Fit for the Future

Al jaren inspireert onze strategie ons om het beste uit onszelf te halen. Dat blijven we doen, maar wel in een andere vorm, waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Meer dan we nu al doen, willen we gaan werken vanuit de vraag van de patiënt, lerende, onderzoeker, collega en maatschappij. Zodat we nog meer waarde kunnen toevoegen, in onze kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek. Daarom gaan we toe naar een nieuwe, toekomstbestendige besturing en organisatie. We gaan voor: meer verbinden, meer samenwerken, meer waarde toevoegen, meer plezier in en voldoening van het werk wat we doen organisatie en besturing. Dat doen we met het programma Fit for the Future.

We gaan onze organisatiestructuur veranderen om dit mogelijk te maken:

 • Er komen 11 centra voor patiëntenzorg. Die zorg is overzichtelijk georganiseerd in zorgprogramma’s, die we gaan ontwikkelen samen met patiënten en hun naasten. Een zorgprogramma kan bestaan uit een of meer zorgpaden voor specifieke patiëntengroepen.
 • Daarnaast komt er voor iedere kerntaak van het Radboudumc één instituut. Deze drie instituten ontwikkelen algemene kaders om goede, vernieuwende zorg, onderwijs en onderzoek te bieden. Ook beheren ze voorzieningen en bieden ze specifieke ondersteuning op zorg, onderwijs en onderzoek.
 • Er komen 38 medical departments voor de medische vakontwikkeling. Vanuit deze departments dragen onze academische, medische professionals bij aan zorg, onderwijs en onderzoek.
 • In de 3 science departments vindt de wetenschappelijk vakontwikkeling plaats en delen de wetenschappers kennis over hun onderzoek. Binnen én buiten het Radboudumc. We gaan uit van de kracht van onderzoeksgroepen en team science in bredere samenwerkingen.
 • Er komt een Innovatiehub, dé plek voor innovatie en experimenteren.
 • De ondersteunende diensten verlenen op hun vakgebied ondersteuning en advies aan de organisatie.

Als Radboudumc hebben we een duidelijke visie op de toekomst en na jarenlange, zorgvuldige voorbereiding zetten we nu samen de unieke en historische stappen die nodig zijn. Een majeure operatie, die vraagt om lef en doorzettingsvermogen van ons als organisatie én onze mensen. We zijn ervan overtuigd dat dit de goede weg is en gaan het met veel vertrouwen aan.

Mijlpalen 2021

In 2021 hebben we met Fit for the Future enkele concrete stappen gezet. Na een zorgvuldig proces van selectie en benoeming zijn alle kwartiermakers benoemd voor de nieuw te vormen centra en instituten. Zij zijn – samen met andere collega’s met een leidinggevende positie in de top van de organisatie – gestart met een Leiderschapsprogramma.

In maart ontvingen de kwartiermakers de inrichtingsopdrachten voor hun centrum of instituut. In een transpartant proces, met betrokkenheid van alle relevante perspectieven (patiënten, netwerkpartners, departments, de medewerkers in de centra, instituten en ondersteunende diensten) zijn deze vervolgens uitgewerkt  tot inrichtingsplannen.

De Raad van Bestuur nam vervolgens voorgenomen besluiten tot vaststelling van deze plannen, waarna de plannen naar de advies- en medezeggenschapsorganen zijn gestuurd. Hun uitgebreide en zorgvuldige reacties en adviezen volgden in november. Hieruit zijn belangrijke thema’s naar voren gekomen: meer tijd nemen voor Fit for the Future in verband met impact op de organisatie, governance van onderzoek en innovatie, de rol van de klinisch onderzoeker, de integratie van kerntaken in rol en positie van hoofd department en de verantwoordelijkheidsverdeling kwaliteit en veiligheid. Via een digitale nieuwsbrief, het intranet en webinars, hielden en houden we onze collega's op de hoogte. 

Vanwege de drukte door de andere grote ‘dossiers’ als corona en de verhuizing en het duidelijke signaal vanuit advies- en medezeggenschapsorganen, hebben we besloten onszelf meer tijd te geven voor Fit for the Future. In weloverwogen stappen gaan we gespreid over 2022 en 2023 op weg naar onze nieuwe organisatie. Met een nieuwe programmastructuur en vooral veel aandacht voor de inhoud. Gaandeweg betrekken we steeds meer collega’s.

Over het Radboudumc Onze impact in 2021

Terugblik op 2021

Hoe was het jaar 2021 voor het Radboudumc? Ook in 2021 hadden we nog steeds te maken met corona, maar daarnaast bereikten we meerdere mooie mijlpalen. We nemen u in vogelvlucht mee langs onze hoogtepunten.

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.

Een indruk­wekkend jaar, in vele opzichten

Bertine Lahuis, voorzitter van onze Raad van Bestuur, blikt terug op 2021. Opnieuw een jaar van corona, maar ook vele mooie mijlpalen. lees meer

Een indruk­wekkend jaar, in vele opzichten

Bertine Lahuis, voorzitter van onze Raad van Bestuur, blikt terug op 2021.

Het jaar 2021 was voor het Radboudumc een indrukwekkend jaar, in vele opzichten. Hoewel we nog steeds te maken hadden met corona, bereikten we ook meerdere mooie mijlpalen. Samen, door met lef en moed dóór te gaan. Ik neem u graag mee langs de belangrijkste thema’s voor ons Radboudumc het afgelopen jaar.

Als Radboudumc willen we vooroplopen in het vormgeven van gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst. Op een persoonsgerichte en innovatieve manier, met de mens als vertrek- en eindpunt. We doen dat samen met onze partners in zorg, onderwijs en onderzoek. Dat is en blijft onze strategie. In 2021 hebben we 6 thema’s benoemd waarop we ons willen onderscheiden: preventie, zingevende zinnige zorg, duurzaamheid, datadriven & Artificial Intelligence, moleculaire mechanismen van ziekten en nieuwe behandelingen en het opleiden van professionals van morgen. Deze thema’s zullen de komende jaren in zorg, onderwijs en onderzoek de boventoon gaan voeren.

Werken aan de toekomst

Wie over ons terrein wandelt, ziet het gebeuren: onze campus wordt steeds mooier en moderner. In 2021 openden we het prachtige Experience Center, met congres- en vergaderruimtes, faciliteiten voor studenten en het Innovation Park. We verbouwden ons Amalia kinderziekenhuis verder en openden er onder andere twee bijzondere nieuwe Ronald McDonald huiskamers, waar onze allerkleinste patiënten met hun ouders even kunnen ontspannen. We bouwden door aan het nieuwe zorggebouw P (voor patiënten met tuberculose en longinfecties en met een High Level Isolation Unit), zorggebouw L (voor longrevalidatie bij chronische longaandoeningen) en natuurlijk ons nieuwe hoofdgebouw A. In al onze gebouwen, te beginnen in de nieuwste, maken we een indrukwekkende stap naar de toekomst wat betreft techniek, ict en duurzaamheid. In 2021 hebben we ons verder voorbereid op de verhuizing in 2022 en op de andere manieren van (samen)werken.

Coronamarathon

In 2021 duurde de coronapandemie voort. En dat was pittig. Het verzuim en druk op de zorg bleven hoog, terwijl er ook nog inhaalzorg was. Oog voor balans en herstel van onze hardwerkende collega’s was en is nodig. Vitaliteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor onze zorgmedewerkers én ook voor de collega’s die veel thuis en online moeten werken. Het op- of juist afschalen van de reguliere zorg en het inhalen van zorg deden we het gehele jaar veilig en verantwoord en met oog voor onze mensen.

Fit for the Future

Met het programma Fit for the Future gaan we ons toekomstgericht organiseren. We gaan voor: meer verbinden, meer samenwerken, meer waarde toevoegen, meer plezier in en voldoening van het werk wat we doen. In 2021 hebben we hiermee concrete stappen gezet met onder andere de inrichtingsplannen voor de nieuw te vormen centra en instituten en de benoeming van de kwartiermakers die de organisatie verder gaan vormgeven.

