Patientenzorg Behandelingen Niertransplantatie Niertransplantatie bij kinderen

Over de nier­transplantatie

Tijdens een operatie transplanteren we een donornier bij uw kind. De verwachting is dat deze donornier gaat werken zoals een gezonde nier.

lees meer

Over de nier­transplantatie

Uw kind ondergaat op dit moment hemodialyse of peritoneaaldialyse. Deze behandelingen nemen voor een deel de taak over van de nieren. Een niertransplantatie vervangt de functie van de nieren. Tijdens deze operatie transplanteren we een donornier (het gaat om een postmortale niertransplantatie) bij uw kind. De verwachting is dat deze donornier gaat werken zoals een gezonde nier. Goed functioneren van de donornier maakt verdere dialysebehandeling overbodig. Soms is dialyse nog een korte periode na de operatie nodig.

Polikliniek Kindernefrologie

Polikliniek Kinderen en Jeugdigen

(024) 361 44 15
contact

Over een donornier

Donornieren zijn meestal afkomstig van mensen die zijn overleden. Voor de niertransplantatie zoeken we naar een optimale combinatie tussen gever en ontvanger.

lees meer

Over een donornier

De donornieren zijn afkomstig van mensen die zijn overleden aan onder andere hersenletsel. Hersenletsel ontstaat meestal door een ongeval of een hersenbloeding. De nieren zijn van zowel kinderen als volwassenen afkomstig. Om medisch-ethische redenen stelt een medisch team de dood van de donor vast. Dit team staat volledig buiten de behandeling van de mogelijke ontvanger.

Gever en ontvanger

Voor de niertransplantatie zoeken we naar een optimale combinatie tussen gever en ontvanger. Dit houdt in dat bepaalde kenmerken van witte bloedcellen en weefselcellen zo veel mogelijk op elkaar moeten lijken. Om deze kenmerken bij uw kind te bepalen, voeren we bloedonderzoeken uit (weefseltypering). Om de weefselkenmerken van uw kind nog nauwkeuriger vast te stellen, kan het nodig zijn om familieleden te onderzoeken.

Match

De behandelend arts meldt uw kind aan en stuurt de gegevens door naar de Stichting Eurotransplant. Deze stichting werkt samen met diverse West-Europese landen. De weefseltyperingen van alle mensen die bij deze stichting zijn aangemeld, zijn opgeslagen. Als een donornier beschikbaar komt, worden ook daarvan de weefselkenmerken vastgesteld. Uiteindelijk komt de patiënt, van wie de weefselkenmerken het meest overeenkomen met die van de donor, naar voren als match. Vervolgens brengen we bloed van de donor en ontvanger met elkaar in contact. We voeren dan een zogenaamde kruisproef uit. Op die manier gaan we na of de ontvanger en donor bij elkaar passen. Als dit het geval is waarschuwt de Stichting het Transplantatie- en Dialysecentrum.

Anoniem

Om privacyredenen verstrekken we geen gegevens van de donor.

Levende donornier

Een andere mogelijkheid om een donornier te ontvangen is als een familielid van het kind een gezonde nier afstaat. In dit geval kan het zijn dat uw kind niet eerst hoeft te dialyseren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw behandelend arts.
 


Voor de operatie de voorbereiding

Vanaf de aankomst op de afdeling tot aan de operatie bereiden we uw kind voor op de operatie. We nemen bloed af voor verschillende onderzoeken. Ook is een kruisproef noodzakelijk. De transplantatie kan pas doorgaan als de kruisproef goed is. Deze proef duurt ongeveer 4 tot 6 uur.

lees meer

Voor de operatie de voorbereiding

Donor beschikbaar

De kindernefroloog informeert u over het aanbod van de donornier. Hij of zij maakt vervolgens verdere afspraken met u over het tijdstip van opname in het ziekenhuis, het moment van nuchter blijven en het vervoer. Voor de transplantatie nemen we uw kind op bij verpleegafdeling Het Strand van het Amalia kinderziekenhuis, Radboudumc hoofdingang, route 807. De bezoektijden op de afdeling zijn van 14.30 tot 20.00 uur. Ouders, broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Wij verzoeken u het bezoek tot 2 personen tegelijkertijd te beperken. Het is mogelijkheid dat 1 van de ouders blijft slapen. U kunt eventueel ook is gebruik maken van het Ronald McDonald huis of het Radboudhotel.

Voorbereiding op de operatie

Vanaf de aankomst op de afdeling tot aan het tijdstip van de operatie bereiden we uw kind voor op de operatie. We nemen bloed af voor verschillende onderzoeken. Ook krijgt uw kind een infuus zodat we medicatie via het infuus kunnen toedienen. Daarnaast is een kruisproef noodzakelijk. De transplantatie kan pas doorgaan als de kruisproef goed is. Deze proef duurt ongeveer 4 tot 6 uur. Ook onderzoekt een kinderarts uw kind. Als het nodig is maken we een röntgenfoto van het hart en de longen van uw kind.

Arts

De transplantatie is een spoedoperatie. Hierdoor komt de anesthesioloog, de arts die verantwoordelijk is voor de anesthesie, niet altijd van tevoren langs op de afdeling. In de meeste gevallen maakt  hij of zij op de operatiekamer pas kennis met uw kind. De anesthesioloog legt dan uit wat hij of zij gaat doen.

Extra dialyse

Een extra dialyse kan noodzakelijk zijn als bij uw kind enkele dagen geleden een hemodialyse plaatsvond. Ook kan dit het geval zijn als het kaliumgehalte in het bloed van uw kind verhoogt is. Dit doen we op de dialyse- of verpleegafdeling. Als uw kind aan peritoneaal dialyse doet, kunnen de wisselingen net zoals thuis worden voortgezet. Het is daarom nodig dat u de homechoise (machine voor peritonaal dialyse) meeneemt naar het ziekenhuis. Als het moet laten we vlak voor de operatie de spoelvloeistof uitlopen. Uw kind moet voor de operatie een lege buik hebben.
 

Tijdens de operatie wat kunt u verwachten?

De hele operatie duurt doorgaans 4 tot 5 uur. Tijdens de operatie werken artsen van verschillende specialismen samen. Voor een goede genezing van de wond plaatst de chirurg een aantal katheters.

lees meer

Tijdens de operatie wat kunt u verwachten?

De operatie

De operatie voeren we zo spoedig mogelijk uit. Dit kan zodra er een operatiekamer beschikbaar is. Hierdoor kan het voorkomen dat we de volgende ochtend pas opereren. De hele operatie duurt, tot het moment dat uw kind wakker wordt uit de anesthesie, doorgaans 4 tot 5 uur. De transplantaatnier komt in de buikholte te liggen. Hiervoor is het meestal niet nodig de eigen nieren van uw kind te verwijderen.

Artsen

Tijdens de operatie werken artsen van verschillende specialismen samen. De vaatchirurg zorgt voor de verbinding van de bloedvaten. De uroloog maakt de verbinding tussen de urineleider en blaas. Ook sluit hij of zij de wond. Daarnaast is de kindernefroloog tijdens de operatie aanwezig. Na de operatie is hij of zij verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van uw kind.

Genezing

Voor een goede genezing van de wond plaatst de chirurg een aantal katheters:
  • Een splint. Dit is een dunne katheter die via de buikwand in de urineleider van de transplantaatnier ligt. Deze katheter verwijderen we na ongeveer 5 dagen.
  • Een blaaskatheter. Dit is een katheter die via de urinebuis in de blaas zit. Deze verwijderen we na ongeveer 7 dagen.
  • Een wonddrain voor het opvangen van vocht uit de wond. Het tijdstip dat we deze drain verwijderen is afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht die hieruit afloopt.

Na de operatie

De eerste dag na de operatie mag uw kind niets drinken. De gemiddelde opnameduur is 3 weken. Het is meestal niet nodig dat uw kind zich aan een streng dieet houdt. Om afstoting van de transplantaatnier te voorkomen, moet uw kind verschillende medicijnen innemen.

lees meer

Na de operatie

Als de operatie klaar is, brengen we uw kind naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Hier wordt uw kind wakker uit de anesthesie. Als de situatie het toelaat mag u naar uw kind. Als de anesthesioloog toestemming geeft, gaat uw kind terug naar de afdeling. Een verpleegkundige haalt u en uw kind op.

Controles

Terug op de verpleegafdeling voert een verpleegkundige de eerste uren intensief controles uit bij uw kind. De eerste dag mag hij of zij niets drinken. Later bepalen we op basis van de urineproductie hoeveel vocht uw kind per dag mag hebben. De dag na de operatie mag uw kind al even op een stoel zitten. Ook wegen we uw kind en nemen we bloed af om de nierfunctie te controleren. Dit doen we dagelijks. De tijd dat uw kind uit bed mag wordt iedere dag langer.

Nabehandeling

Soms is na de transplantatie nog een dialysebehandeling nodig. Het kan zij dat de transplantaatnier pas na enkele dagen tot weken gaat werken. Als voor de operatie peritoneaaldialyse de nierfunctievervangende behandeling was, wordt dit zo mogelijk hervat. Het kan zijn dat tijdens de operatie het peritoneum (buikvlies) is beschadigd waardoor dit niet mogelijk is. Dan is hemodialyse nodig. Bij een goede nierfunctie verwijderen we de PD-katheter operatief na enkele weken. Ter controle maken we voor ontslag een echo van de transplantaatnier en een echo doppler van de bloedvaten van de nier. Meestal gebruiken we oplosbare hechtingen om de buikwond te sluiten, de hechtingen hoeven we dan niet te verwijderen.

Team

Bij de verzorging en behandeling van uw kind zijn veel medewerkers van verschillende disciplines betrokken. U krijgt het meest te maken met artsen en verpleegkundigen. Dagelijks bezoeken de artsen (afdelingsarts, nefroloog en uroloog) uw kind om het verloop van de behandeling te bekijken. De verpleegkundigen verzorgen uw kind iedere dag. Bij hen kunt u in eerste instantie met uw vragen terecht. Eventueel kan de verpleegkundige u doorverwijzen naar de juiste persoon. De diëtiste geeft richtlijnen en adviezen over de voeding.

Als u wilt kunt u gebruik maken van onze voorzieningen zoals de pastor, psycholoog en de maatschappelijk werkster van de afdeling.

Medicijnen

Uw kind zal na de transplantatie veel medicijnen moeten innemen. Prednison, cellcept, ciclosporine of
tacrolimus zijn medicijnen die uw kind levenslang inneemt. Deze middelen zijn nodig om afstoting van de donornier te voorkomen. Het is niet nodig speciale maatregelen te treffen om uw kind te beschermen tegen infecties. Fruit, bloemen en speelgoed van thuis toegestaan. Planten zijn verboden op de kamers. Ook raden wij het af om verkouden mensen op bezoek te laten komen.

Afstoting

Dankzij nieuwe kennis verbeteren de resultaten van transplantaties steeds meer. Toch komt het voor dat het lichaam de transplantaatnier als een vreemd orgaan behandelt. Het lichaam kan hierop reageren met een aantal verschijnselen. Deze verschijnselen lijken op een ontsteking. In medische termen heet dat een afstotingsreactie. Met medicijnen is dit meestal goed te behandelen. Ondanks dat kan het zijn dat de behandeling niet aanslaat en we de transplantaatnier moeten verwijderen. Dit is erg teleurstellend en moeilijk te verwerken. De arts, verpleegkundigen en de maatschappelijk werkster kunnen u hierbij helpen. Vaak is het mogelijk om een tweede transplantatie te ondergaan. Deze transplantatie kan wel succesvol verlopen.

Naar huis

De gemiddelde opnameduur is 3 weken. In sommige gevallen kan deze periode korter of langer zijn. Het tijdstip waarop uw kind naar huis mag hangt af van het verloop van de behandeling. Het is meestal niet nodig dat uw kind zich thuis aan een dieet en/of strenge richtlijnen houdt. Het kan wel nodig zijn uw kind veel te laten drinken. De eerste tijd vindt er 2 keer per week een controle plaats op de polikliniek. Daarna hoeft uw kind minder vaak op controle te komen. Als u zich zorgen maakt over uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met de arts. U voelt zelf het beste wat uw kind wel en niet aankan.


Behandeling Goed plassen na niertransplantatie bij kinderen

Na een niertransplantatie is het extra belangrijk dat de blaas goed werkt. Als uw kind zijn of haar blaas niet goed leeg plast, vergroot dit de kans op een blaasontsteking.

lees meer

Wachttijd

Het is moeilijk te zeggen hoe lang uw kind moet wachten op de transplantatie. Het beschikbaar komen van een donornier is afhankelijk van veel omstandigheden. De gemiddelde wachttijd is ongeveer 2 jaar.

Polikliniek Kindernefrologie

Wij behandelen kinderen met nierziekten. Ook voor dialyse en niertransplantatie kunnen kinderen bij ons terecht.

lees meer