Over het ambulant behandelteam

Het ambulant behandelteam is één van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. lees meer

Over het ambulant behandelteam

Het ambulant behandelteam is één van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en de begeleiding van hun gezin. 

Behandeling en begeleiding

Het ambulant behandelteam behandelt kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tijdens dit behandeltraject begeleiden we ouders, broertjes en zusjes en andere betrokkenen voor een optimale interactie met het dove of slechthorende kind. 

Waarvoor kunt u terecht bij het ambulant behandelteam?

Antwoord op vragen
Wanneer blijkt dat uw kind een auditieve en/of communicatieve beperking heeft, kan dat veel vragen en onzekerheden oproepen:

 • Hoort mijn kind helemaal niets?
 • Wat hoort mijn kind met een hoorhulpmiddel?
 • Kan mijn kind leren praten?
 • Naar welke school kan mijn kind?
 • Welke behandeling heeft mijn kind nodig?

Het ambulant behandelteam probeert samen met ouders en betrokkenen een passend antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Behandeling, begeleiding en voorlichting 
Het ambulant behandelteam bestaat uit specialisten, therapeuten en pedagogen die zorgen voor een diagnose en behandeling van het auditief en/of communicatief beperkte kind en begeleiden ouders en betrokkenen. Daarnaast verzorgt het behandelteam voorlichting en cursussen.

Corona en huisbezoeken

Om de huisbezoeken op een goede en veilige manier volgens de richtlijnen van het RIVM invulling te geven volgen wij een aantal afspraken. onze afspraken

Corona en huisbezoeken

Om de huisbezoeken op een goede en veilige manier volgens de richtlijnen van het RIVM invulling te geven, volgen hieronder een aantal afspraken:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
 • Voorafgaand aan de afspraak checkt een medewerker van het Radboudumc de gezondheid van u en uw gezin.
 • De ambulant behandelaar of logopedist heeft zelf geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of hoofdpijn.
 • De algemene hygiëne richtlijnen worden gevolg:
  • geen handen geven
  • regelmatig handen wassen
  • hoesten en niezen in de elleboog
  • papieren zakdoekjes gebruiken
 • Het aantal aanwezige volwassenen in de thuissituatie is conform de richtlijnen van de rijksoverheid.
 • De ambulant behandelaar zal het gebruik van meegebracht spelmateriaal zoveel mogelijk beperken. Voor en na gebruik zal het materiaal uiteraard worden gereinigd.

Aanbod ambulant behandelteam

De opvoeding van auditief en/of communicatief beperkte kinderen vraagt om extra vaardigheden van alle gezinsleden en betrokkenen. Het ambulant behandelteam biedt begeleiding voor het gezin. Met name het stimuleren van de onderlinge communicatie staat daarbij centraal. Ons aanbod bestaat uit:
 • Behandeling
 • Diagnostiek
 • Begeleiding van ouders/gezin
 • Voorlichting en gebarentaalcursussen
Lees meer

Aanbod ambulant behandelteam

De opvoeding van auditief en/of communicatief beperkte kinderen vraagt om extra vaardigheden van alle gezinsleden en betrokkenen. De SGB biedt daarom, naast behandeling van het kind, ook begeleiding voor het gezin. Dit doen we op verschillende manieren. Met name het stimuleren van de onderlinge communicatie staat daarbij centraal. Ons aanbod bestaat uit:

 • Behandeling 
  Onze ambulant behandelaars en logopedisten stimuleren en " trainen" de auditieve-, communicatieve- en spraak-taalontwikkeling van het kind. Ook adviseren zij ouders over hoe zij hun kind in dagelijkse situaties kunnen stimuleren.
 • Diagnostiek 
  Wij volgen de mogelijkheden van het kind en brengen deze in kaart. Daarvoor doen we gehoor-, communicatie- en ontwikkelingsonderzoeken.
 • Begeleiding van ouders/gezin 
  Bij u thuis of op locatie bieden wij begeleiding, training en voorlichting op het gebied van gehoor, communicatie en interactie. Verder besteden we aandacht aan het proces van het dragen van hoorhulpmiddelen (hoortoestellen, cochleair implantaat en BI-hoortoestel) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Indien gewenst kan de methode van video-interactiebegeleiding ingezet worden. Hierbij maken en bespreken we videobeelden van de interactie en communicatie tussen ouder en kind.
 • Voorlichting en gebarentaalcursussen 
  Om de communicatie met het kind met een auditieve beperking te bevorderen leert het ambulant behandelteam ouders en betrokkenen de Nederlandse gebarentaal. Daarnaast organiseert het ambulant behandelteam voorleescursussen en cursussen 'omgaan met je dove kind'. Ook zijn er gezinsinformatiedagen en thema- en ouderavonden.

Contact ambulant behandelteam

(024) 361 35 06
contactformulier

Ambulant Behandelteam Wachttijden en toegangstijden

Meteen na de ontvangst van de verwijzing kan de gewenste ambulante hulp opstarten. Er is geen wachtlijst. Het intakegesprek vindt meestal binnen twee weken plaats. lees meer

Ambulant Behandelteam Wachttijden en toegangstijden

Meteen na de ontvangst van de verwijzing kan de gewenste ambulante hulp opstarten. Er is geen wachtlijst. Het intakegesprek vindt meestal binnen twee weken plaats. Het eerste contact met de behandelaar volgt gemiddeld twee weken later. Soms wensen ouders zelf een latere start, hierover is altijd afstemming mogelijk.  

Wachttijd (de tijd tussen verwijzing en intake):
gemiddeld 15 dagen

Toegangstijd (de tijd tussen intake en start van de behandeling): 
gemiddeld 12 dagen.

Doorlooptijd (de tijd tussen verwijzing en start van de behandeling):
gemiddeld 27 dagen.Naar uw afspraak

Routebeschrijving

Volg route 382

Onze medewerkers

Het ambulant behandelteam bestaat uit verschillende professionals die nauw samenwerken. lees meer

Onze medewerkers

Ambulant behandelaars

De ambulant behandelaar fungeert als coördinator in het traject en is voor ouders het aanspreekpunt. Tijdens de bezoeken in de thuissituatie en/of op locatie biedt de ambulant behandelaar advies en behandeling op het gebied van gehoor, communicatie en interactie.

Logopedisten

Onze logopedisten volgen en onderzoeken de auditieve, communicatieve en spraak-taalontwikkeling van het kind. Ook geven zij logopedische behandeling en adviseren zij ouders over hoe zij hun kind in dagelijkse situaties kunnen stimuleren.

Psychologen/orthopedagogen

De psycholoog/orthopedagoog volgt, onderzoekt en adviseert bij de totale ontwikkeling van het kind in relatie tot de gehoorproblemen.

Communicatiedocenten

De communicatiedocenten verzorgen de verschillende cursussen gebarentaal.

Peuterleid(st)ers

De (dove) peuterleid(st)er begeleidt de peuterbehandelgroep waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten en met elkaar spelen. Tijdens het themagerichte programma is er aandacht voor hoor-, spraak-, taal- en gebarenontwikkeling.

Audioloog

De audioloog is deskundig op het gebied van het functioneren van het gehoor en geeft leiding aan het onderzoek van het gehoor en aan de gehoorrevalidatie. Ook is de audioloog gespecialiseerd in de aanpassing van het hoortoestel of andere hulpmiddelen.

Akoepedist en audiologie-assistent

De akoepedist en audiologie-assistent voeren het audiologisch onderzoek en spelen een belangrijke rol bij de advisering en controle van hoortoestellen en overige hulpmiddelen

KNO-arts

De Keel-, Neus-, Oorarts (KNO-arts) onderzoekt en behandelt aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-arts onderzoekt ook de medische oorzaak van het gehoorverlies.


