Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)
Afdelingen Hematologie

Over de afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Dat zijn onder meer goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Maar bijvoorbeeld ook stollingsafwijkingen en bloedtransfusieproblemen.

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening. lees meer

Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van boven­genoemde samen­werking kan het van belang zijn om van patiënten medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uit te wisselen. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeld­vormend onderzoek, zoals röntgen­foto’s echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behandelings­overeenkomst (WGBO). 

Uitwisseling van uw gegevens kan plaatsvinden om:

 • Uw diagnose en/of behandeling te bespreken in een regionale patiënten­bespreking, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere zieken­huizen uit de regio aan deelnemen
 • Advies te vragen aan een collega in een ander ziekenhuis over uw diagnose en/of behandeling
 • Uitslagen te beoordelen van bepaalde specialistische laboratorium­onderzoeken die niet in uw eigen ziekenhuis worden uitgevoerd en/of kunnen beoordeeld

Wanneer uw behandelend arts in een regionale patiënten­bespreking of met een collega in een ander ziekenhuis uw situatie wil bespreken, dan vraagt hij of zij daarvoor om uw toestemming. Voor het digitaal uitwisselen van uitslagen van beeld­vormende onder­zoeken wordt apart om uw toestemming gevraagd. Als uw behandelend arts specialistisch laboratorium­onderzoek in een ander ziekenhuis in het netwerk uit laat voeren dan wordt u hierover geïnformeerd.

In al deze gevallen is het mogelijk dat uw medische gegevens geregistreerd worden in het elektronisch patiënten­dossier van het andere ziekenhuis. Daarbij geldt dat enkel zorg­verleners die betrokken zijn of worden bij uw behandeling uw medische gegevens mogen raadplegen en dat zij hier vertrouwelijk mee om zullen gaan. In de praktijk gaat het vaak om een beperkte hoeveelheid gegevens. Uw behandelend arts heeft geen inzage in uw dossier in het andere ziekenhuis.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg belangrijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Als u hier bezwaar tegen heeft, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Hij of zij kan u het beste uitleggen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.


Websites voor hematologie patiënten

Websites met voorlichting over hematologische aandoeningen. lees meer

Websites voor hematologie patiënten

Patiëntenorganisatie Hematon

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening, zoals bloed- of lymfeklierkanker, en voor mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan.

MPN stichting

De MPN stichting behartigt de belangen van patiënten met een myeloproliferatieve ziekte, zoals primaire myelofibrose (PMF), polycythemia vera (PV) en essentiële trombocytose (ET).

Platform CMyLife

CMyLife is een platform voor mensen met chronische hematologische ziekten, zoals chronische myeloïde leukemie (CML), chronische lymfatische leukemie (CLL), primaire myelofibrose (PMF), polycythemia vera (PV) en essentiële trombocytose (ET).

Amyloid.nl

Amyloid.nl is de website van het expertisecentrum amyloïdose van het UMC Groningen.

Amyloïdose Nederland

Amyloïdose Nederland behartigt de belangen van patiënten met amyloïdose.

Mastocytose vereniging Nederland

Mastocytose vereniging Nederland is een patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van patiënten met mastocytose.

AA & PNH contactgroep

De AA & PNH contactgroep zet zich in voor mensen met de zeldzame bloedziekten aplastische anemie (AA) en paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

Zeldzame bloedziekten

Zeldzame bloedziekten biedt informatie over diverse zeldzame bloedziekten, waaronder auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) en trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

OSCAR Nederland

OSCAR Nederland is een multi-etnische organisatie die voor de belangen van dragers en patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie opkomt.

Nederlandse vereniging voor hemofiliepatiënten (NVHP)

De NVHP is een belangenvereniging voor mensen met een erfelijke afwijking in de bloedstolling zoals hemofilie, de ziekte van von Willebrand, bloedplaatjesstoornissen of zeldzame stollingsfactordeficiënties.

ITP patiëntenvereniging Nederland

ITP patiëntenvereniging Nederland ondersteunt patiënten met primaire immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP) met informatie over het ziektebeeld en de behandeling hiervan.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Hematologie

Op de polikliniek Hematologie komt u voor onderzoek en behandeling van bloedziekten.

lees meer

Dagbehandeling interne specialismen

U komt hier voor behandelingen van de afdelingen Hematologie, Algemene Interne Geneeskunde en Reumatologie. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hematologie

Op de verpleegafdeling hematologie komt u voor immunotherapie, chemotherapie, een stamceltransplantatie of CAR-T-celtherapie. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet