Voor kinderen

In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis doen wij er alles aan om je weer beter te maken. We willen goed voor je kunnen zorgen. Dan moeten we wel een paar dingen van je weten. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont en wanneer je geboren bent. Zo weten we zeker wie je bent. En we kunnen je dan niet per ongeluk door elkaar halen met iemand anders. We willen ook graag weten hoe je je voelt, wat de uitslagen van je onderzoeken waren en welke ziekte je hebt. Al dit soort dingen noemen we persoonsgegevens. Die schrijven we op en doen we in een mapje op de computer. Dat mapje is jouw eigen dossier van ons ziekenhuis. We passen goed op dat dossier en al jouw gegevens die daar in staan. Alleen de mensen die voor je zorgen mogen erin kijken.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken. Wil jij ook meekijken? Vraag het dan aan je ouders. In je dossier kunnen je ouders lezen wat we over je hebben opgeschreven. Klopt er iets niet? Bijvoorbeeld je adres, omdat je verhuisd bent? Dan mogen je ouders ons vragen om dit te veranderen. We bewaren je dossier 20 jaar of langer, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige dingen bewaren wij zelfs 115 jaar. Dat is lang hè? Maar wij moeten dat doen, want dat staat in de wet. Je ouders mogen ons vragen om jouw gegevens weg te doen. De dokter kijkt dan wel altijd eerst of dat wel goed voor jou is. Soms hebben we namelijk wel gegevens nodig voor om goed voor je te kunnen blijven zorgen.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Dit kun je aan de dokter vragen. Je ouders mogen ook in je dossier kijken. Bijvoorbeeld als de dokter samen met jouw ouders gaat kiezen welke behandeling je gaat krijgen. Klopt er iets niet in je gegevens? Dan mag je samen met je ouders aan ons vragen om die te veranderen. Bijvoorbeeld als we een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag samen met je ouders ook vragen of we je gegevens willen vernietigen. De dokter kijkt wel altijd of je gegevens vernietigd kunnen worden. Want soms kan dit niet, bijvoorbeeld als in de wet staat dat wij jouw gegevens moeten bewaren. De dokter legt je altijd uit waarom wij jouw gegevens niet vernietigen. We bewaren je dossier 20 jaar of langer, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige dingen bewaren wij zelfs 115 jaar. Dat moeten wij doen volgens de wet.

Ben je ouder dan 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen alleen gegevens over jou ontvangen als jij daarvoor toestemming geeft. Klopt er iets niet in je gegevens? Dan mag je aan ons vragen om die te veranderen. Bijvoorbeeld als we een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je gegevens willen vernietigen. Dit mogen je ouders niet. De dokter kijkt wel altijd of je gegevens wel vernietigd kunnen worden. Want soms kan dit niet, bijvoorbeeld als in de wet staat dat wij jouw gegevens moeten bewaren. De dokter legt je altijd uit waarom wij jouw gegevens niet vernietigen. Normaal gesproken bewaren we je dossier 20 jaar of langer, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Sommige gegevens bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf je geboortedag.


Over privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. We streven er naar om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.

Functionaris voor gegevens­bescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het Radboudumc over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan.

lees meer

Functionaris voor gegevens­bescherming

Binnen het Radboudumc is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het Radboudumc over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dit zijn gegevens die naar u herleidbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Radboudumc via e-mail:
gegevensbescherming@radboudumc.nl 

Of per post:
Radboudumc, t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
huispostnummer 630
Postbus 9101
6500 HB 
Nijmegen


Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u in het ziekenhuis filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Vraag dan altijd vooraf toestemming aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of geluidsopname wilt doen.

lees meer

Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u in het ziekenhuis filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto’s of opnames maken.

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dan kan dat. Lees meer over het opnemen van een gesprek met uw zorgverlener.

Beveiligingscamera's

Op verschillende plekken in en om het Radboudumc hangen camera’s. Zo waken wij over uw veiligheid en onze eigendommen. Op bordjes wordt aangegeven waar deze camera's zich bevinden. Opnamen worden heel kort bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden dat onderzocht moet worden.


Privacy statement

In het Radboudumc hechten we veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.
 • Zodra u in het Radboudumc wordt ingeschreven als patiënt, gaan we uw persoonsgegevens verwerken.

  lees meer


  Voor patiënten

  Zodra u in het Radboudumc wordt ingeschreven als patiënt, gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en weer vernietigen na de bewaartermijn. Wordt u in het Radboudumc behandeld? Dan verwerken we uw medische gegevens in uw patiëntendossier. Dat doen we op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

  Wat en waarom?

  Wij willen u zo goed mogelijke zorg en de beste behandeling verlenen. Daarvoor hebben we de juiste persoonsgegevens van u nodig. We hebben onder andere uw medische gegevens nodig, bijvoorbeeld: wat u aan de arts vertelt over uzelf en uw gezondheid, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan. Daarnaast hebben we andere persoonsgegevens nodig, zoals: uw naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Deze persoonsgegevens hebben we vooral nodig om u te kunnen identificeren. Dan weten we zeker wie u bent en kunnen we u niet verwarren met een andere patiënt.

  We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen, om onze zorg te verbeteren en voor onze administratie. Ook kunnen uw gegevens, onder voorwaarden, worden gebruikt voor onderzoek, zie hieronder. We zijn volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de wet verplichte ggz verplicht uw gegevens 20 jaar vanaf het einde van onze zorg voor u te bewaren. Als daar vanuit de goede zorg voor u een reden toe is kunnen we de gegevens langer bewaren. Daarnaast houden wij ons aan de Archiefwet. Daardoor bewaren wij bepaalde gegevens uit uw medisch dossier 115 jaar, gerekend vanaf uw geboortedag. Dit noemen we ‘kerndocumenten’. Daar horen onder andere bij: de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag. Als de bewaartermijn van de gegevens is verstreken worden deze vernietigd.

  Het is onze taak om uw gegevens te beschermen. Alle zorgverleners en anderen die direct bij uw behandeling zijn betrokken, hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij uw gegevens niet met anderen mogen delen. Soms is het toch belangrijk om uw gegevens met anderen te delen. Daarvoor vragen wij eerst uw toestemming. In een aantal gevallen mogen wij gegevens delen met anderen zonder uw toestemming. Zo zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met bepaalde partijen, zoals uw zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook delen wij gegevens met verwerkers. Dit zijn externe partijen die ons ondersteunen bij ons werk en met wie wij afspraken hebben gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Het kan voorkomen dat wij gegevens sturen naar een partij in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval hebben wij met die partij contracten om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en zij er goed mee omgaan.   

  Wetenschappelijk onderzoek

  Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat we niet alleen zorg verlenen, maar ook wetenschappelijk onderzoek doen. In bepaalde gevallen mogen we uw gegevens zonder uw toestemming gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om medische gegevens en lichaamsmateriaal dat we hebben verkregen tijdens uw ziekenhuisbezoek, onderzoek of behandeling. Als u dit gebruik van uw gegevens niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw zorgverlener. In alle andere gevallen vragen we uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Op onze website vindt u meer informatie over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

  Gegevens inzien

  U mag uw persoonsgegevens en uw volledige Radboudumc-patiëntendossier inzien. Veel gegevens kunt u zelf bekijken via mijnRadboud. Is dat voor u onvoldoende? Vraag uw arts dan om inzage. Uw arts mag dit niet weigeren. Wel mag uw arts bepaalde delen van uw dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid.
  U heeft ook recht op een kopie van uw dossier en uw röntgenfoto’s. Op onze website leest u meer over het afschrift dossier of kopie röntgenfoto.

  Gegevens wijzigen of aanvullen

  Kloppen uw gegevens niet? Dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Bijvoorbeeld uw adres als u bent verhuisd. Of als we een fout hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Ook mag u zelf iets toevoegen aan uw dossier. Bijvoorbeeld uw eigen visie op de zorg die u kreeg, of de uitkomst van een second opinion. Vraag uw behandelend zorgverlener, afdeling of de Raad van Bestuur om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Gegevens vernietigen

  U mag vragen om (een deel van) uw dossier te vernietigen. Een verzoek om vernietiging kunt u sturen naar uw behandeld arts, afdeling of naar de Raad van Bestuur. Stuur voor de Raad van Bestuur  uw verzoek per brief naar:

  Radboudumc
  Secretariaat Raad van Bestuur
  huispostnummer 630
  postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

  Wij vragen u vervolgens om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. In principe zullen wij uw dossier (deels) vernietigen. Soms vernietigen we het echter niet. Bijvoorbeeld wanneer bewaring van uw dossier van belang is voor een ander, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw dossier te bewaren. In dat geval laten wij uiteraard weten waarom wij (een deel van) uw dossier niet vernietigen.

  Klachten

  We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
   


 • Voor u en uw kind

  Zodra uw kind in het Radboudumc wordt ingeschreven als patiënt, gaan we de persoonsgegevens van uw kind verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en ook weer zullen vernietigen na de bewaartermijn. Wordt uw kind in het Radboudumc behandeld? Dan gaan we de medische gegevens van uw kind verwerken in het patiëntendossier. Dat doen we op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

  Wat en waarom?

  We willen uw kind zo goed mogelijke zorg en de beste behandeling verlenen. Daarvoor hebben we de juiste persoonsgegevens van uw kind nodig. Dat zijn onder andere de medische gegevens van uw kind, bijvoorbeeld: de informatie die u of uw kind in het gesprek met de arts geeft, uitslagen van onderzoeken, welke aandoening(en) uw kind heeft en het behandelplan. Daarnaast hebben we andere persoonsgegevens nodig, zoals: de naam van uw kind, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Deze persoonsgegevens hebben we vooral nodig om uw kind te kunnen identificeren. Dan weten we zeker wie uw kind is en kunnen we uw kind niet verwarren met een andere patiënt.

  Wij verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om uw kind goede zorg te verlenen, om onze zorg te verbeteren en voor onze administratie. We bewaren de gegevens van uw kind minimaal 15 jaar vanaf de 18e verjaardag van uw kind of vanaf het einde van de behandeling (als dat later is). Als er geen reden is om de gegevens nog langer te bewaren, dan vernietigen we ze. Daarnaast houden wij ons aan de Archiefwet. Daardoor bewaren wij bepaalde gegevens uit het medische dossier van uw kind 115 jaar, gerekend vanaf de geboorte van uw kind. Dit noemen we ‘kerndocumenten’. Daar horen onder andere bij: de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag. Wordt uw kind behandeld in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)? Dan bewaren we de gegevens van uw kind maximaal vijf jaar.

  Het is onze taak om de gegevens van uw kind te beschermen. Alle zorgverleners en andere medewerkers die direct bij de behandeling van uw kind zijn betrokken, hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij de gegevens van uw kind niet met anderen mogen delen. Soms is het toch belangrijk om de gegevens van uw kind met anderen te delen. Daarvoor vragen wij eerst toestemming aan u of uw kind. In een aantal gevallen mogen wij gegevens delen met anderen zonder uw toestemming. Zo zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met bepaalde partijen, zoals uw zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook delen wij gegevens met verwerkers. Dit zijn externe partijen die ons ondersteunen bij ons werk en met wie wij afspraken hebben gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Meebeslissen en rechten

  Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, heeft u als ouder bepaalde rechten en mogelijkheden om mee te beslissen voor uw kind.

  Is uw kind jonger dan 12 jaar?

  Dan mag u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger beslissingen nemen over uw kind. Ook mag u de rechten van uw kind uitoefenen. Dat betekent dat u de gegevens van uw kind mag inzien en een kopie van het medisch dossier kunt opvragen. Ook mag u ons vragen om de gegevens van uw kind te wijzigen, aan te vullen en of te laten vernietigen. Bij vernietiging van (een deel van) het dossier vragen wij u een verklaring te ondertekenen.

  Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar?

  Dan mag uw kind meebeslissen over onze zorg. Als wij ergens toestemming voor nodig hebben, vragen we die aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf in het eigen dossier kijken. Als ouder of vertegenwoordiger heeft u ook recht op de informatie die u nodig heeft om uw toestemming te geven. Wilt u dat de gegevens van uw kind gewijzigd of vernietigd worden? Dan moeten u en uw kind daarvoor toestemming geven. Bij vernietiging van (een deel van) het dossier vragen wij aan uw kind om een verklaring te ondertekenen.

  Is uw kind ouder dan 16 jaar?

  Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en zelf toestemming geven als wij daarom vragen. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en de gegevens laten wijzigen of vernietigen. Als ouder mag u dit niet. Wilt u toch in het dossier van uw kind kijken? Daarvoor heeft u een machtiging nodig van uw kind. Uw kind moet dan een getekend verzoek bij ons indienen waarin staat dat u als ouders toestemming heeft om het dossier in te zien. Bij vernietiging van (een deel van) het dossier vragen wij aan uw kind om een verklaring te ondertekenen.

  Wetenschappelijk onderzoek

  Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat we niet alleen zorg verlenen, maar ook wetenschappelijk onderzoek doen. In bepaalde gevallen mogen we de gegevens van uw kind zonder toestemming van u of uw kind gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om medische gegevens en lichaamsmateriaal dat we hebben verkregen tijdens uw ziekenhuisbezoek, onderzoek of behandeling. Als u of uw kind dit gebruik van gegevens niet toestaan, dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij de zorgverlener van uw kind. In alle andere gevallen vragen we toestemming van u of uw kind voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Op onze website vindt u meer informatie over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

  Gegevens inzien

  Wilt u de persoonsgegevens en het patiëntendossier van uw kind inzien? Of u dat mag, hangt af van de leeftijd van uw kind. Soms heeft namelijk alleen uw kind het recht tot inzage. Hierboven onder het kopje ‘meebeslissen en rechten’ ziet u precies welke rechten u en uw kind hebben.

  Veel gegevens en een deel van het patiëntendossier kunt u of uw kind zelf inzien via ons digitale patiëntenportaal mijnRadboud. Is dat voor u onvoldoende? Vraag de behandelen arts dan om inzage. De arts mag dit niet weigeren. Wel mag de arts bepaalde delen van het dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid.

  U of uw kind hebben ook het recht op een kopie van het dossier en de röntgenfoto’s. Op onze website leest u meer over het afschrift dossier of kopie röntgenfoto.

  Gegevens wijzigen of aanvullen

  Wilt u de gegevens van uw kind wijzigen of aanvullen? Of u dat mag, hangt af van de leeftijd van uw kind. Soms heeft namelijk alleen uw kind dat recht. Hierboven onder het kopje ‘meebeslissen en rechten’ ziet u precies welke rechten u en uw kind hebben.

  Kloppen de gegevens van uw kind niet? Dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Bijvoorbeeld het adres van uw kind na een verhuizing. Of als we een fout hebben gemaakt in de geboortedatum van uw kind of de naam verkeerd is geschreven. Ook mag u of uw kind zelf iets toevoegen aan het dossier van uw kind. Bijvoorbeeld een eigen visie op de zorg die u kreeg, of de uitkomst van een second opinion. Vraag de behandelend zorgverlener of de afdeling van uw kind om de gegevens van uw kind te wijzigen of aan te vullen.

  Gegevens vernietigen

  Wilt u de gegevens van uw kind vernietigen? Of u dat mag, hangt af van de leeftijd van uw kind. Soms heeft namelijk alleen uw kind dat recht. Hierboven onder het kopje ‘Rechten van uw kind zijn afhankelijk van de leeftijd’ ziet u precies welke rechten u en uw kind hebben.

  U of uw kind mag vragen om het vernietigen van (een deel van) het dossier van uw kind. Een verzoek om vernietiging kunt u of uw kind sturen naar de behandeld arts, afdeling van uw kind of naar de Raad van Bestuur. Stuur voor de Raad van Bestuur  het verzoek per brief naar:

  Radboudumc
  Secretariaat Raad van Bestuur
  huispostnummer 630
  postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

  Wij vragen u en/of uw kind vervolgens om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden het verzoek en de verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. In principe zullen wij het dossier van uw kind (deels) vernietigen. Soms vernietigen we het echter niet. Bijvoorbeeld wanneer bewaring van het dossier van uw kind van belang is voor een ander, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om het dossier van uw kind te bewaren. In dat geval laten wij uiteraard weten waarom wij (een deel van) het dossier niet vernietigen.

  Klachten

  We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van uw kind. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij de persoonsgegevens van uw kind verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


 • Voor contactpersonen en vertegenwoordigers

  Bent u een contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger van een patiënt van het Radboudumc? Dan verwerken we enkele persoonsgegevens van u. Dit doen we alleen omdat we contact met u moeten kunnen opnemen. We bewaren uw gegevens in het dossier van de patiënt. Voor dat dossier geldt een minimale bewaartermijn van 15 jaar. We verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

  Als contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger van een patiënt van het Radboudumc heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken. En u kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot een van deze acties kunt u indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

  Klachten

  We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Voor cursisten en studenten

  Volgt u een opleiding of cursus bij het Radboudumc? Dan verwerken wij enkele persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student of cursist. Daarnaast houden wij uw studieresultaten bij. Wij beschermen en beveiligen uw gegevens goed. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor bevoegd zijn. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

  Als cursist of student heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van uw verwerken. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot een van deze acties kunt u indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

  Eerstelijnsgeneeskunde

  Volgt u een opleiding bij ELG? Lees dan hier het privacy statement.

  Klachten

  We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


 • Voor bezoekers van de Radboudumc-website

  Als u de Radboudumc-website (www.radboudumc.nl) bezoekt, verwerken we een aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een formulier op de website. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan mensen buiten het Radboudumc zonder uw toestemming. Behalve als wij gegevens delen met verwerkers. Dit zijn externe partijen die ons ondersteunen bij ons werk en met wie wij afspraken hebben gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website vindt u bij ons Cookiebeleid.

  Als bezoeker van de Radboudumc-website heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot een van deze acties kunt u indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

  Klachten

  We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


 • Voor sollicitanten

  Het Radboudumc gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Ook als je bij ons solliciteert, behandelen we je gegevens vertrouwelijk. We gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze eigen werving- en selectiedoeleinden. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden, behalve als dat moet volgens de wet of als we dit met elkaar hebben afgesproken.

  Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door het Radboudumc en worden opgenomen in onze database. Leidt de sollicitatieprocedure niet tot een dienstverband bij het Radboudumc? Dan anonimiseren we jouw gegevens vier weken na de (meest recente) sollicitatieprocedure. Tenzij je op het sollicitatieformulier expliciet toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens één jaar te bewaren. Dan anonimiseren we jouw gegevens één jaar na de (meest recente) sollicitatieprocedure. Natuurlijk mag je altijd je gegevens inzien, aanvullen of eerder laten anonimiseren. Stuur hiervoor je verzoek naar: jobs@radboudumc.nl.
   
  Heb je nog vragen over hoe het Radboudumc omgaat met persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.


 • Beveiliging van uw persoonsgegevens binnen het Radboudumc

  Het Radboudumc neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft zowel intern als extern maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Dit doen wij door diverse technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat uw gegevens veilig blijven. De essentie van informatiebeveiliging is vertrouwelijkheid van uw gegevens (alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen), de beschikbaarheid van gegevens (het voorhanden zijn van de informatie op het moment dat het nodig is) en de integriteit van de gegevens (juistheid en volledigheid). 

  De beveiliging van gegevens en informatie binnen het Radboudumc is een proces waarbij we streven naar continue verbetering. Om deze continue verbetering te faciliteren houden we ons aan informatiebeveiligingstandaarden en maken we gebruik van de systematiek uit de NEN7510 norm. De NEN7510 is de informatiebeveiligingsnorm speciaal opgesteld voor organisaties binnen de zorg en stelt hoge eisen aan organisaties die werken met medische gegevens. Dit betekent dat wij informatiebeveiligingsrisico’s in kaart brengen en verbeteringen doorvoeren om uw gegevens veilig te houden. Intern gelden strikte regels om uw gegevens af te schermen en stellen wij, indien dat wettelijk is toegestaan, strenge beveiligingseisen bij verstrekking van gegevens aan derden.

  Het Radboudumc maakt daarnaast gebruik van specialistische beveiligingsbedrijven en wisselt met andere universitaire medische centra en ziekenhuizen digitale dreigingen en informatie over mogelijke kwetsbaarheden uit. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Z-CERT dat als expertisecentrum ons kan ondersteunen op het gebied van cybersecurity in de zorg. 
  Wilt u meer informatie over informatieveiligheid binnen het Radboudumc of heeft u vragen over ons beleid dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.


Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van het Radboudumc vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het Radboudumc heeft gemaakt op social media zetten.

lees meer

Social media

Het Radboudumc is te vinden op social media. Volgt u ons? Dan kunnen wij uw openbare profielgegevens zien.

Wilt u iets delen over het Radboudumc dan kunt u ons taggen.

Wilt u een foto of een film delen waar bezoekers, patiënten of medewerkers op staan? Vraag dan eerst toestemming voordat u de beelden online plaatst.

Plaats niets op social media dat u, andere patiënten of medewerkers van het Radboudumc kan schaden.


Foto's en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier. lees meer

Foto's en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier. In het kader van de behandeling vraagt de zorgverlener hiervoor uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het maken van foto- of filmopnamen, dan kunt u dit aangeven.

Als we de foto’s of -of filmopname(n) voor onderwijs -of kwaliteitsdoeleinden willen gebruiken, moeten wij u vooraf apart om toestemming vragen en uitleggen waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bewaren. U beslist zelf of u dit wilt en kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
 

Beveilig uw computer, tablet en/of mobiele telefoon

Uw privacy beschermen heeft u voor een deel ook zelf in de hand. Zo kunt u uw computer, tablet en mobiele telefoon beveiligen met een wachtwoord of toegangscode. Of u kunt instellen dat SMS/e-mailberichten niet direct zichtbaar zijn op het scherm van uw smartphone. lees meer

Beveilig uw computer, tablet en/of mobiele telefoon

U kunt uw persoonlijk medische dossier inzien via mijnRadboud. Dit dossier bevat privacygevoelige informatie. Om deze informatie te beschermen kunt u de volgende maatregelen nemen: 
 • Zorg dat de apparatuur waarmee u mijnRadboud gebruikt, zoals uw mobiele telefoon, tablet of computer een origineel en actueel besturingssysteem hebben.
 • Houd de software die u gebruikt altijd up-to-date. Installeer bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon altijd de laatste versie van de mijnRadboud app en zet automatisch updaten aan.
 • Beveilig uw computer of laptop met antivirussoftware en een firewall.
 • Installeer geen illegale software.
 • Beveilig de toegang tot uw mobiele telefoon, tablet of computer met een toegangscode.
 • Stel in dat uw SMS- of e-mailberichten geen voorvertoning geven op uw smartphone. Zo kan niemand anders een eventuele afspraakherinnering op uw telefoon zien of de verificatiecode om in te loggen in mijnRadboud.
 • Zorg ervoor dat niemand anders uw mijnRadboud (app) kan gebruiken. Log altijd uit als u klaar bent met uw patiëntendossier.

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren.

lees meer

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. We vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven.

Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw zorgverlener voegt deze verklaring dan toe aan het dossier.