Werken of stage lopen bij

Kijk hier voor mogelijkheden om bij het ambulant behandelteam aan de slag te gaan. Studenten hbo Pedagogiek en Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) komen in aanmerking voor een stageplek. lees meer

Werken of stage lopen bij

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures bij het ambulant behandelteam.

Stage

Elk jaar zijn er stagemogelijkheden voor studenten van de volgende opleidingen:

 • HBO Pedagogiek
 • HBO Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon in jouw regio.

Behandeltraject


Intakegesprek

Na uw aanmelding bij het ambulant behandelteam krijgt u een intakegesprek met één van onze medewerkers. lees meer

Intakegesprek

Na uw aanmelding bij het ambulant behandelteam krijgt u een intakegesprek met één van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het behandeltraject en kunt u uiteraard vragen stellen. Op basis van dit gesprek formuleren we de eerste behandeldoelen en starten we het behandeltraject. Elk half jaar evalueren we de behandeldoelen met u. Tijdens de evaluatie stellen we ook de behandeldoelen voor de volgende periode vast.

Behandelplan­bespreking

Elk half jaar wordt samen met het behandelteam van uw kind het behandeltraject met u geëvalueerd tijdens de behandelplanbespreking. lees meer

Behandelplan­bespreking

Elk half jaar wordt samen met het behandelteam van uw kind het behandeltraject met u geëvalueerd tijdens de behandelplanbespreking. Het behandelteam bestaat uit de hoofdbehandelaar/GZ-psycholoog, de logopedist en de ambulant behandelaar.

Waarom een behandelplanbespreking
Bij een behandelplanbespreking stellen we samen met u de behandeldoelen voor het volgende half jaar vast. Voorafgaand aan de bespreking ontvangt u een verslag (deel 1). Hierin wordt aan de hand van de doelstellingen beschreven hoe het behandeltraject is verlopen. Dit verslag dient als uitgangspunt voor het gesprek. Ook vragen we u of u tevreden bent over de geboden behandeling. Na de behandelplanbespreking krijgt u een nieuw verslag (deel 2) met de behandeldoelen voor het volgende half jaar.

Online bespreking via Zaurus
De bespreking vindt plaats via videobellen met het online programma Zaurus. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Indien u niet bij de bespreking kunt aansluiten, geef dit dan aan bij uw ambulant behandelaar of logopedist. Wij vragen u om in dit geval de afspraak niet af te zeggen via het secretariaat of MijnRadboud. Uw ambulant behandelaar of logopedist zal na de bespreking contact met u opnemen.

Er kunnen redenen zijn waardoor u niet kunt videobellen. Dit kunt u natuurlijk altijd bespreken met de behandelaren van uw kind. We zoeken samen met u naar een passende oplossing.


Logopedische behandeling

Tijdens de logopedische training stimuleren en trainen onze logopedisten met spel de auditieve-, communicatieve- en spraak-taalontwikkeling van uw kind. lees meer

Logopedische behandeling

Tijdens de logopedische training stimuleren en trainen onze logopedisten met spel de auditieve-, communicatieve- en spraak-taalontwikkeling van uw kind. Ook adviseren de logopedisten u hoe u de ontwikkeling van uw kind in dagelijkse situaties kunt stimuleren.

De behandeling vindt op afspraak wekelijks plaats bij u thuis of op locatie. Als uw kind problemen heeft met eten en drinken, dan is hiervoor ook enige begeleiding mogelijk.

Na aanmelding van uw kind bij het ambulant behandelteam, vindt binnen drie maanden een logopedisch onderzoek plaats. Het is niet voor alle kinderen nodig om meteen te starten met logopedische behandeling. In bepaalde gevallen volgt de logopedist de ontwikkeling van uw kind. De ambulant behandelaar en logopedist overleggen regelmatig met elkaar. Zij bespreken de behandeling van uw kind met u en beantwoorden uw specifieke vragen.


