Logopedisch onderzoek

Voor kinderen met een auditieve beperking is het leren van gesproken taal niet altijd vanzelfsprekend. De ontwikkeling van het klanksysteem verloopt meestal anders dan bij goedhorende kinderen. Ook tast een auditieve beperking het taalbegrip aan, de woordenschat, de zinsbouw en het taalgebruik in sociale situaties. 

De invloed van het gehoorverlies op de spraak- en taalontwikkeling is bij ieder kind anders. Het hangt af van verschillende factoren. De mate van het gehoorverlies speelt een rol, het tijdstip van ontstaan van het gehoorverlies, de algemene leervaardigheid en diverse omgevingsfactoren.

Bij kinderen met gehoorverlies volgt een logopedist van het AC de communicatieve ontwikkeling. Observatie en onderzoek brengen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in kaart.

De logopedist kijk gedurende het behandeltraject naar:

  • preverbale voorwaarden, zoals beurtgedrag, luisterhouding en imitatie;
  • taalbegrip en taalproductie van woorden en zinnen;
  • spraak, stem en mondmotoriek;
  • auditieve vaardigheden;
  • spontane taal.

Indien nodig kan de logopedische behandeling starten bij een logopediepraktijk bij u in de buurt. 

Patientenzorg Onderzoeken Taal en ontwikkeling bij gehoorverlies

Taal- en algehele ontwikkeling van uw kind

Wij kijken samen met u in hoeverre gehoorverlies het functioneren van uw kind hindert. De logopedist en GZ-psycholoog volgen nauwlettend de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor kunnen zij logopedisch en psychologisch onderzoek doen.

Audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Logopedisch en psychologisch onderzoek


Logopedisch onderzoek

Bij kinderen met gehoorverlies volgt een logopedist van het AC de communicatieve ontwikkeling. Observatie en onderzoek brengen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in kaart.

lees meer

Psychologisch onderzoek

Ieder kind is uniek, ook in zijn omgang met slechthorendheid. Om aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind is psychologisch onderzoek soms wenselijk.

lees meer

Psychologisch onderzoek

Ieder kind is uniek, ook in zijn omgang met slechthorendheid. Om aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind is psychologisch onderzoek soms wenselijk.

Bij het psychologisch onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van uw kind. Bij jonge kinderen doen we dat door middel van spelobservatie.  Uw kind krijgt kleine opdrachten zoals bijvoorbeeld puzzelen en het namaken van blokpatronen.

Bij oudere kinderen nemen we ontwikkelingstesten af die een indruk geven van de cognitieve mogelijkheden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag is het een klein of breed onderzoek. Het onderzoek kijkt naar gedrag, aandacht en concentratie, geheugen en sociale vaardigheden.

Soms worden vragenlijsten afgenomen.

Naast het testonderzoek is er een uitgebreid gesprek. Daarin bespreken wij de vroege ontwikkeling van uw kind en het huidige functioneren.

Na de onderzoeken volgt een adviesgesprek waarin wij samen met u de resultaten bespreken. We kijken dan ook naar mogelijke vervolgstappen. U en uw huisarts/verwijzer ontvangen een schriftelijk verslag.