En er was nog méér. Ik noem bijvoorbeeld het bereikte cao-akkoord voor umc's, waarmee we een inhaalslag maken om de historisch gegroeide achterstand in de beloning van de middengroepen in de patiëntenzorg in te lopen. We benoemden 13 vrouwelijke hoogleraren. Met verschillende baanbrekende onderzoeken kregen we aandacht in de landelijke én internationale media. We sloegen met de Radboud Universiteit de handen ineen om samen verder te werken op het gebied van duurzaamheid. We maakten met elkaar én in samenwerking met andere organisaties mooie stappen op het gebied van preventie. En wat betreft samenwerking: die verstevigden we onder andere met onze partners in de regio, binnen onze Academische Alliantie met Maastricht UMC+, de Radboud Universiteit en internationaal met bijvoorbeeld het Kilimanjaro Christian Medical Center in Tanzania. En we behaalden opnieuw het internationale JCI-keurmerk, dat een middel is om de kwalitatief hoge standaard van onze patiëntenzorg nog verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Kortom, 2021 was een ‘vol’ jaar met veel gezamenlijk werk aan belangrijke thema’s en mooie mijlpalen. Samen hebben we dit bereikt. En samen blijven wij doorpakken, wendbaar en positief gericht op de toekomst.

Bertine Lahuis,
voorzitter Raad van Bestuur

Lees ook de vooruitblik van de Raad van Bestuur naar 2022


De impact van COVID-19

2021 stond wederom in het teken van de coronacrisis. De impact ervan op onze zorg, onderwijs en onderzoek was groot. lees meer

Onze impact in 2021 voor...


Patiënten

Het Radboudumc wil een significant impact on health (care) hebben: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn. Hoe hebben onze patiënten dat in 2021 gemerkt? lees meer

Onderzoekers

Met ons wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe kennis, inzichten, technieken en methoden. We willen excellent onderzoek doen met maximale impact. Hoe was die impact in 2021? lees meer

Lerenden

Studenten en zorgprofessionals kunnen dankzij onze Radboudumc Health Academy een 'leven lang leren'. Bekijk de impact die wij in 2021 met ons onderwijs hadden. lees meer

Maatschappij

Welke impact hebben we met onze zorg, onderwijs en onderzoek op de samenleving en het milieu? lees meer

Collega's

We zien onze medewerkers graag fit en met plezier aan het werk, met een goede balans tussen werk en privé. Ook daar werkten we in 2021 op verschillende manieren aan. lees meer

Organisatie


Kerncijfers 2021

Bekijk onze kerncijfers op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek, mensen, duurzaamheid en financiën. lees meer

Onze missie en strategie in 2021

Het Radboudumc bleef in 2021 koersvast vasthouden aan de sterke missie: to have a significant impact on health (care). lees meer

Onze missie en strategie in 2021

Het Radboudumc bleef in 2021 koersvast vasthouden aan de sterke missie: to have a significant impact on healthcare.

Persoonsgericht en innovatief

Wij hebben als Radboudumc een sterke ambitie. We willen vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. We willen dan ook het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn en ons zo onderscheiden en herkend worden. Wij willen tot de absolute top behoren, nationaal en internationaal. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, we willen een significant impact on health(care) hebben: samen met en voor de patiënt onderscheidend zijn.

Samenwerken in netwerken

Het Radboudumc kan en wil deze ambities niet alleen waarmaken. We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn, kennisinstellingen en andere partners. In de regio, landelijk én internationaal. Het Radboudumc neemt waar dat kan het voortouw in de vorming van een netwerk, dat altijd start met een gezamenlijke visie en gedeelde waarden, en met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit. Samen organiseren we de beste, duurzame zorg voor elke patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dichtbij de patiënt waar dat kan, verder weg als dat moet. Persoonsgericht en innovatief.

