Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwamen, competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

De Vervolgopleiding Obstetrie Verpleegkundige bereidt je voor op het werk als gediplomeerd obstetrieverpleegkundige: zorg voor moeder en pasgeborene.

Je gaat competenties ontwikkelen op het gebied van:

 • het uitvoeren van methodische werkprocessen en het verlenen van zorg in laag-, midden- en hoogcomplexe situaties
 • doelmatig en effectief communiceren met de zorgvrager en alle betrokkenen, rekening houdend met diversiteit en culturele achtergronden en rekening houden met verschillende verantwoordelijkheden van professionals op diverse niveaus.
 • doelmatig en effectief samenwerken met alle betrokkenen, inclusief de ouders/verzorgers/naasten, samenwerken op verschillende niveaus: monodisciplinair, multidisciplinair en interprofessioneel en het nemen van verantwoordelijkheden tot en met het hoogste complexiteitsniveau.
 • professionele vakinhoudelijke kennis, vaardigheden, attitude en het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het beroep
 • maatschappelijke verantwoording vanuit de werksetting van de zorgvrager volgens wet- en regelgeving. Bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg.
 • persoonlijk en intercollegiaal leiderschap.
 • de professionele (beroeps)ontwikkeling en kwaliteitszorg

De taken, verantwoordelijkheden en zelfstandigheid van de obstetrieverpleegkundige richten zich op alle complexiteitsniveaus van de zorgsituatie(s), inclusief de initiële opvang van de pasgeborene met een hoogcomplexe zorgvraag. In de werksituatie wordt geanticipeerd op plotselinge veranderingen die een bedreiging zijn voor de pasgeborene/moeder:

 • Het verlenen van zorg aan een zwangere in een kwetsbare situatie, de barende vrouw en de kraamvrouw met een medische indicatie, rekening houdend met psychische, maatschappelijke, culturele of spirituele aspecten, waarbij het risico op complicaties aanwezig is, in een laag/midden/hoogcomplexe, voorspelbare en onvoorspelbare zorgsituatie.
 • Het verlenen van zorg aan de pasgeborene, waarbij het risico op complicaties aanwezig is, in een voorspelbare en onvoorspelbare situatie.
 • Het wisselen van de gezondheidssituatie van de zorgvrager waardoor de zorg weinig voorspelbaar van karakter is. De obstetrieverpleegkundige moet daarbij omgaan met situaties waarin een afweging van schade aan de moeder en schade aan het kind nodig is.
 • Het ondersteunen en stimuleren van de hechtingsrelatie tussen ouders en pasgeborene tijdens de zwangerschap, de baring, de kraambedperiode en wanneer de zieke pasgeborene op de neonatale c.q. couveuse-afdeling ligt en het opvangen en begeleiden voor en na acute zorg (operatiecentrum).
 • Het verlenen van zorg aan- en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene direct na geboorte vanaf een zwangerschapstermijn van 24 weken en ouder.
 • Het scheppen van voorwaarden tijdens de uitvoering van het zorgproces en ondersteunen van ouders/verzorgers/naasten in het voeren van de regie en het zelfmanagement.
 • Het bewust zijn van maatschappelijke veranderingen, zoals veranderende normen en waarden rondom seksualiteit, voortplanting en wetenschappelijke ontwikkelingen zoals preventief onderzoek en gentherapie hebben, die direct invloed hebben op de dagelijkse zorgvragen.
 • Het bewust zijn van ethische vraagstellingen, zowel rondom zwangerschapsafbreking en behandeling van vroeg geborenen als psychosociale vraagstukken (onder andere seksueel misbruik, echtelijk geweld, afstandskinderen, ouderlijke macht).

Over de opleiding

De opleiding kan bestaan uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding obstetrieverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Functie-overstijgende kern EPA's (MK-FO-1 t/m 3)
 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (MK-OBS-1 t/m 6)
 • Specifieke EPA's (MK-OBS-7 & 8)
 • Na de opleiding (MK-OCC-1-NA)

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA Bibliotheek - CZO Flex Level.

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Obstetrie Verpleegkundige (OBST)

Over de opleiding

De opleiding leidt op tot gespecialiseerd verpleegkundige Obstetrie. Om de opleiding te kunnen volgen is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 235 lesuren, verdeeld over 32 lesdagen. 
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 uur per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband (36 uur per week) is minimaal 12 maanden.
  De instelling kan aanvullende eisen stellen aan de duur van de praktijkleerperiode. 
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.


 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door enthousiaste zorgprofessionals. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding.

lees meer

Waarom het Radboudumc?

De Radboudumc Health Academy biedt:

 • Enthousiaste zorgprofessionals die het onderwijs verzorgen;
 • Contact en interactie met medestudenten die hun leerwerkplaats in ziekenhuizen in de regio hebben;
 • Interactief onderwijs;
 • Goede inhoudelijke kwaliteit: laatste ontwikkelingen worden besproken;
 • Onderwijs ontwikkeld in cocreatie met de praktijk;
 • Veilige leeromgeving;
 • Beroepspraktijk als fundament.

De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Kijk voor meer informatie op de website van het College Zorg Opleidingen (CZO).
 


Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet