het lopen van een onderzoeksstage in het buitenland sterk aangemoedigd. lees meer

Onderzoeks­stage in het buitenland

--

Zeer veel stafleden van de faculteit hebben contacten met vooraanstaande onderzoeksinstituten elders in de wereld. Zij zijn vaak bereid gemotiveerde studenten te helpen bij de realisering van een stage in het buitenland. Bij een stage in het buitenland moet een gepromoveerd facultair seniorstaflid bereid zijn de eindverantwoordelijkheid voor begeleiding en beoordeling op zich te nemen.


 • De voorbereiding van een onderzoeksstage in het buitenland vergt een lange voorbereidingstijd en extra inspanning. Reken op een voorbereidingstijd van minstens een jaar. Heb je interesse in een stage in het buitenland? Neem dan op tijd contact op met International Office.


Onderzoeks­stages buiten de faculteit

Het is mogelijk om een onderzoeksstage buiten de faculteit te lopen. Daarbij gelden nadrukkelijk dezelfde kwaliteitsvereisten als voor interne onderzoeksstages. lees meer

Onderzoeks­stages buiten de faculteit

Het is mogelijk om een onderzoeksstage buiten de faculteit te lopen. Daarbij gelden nadrukkelijk dezelfde kwaliteitsvereisten als voor interne onderzoeksstages:
 • Je moet de stagebeschrijving voor goedkeuring voorleggen aan de Commissie Onderzoeksstage.
 • De stagebiedende organisatie moet de begeleidingskwaliteit op de stageplaats garanderen.
 • Uit de stagebeschrijving moet duidelijk zijn dat je de stage kunt afronden binnen de beoogde tijdslimiet. En dat je de stage met een verslag kunt afronden.
 • Een senior-staflid dat binnen de faculteit werkzaam en gepromoveerd is, moet zich schriftelijk bereid verklaren de eindverantwoordelijkheid voor begeleiding en beoordeling op zich te nemen.

Projecten en onderwerpen

Onze studenten kunnen in veel onderzoeksprojecten hun onderzoeksstage lopen. lees meer

Projecten en onderwerpen

Onze studenten kunnen in veel onderzoeksprojecten hun onderzoeksstage lopen. Deze vind je in de klinische, preklinische of paramedische afdelingen van Radboudumc, maar ook op andere plaatsen in Nederland en het buitenland. Het kan gaan om:
 • (klinische) vakgebieden binnen of buiten het ziekenhuis
 • natuurwetenschappelijke basisvakken
 • meta-medische vakgebieden
 • gedragswetenschappelijke vakgebieden

Projecten

Veel onderzoekers beschikken over projecten voor onderzoeksstages.

Zelf een stageproject voorbereiden

Je mag ook zelf op zoek gaan naar een onderzoeksstage of zelf een onderzoeksvoorstel formuleren en daarvoor een stageplek en begeleiding zoeken. Een veelvoorkomende gang van zaken is dat je, op basis van interesse in een bepaald gebied, contact zoekt met een (onderzoeker binnen een) afdeling. Gezamenlijk kan dan een stagevoorstel geformuleerd worden, al dan niet in het kader van een lopende onderzoekslijn.

Verslaglegging en beoordeling van de onderzoeksstage

Iedere onderzoeksstage wordt afgerond met een schriftelijke rapportage. lees meer

Vrijstelling

De wetenschappelijke stage is voor alle studenten een verplicht examenonderdeel. Onder bepaalde voorwaarden kun je vrijstelling krijgen. lees meer

Vrijstelling

Alleen studenten die eerder wetenschappelijk werk hebben verricht dat kwalitatief voldoet aan de eisen die aan een onderzoeksstage worden gesteld, kunnen vrijstelling krijgen. De eis daarvoor is een goedgekeurde scriptie, die geleid heeft tot een doctoraalexamen in een voor de geneeskunde relevant vak.

Verzoek om vrijstelling

Het verlenen van vrijstelling is uitsluitend voorbehouden aan de examencommissie geneeskunde. De commissie onderzoeksstage adviseert hierin. Het verzoek moet worden ingeleverd bij of toegezonden aan het StIP, die het voor advies voorlegt aan de Commissie Onderzoeksstage.

Schriftelijk indienen

Een verzoek om vrijstelling, gericht aan de examencommissie geneeskunde, kan uitsluitend schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend. Het verslag en de beoordeling moeten als bewijsstukken worden bijgesloten.

FAQ

Via het StIP ontvangen wij nog regelmatig vragen over een aantal zaken. Alle informatie is te vinden in het episodeboek, maar hier zetten wij de meest bevraagde onderwerpen uiteen. lees meer

FAQ

Onderzoeksstage master Geneeskunde

Via het StIP ontvangen wij nog regelmatig vragen over een aantal zaken. Alle informatie is te vinden in het episodeboek, maar hier zetten wij de meest bevraagde onderwerpen uiteen.


 • De deadline van het indienen van het stagevoorstel ligt 6 weken voor de beoogde startdatum van CKO9. De uiteindelijke goedkeuring van de Commissie Onderzoeksstage moet bij voorkeur twee weken, doch minimaal één week voor de start van CKO9 rond zijn.

 • Medewerkers
 • Intranet