2021: 6 strategische thema’s

In 2021 benoemden we mede op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen 6 belangrijkste strategische thema’s die voortvloeien uit onze strategie en die in zorg, onderwijs en onderzoek de boventoon gaan voeren. Hierop willen we ons onderscheiden:

 • Preventie: hoe kunnen we ziekten helpen voorkomen? En hoe voorkomen we terugval als mensen al ziek zijn geweest? Hoe kunnen we als medewerkers het goede voorbeeld geven? Het Radboudumc wil minimaal twee gezonde jaren toevoegen aan de levensverwachting van de inwoners van onze regio. En de gezondheidsverschillen verkleinen.
 • Zingevende zinnige zorg: niet alles wat kan, hoeft. De behandelmogelijkheden, wensen en kwaliteit van leven van patiënten zijn altijd onderwerp van gesprek. Alles wat we doen, voegt waarde toe.
 • Duurzaamheid: we zijn trots op de voorlopersrol die we hierin hebben opgebouwd. We stimuleren in het Radboudumc een duurzame beweging, die door iedereen gedragen wordt en nodigen iedereen uit een steentje bij te dragen. Dat gaat over meer dan bijvoorbeeld circulariteit en zuinig zijn met energie. Het gaat ook over duurzame zorg.
 • Datadriven & Artificial Intelligence (AI): we verzamelen en delen vanuit onze maatschappelijke rol data en halen de juiste informatie uit data om onze zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren. We gaan daar op de juiste manier en veilig mee om. Met AI, waarin al veel initiatieven zijn genomen, pakken we door met onze partners.
 • Moleculaire mechanismen van ziekten en nieuwe behandelingen: vanuit de nieuwsgierigheid en gedrevenheid die passen bij ons umc, willen we weten hoe het komt dat we ziek worden en welke behandelingen daarvoor mogelijk zijn. Ons biomedisch onderzoek is gericht op het ontrafelen van het ontstaan van aandoeningen en het van daaruit ontwerpen van nieuwe diagnostiek en behandeling, steeds meer gericht op de individuele situatie van een patiënt, en met bijzonder sterke aandacht voor zeldzame ziekten.
 • Opleiden van de professionals van morgen: we kiezen voor innovatief en persoonsgericht leren om professionals op te leiden die kunnen bijdragen aan de gezondheidsvragen van deze tijd. Want er komen veel nieuwe vragen van patiënten bij en ze stellen andere eisen aan hun gezondheid en leven. Dat betekent ook iets voor de opleiding van de artsen en verpleegkundigen van de toekomst. Een steeds belangrijker wordend onderdeel van hun opleiding zal het interprofessioneel leren zijn: samenwerken met andere professionals binnen én buiten de eigen organisatie, maar ook met patiënten.

Dit alles heeft er ook toe geleid dat we gezondheid, de health, meer in onze missie naar voren brengen. Vanaf nu is dan ook onze missie: to have a significant impact on health(care).


Fit for the Future

In 2021 hebben we met het programma Fit for the Future een aantal grote stappen gezet in onze weg naar een toekomstbestendig model voor organisatie en besturing.  lees meer

Bestuur

Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Bestuur in 2021 en hoe bestuur en toezicht zijn georganiseerd. lees meer

Bestuur

Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Bestuur in 2021 en hoe bestuur en toezicht zijn georganiseerd. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van het Radboudumc, de algemene gang van zaken van het Radboudumc en van de entiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Radboudumc.
 
Samenstelling

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum benoemt de leden van de Raad van Bestuur voor bepaalde tijd. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit benoemt de vicevoorzitter bovendien voor vier jaar tot decaan. De Raad van Bestuur bestaat uit: 

 • dr. Bertine Lahuis (voorzitter)
 • prof. dr. Jan Smit (vicevoorzitter/decaan)
 • drs. Mark Janssen (portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en ICT)
 • drs. Carolijn Ploem (portefeuille Organisatie van Zorg en Human Resources)

Overleg
De Raad van Bestuur overlegt minimaal iedere vier maanden met de afdelingshoofden, centrumvoorzitters en directeuren afzonderlijk. Het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Human Resources (Carolijn Ploem) heeft periodiek overleg met de Ondernemingsraad. Het overleg met de Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici (VAR) en met de Patiëntenadviesraad (PAR) vindt plaats met het lid van de Raad van Bestuur dat Kwaliteit van zorg en Patiëntveiligheid in de portefeuille heeft (Bertine Lahuis). De Raad van Bestuur overlegt maandelijks met het bestuur Stafconvent. De voorzitter van het Stafconvent voert periodiek bilateraal overleg met het lid van de Raad van Bestuur dat Kwaliteit van zorg en Patiëntveiligheid in de portefeuille heeft (Bertine Lahuis). Het overleg met de UMC-Raad wordt in eerste instantie gevoerd door de decaan (Jan Smit), omdat dit vooral over onderwijs, opleiding en onderzoek gaat.

Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum was in 2021 het toezichthoudend orgaan voor het Radboudumc. In de Raad van Toezicht zitten leden met ruime ervaring en deskundigheid in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, financiële bedrijfsvoering, organisatieverandering en governance. De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestond per 1 januari 2021 uit: drs. W.A. van der Meeren (voorzitter), prof. dr. D.C. van den Boom, prof. dr. C.G.J.M. Hilders, mr. F. Leeflang (per 4 maart 2021) en drs. P.A. Morshuis RC. Per 15 oktober trad prof. dr. Dymph van den Boom terug als lid van onze Raad van Toezicht en de procedure voor haar opvolging is daarop opgestart. Benoeming van die opvolger zal in 2022 plaatsvinden.

2021 was het eerste jaar waarin het Radboudumc een eigen Raad van Toezicht had, na de ontvlechting van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) per 1 januari 2021. Door die ontvlechting zijn per die datum de Radboud Universiteit en het Radboudumc ondergebracht in separate juridische entiteiten (stichtingen) met eigen vormen van bestuur en toezicht. Het Radboudumc en de Radboud Universiteit blijven intensief samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling. 
 
Op onze website vindt u ook:

Governancecode Zorg

Het Radboudumc onderschrijft de Governancecode Zorg 2022. Deze code is op zeven principes gebaseerd, die zijn uitgewerkt in bepalingen en gedragsregels. De code moet een hulpmiddel zijn voor zorgorganisaties om hun governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
 
De Raad van Toezicht voert als toezichthoudend orgaan regulier overleg met de Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De regels voor het bestuur en de inrichting van het Radboudumc en de relatie met de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in een bestuursreglement, in een gemeenschappelijke regeling én een structuurregeling. De statuten van de Stichting Radboud universitair medisch centrum en de daarmee verband houdende reglementen en regelingen zijn opgesteld in lijn met de Governancecode Zorg en de wet Bestuur en Toezicht die in 2021 van kracht is geworden.
 
Daarnaast is op de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van toepassing: de Declaratie- en Faciliteitenregeling Radboudumc. Hierin zijn ook veel bepalingen en gedragsregels opgenomen voor bestuur en toezicht die voortvloeien uit de principes van de Governancecode Zorg.

Andere belangrijke onderdelen van de Governancecode Zorg zijn het scheppen van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. Het kan daarbij gaan om in- en externe belanghebbenden. Op deze webpagina's leest u meer over de rol en samenstelling van de diverse advies- en medezeggenschapsorganen binnen het Radboudumc en de manier waarop zij in 2021 invloed uitoefenden op de besluitvorming.


Preventie

Een belangrijk thema waar we onze organisatie in 2021 verder op hebben ingericht, is preventie. Hoe kunnen we ziekten helpen voorkomen? Of anders gezegd: hoe kunnen we mensen aan meer gezonde levensjaren helpen?  lees meer

Preventie

Een belangrijk thema waar we onze organisatie in 2021 verder op hebben ingericht, is preventie. Hoe kunnen we ziekten helpen voorkomen? Of anders gezegd: hoe kunnen we mensen aan meer gezonde levensjaren helpen? 

Drie ambities voor 2025

Wat willen we de komende jaren bereiken? Het Radboudumc wil minimaal twee gezonde jaren toevoegen aan de levensverwachting van de inwoners van onze regio. Om dat 'gewaagde' doel te bereiken, richten we ons op drie doelgroepen: 

 • Patiënt: voor elke patiënt is er naast de zorg ook ondersteuning bij gezondheidsbevordering.
 • Medewerker: alle (zorg)professionals van het Radboudumc zijn pleitbezorgers voor een gezonde leefstijl en weten welke rol ze hebben in relatie tot gezondheidsbevordering.
 • Populatie: samen met belanghebbenden is voor de regio een populatie-aanpak in werking.

Daarom verleggen we de komende jaren onze focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We ontwikkelen hiervoor steeds meer innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidsoplossingen. Dat doen we niet alleen: we werken zoveel mogelijk samen met zorg- en andere maatschappelijke partners. 

Voorbeelden van projecten en acties uit 2021 

In 2021 werkten we aan onze ambities op het gebied van preventie met acties en projecten als:

 • Fit4Surgery: een trainingsprogramma dat patiënten vóór een operatie doorlopen en dat bestaat uit fysieke training, optimalisatie van voeding, mentale ondersteuning en begeleiding bij stoppen met roken en alcoholgebruik. In  2021 zijn we gestart met de uitbreiding van de groepen patiënten die hiervan gebruik kunnen maken. Eind 2021 wordt het programma aangeboden aan patiënten met: alvleesklierkanker, dikkedarmkanker, endeldarmkanker, leverkanker, kanker in het buikvlies, slokdarmkanker en een aneurysma van de buikslagader.
 • Net als met tien andere ziekenhuizen in Nederland is het Radboudumc een Voorhoedeziekenhuis in Voeding', in het kader van het project 'Goede Zorg Proef Je' van Stichting Alliantie Voeding in Zorg. Hiermee verklaren de ziekenhuizen dat ze in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. In 2021 hebben we ons daar verder op voorbereid. 
 • Beter Gezond: leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen. Gezond eten, weinig alcohol nuttigen, niet roken, voldoende bewegen en genoeg ontspannen kan nuttig zijn. Daarom bieden we patiënten en zorgverleners tools voor een gezonde leefstijl.
 • Beter uit Bed: bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.
 • TopFit: dit is een groot samenwerkingsverband van Radboudumc en andere universiteiten, ziekenhuizen, hogescholen, beroepsopleidingen, gemeentes, bedrijven én inwoners in Gelderland en Overijssel. Het is de missie van TopFit om twee extra gezonde levensjaren te winnen voor iedereen in Oost-Nederland. Dat willen we bereiken door nieuwe inzichten en kennis te vertalen naar toepassingen, therapieën en adviezen. 
 • OnePlanet: OnePlanet Research Center is een samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, Radboudumc en imec. We gebruiken de nieuwste chip- en digitale technologieën om een ​​samenleving te creëren waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam voedsel.
 • Alcoholvrij is de norm: het schenken, verkopen of drinken van alcoholische dranken binnen het Radboudumc en het Radboudumc-deel van de campus wordt met ingang van 1 september 2021 sterk beperkt. 
 • Het Healthy professional programma voor collega's, om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.
 • Ook is het Radboudumc al sinds 2019 samen met ruim 50 partners uit de regio onderdeel van het lokale preventie-akkoord van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen. Dit heeft als doel Nijmeegse inwoners gezonder te maken door gezamenlijk te werken aan gezondheidsbevordering. Het Radboudumc is een van de trekkers van deze beweging.

Ontvlechting

Per 1 januari 2021 werd de ontvlechting van Radboudumc en Radboud Universiteit een feit. lees meer

Ontvlechting

De ontvlechting van Radboudumc en Radboud Universiteit werd per 1 januari 2021 een feit. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit, die hernoemd is tot de Stichting Radboud universiteit. Het college van bestuur van de Radboud Universiteit is het bestuur van deze stichting. Voor het Radboudumc is een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht. De Raad van Bestuur van het Radboudumc is het bestuur van deze stichting. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. 

Waarom ontvlechten?

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.


Vooruitblik 2022 door de Raad van Bestuur

Ook 2022 zal grotendeels in het teken staan van corona en het effect ervan op onze organisatie. Daarnaast besteden we graag tijd en energie aan enkele andere belangrijke onderwerpen en programma’s. lees meer

Vooruitblik 2022 door de Raad van Bestuur

2022 wordt voor het Radboudumc een bijzonder jaar met een aantal mooie mijlpalen waar we zeer naar uitkijken. Met een aantal grote, belangrijke thema’s gaan we dóór.

Allereerst toch het thema waar we sinds 2020 wereldwijd mee te maken hebben: corona. Het virus zal in 2022 wederom een grote impact hebben op onze organisatie en mensen. Er is aanhoudende onzekerheid over besmettingen en ziekenhuisopnames, zeker door nieuwe virusvarianten. We zullen ons ook moeten voorbereiden op de endemische fase. Daarnaast zullen long-COVID en de inhaalzorg ook in 2022 veel van onze aandacht vragen. En we hebben tijd nodig voor rust en herstel.

Het is zo ver: de nieuwbouw in gebruik!

Een langverwachte mijlpaal vindt in het voorjaar van 2022 plaats. Op 30 mei nemen we de nieuwe zorggebouwen P (met High Level Isolation Unit, voor patiënten met tuberculose en longinfecties) en  L (voor longrevalidatie bij chronische longaandoeningen) in gebruik. We kijken hier zeer naar uit. De ingebruikname betekent niet alleen een grote verhuizing, maar ook veranderingen in werkprocessen en werkwijzen. Voor onze collega’s op Dekkerswald betekent het ook een afscheid na vele jaren van deze bijzonder locatie. In de nieuwbouw zullen we onder andere ook gaan werken met de Smart Hospital toepassingen, die nu al met goede resultaten (en leerpunten) in het Amalia kinderziekenhuis worden ingezet. In het najaar van 2022 zullen we de gebouwen feestelijk openen.

Fit for the Future

In 2022 gaan we met het programma Fit for the Future een volgende fase in. Samen bereiden we het Radboudumc hiermee voor op een nieuwe, toekomstbestendige besturing en organisatie. We gaan voor méér: verbinden, samenwerken, gericht op de vraag, waarde toevoegen, plezier in en voldoening van het werk wat we doen en focus op en verbinding tussen onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs. In 2022 zal veel van onze gezamenlijke energie en tijd gaan naar het gedetailleerder uitwerken van plannen, het meer en meer betrekken van collega’s en de verdere voorbereiding op de nieuwe organisatie. In het najaar van 2022 bereiken we een belangrijke mijlpaal: dan zullen de nieuwe centra, instituten en afdelingen zoveel mogelijk al functioneel en lerend samenwerken op de inhoud, conform de bedoeling van Fit for the Future. 

Zes strategische thema’s

Wat houvast blijft geven, is onze strategie. Als Radboudumc willen we vooroplopen in het vormgeven van gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst. Dat vereist dat we vernieuwen en innoveren. Dat doen we op een persoonsgerichte manier, met de mens als vertrek- en eindpunt. Dat lukt ons alleen door samen te werken met partners in zorg, onderwijs en onderzoek. Onze missie is: to have a significant impact on health(care). De belangrijkste strategische thema’s die hieruit voortvloeien en in zorg, onderwijs en onderzoek de boventoon gaan voeren, zijn: preventie, zingevende zinnige zorg, duurzaamheid, datadriven & Artificial Intelligence, moleculaire mechanismen van ziekten en nieuwe behandelingen en het opleiden van de professionals van morgen. We gaan ons hier nadrukkelijk op richten en onderscheiden.

Samenwerken in netwerken

Vanuit de strategie en in lijn met Fit for the Future gaan we verder met onze netwerkvorming. We bouwen onze samenwerking in zorg, onderwijs en onderzoek verder uit. Want alleen samen met onze partners maken we onze ambities waar en geven we antwoord op de vragen van patiënten, lerenden, onderzoekers, collega’s en de maatschappij. Met name de aansluiting op de ontwikkelingen binnen en vragen uit de maatschappij wordt steeds belangrijker, met name als het gaat om de thema’s preventie, duurzaamheid en zingevende zinnige zorg. Zowel landelijk als regionaal. Het is van belang om samen met relaties, bedrijven en regio te investeren in gezondheid. Het Radboudumc neemt daar graag een belangrijke rol in. Voorbeelden van partners met wie we onze samenwerking zullen intensiveren zijn Maastricht UMC+, de Radboud Universiteit en het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) in Tanzania.

Digitalisering

We worden steeds afhankelijker van technologie en digitalisering en daar zullen we in blijven investeren, met oog voor niet alleen de kansen en waardevolle mogelijkheden maar ook de bedreigingen voor onze organisatie. We verbeteren bijvoorbeeld de uitwisselbaarheid van gegevens met zorgpartners en we versterken onze basis en de cybersecurity.

Kwaliteit van zorg

Het in 2021 opnieuw behaalde internationale JCI-keurmerk, is voor ons een middel om de kwalitatief hoge standaard van onze patiëntenzorg nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het brengt ons veel, maar we gaan dit keurmerk voor kwaliteit en veiligheid wel evalueren en kijken daarbij naar andere mogelijkheden.

Aantrekkelijke werkgever

Voor onze huidige en toekomstige medewerkers willen we een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Een werkgever met aandacht voor diversiteit en inclusie. Een werkgever met de juiste mensen aan boord, met een passende beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zeker nu, want de arbeidsmarkt wordt krapper en dat merken we. Als organisatie zullen we veel aandacht hebben voor vitaliteit van onze medewerkers en een aantrekkelijke, veilige en lerende werkomgeving, met oog én ruimte voor elkaar. De per 1 januari 2022 nieuwe cao voor de umc’s moet ook helpen hierbij.

Nieuw kabinet

Vlak voor de jaarwisseling presenteerde het nieuwe kabinet met nieuwe coalitieakkoord zich. Voorafgaand hebben we als gezamenlijke umc’s een brief met aandachtspunten meegegeven aan de informateur en het is goed om te zien dat een groot deel van de onderwerpen is terug te vinden in het coalitieakkoord. De uitwerking van het coalitieakkoord op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs zal in 2022 meer zichtbaar worden.

Het jaar 2022 wordt dus wederom een bijzonder jaar. Een jaar van doorpakken, maar ook herstellen. Van samenwerken en voor elkaar zorgen. Op weg naar een nieuwe organisatie. Met veel vertrouwen in onze gezamenlijke energie, kennis en kunde gaan we in 2022 weer mooie stappen zetten met ons Radboudumc. Wendbaar en positief gericht op de toekomst.

De Raad van Bestuur,

dr. Bertine Lahuis, voorzitter
prof. dr. Jan Smit, decaan en vicevoorzitter
drs. Mark Janssen, lid
drs. Carolijn Ploem, lid

Lees ook de terugblik van Bertine Lahuis op 2021


ICT, huisvesting en bedrijfsvoering

Bekijk onze mijlpalen in 2021 op het gebied van huisvesting, ICT, financiën en duurzame bedrijfsvoering. lees meer

Samenwerking in 2021

Het Radboudumc gelooft in de kracht van samenwerking in netwerken. Daarom bouwen wij onder andere aan een academisch medisch netwerk. Ook in 2021 zetten wij verschillende stappen in samenwerkingen in onze regio en daarbuiten. lees meer

Medezeggen­schap en advies

In het Radboudumc hebben we verschillende advies- en medezeggenschapsorganen. Hun leden blikken terug op 2021. lees meer

Jaarrekening 2021

Bekijk hier de jaarrekening van het Radboudumc over 2021. download (pdf)

Verslag van de toezichthouder

Toelichting van de Raad van Toezicht over het jaar 2021 wat betreft hun toezichthoudende taak op het Radboudumc. download (pdf)
 • Medewerkers
 • Intranet