Projecten Arbeidsgerichte Zorg

Arbeidsgerichte Zorg

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen. Ziekte kan voor werkenden en studerenden onzekerheden, vragen en problemen met zich meebrengen. Het is niet altijd makkelijk om te blijven werken of studeren. Het Radboudumc heeft daarom klinisch-arbeidsgeneeskundig specialisten in de behandelteams. Zij bieden vanaf de diagnose zorg op behoud van arbeidsvermogen, studie, werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte Zorg

Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen.  Ziekte verstoort mogelijk het evenwicht. Daarom bieden wij arbeidsgeneeskundige zorg vanaf de diagnose en begeleiden wij patiënten bij de terugkeer naar werk of studie. De wensen van de patiënt staan centraal. Het behoud van arbeidsvermogen, studie, werk en inkomen zijn belangrijke onderdelen van het zorgproces. Gedurende het zorgproces ondersteunen wij de patiënt bij het voeren van regie. 

De klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) onderzoekt in eerste instantie of het werk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt de gevolgen van de ziekte en de behandeling in kaart. Ook bespreken zij de mogelijkheden om te blijven werken tijdens behandeling. Mogelijk is een verwijzing naar (arbeids)revalidatie en gerichte ondersteuning bij re-integratie nodig. Het behandelteam, de bedrijfsarts en eventueel de werkgever overleggen met elkaar.

Wat is een klinisch arbeidsgeneeskundige?

Een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) is een geregistreerde bedrijfsarts die naast zijn/haar algemene kennis en ervaring ook specifieke kennis heeft over een bepaald medisch specialisme (bijvoorbeeld kanker, neurologie, infectieziekten of chronische darmontstekingen).

De KAG adviseert patiënten, hun behandelaren en hun werkgevers bij vragen of problemen op het gebied van ziekte en werk. Denk aan werkgerelateerde oorzaken van ziekte, behoud van werk, (arbeids-)revalidatie, studie, weer starten met werken en inkomen.


Contact

Verwijzing naar een KAG vindt enkel plaats via uw behandelaar. Voor overige vragen neem contact op. neem contact op

Samenwerking Radboudumc en Stap Nu

Persoonsgerichte zorg en kundige begeleiding voor mensen met kanker die willen re-integreren naar werk is cruciaal.

lees meer

Werken is gezond

Voor veel mensen biedt werk structuur en zingeving. Werken geeft sociale contacten en zorgt voor deelnemen aan de maatschappij. Het geeft afleiding en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast zorgt werk voor inkomen en financiële onafhankelijkheid.

lees meer

Werken is gezond

Herstel van een goede relatie tussen gezondheid, studie of werk en het behoud van werk, komt niet vanzelf goed. Het vereist aandacht, kennis van alle betrokkenen. Allereerst de patiënt en zijn naasten. Maar ook de werkomgeving, de betrokken zorgprofessionals, de bedrijfsgezondheidszorg en re-integratiebegeleiding.


Versterken regie

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen.

lees meer

Versterken regie

De ervaring leert dat veel patiënten een kloof ervaren tussen de professionals in de gezondheidszorg en betrokkenen in hun werk- of studiesituatie (leidinggevende, bedrijfsarts). Daarnaast zijn rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ingewikkeld. Het is lastig voor patiënten om zelf de kloof te overbruggen en de weg te vinden in wet- en regelgeving.

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen. De KAG bespreekt mogelijkheden, gerichte behandeling en ondersteuning bij revalidatie en re-integratie op de werkvloer. De (financiële) gevolgen van verschillende keuzes komen daarbij ook aan bod.    


Patiëntgroepen

We bieden arbeidsgerichte zorg aan de volgende patiëntgroepen in het Radboudumc.

lees meer

Patiëntgroepen


 • In Nederland hebben ruim 65.000 mensen de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Dit ziektebeeld gaat gepaard met bewegingsklachten en treft ook het brein, denken en dagelijks functioneren. Als u de diagnose krijgt in de levensfase waarin u werkt, kan het ook invloed hebben op uw werksituatie.

  Voor deze gevolgen voor werk kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is in het Parkinson centrum Nijmegen in het Radboudumc.

  11 vragen over werken met Parkinson.


Het spreekuur bij de klinisch arbeids­geneeskundige

U bent door uw behandelaar of verpleegkundig specialist verwezen naar het spreekuur van een klinisch arbeidsgeneeskundige.Dit is een gespecialiseerde bedrijfsarts die arbeidsgerichte zorg verleent aan patiënten.

lees meer

Het spreekuur bij de klinisch arbeids­geneeskundige

U bent door uw behandelaar of verpleegkundig specialist verwezen naar het spreekuur van een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG). Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een gespecialiseerde bedrijfsarts die op de poli in het Radboudumc arbeidsgerichte zorg verleent aan patiënten. Doel van deze zorg is het voorkomen van stagnatie van uw opleiding, het voorkomen van onnodig baanverlies, zoveel als mogelijk behoud van uw arbeidsvermogen en het behoud van uw inkomen. Ook wordt aandacht besteed aan arbeid inzetten als herstelbevorderende factor.

Een KAG gaat samen met u en eventueel uw partner of familieleden uw vragen of problemen rond opleiding, werk of inkomen in kaart brengen. De KAG geeft u voorlichting en kan u adviseren en ondersteunen bij mogelijke oplossingen.

In het gesprek kunnen de volgende onderwerpen besproken worden:

 • Wilt u blijven studeren of werken tijdens de behandeling?
 • Welke vragen of problemen heeft u over uw opleiding, werk of inkomen?
 • Wat zijn eventuele gevolgen van uw ziekte en uw behandeling voor uw opleiding, werk of inkomen? Zowel voor de korte als ook voor de lange termijn. 
 • Wat zijn uw eigen wensen en eigen ideeën over uw opleiding of werk?
 • Wat zijn uw gezondheidsklachten en in welke mate beïnvloeden deze uw  functioneren in opleiding of werk? Uw gezondheidsklachten zullen worden vertaald in mogelijkheden en beperkingen.
 • Wat gaat er goed in uw opleiding of uw werk en wat gaat er minder goed?
 • In welke mate heeft uw opleiding of uw werk invloed op uw gezondheidsklachten?
 • Is er sprake van school- of arbeidsverzuim? Hoe verloopt uw re-integratie?
 • Bent u goed op de hoogte van de wetgeving (rechten en plichten)?
 • Krijgt u voldoende medewerking en steun van uw opleiding of uw werkgever en uw collega’s?
 • Zijn er aanpassingen nodig in uw opleiding of in uw werk (taken, werkomgeving, uren, hulpmiddelen, andere opleidings- of beroepskeuze)?
 • Wordt u begeleid door een bedrijfsarts? Zo ja, is deze begeleiding ondersteunend en voldoende?
 • Wat zijn de verwachtingen naar de toekomst voor opleiding, werk of inkomen?

Naar aanleiding van dit gesprek kunnen er vervolgacties ingezet worden:

 • Advies en begeleiding bij blijven studeren of werken tijdens een behandeling.
 • Voorlichting, bijvoorbeeld over wetgeving, rechten en plichten van werknemer en werkgever bij arbeidsongeschiktheid, rol van de bedrijfsarts, rol UWV, rol verzekeraar etc.
 • Acties om u te ondersteunen bij het maken van keuzes of nemen van vervolgstappen,   het voorbereiden van gesprekken met uw opleiding, uw werkgever of uw collega’s, uw bedrijfsarts, uw verzekeringsarts, de gemeente of een verwijzing naar een re-integratiebureau, jurist of vakbond etc.
 • Aanbieden van ondersteuning, bijvoorbeeld klinisch arbeidsgeneeskundige neemt contact op met uw opleiding, uw bedrijfsarts, uw verzekeringsarts, uw werkgever of het UWV etc.
 • Verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of een (arbeids)revalidatiecentrum etc.
 • Overleg met uw behandelaar, uw verpleegkundig specialist, medisch maatschappelijk werker, psycholoog of ergotherapeut over uw behandeling en revalidatie etc.

De klinisch arbeidsgeneeskundige zal altijd samen met u kijken naar de mogelijkheden en oplossingen zodat u zelf weloverwogen en goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen. In sommige gevallen is het erg fijn als u enkele documenten meeneemt naar het spreekuur. In de uitnodigingsbrief kunt u lezen of dat voor u geldt en om welke documenten het gaat. 

Ons team

 • Medewerkers
 • Intranet