Een verzoek om vernietiging of aanvulling kunt u sturen naar de Raad van Bestuur of naar uw behandelend arts. Stuur voor de Raad van Bestuur uw verzoek per brief naar:

Radboudumc
Secretariaat Raad van Bestuur
huispostnummer 630
postbus 9101, 6500 HB Nijmegen


Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. lees meer

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld bij langlopende of terugkerende behandelingen.

Voor bepaalde gegevens hanteert het Radboudumc de bewaartermijn van de archiefwet. Documenten zoals het operatieverslag en uw ontslagbrief moeten 115 jaar bewaard worden.

Voor de gegevens van onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt een minimale bewaartermijn van 5 jaar na ontslag uit een psychiatrische instelling. Voor de behandeling van vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt de algemene bewaartermijn.

U kunt de zorgverlener vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijnen. Dat kan belangrijk zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische procedures.


Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Radboudumc kunt u zich wenden tot de afdeling Klachtenbemiddeling van het Radboudumc, de functionaris gegevensbescherming van het Radboudumc of de Autoriteit Persoonsgegevens. lees meer

Gebruik van persoonsgegevens


Uw zorgverleners

Alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier inzien als dit nodig is voor uw behandeling. lees meer

Uw zorgverleners

Alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier inzien als dit nodig is voor uw behandeling. Voor planning en ondersteuning van het zorgtraject mogen ook andere medewerkers (bijvoorbeeld administratief medewerkers) met uw gegevens werken. Zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die voor hun functie nodig zijn. We hoeven daarvoor geen toestemming aan u te vragen. Het Radboudumc gebruikt uw gegevens binnen het Radboudumc ook voor ondersteuning van de patiëntenzorg, statistieken en ondersteuning van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld de financiële administratie).

Het Radboudumc is verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Daarvoor hebben we een groot aantal kwaliteitssystemen. We gebruiken uw gegevens voor deze kwaliteitssystemen. Dat doen we zoveel mogelijk anoniem (zonder uw naam te gebruiken).

Als u een klacht indient, stemt u ermee in dat de klachtenbemiddelaars uw dossier inzien. Wilt u dit niet? Vermeld dit dan duidelijk bij het indienen van uw klacht. De klachtenbemiddelaar heeft bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van uw medische gegevens en overgebleven lichaams­materiaal

In sommige gevallen kunnen we uw medische gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. lees meer

Landelijke registraties

Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)gegevens en patiëntenervaringen worden vastgelegd. lees meer

Landelijke registraties

Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)gegevens en patiëntenervaringen worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen waarvan de privacywetgeving niet valt onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). In dat geval vraagt het Radboudumc de ontvangers om zich te houden aan relevante internationale afspraken en/of heeft het Radboudumc specifieke bepalingen in een overeenkomst opgenomen. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming: gegevensbescherming@radboudumc.nl.

Doeleinden persoons­gegevens

Uw persoonsgegevens worden binnen het Radboudumc verwerkt en gedeeld. lees meer

Doeleinden persoons­gegevens

Uw persoonsgegevens worden binnen het Radboudumc verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • uitvoeren diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten en de gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners
 • de beheersmatige afhandeling van patiëntenzorg (bijvoorbeeld facturering)
 • wetenschappelijk onderzoek
 • onderwijs en (vervolg)opleiding
 • afleggen van verantwoording
 • voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering
Het Radboudumc verstrekt uw persoonsgegevens op basis van de behandelingsovereenkomst die u met het Radboudumc heeft, op basis van uw toestemming, op basis van wettelijke verplichting of op basis van een gerechtvaardigd belang (kwaliteitsbewaking- en verbetering).

Het Radboudumc verstrekt uw persoonsgegevens in het kader van bovenstaande doelen aan:
 • andere zorgverleners of zorginstellingen betrokken bij uw behandeling
 • overheidsinstanties (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • indicatiestellingsorganen
 • zorgverzekeraars
 • landelijke registraties (zoals PALGA, NKR, Hartregistratie, etc.)
 • overige ontvangers op basis van uw toestemming
 • Medewerkers
 • Intranet