Onderzoeken

Tijdens het behandeltraject doen we verschillende onderzoeken om een goed beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling van uw kind. Deze onderzoeken richten zich op diverse gebieden, zoals audiologie, algehele en communicatieve ontwikkeling.
 • Tijdens gehooronderzoeken meten onze specialisten van het Audiologisch Centrum het functioneren van het gehoor van uw kind.

  lees meer


 • Psychologisch onderzoek

  Ieder kind is uniek, ook in zijn omgang met een gehoorverlies of met communicatieproblemen. Om aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind is psychologisch onderzoek soms wenselijk.

  Bij het psychologisch onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van uw kind. Bij jonge kinderen doen we dat door middel van spelobservatie. Uw kind krijgt kleine opdrachten zoals bijvoorbeeld puzzelen en het namaken van blokpatronen. 

  Bij oudere kinderen nemen we ontwikkelingstesten af die een indruk geven van de cognitieve mogelijkheden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag is het een klein of breed onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar gedrag, aandacht en concentratie, geheugen en sociale vaardigheden. 

  Soms worden vragenlijsten afgenomen. 

  Naast het testonderzoek is er een uitgebreid gesprek. Daarin bespreken wij de vroege ontwikkeling van uw kind en het huidige functioneren. 

  Na de onderzoeken volgt een adviesgesprek waarin wij samen met u de resultaten bespreken. We kijken dan ook naar mogelijke vervolgstappen. U en uw huisarts/verwijzer ontvangen een schriftelijk verslag. 


 • Logopedisch onderzoek

  Voor kinderen met een auditieve beperking is het leren van gesproken taal niet altijd vanzelfsprekend. Om de communicatieve ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling van uw kind in kaart te brengen - ook ten opzichte van leeftijdsgenootjes – wordt uw kind op verschillende momenten in het behandeltraject geobserveerd en onderzocht. Ook beoordelen we de primaire mondfuncties van uw kind, bijvoorbeeld kauwen en slikken. Logopedisch onderzoek wijst uit of behandeling nodig is.

Begeleiding van uw gezin

De ambulant behandelaar fungeert als coördinator en aanspreekpunt in het behandeltraject en werkt individueel met uw kind bij u thuis of op locatie. lees meer

Begeleiding van uw gezin

De ambulant behandelaar fungeert als coördinator en aanspreekpunt in het behandeltraject en werkt individueel met uw kind bij u thuis of op locatie. De communicatieve en auditieve (hoor)ontwikkeling van uw kind worden met spel gestimuleerd. De ambulant behandelaar bespreekt met u ook specifieke vragen en aspecten rond de vaardigheden en de beperking van uw kind op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Communicatie
 • Gehoor en/of auditieve mogelijkheden
 • Omgaan met de beperking
 • Dragen van hoortoestellen/cochleair implantaat/BI-hoortoestel 
 • Toepassen van gebarentaal
 • (Sociaal-emotionele) ontwikkeling
 • Opvoeding
 • Toekomstperspectieven

De ambulant behandelaar kan ook het kinderdagcentrum, de peuterspeelzaal of de school van uw kind bezoeken. Daar geeft de ambulant behandelaar dan informatie over de auditieve beperking van uw kind en advies over hoe leiding of leerkrachten hiermee om kunnen gaan.


Groeps­behandeling en voorlichting

Het ambulant behandelteam organiseert ook specifieke behandelbijeenkomsten, gericht op spraak taalontwikkeling, communicatie en muziek en informatieverstrekking voor gezin en direct betrokkenen. lees meer

Groeps­behandeling en voorlichting

Het ambulant behandelteam organiseert ook specifieke behandelbijeenkomsten, gericht op spraak taalontwikkeling, communicatie en muziek en informatieverstrekking voor gezin en direct betrokkenen.

