4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

We willen gezamenlijke besluitvorming met patiënten verbeteren, met name door het bespreekbaar maken van de waarden, doelen, wensen en leefsituatie van de patiënt. Kortom: de context. Als we in onze spreekkamers bewust deze context inventariseren en registreren, kunnen patiënten een meer weloverwogen keuze nemen over hun zorg. Om dit doel te bereiken, zorgen we onder andere voor:
  • intensief contact tussen patiënt en een (gespecialiseerd) verpleegkundige of casemanager in samenwerking met de medisch specialist en de huisarts;
  • het inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en te spreken met naasten en de huisarts;
  • nauwe afstemming met en betrokkenheid van de huisarts tijdens de zorg in het ziekenhuis;
  • een goede plaats van gezamenlijke besluitvorming in landelijke richtlijnen en opleidingen van zorgprofessionals. 

Welke patiënten?

Het gaat in dit project om patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat én die op onze afdeling Medische Oncologie een besluit moeten nemen over een behandeling of het stoppen daarvan. Het gaat daarbij specifiek om patiënten met:
  • uitgezaaide kanker;
  • een negatief antwoord van de zorgverlener op de surprise question (“zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden?”).

Wat merkt u hiervan?

Betreft dit patiënten uit uw praktijk? Dan krijgt u van ons een brief met de medische informatie over de besproken opties en daarnaast wat wij hebben geregistreerd over de context van de patiënt. Bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor de patiënt, waar maakt de patiënt zich zorgen over en wat wil de patiënt nog wel en juist niet? Daarnaast wijzen wij onze patiënten erop dat zij eventuele dilemma’s ook met u kunnen bespreken. We willen graag dat onze gezamenlijke patiënten zelf kiezen met welke zorgverlener ze in gesprek gaan. In de ‘time-out’ belt de casemanager of medisch specialist u om de uitslag van het gesprek met de patiënt te bespreken, de besproken opties en het gestarte besluitvormingsproces. Ook krijgt u de vraag wat uw visie op de context van de patiënt is, voor zover van belang voor de behandeling. Zo werken we graag samen met u aan gezamenlijke besluitvorming en daarmee de beste zorg waar de patiënt zich goed bij voelt.
 

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer