Toolbox JCI

AIOS worden ingezet op basis van hun vastgestelde competentieniveau met daarbij behorende supervisie om te borgen dat er sprake is van een veilig opleidingsklimaat en dat hun inzet bijdraagt aan goede en veilige patiëntenzorg.

Onder AIOS worden de volgende doelgroepen verstaan: arts in opleiding tot specialist voor een door de RGS erkend specialisme of profiel, alsmede artsen in opleiding tot mond‐, kaak- en aangezichtchirurg, artsen niet in opleiding tot specialist en trainees in verwante beroepen (ziekenhuisapotheker, klinische chemie, klinische fysica, orthodontisten, psychologen).

Dit beleid is van toepassing op de AIOS en de leden van de opleidingsgroep.
Veilig werken als AIOS in opleiding betekent dat:
 • AIOS en leden van de opleidingsgroep op de hoogte zijn van het actuele competentieniveau en bijbehorende supervisieniveau van de AIOS;
 • de supervisie op maat beschikbaar is door gekwalificeerde supervisoren;
 • er een goed inwerkprogramma gevolgd is;
 • er een goed opleidingsdossier (portfolio) wordt bijgehouden.
In de Toolbox #28 Samen nóg beter worden de gereedschappen voor de (medische) vervolgopleidingen nader uitgewerkt.
 
Onderwijs Alle scholingen (Medische) Vervolgopleidingen

Over (medische) vervolgopleidingen

(Medische) Vervolgopleidingen zijn opleidingen die basisartsen opleiden tot specialist maar ook tandheelkundige en/of klinisch technologische opleidingen. lees meer

Over (medische) vervolgopleidingen

(Medische) Vervolgopleidingen zijn opleidingen die basisartsen opleiden tot specialist maar ook tandheelkundige en/of klinisch technologische opleidingen.

De zorgmedewerkers in opleiding zijn:
 • AIOS (arts in opleiding tot specialist) voor een door de RGS erkend specialisme of profiel.
 • Artsen in opleiding tot mond‐, kaak‐ en aangezichtchirurg.
 • ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist).
 • Trainees in verwante beroepen (ziekenhuisapotheker, klinische chemie, klinische fysica, orthodontisten, psychologen).

Opleidings­middag Onderwijs- en Opleidingsregio Oost-Nederland

Elk jaar vindt de OOR-ON-opleidingsmiddag plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door de Regionale Opleidingscommissie van de OOR ON. lees meer

Opleidings­middag Onderwijs- en Opleidingsregio Oost-Nederland

Elk jaar vindt de OOR-ON-opleidingsmiddag plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door de Regionale Opleidingscommissie van de OOR ON. Tijdens deze middag worden een of meerdere actuele opleidingsthema’s voor het voetlicht gebracht. De cursus is bestemd voor opleiders, AIOS, supervisoren, medisch managers, onderwijskundigen en bestuurders. Kortom voor iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleidingen. Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN voor alle medische specialisten. De middagen worden via de agenda op deze site aangekondigd. Aanmeldingen voor deze middagen verlopen via de Radboudumc Health Academy.
 

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) en profilering

Voor iedere AIOS is het verplicht 1 keer per jaar aan DOO deel te nemen. Ben je AIOS van Radboudumc dan heb je misschien recht op besteding van een voucher. Je kunt het vouchernummer bij (het secretariaat van) jouw opleider bemachtigen. lees meer

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) en profilering

De Radboudumc Health Academy organiseert al het discipline overstijgend onderwijs voor AIOS binnen de Opleiding- en Onderwijsregio Oost-Nederland (OOR ON).Daarvoor wordt nauw samengewerkt met Medische Vervolgopleidingen van de Radboudumc Health Academy. Ook vindt er overleg en afstemming plaats met de Centrale Opleidingscommissie (COC) van het Radboudumc. In het kader van een profilering binnen de opleiding kun je als AIOS gericht gebruik maken van dit DOO-aanbod.
Daarnaast zijn er regelmatig vacatures voor discipline overstijgende activiteiten beschikbaar. 

Naar onderwijsaanbod DOO
Naar onderwijsaanbod voor AIOS
 

Meer weten? Neem contact op

Ming Lenh & Debby van Lierop

contactformulier

Hoe zijn we georganiseerd?


COC: Centrale Opleidings­commissie Radboudumc

De COC is de Centrale Opleidingscommissie van het Radboudumc en die zich inzet voor het handhaven en bevorderen van een gunstig, veilig en kwalitatief goed opleidingsklimaat in het Radboudumc.

lees meer

COC: Centrale Opleidings­commissie Radboudumc

De COC is de Centrale Opleidingscommissie van het Radboudumc en die zich inzet voor het  handhaven en bevorderen van een gunstig, veilig en kwalitatief goed opleidingsklimaat in het Radboudumc. De COC wil AIOS, opleiders en leden van de opleidingsgroep ondersteuning en faciliteiten bieden die hen in staat stellen om op maat invulling te geven aan de opleiding. De opleiding van de AIOS moet resulteren in goed opgeleide (medisch) specialisten die beschikken over een eigen profiel op basis waarvan ze medisch leiderschap tonen.
De COC is een onafhankelijk adviesorgaan van de RvB. Organisatorisch is de ondersteuning
COC ondergebracht bij de Radboudumc Health Academy.
 
De COC kent een Dagelijks Bestuur (DB), een Bestuur COC, een periodiek overleg DB COC met RvB, en een Plenaire COC-vergadering. Er wordt 6-wekelijks vergaderd met het bestuur van de COC, het dagelijks bestuur overlegt vaker. 4x per jaar vinden de plenaire vergaderingen plaats (op een donderdag van 17:30 tot 19:00 uur) waarbij alle AIOS en alle (plv) opleiders uitgenodigd zijn. Aankondigingen verschijnen op deze website. 
 

Commissieleden Vertegenwoordiging
Dr. B. Post Opleider Neurologie, Voorzitter
Dr. C. Keijzer-Broeders Opleider Anesthesiologie, Vice Voorzitter
Dr. B. Verhoeven Opleider Heelkunde
Dr. D. van Asselt Opleider Kl. geriatrie
Dr. R. Aarnoutse Opleider Zkh. apothekers
Dr. A. van den Brink Opleider VOSON
Drs. I. Brummelhuis AIOS
Drs. M. van Leur AIOS
Drs. S. Schaal AIOS
Drs. A. Rombouts AIOS
Drs. A. de Man AIOS
Drs. H. van Os-Baak AIOS
Drs. I. Munsterman AIOS
Prof. dr. J. de Graaf Opleidingsdirecteur MVO
Dr. J.W.J. van der Gulder Unithoofd ELG-vervolgopleidingen
Dr. J. van der Velden UMC-raad
Drs. C. Ploem Raad van Bestuur
Drs. M. Meenhuis-Vroling Onderwijskundige
Drs. N. Laarhoven-Bos Onderwijskundige
W. Doeser Ambtelijk secretaris
   

OOR ON: Onderwijs- en Opleidingsregio Oost-Nederland

Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de modernisering van de medische, tandheelkundige en bèta (vervolg-)opleidingen. ​Implementatie van deze modernisering vindt plaats op lokaal en regionaal  niveau binnen de opleidingsclusters. lees meer

OOR ON: Onderwijs- en Opleidingsregio Oost-Nederland


Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de modernisering van de medische, tandheelkundige en bèta (vervolg-)opleidingen. ​Implementatie van deze modernisering vindt plaats op lokaal en regionaal  niveau binnen de opleidingsclusters.

De OOR ON beoogt met de samenwerking een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs en opleiding te realiseren.​​ Door de samenwerking tussen de diverse opleidingen en instellingen ontstaat er een betere aansluiting. Zo draagt de OOR ON bij aan het tot stand brengen van een onderwijscontinuüm in de zorg.​

Meer over de OOR ON

ROC: Regionale Opleidings­Commissie

In de ROC OOR ON komen de voorzitters van de Centrale OpleidingsCommissies bijeen om te spreken over de inhoudelijke aspecten van de opleidingen.

AAVR: Arts-Assistenten Vereniging Radboudumc

De Arts-assistenten Vereniging Radboudumc (AAVR) behartigt de belangen van A(NIOS). Als je als A(N)IOS in dienst bent van het Radboudumc, ben je automatisch lid. meer over de AAVR

Ondersteuning van de (medische) vervolgopleidingen

De (Medische) Vervolgopleidingen worden ondersteund door de Radboudumc Health Academy. lees meer

Ondersteuning van de (medische) vervolgopleidingen

De (Medische) Vervolgopleidingen worden ondersteund door de Radboudumc Health Academy. De Radboudumc Health Academy verzorgt de ondersteuning van de (medische) vervolgopleidingen op de volgende inhoudelijke aspecten:
 • kwaliteit
 • docentprofessionalisering
 • scholing algemene competenties (discipline-overstijgend onderwijs)
Daarnaast verzorgt de Radboudumc Health Academy het financiële en logistieke proces met betrekking tot de toewijzing van opleidingsplaatsen en het verwerven en verantwoorden van de subsidie.
 
De Radboudumc Health Academy ondersteunt de Centrale opleidingscommissie (COC) en de gremia van de Onderwijs- en opleidingsregio Oost Nederland (OOR ON). Deze ondersteuning wordt geboden door de opleidingsdirecteur Medisch Specialistische Opleidingen (MSO), onderwijskundigen, secretaris COC/OOR ON en het secretariaat in nauwe samenwerking met het bestuur van de COC en het bestuur OOR ON.

 

Vertrouwens­persoon

Als medewerker kun je terecht bij een vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen, patiëntveiligheid en integriteit. Voor opleidingszaken kunnen AIOS bovendien terecht bij 2 opleiders. lees meer

Vertrouwens­persoon

Elke medewerker van het Radboudumc kan terecht bij een vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen, patiëntveiligheid en integriteit. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Voor opleidingszaken kunnen AIOS bovendien terecht bij mw. dr. Annelies van Ede (arts en opleider Reumatische Ziekten) of bij dr. Frank van den Hoogen (kno-arts/hoofd-hals chirurg, opleider KNO-heelkunde).

Meld misstanden eerst bij je leidinggevende. Indien je hier geen melding wilt, kunt of durft te maken kun je bij de vertrouwenspersonen terecht.

 


Geschillen en klachten

Het bemiddelen in gevallen van geschillen behoort tot de taken van de COC. lees meer

Geschillen en klachten

Het bemiddelen in gevallen van geschillen behoort tot de taken van de COC. Alvorens een partij een opleidingsgeschil aanhangig kan maken bij de Commissie voor Geschillen (CvG) van de KNMG, dient er tussen de partijen bemiddeling plaats te vinden. De centrale opleidingscommissie heeft daarin dus een taak. Binnen bepaalde termijnen dient de COC het geschil dat aan haar is voorgelegd, in der minne te schikken. Lukt dat niet, of legt één van de partijen zich niet neer bij de uitkomst van deze bemiddeling dan staat de weg naar de CvG open. Ook dan geldt dat het geschil binnen bepaalde termijnen moet worden voorgelegd aan de CvG.

Via Postbus OOR ON is de COC bereikbaar.

Kwaliteit en Veiligheid


Instellings­visitatie

De instellingsvisitatie is een vorm van onderzoek waarbij de opleidingsinstelling wordt beoordeeld op kwaliteit van de (medische) vervolgopleidingen. lees meer

Instellings­visitatie

De instellingsvisitatie is een vorm van onderzoek waarbij de opleidingsinstelling wordt beoordeeld op kwaliteit van de (medische) vervolgopleidingen. Het doel van deze visitatie is om een schriftelijke verklaring, een certificering, te behalen waaruit blijkt dat de kwaliteit van de opleidingsinstelling voldoet aan het erkenningskader. Het Radboudumc is op 22 november 2019 gevisiteerd. Op basis van deze instellingsvisitatie Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is het Radboudumc voor onbepaalde tijd erkend als opleidingsinstelling voor het opleidingsoverstijgende deel. Op 10 januari 2020 is hier een rapportage over uitgebracht. Het Radboudumc kreeg bij de certificering ook adviezen. Een uitgebreide documentatie van deze visitatie is te vinden via de teamsite voor de instellingsvisitatie (log in met Radboudumc e-mailadres).


Toolbox JCI

AIOS worden ingezet op basis van hun vastgestelde competentieniveau met daarbij behorende supervisie om te borgen dat er sprake is van een veilig opleidingsklimaat en dat hun inzet bijdraagt aan goede en veilige patiëntenzorg. lees meer

Toolbox Kwaliteitscyclus

In opdracht van de Centrale OpleidingsCommissie (COC) van het Radboudumc is de “Toolbox Interne Kwaliteitscyclus opleiding” ontwikkeld. lees meer

Toolbox Kwaliteitscyclus

In opdracht van de Centrale OpleidingsCommissie (COC) van het Radboudumc is de “Toolbox Interne Kwaliteitscyclus opleiding” ontwikkeld. 

De toolbox bevat o.a. informatie over en voorbeelden van een kwaliteitszorgcyclus, een overzicht van kwaliteitsinstrumenten, diverse formats, hyperlinks naar aanverwante websites e.d. (log in met Radboudumc-e-mailadres).

 

Toolbox OOR-ON-profielen

Binnen de OOR ON is in de ROC (Regionale OpleidingsCommissie) is een aantal generieke profielen benoemd, die gericht zijn op en specifiek bijdragen aan het opleiden van de medisch specialist met 'leiderschap”. lees meer

Toolbox OOR-ON-profielen

Binnen de OOR ON is in de ROC (Regionale OpleidingsCommissie) is een aantal generieke profielen benoemd, die gericht zijn op en specifiek bijdragen aan het opleiden van de medisch specialist met 'leiderschap”. Benoemd zijn het profiel
 • onderzoek,
 • onderwijs en opleiding,
 • kwaliteit en patiëntveiligheid en
 • bestuur & management.
Het ultieme doel is dat AIOS, als self directed learners, al dan niet gebruik makend van de generieke profielen, hun eigen en unieke profiel en talent ontdekken, uitwerken en zichtbaar maken als 'personalized' medisch specialist met leiderschap.

Via deze toolbox wordt een aantal gereedschappen gepresenteerd die je als AIOS, opleider of supervisor hierbij kunnen helpen.

Meer over de OOR-ON-profielen en de mogelijkheden voor het volgen van discipline overstijgend onderwijs (DOO) t.b.v. de profilering is te vinden op de site over DOO.
 

Toolbox OOR-ON-individualisering

Sinds de zomer 2014 is het mogelijk voor AIOS de medisch specialistische vervolgopleiding af te stemmen op de eigen individuele mogelijkheden, specifiek op de reeds verworven competenties. Dit kan leiden tot kortere opleidingstrajecten. lees meer

Toolbox OOR-ON-individualisering

Sinds de zomer 2014 is het mogelijk voor AIOS de medisch specialistische vervolgopleiding af te stemmen op de eigen individuele mogelijkheden, specifiek op de reeds verworven competenties. Dit kan leiden tot kortere opleidingstrajecten

Binnen de Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland (OOR ON) is informatie verzameld en ontwikkeld om de implementatie van activiteiten op dit gebied te ondersteunen, structureel vorm te geven en te borgen. Deze doelstelling wordt bereikt middels uitvoeren van gerichte activiteiten op onderwijskundig terrein en op het gebied van logistiek en informatievoorziening.

Doelgroepen zijn OOR ON opleidingsclusters, COC’s van aangesloten klinieken, AIOS en opleidingsverantwoordelijken en onderwijskundigen. 
 

Gezond en veilig opleiden binnen het Radboudumc

In november 2018 heeft de COC besloten om een enquête uit te zetten onder onze AIOS in het Radboudumc en onder onze staf medisch specialisten te weten de opleiders en supervisoren. lees meer

Gezond en veilig opleiden binnen het Radboudumc

In november 2018 heeft de COC besloten om een enquête uit te zetten onder onze AIOS in het Radboudumc en onder onze staf medisch specialisten te weten de opleiders en supervisoren. Aanleiding was het rapport van De Jonge Specialist waarin de uitkomsten van de Nationale AIOS-enquête van 2018 over gezond en veilig werken zijn gepresenteerd.

De conclusie van de DJS enquête is dat de arbeidsomstandigheden voor jonge zorgverleners nog lang niet altijd voldoen aan hetgeen afgesproken is in de cao’s en arbeidstijdenwet. Dit verstoort de werk-privé balans van jonge artsen dusdanig, dat één op de vijf jonge zorgverleners burn-out klachten ondervindt. Bovendien heeft 16% van de respondenten wel eens een situatie meegemaakt waarbij hij/zij zichzelf seksueel geïntimideerd voelde.

De COC en AAVR in het Radboudumc wilden graag weten hoe het zit met ‘gezond en veilig werken' in het Radboudumc én ook vooral hoe het beter kan. Doel van de enquête in het Radboudumc was tweeledig:
 1. Naast inventarisatie t.a.v. stand van zaken m.b.t. werkdruk/stress en burnout(klachten) onder de AIOS in het Radboudumc, was het belangrijkste doel van deze enquête om oorzaken en meest voor de hand liggende oplossingen te inventariseren onder AIOS.
 2. Het grootste deel van de opleiding bestaat voor AIOS uit werkplekleren, in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van medische stafleden te weten opleiders en supervisoren. I.t.t. de landelijke enquête is de enquête daarom ook uitgezet onder onze medische stafleden om te achterhalen:
  • Hoe de opleiders en supervisoren de werkdruk en werkstress onder aios ervaren.
  • In hoeverre opleiders en supervisoren op de hoogte zijn van de ervaren burnoutklachten onder AIOS.
  •  Wat opleiders en supervisoren als belangrijkste oorzaken en mogelijke oplossingen hiervoor zien.
De eerste resultaten zijn besproken in de plenaire COC op 29 november 2018 en zijn in deze rapportage nader uitgewerkt.
 

Voor het opleidingsteam


Docent­professionali­sering

De Radboudumc Health Academy is hét onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Wij geloven dat zorgprofessionals zich continu moeten blijven ontwikkelen en hun leven lang moeten blijven leren. lees meer

Docent­professionali­sering

De Radboudumc Health Academy is hét onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Wij geloven dat zorgprofessionals zich continu moeten blijven ontwikkelen en hun leven lang moeten blijven leren. Al 30 jaar lang organiseren we hiervoor symposia, congressen en bij- en nascholingsactiviteiten. Internationaal, nationaal en regionaal.

Opleidings­plannen

Samenwerking in een omgeving waarvan we van elkaar leren behoort tot een van de kernwaarden van ons Radboudumc. lees meer

Opleidings­plannen

Samenwerking in een omgeving waarvan we van elkaar leren behoort tot een van de kernwaarden van ons Radboudumc. Het beschikbaar stellen van de lokale en/of regionale opleidingsplannen voor elkaar biedt een mogelijkheid om ook op dit gebied van elkaar te leren.

De opleidingsplannen zijn beschikbaar op de teamsite van de opleidingen (inloggen met het Radboud-e-mailadres) en zullen binnenkort ook beschikbaar komen op de websites van de tweedelijns opleidingen (zie het aanbod tweedelijns opleidingen). Mocht een opleidingsplan niet meer actueel zijn, dan kunt u een recenter exemplaar sturen naar het secretariaat van de OOR ON: ooron.rha@radboudumc.nl
 

Dashboards: overzicht van kwaliteits­instrumenten per opleiding

Voor de bewaking en borging van de kwaliteit van een opleiding worden regelmatig diverse kwaliteitsinstrumenten ingezet. lees meer

Dashboards: overzicht van kwaliteits­instrumenten per opleiding

Voor de bewaking en borging van de kwaliteit van een opleiding worden regelmatig diverse kwaliteitsinstrumenten ingezet. Een overzicht van belangrijke data, de toegepaste kwaliteitsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld D-RECT, COC-gespreksrondes e.d., en de relevante rapportages zijn per opleiding beschikbaar gemaakt in een zogenaamd dashboard.

De dashboards zijn voor (plaatsvervangend) opleiders, leden van het opleidingsteam en AIOS beschikbaar op de teamsite “Opleidingen”. Ook de documenten die noodzakelijk zijn voor een opleidingsvisitatie zijn via deze site beschikbaar. Voor toegang tot de sites dient u in te loggen met het Radboudumc-e-mailadres.
Mocht het dashboard niet meer actueel zijn, dan kunt u dit melden bij het secretariaat van de OOR ON: ooron.rha@radboudumc.nl.
 
 • Medewerkers
 • Intranet