Communicatiegroep “Pippi” (praten met je peuter)

“Pippi” betreft 8 wekelijkse behandelbijeenkomsten op het Kinder Audiologisch Centrum voor ouder en kind, gericht op het stimuleren van de gesproken taalontwikkeling van het kind.
Ouders krijgen informatie over de gesproken taalontwikkeling in de leeftijdsfase van hun kind. Door middel van spelvormen en activiteiten wordt uitgelegd hoe de taalontwikkeling bevorderd kan worden. De kinderen ontmoeten hier slechthorende en dove leeftijdsgenootjes en ouders hebben de gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Baby Beats

In 4 behandelbijeenkomsten op het Kinder Audiologisch Centrum krijgen ouders voorbeelden en ideeën om samen met hun kind beweging en muziek te verkennen. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat muziek ondersteunt bij de vroege ontwikkeling van taal en het emotionele welzijn van jonge slechthorende en dove kinderen. De behandelbijeenkomsten zijn bedoeld voor ouder en kind. (leetijd tot 2 jaar). 

Informatieavonden voor gezin en netwerk

In maximaal 3 bijeenkomsten worden ouders en hun omgeving geïnformeerd over de omgang en communicatie met een doof/slechthorend kind.
De ambulant behandelaar geeft informatie over diverse thema’s zoals communicatie, gehoor, gehoorhulpmiddelen en andere onderwerpen die te maken hebben met de opvoeding van een doof/slechthorend kind. De inhoud van de bijeenkomsten wordt in overleg met ouders samengestelden is passend bij de leeftijd van het kind en de situatie waarin ouders zich bevinden.


Gebaren­cursussen

Het ambulant behandelteam verzorgt verschillende cursussen gebarentaal die u helpen beter met uw kind te communiceren. lees meer

Gebaren­cursussen

Kinderen leren in de taal van hun ouders te communiceren. Chinese kinderen praten Chinees met hun ouders, dove kinderen van dove ouders gebruiken gebarentaal. Dat gaat vanzelf. Maar horende ouders van dove kinderen missen een gemeenschappelijke taal. Als een kind niet kan horen wat er gezegd wordt, mist het oefening en informatie. Daarom is het heel belangrijk dat de omgeving zich aanpast aan het dove kind. Voor dove en slechthorende kinderen zijn lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en de gebarentaal erg belangrijk. Gebarentalen zijn echte talen, die net zo volledig zijn als gesproken talen. Het ambulant behandelteam verzorgt verschillende cursussen gebarentaal die u helpen beter met uw kind te communiceren.

Gebaar met je baby

De ‘gebaar met je baby’-cursus is een voorloper op de cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze cursus volgt u thuis aan het begin van het traject. U krijgt informatie over de ontwikkeling van baby’s en de ontwikkeling van de communicatie en taal. Bovendien leert u de beginselen van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Hoe kunt u gebaren toevoegen aan het contact met uw kind?

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Er zijn drie NGT-cursussen speciaal voor ouders van dove kinderen. In deze vervolgcursussen is aandacht voor de grammatica van de NGT, de gebruikte gebaren in communicatie met kinderen, het vertellen van verhaaltjes en het voorlezen van boekjes.

Nederlands met Gebaren (NmG)

De cursus NmG richt zich vooral op het aanleren van gebaren in combinatie met het gesproken Nederlands. Tijdens de cursus oefent u in het voorlezen van een boekje en het zingen van liedjes met gebaren.

Voorleescursus

De voorleescursus kunt u volgen nadat u de eerste cursus NGT of NmG hebt afgerond. De voorleescursus besteedt aandacht aan het voorlezen van boekjes in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG). Hoe pak je dat aan? Hoe kan ik zo voorlezen dat mijn kind het leuk vind? U krijgt antwoord op deze en andere praktische vragen en u oefent het voorlezen.

 

Doof of slechthorend zijn


Slechthorendheid en doofheid

Bij slechthorendheid is het meestal nog wel mogelijk spraak of andere geluidsindrukken, eventueel met hoortoestellen, via het gehoor waar te nemen. lees meer

Hoor­hulpmiddelen

Er zijn verschillende hoorhulpmiddelen beschikbaar, zoals hoortoestellen, die ervoor zorgen dat u weer beter kunt horen. lees meer

Om zelf te doen


Ervaringen delen

Hier geven ouders van dove of slechthorende kinderen tips. Deze gaan over het gebruik van hoorhulpmiddelen, of over andere dingen die ouders in het dagelijks leven met hun kind zijn tegengekomen. lees meer

Ervaringen delen

Hieronder geven ouders van dove of slechthorende kinderen tips. Deze gaan over het gebruik van hoorhulpmiddelen, of over andere dingen die ouders in het dagelijks leven met hun kind zijn tegengekomen.  

 • "Stimuleer muziek, kinderliedjes en muziekinstrumenten! In het begin merk je het misschien niet maar je kindje pakt het echt op! Onze ervaring is dat het ook prima binnen komt en onze zoon er ontzettend veel plezier in heeft, hij zingt bijna de hele dag.”
 • “Bij het Nederlandse Gebarencentrum zijn erg goede en leuke materialen te bestellen.”
 • “Let op de beveiligingspoortjes in winkels! Zet je kinderwagen hier niet tussen want kinderen met een CI kunnen hier last van hebben.”
 • “Stop in elke tas reservebatterijen voor het geval dat ze op zijn. Je wilt niet dat je kindje zonder komt te zitten!”
 • “Vertel veel verhalen. Liefst met regelmaat en bepaalde routine in wat je doet en hoe je het doet. Het is een houvast in de beginperiode van het wel horen, maar niet verstaan. Door de regelmaat gaat je kind je begrijpen en dat stimuleert hem/haar om verder te gaan.”
 • “Ondanks dat de apparatuur duur is en je moet wennen aan wat je kind kan, laat hem/haar lekker spelen in de zandbak, op de trampoline, glijbaan, enzovoorts. Uiteraard blijft water uit den boze, maar voetballen en andere balspellen kunnen best!”
 • “Als je kind naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gaat, leg dan duidelijk aan de leidsters uit wat een CI is. En vertel dat zij andere ouders mogen informeren over je kindje (wanneer je dat natuurlijk als ouder ook wilt). Dat maakt het wat makkelijker.”
 • “De ervaringen met de ouder-kindgroep zijn erg positief. De groep levert een enorme bijdrage aan de ontwikkeling. Mocht het voor jezelf moeilijk zijn om hieraan deel te nemen: je kindje heeft hier ontzettend veel plezier van en stimulans aan! Voor ouders is het de plek om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, etc.”
 • “Volg je gevoel!”
 • “Probeer (ik weet hoe moeilijk het is) je kind los te laten. Laat hem/haar de wereld ontdekken en wees niet te bang.”
 • “Voor kinderen met een CI is het dragen van een S.O.S.-ketting geadviseerd. Wij kwamen echter alleen maar ‘standaard’-kettingen tegen op het internet. Na lang zoeken zijn wij terecht gekomen bij een juwelier in Kaatsheuvel die verschillende leuke modellen in zijn collectie heeft.”
 • “Mijn kind draagt een CI en zit op judo. Tijdens het sporten draagt hij een gewone zweetband over zijn spoel, zodat deze niet door elk stootje afvalt.”
 • “Hoortoestellen en oorstukjes kun je versieren met verschillende kleurtjes en plaatjes. Vraag maar naar de mogelijkheden bij uw audicien.”

Heeft u zelf nog tips die wij op de website mogen vermelden? Mail ons dan.


Gebaren­taal

Gebarentaal is een echte taal met een eigen woordenschat, grammatica en gezegden. Het gebruik van de handen, het gezicht en de ogen staan centraal. lees meer

Gebaren­taal

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Gebarentaal is een echte taal met een eigen woordenschat, grammatica en gezegden. Het gebruik van de handen, het gezicht en de ogen staan centraal. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een Nederlandse taal voor de communicatie met doven en slechthorenden, en mensen die niet kunnen spreken. Elk land kent zijn eigen gebarentaal.

Nederlands met Gebaren (NmG)

Nederlands met Gebaren (NmG) is gesproken Nederlands waarbij de belangrijkste woorden ondersteund worden met gebaren. NmG maakt dus het gesproken Nederlands visueel. Nederlands met Gebaren is niet hetzelfde als Nederlandse Gebarentaal (NGT). NmG volgt namelijk grotendeels de grammatica van de Nederlandse taal, inclusief alle spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen.

Naamgebaren

Iedereen heeft een naam. Deze gebruiken we om personen te kunnen noemen/duiden. Doven hebben ook een naam in gebaren. Dit heet een naamgebaar. Voor dove kinderen zijn naamgebaren onmisbaar om te kunnen praten over mensen die op dat moment niet aanwezig zijn. Een naamgebaar is vaak afgeleid van een karakter, hobby, uiterlijk kenmerk of beroep, of van de betekenis van de naam van een persoon. Voorbeelden van een naamgebaar zijn:

 • het gebaar van bril voor iemand die een bril draagt;
 • het gebaar van boerderij voor iemand die op een boerderij woont;
 • het gebaar van bloem voor iemand met de naam Roos;
 • het gebaar voor grapje voor iemand met veel humor;
 • wijzen naar de wang voor iemand met een kuiltje in de wang;
 • het gebaar voor fietsen voor iemand die veel fietst.

Wanneer u een naamgebaar bedenkt, probeer dan een gebaar te bedenken dat voor een kind duidelijk te herkennen is (wanneer een kind nooit ziet dat iemand tennist, is het niet logisch om dat gebaar te kiezen. Ook al is tennis de grootste hobby).


Voorlezen gebaren­taal

Ook voor dove of slechthorende kinderen is het belangrijk dat hun ouders verhalen voorlezen/gebaren. lees meer

Voorlezen gebaren­taal

Ook voor dove of slechthorende kinderen is het belangrijk dat hun ouders verhalen voorlezen/gebaren. Voorlezen:
 • stimuleert de taalontwikkeling van het kind
 • bevordert de interactie tussen ouder en kind
 • stimuleert de fantasie en het inlevingsvermogen van het kind
 • prikkelt de nieuwsgierigheid naar het zelf leren lezen

Gebarentaal voorlezen


Ook voor dove of slechthorende kinderen is het belangrijk dat hun ouders verhalen voorlezen/gebaren. Voorlezen:
 • stimuleert de taalontwikkeling van het kind
 • bevordert de interactie tussen ouder en kind
 • stimuleert de fantasie en het inlevingsvermogen van het kind
 • prikkelt de nieuwsgierigheid naar het zelf leren lezen

Maar hoe pak je voorlezen in gebarentaal aan? Bij de SGB ZON kunt u een voorleescursus volgen waarin aandacht besteed wordt aan het voorlezen van boekjes in NGT of NmG. Tijdens de cursussen krijgt u antwoord op praktische zaken en wordt het voorlezen veel geoefend.

Hoe kies ik een boekje? 

Wanneer u voor uw dove of slechthorende kind een boek wilt aanschaffen is het soms lastig een keuze te maken. Waar moet ik rekening mee houden en wat vindt mijn kind leuk? Hieronder staat per leeftijdscategorie/ontwikkelingsfase beschreven waar u op kunt letten bij het kiezen van een boek.

Baby (0 - 1 jaar)

 • Het materiaal van een babyboekje is ‘sabbelbaar’.
 • Plaatjes zijn helder, vrij groot, met slechts een enkel duidelijk detail.
 • Op iedere bladzijde staat één afbeelding die los staat van de andere.
 • De afbeeldingen zijn van dagelijkse voorwerpen en dieren.
Dreumes (1 - 2 jaar)
 • Het materiaal is stevig: kartonnen omslag met kartonnen bladzijden.
 • Plaatjes hebben meer details en heldere kleuren of pasteltinten.
 • Het boekje bevat weinig tekst.
 • De plaatjes laten los van elkaar staande situaties zien, die wel rond één thema kunnen spelen.
 • Het boekje behandelt dagelijkse gebeurtenissen, beleefd door andere dreumesen of dieren.
Peuter (2 - 4 jaar)
 • Het boekje heeft een stevige kaft.
 • Plaatjes zijn realistisch, herkenbaar getekend, met veel details.
 • Soms zijn er grapjes in verwerkt.
 • Bij ieder plaatje staan een paar zinnen die samen een verhaaltje vormen.
 • Verhaaltjes gaan over kleine avonturen en belevenissen van andere peuters of dieren.
Kleuter (4 - 6 jaar)
 • Het boek heeft een stevige buitenkant.
 • Plaatjes in vele stijlen en met detaillering. Plaatjes kloppen met de tekst.
 • Eén verhaal of diverse verhaaltjes met veel plaatjes.
 • Het boekje gaat over avonturen die je kind zelf zou kunnen meemaken. Verhaaltjes over kinderen en dieren, ook in andere landen en fantasiewerelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sprookjesboeken met veel plaatjes.

Voorbeelden van boekjes voor thuis

 • Baby voelboekje: Eerste woordjes
 • Nijntje in de sneeuw – Dick Bruna
 • Nijntje vliegt - Dick Bruna
 • Waar is Dribbel? - Eric Hill
 • Hallo, ik ben Dribbel! - Eric Hill
 • Kiekeboe, Koe! - Emily Bolan
 • Bijt-ie in je bil - Petra Koeleman & Ageeth de Haan
 • Rupsje Nooitgenoeg - Eric Carle
 • Wil je mijn vriendje zijn? - Eric Carle
 • Mag dat Ollie? - J. de Wit
 • Waar gaat Ollie naar toe? - J. de Wit
 • Ik ben Bas - Dagmar Stam
 • Gonnie - Olivier Dunrea
 • Welterusten Kleine Beer - Martin Waddell & Barbara Firth
 • Wij gaan op Berenjacht - Helen Oxenburg & Michael Rosen
 • Het grote avonturenboek voor peuters en kleuters met Jan en Noortje - Marianne Busser & Ron Schröder
 • Jan & Noortje: Eendjes voeren en een natte papa - Marianne Busser & Ron Schröder
 • Tom en Nina: Blauwe handjes - Lieve Baeten
 • Tom en Nina: Bibberbang - Lieve Baeten
 • Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft - Werner Holzwarth
 • Mag ik eens in je luier kijken? - Guido van Genechten
 • Waar is mijn potje? - Tony Ross
 • Plons! - Martin Wadell & Jill Barton
 • Kaatje en de oppas - Liesbet Slegers

Interessante sites


Over doof en slechthorend zijn

 • Nieuwssite voor doven en slechthorenden.

  naar de website


Ouder­verenigingen en belangen­verenigingen

 • De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders voor Dove Kinderen. De FODOK behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders.

  naar de website


Zorg en onderwijs

 • Deze website over het passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  naar de website


Gebaren

 • Deze site bevat informatie over Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

  naar de website


Lotgenoten ontmoeten

 • ‘Zo hoort het’ organiseert activiteiten, workshops en netwerken voor dove en slechthorende kinderen, jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken.

  naar de website


Speciaal voor kinderen

 • Deze website bevat informatie voor spreekbeurten en werkstukken over het gehoor. Deze site is zeer geschikt voor kinderen vanaf 7-8 jaar.

  naar de website

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet