Diagnosefase
Het Radboudumc heeft het zorgpad voor blaaskanker samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkeld.
op één dag
Onderzoek
Diagnose-onderzoek
Uitslag
Uitslag diagnose-onderzoek
Behandelfase
De behandeling die u krijg is afhankelijk van het type blaaskanker dat u heeft.
Behandeling
Niet-spierinvasieve blaaskanker
Behandeling
Spierinvasieve blaaskanker
Ondersteunende zorg
Nazorgfase
Na afronding van de behandeling blijft u onder controle bij de oncologisch uroloog. Het eerste jaar iedere 3 maanden, daarna ieder half jaar.

Diagnosefase

Het Radboudumc heeft het zorgpad voor blaaskanker samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkeld.

Diagnose-onderzoek


Over de diagnosefase

In de diagnostische fase ondergaat u verschillende onderzoeken om vast te kunnen stellen of u blaaskanker heeft en zo ja, om welke vorm van blaaskanker het gaat. lees meer

Over de diagnosefase

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij blaaskanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Als uw huisarts een verdenking op blaaskanker heeft, verwijst hij of zij u door naar de uroloog.

In de diagnostische fase ondergaat u verschillende onderzoeken om vast te kunnen stellen of u blaaskanker heeft en zo ja, om welke vorm van blaaskanker het gaat. We maken daarbij onderscheid tussen spierinvasieve en niet-spierinvasieve blaaskanker. De volgende vervolgonderzoeken kunnen plaatsvinden: bloedonderzoek, urine-onderzoek, beeldvormend onderzoek en cystoscopie. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnostiek krijgt u alle onderzoeken op 1 dag. Aan het einde van de dag krijgt u de uitslag wel of geen verdenking op blaaskanker. Vervolgens komt u op de wachtlijst voor een TURT-T onderzoek. De wachttijd is 4 tot 6 weken.

Om inzicht te krijgen in uw algehele situatie, zal de arts vragen naar ziektes of aandoeningen in het heden en verleden. U kunt zich voorbereiden op het gesprek door het volgende te doen:
 • een lijst maken van in het verleden ondergane operaties
 • een lijst maken van in het verleden gebruikte medicijnen
 • andere ziekten en allergieën vermelden
 • een beschrijving maken van uw levensstijl, zoals lichaamsbeweging, roken, alcohol en voeding
 • de huidige symptomen beschrijven en bijhouden hoe lang ze al aanwezig zijn

Bloedonderzoek

De arts neemt bloed bij u af. Hij onderzoekt dit op een aantal waarden en bepaalt mede afhankelijk hiervan het vervolgonderzoek.

Urinecytologie

Urinecytologie is het onderzoek naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in uw urine. Hiervoor vragen wij u urine in een potje in te leveren. lees meer

Urinecytologie

Urinecytologie is het onderzoek naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in uw urine. Hiervoor vragen wij u urine in een potje in te leveren. De te onderzoeken urine wordt in een testbuisje gedaan en rondgedraaid in een centrifuge. Hierdoor komen de vaste bestanddelen in de urine op de bodem van het testbuisje terecht. Met speciale kleurstoffen worden de cellen hierin gekleurd en onder de microscoop bekeken. Cellen die kunnen duiden op kanker of een voorstadia van kanker van de urinewegen, zijn op deze manier te herkennen.

Urinesediment

Als uw urine wordt onderzocht op sediment, bekijkt het laboratorium of er niet oplosbare stoffen in uw urine voorkomen. Deze stoffen zijn meestal afkomstig uit het bloed. Ook kan het gaan om stofwisselingsproducten, bacteriën of schimmels.

Onderzoek Blaasonderzoek (cystoscopie)

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van de blaas. Met een cystoscoop, een (flexibel) buisvormig instrument met een camera, bekijkt de arts via de plasbuis de binnenkant van de blaas voor de aanwezigheid van afwijkingen. lees meer

Beeldvormend onderzoek

Beeldvormend onderzoek kan worden gebruikt om uitzaaiingen op te sporen of de locatie en afmeting van tumor(en) te bepalen. Beeldvormend onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende technieken die een afbeelding kunnen maken van het lichaam. lees meer

Behandeling TUR-T

Een TUR-T is een Trans Urethrale Resectie van de Tumor. U krijgt een TUR-T als onderzoek naar en behandeling van blaaskanker. lees meer

Uitslag

Uitslag diagnose-onderzoek


Over het uitslaggesprek

Als alle resultaten uit de verschillende onderzoeken verzameld zijn, volgt een gesprek over de diagnose. De oncologisch uroloog overlegt met u welke vervolgonderzoeken eventueel nog nodig zijn en wat de mogelijke behandelkeuzes zijn. De volgende resultaten worden hierbij besproken:
 • resultaten van het onderzoek
 • type tumoren
 • diagnose
 • prognose en prognostische factoren
 • behandelplan uit het multidisciplinair overleg

Behandelfase

De behandeling die u krijg is afhankelijk van het type blaaskanker dat u heeft.

Niet-spierinvasieve blaaskanker


Over de behandeling

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling.

Behandeling TUR-T

Een TUR-T is een Trans Urethrale Resectie van de Tumor. U krijgt een TUR-T als onderzoek naar en behandeling van blaaskanker. lees meer

Behandeling Blaasspoeling bij blaaskanker

Bij een blaasspoeling brengt de arts medicijnen in de blaas. Deze behandeling is voor patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker en volgt na een TUR-T. lees meer

Spierinvasieve blaaskanker


Over de behandeling

Bij een spierinvasieve tumor vindt er eerst aanvullend onderzoek plaats. Dit onderzoek vindt plaats om te kijken of de tumor is uitgezaaid. lees meer

Over de behandeling

Bij een spierinvasieve tumor vindt er eerst aanvullend onderzoek plaats. Dit onderzoek vindt plaats om te kijken of de tumor is uitgezaaid. Daarna wegen we samen met u de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden af en stellen we samen met u een behandelplan op. Afhankelijk van de aanwezigheid van uitzaaiingen, is die behandeling gericht op genezing (curatieve behandeling) of gericht op het verlengen van leven, verzachten van klachten en remmen van doorgroei (palliatieve behandeling).

Behandeling Blaasverwijdering

Bij deze behandeling wordt uw blaas verwijderd. We vervangen uw blaas altijd door een nieuwe blaas of urinestoma. lees meer

Behandeling Chemotherapie bij blaaskanker

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen (cytostatica) die de kankercellen vernietigen of de groei ervan remmen. lees meer

Behandeling Bestraling bij blaaskanker

Blaaskanker kunnen we in sommige gevallen curatief bestralen (het doel is genezen). Als genezing niet meer mogelijk is, bestralen we blaaskanker palliatief (het doel is de ziekte remmen en klachten verminderen). lees meer

Ondersteunende zorg


Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Pijn bij patiënten met kanker

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. Veel patiënten met kanker hebben last van ongewenst gewichtsverlies. Dat kan onder andere komen door een lichamelijke reactie op de kanker. Gevolg hiervan is dat de stofwisseling verandert, wat invloed heeft op uw eetlust. Problemen met eten kunnen ook ontstaan door de bijwerkingen van de behandeling. Bijvoorbeeld veranderde smaak en reuk, misselijkheid, moeilijk slikken of een ontstoken mond. Indien u moeite heeft met voeding, dan kunt u met uw behandelend arts overleggen of u doorverwezen kunt worden naar een diëtiste. Diëtisten zijn gespecialiseerd in deze klachten en adviseren u voor, tijdens en na de behandeling over de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk aan de behandeling kunt beginnen en na afloop zo snel mogelijk weer aansterkt.

Lees meer: http://www.voedingenkankerinfo.nl/
 

Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Kanker en de bijbehorende behandelingen kunnen invloed hebben op uw seksualiteit. lees meer

Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Het feit dat u kanker hebt of hebt gehad, kan ervoor zorgen dat u minder zin hebt in seks. En wanneer u een tumor heeft aan één van de geslachtsorganen, is de kans groot dat de ziekte of behandeling invloed heeft op uw seksueel functioneren. Het is daarom belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner. Ook kunt u uw zorgen altijd delen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een seksuoloog. Meer informatie vindt u op Kanker en seksualiteit.

Vruchtbaarheid

Als u uw vruchtbaarheid dreigt te verliezen door ziekte of medicijngebruik, zijn er vruchtbaarheidsbesparende behandelingen die het vervullen van een kinderwens in de toekomst misschien toch mogelijk maken. 

Omgaan met emoties

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. lees meer

Omgaan met emoties

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Psychologische gevolgen van langer leven

Klinisch psycholoog Judith Prins vertelt in onderstaande video over de psychologische gevolgen van langer leven door nieuwe medicijnen. Dankzij de medicijnen leven sommige mensen met uitgezaaide kanker langer dan in eerste instantie werd gedacht. Dat is goed nieuws, maar het kan ook continue onzekerheid meebrengen.

Meer informatie:

 • Medewerkers
 • Intranet