Kerncijfers 2022

Bekijk meer gegevens en cijfers over onze organisatie in het Jaarverslag 2022
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Over het Radboudumc Organisatie

Onze organisatie

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Die taak vervullen we door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs & opleiding te verzorgen. bekijk organogram

Onze organisatie

Kerntaken


Zorg Afdelingen

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Van preventie en genezing tot verlichting van lijden en ongemak. lees meer

Onderwijs Radboudumc Health Academy

De Radboudumc Health Academy coördineert, regelt en bewaakt al het onderwijs in het Radboudumc. lees meer

Onderzoek Research Institutes

Ons wetenschappelijk onderzoek doen we in onderzoeksgroepen, binnen een van onze onderzoeksthema's en onder supervisie van ons Radboudumc Research Institute for Medical Innovation. 

lees meer

Organisatieonderdelen


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van het Radboudumc, in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en ondersteuning. lees meer

Directies

Verschillende directies ondersteunen de Raad van Bestuur onder andere op het gebied van strategie, financiën, informatiemanagement, kwaliteit en veiligheid. lees meer

Directies

Concernstaf

De Concernstaf ondersteunt de Raad van Bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals:
 • strategische vraagstukken en strategieontwikkeling
 • ontwikkelen en samenhang bewaken van de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs
 • control van het Radboudumc
De Concernstaf bestaat uit vier secties:
 • Strategieontwikkeling:
  • strategieontwikkeling
  • transmurale samenwerking
  • corporate communicatie
  • Acute Zorgregio Oost
 • Human Resources:
  • arbeid- en organisatiebeleid
  • leiderschap & organisatieontwikkeling
  • leren, ontwikkelen & mobiliteit
  • advies en services
  • Arbo- en Milieudienst (AMD)
 • Financiën
 • Kwaliteit en Veiligheid:
  • Instituut voor Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV)
  • advies Kwaliteit en Veiligheid
  • Klachtenbemiddeling
  • Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO)

Informatie Management

Informatie Management is – onder directe aansturing van de Raad van Bestuur – verantwoordelijk voor de systemen die we gebruiken voor onze interne en externe informatievoorziening.

Projectbureau Bouwzaken

In een veranderende omgeving zorgen we ervoor dat huisvesting zo effectief mogelijk aansluit bij de strategische doelen van het Radboudumc. Daarom voert projectbureau Bouwzaken projecten en veranderingen uit, in opdracht van onze afdelingen of voor het hele huis. De plannen worden steeds getoetst aan strategische plannen. Zo maken we onze zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering toekomstbestendig.

Bestuurlijke en Juridische Zaken

Deze afdeling biedt juridisch advies en ondersteunt en begeleidt het huis op het gebied van gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht en aanbestedingsrecht.

Adviesraden

 • De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt.

  lees meer


 • Platform CRAZ

  Nederland heeft acht academische ziekenhuizen (umc's). In het Platform CRAZ zijn de cliëntenraden van alle acht de umc’s vertegenwoordigd. Ook vanuit de Patiëntenadviesraad van het Radboudumc.

  Het Platform biedt zowel mogelijkheid tot kennisuitwisseling als een manier om gezamenlijk landelijke dossiers aan te pakken. Met betrekking tot die landelijke dossiers adviseert het Platform CRAZ de NFU, en overlegt regelmatig met één van de bestuursleden van de NFU. Het Platform CRAZ wil door middel van zijn advisering bijdragen aan een consistent beleid in de umc’s voor zover het patiëntenzorg gerelateerde zaken betreft. Ook bewaakt het Platform het betrekken van patiënten in relevante aspecten van onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg.

  Lees meer over het Platform CRAZ op de website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

 • Stafconvent

  Onze medisch specialisten en daaraan gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zijn vertegenwoordigd in het Stafconvent. Doelstellingen van het Stafconvent zijn:

  • meewerken aan het bestuur van het Radboudumc in het vaststellen en behalen van de missie, strategische doelen en het kwaliteitsbeleid en;
  • het bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg, ziekenhuisbreed. Dit houdt ook in dat de voorwaarden worden geschapen waardoor medisch specialisten in staat worden gesteld om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Daarnaast betreft dit ook de kwaliteit van onderwijs, opleiding en onderzoek waar deze raakvlakken heeft met de patiëntenzorg.

  Voorzitter van het Stafconvent is dr. Ingrid van der Geest, orthopeed. 


 • Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici

  De VAR adviseert de Raad van Bestuur over strategische ontwikkelingen in het Radboudumc in relatie tot professioneel handelen van verpleegkundigen en paramedici. Daarmee wil de VAR zorgen dat verpleegkundigen en paramedici in het Radboudumc hoogwaardig professioneel handelen.

  De VAR bestaat uit 10 personen, allen met een verpleegkundige of paramedische achtergrond. Vanuit hun kennis en ervaring vertegenwoordigen zij hun beroepsgroepen op strategisch niveau en denken ze mee over hoe (nog vast te stellen) beleid uiteindelijk de zorg voor onze patiënten kan verbeteren, ook in relatie met onderzoek en onderwijs.


 • Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad (OR) adviseert over onderwerpen die voor Radboudumc-medewerkers van belang zijn, zoals arbeidsomstandigheden en scholing. Leden zijn medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie.

  De OR praat mee, denkt mee en doet mee; dat is het uitgangspunt van de Ondernemingsraad van het Radboudumc.

  Missie

  • De OR geeft met één duidelijke stem actief vorm aan belangenbehartiging van medewerkers.
  • Daarbij nemen we de belangen van de organisatie in acht.

  Visie

  De OR blijft in voortdurende dialoog met de bestuurders en:
  • biedt maximale openheid, informatie en een luisterend oor aan achterban en bestuurders
  • is zichtbaar
  • is dynamisch
  • werkt resultaat- en toekomstgericht, met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) als leidraad
  • is consistent en transparant
  • heeft een proactieve opstelling
  • toetst en evalueert beleid

 • UMC-raad

  De UMC-raad brengt advies uit op gebieden waar patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek elkaar raken. Zoals inzet van wetenschappelijk onderzoek in patiëntenzorg. Leden zijn medewerkers uit zorg, onderzoek en onderwijs. Voorzitter prof. dr. Kees Kramers. 
   


Adviesbureau PVI

De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische en medische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen en de vraag om doelmatigheid extra druk geven.

lees meer

Valorisatie

De Valorisatie afdeling helpt met het zoeken naar onderzoeksfinanciering, ondersteunt tijdens subsidieaanvragen, evaluatie, patentaanvragen en commercialisering van nieuwe technologieën. Daarnaast onderhandelen we over contracten en ondersteunen we bij de oprichting van spin-offbedrijven. lees meer (Engels)

Radboudumc Health Innovation Labs

Radboudumc Health Innovation Labs is aanjager van innovatie binnen ons huis. Samen met de patiënt werkt Radboudumc Health Innovation Labs aan de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Radboudumc Health Innovation Labs

Radboudumc Health Innovation Labs is onze innovatiekraamkamer, opgericht om innovaties te bedenken en implementeren die ons brengen naar de zorg van de toekomst. Een van de belangrijkste speerpunten van Radboudumc Health Innovation Labs is de omslag van de traditionele gezondheidszorg naar Participatory Healthcare te stimuleren. Om deze omslag te bereiken, onderneemt Radboudumc Health Innovation Labs projecten in internationaal verband, doet onderzoek en verzorgt scholing voor zorgprofessionals. 

Contact en meer informatie


Servicebedrijf

De (medische) afdelingen van het Radboudumc willen topkwaliteit bieden in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het Servicebedrijf ondersteunt hen met gerichte deskundigheid.

lees meer

Servicebedrijf

De (medische) afdelingen van het Radboudumc willen topkwaliteit bieden in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het Servicebedrijf ondersteunt hen met gerichte deskundigheid.

Het Servicebedrijf biedt opleidingen en trainingen aan, begeleidt verbetertrajecten, houdt de afdelingen en collegezalen schoon, onderhoudt gebouwen en apparatuur en zorgt iedere dag voor goede maaltijden. Ook efficiënte bewegwijzering en het inrichten van werkplekken behoren tot de dienstverlening.

 • Directeur: Eric Mimmel-Kortink

Het Servicebedrijf bestaat uit:

 • Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie
 • Productgroep Business Intelligence & Analytics
 • Productgroep Logistiek & Services
 • Productgroep Vastgoed & Infrastructuur
 • Productgroep Inkoop & Supply Chain

Contact

 • Telefoonnummer: 024 - 309 79 07

Zingeving en spiritualiteit

Geestelijk verzorgers bieden onze patiënten een luisterend oor wanneer zij bijvoorbeeld voor ingrijpende beslissingen staan, of wanneer zij met gedachten en gevoelens rondlopen die hun levens- of geloofsovertuiging diep raken.

lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het Radboudumc. De raad bestaat uit vijf leden.

lees meer


Identificatiegegevens en BTW-nummers

Rechtspersoon

Stichting Radboud universitair medisch centrum

Adres

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Telefoon

024-361 11 11

NZa-nummer

categorie 20, nummer 700

Nummer Kamer van Koophandel

80262783 

BTW-nummers

BTW-nummer: 861608884B01
BTW-identificatienummer: NL861608884B01


Hoogleraren

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet