SPAR SAB patiënten­adviesraad

Sinds 31 oktober 2018 bestaat de SPAR (SAB patiëntenadviesraad) verbonden aan de afdeling Neurochirurgie. Een SAB is een hersenbloeding die ontstaat uit een afwijking van een hersenslagader. In de meeste gevallen gaat het om een hersenaneurysma. In de SPAR zitten patiënten en naasten die een hersenbloeding of met een niet-gebloede vaatafwijking in de hersenen hebben gehad. De raad geeft vanuit het perspectief van de patiënt advies over vraagstellingen bij wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingen in de zorg.

Oprichting

De SPAR werd opgericht op initiatief van Jeroen Boogaarts (neurochirurg) en Harriette Petersen-Baltussen (verpleegkundig specialist Neurochirurgie) naar aanleiding van de ontwikkeling van het Radboudumc Hart & Vaatcentrum en een aantal gesubsidieerde wetenschappelijke projecten waarbij patiëntenervaringen essentieel zijn.

Bijeenkomsten

De SPAR heeft minimaal 4 keer per jaar een bijeenkomst waarin een onderzoeker of projectleider relevante vraagstellingen aan de groep voorlegt. Ervaringsdeskundige Carla van Drumpt is de voorzitter van de raad.

Vragen

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in deelname aan de SPAR, dan kunt u terecht bij Carla van Drumpt of verpleegkundig specialist Harriette Petersen.
Over het Radboudumc Organisatie Patiënten--adviesraad

Over de PAR

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt.

lees meer

Over de PAR

Wie het Radboudumc binnenkomt als patiënt, wil graag de beste zorg krijgen. Het Radboudumc wil persoonsgerichte zorg leveren, zorg die samen met u wordt afgestemd op uw situatie.

Om deze zorg te organiseren is de stem van de patiënt onontbeerlijk op alle niveaus: in de spreekkamer, op de afdelingen en bij de Raad van Bestuur. De Patiëntenadviesraad (PAR) draagt eraan bij dat deze stem gehoord wordt.

Wat doet de PAR?

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt. De PAR is cliëntenraad conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en behandelt zaken die een gemeenschappelijk belang hebben voor patiënten. In de visie van het Radboudumc is de patiënt partner in de zorg. Raad van Bestuur en PAR denken daarom samen na over strategische thema’s rondom verbetering en vernieuwing van zorg en services, opleiding en wetenschap.

Ook stimuleert de PAR afdelingen om patiënten en/of hun naasten actief te betrekken bij de gang van zaken op de afdeling. Een aantal afdelingen heeft hiervoor een afdelingsadviesraad opgericht. Waar de PAR adviseert over Radboudbrede thema’s, richten de afdelingsadviesraden zich op de gang van zaken op de eigen afdeling. Door het aangaan van een gelijkwaardige dialoog tussen zorgprofessionals en patiënten, waarbij ieders perspectief als waardevol wordt gezien, kunnen patiënten daadwerkelijk bijdragen aan besluitvorming op afdelingsniveau.

Leden van de PAR laten zich voeden door signalen van patiënten, patiëntenorganisaties, familieleden, bezoekers en medewerkers. Als patiënt merkt u dat mede door de inzet van de PAR in toenemende rekening wordt gehouden met het perspectief en beleving van de patiënt.
 


Leden van de PAR

De Patiëntenadviesraad bestaat uit zeven tot negen leden, onder wie de voorzitter.
 • Rianne Ekkelboom, voorzitter
 • Yvonne Oude Luttikhuis, vice-voorzitter/lid
 • Elke Pastoors, ambtelijk secretaris
 • Monique Gotschalk, lid
 • Henk van Kooij, lid
 • Helma Verbakel, lid
 • Jacques Stoks, lid
 • Anne-marie Vreman, lid
 • Karen Hekking, lid
 • Wim Roelofs, lid
 • Claudia van Trigt, secretaresse
De leden worden geworven via een openbare procedure en benoemd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc.


Adviezen van de PAR

Eén van de taken van de PAR is het adviseren van de Raad van Bestuur. De PAR doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. Het gaat daarbij steeds over onderwerpen die de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Radboudumc raken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de invoering van het voedingsconcept Food for Care, de gevolgen van opleidingssituaties voor de behandelrelatie, de jaarrekening, het opnemen van pasfoto's in Epic, expertisecentra en de herinrichting van de auditsystematiek.

 

Meedenken? dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen.

lees meer

Meedenken? dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u ons dat laten weten door ons contactformulier in te vullen. Wij nemen contact met u op, wanneer zich een concrete vraag voordoet.

Heeft u ideeën voor verbeteringen voor de afdeling waar u mee te maken hebt of bent u benieuwd naar de wijze waarop zij patiënten betrekken, ga daar dan over gesprek met de medewerkers van de afdeling. Zij kunnen u laten weten bij wie u hiervoor aan het juiste adres bent.

De Patiëntenraad van het Radboudumc behandelt geen klachten van individuele patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars.
 

Jaarverslag PAR 2019

Bekijk hier het jaarverslag van de Patiënten Advies Raad 2019. lees het PDF-bestand


Overzicht afdelingsraden

Andere vormen van patiëntparticipatie

Patiëntadviesraden van afdelingen


Patiëntenadvies­raad Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde heeft een eigen patiëntenadviesraad: PAR-AIG. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren.

lees meer

Patiëntenadvies­raad Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PAR-AIG). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PAR-AIG en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Interne Geneeskunde. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PAR-AIG af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Activiteiten

De PAR-AIG:  
 • vergadert 3 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals;
 • signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Interne Geneeskunde en de centrale PAR over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Jaarverslag 2018 PAR-AIG

Download ons jaarverslag

Meer informatie of lid worden?

De PAR-AIG bestaat nu uit 8 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PAR-AIG? Stuur dan een e-mail aan de voorzitter van de PAR-AIG, Judith van den Reek. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie.

Patiënten Advies­raad Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten.

lees meer

Patiënten­adviesraad RCMM

Het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) heeft een eigen patiënten adviesraad. Deze adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het RCMM zijn aangewezen.

Patiëntenadvies­raad Reumatische Ziekten

De PAR Reuma bestaat uit zes patiënten die regelmatig overleggen met een aantal zorgprofessionals van afdeling Reumatische Ziekten.

lees meer

Patiëntenadvies­raad Reumatische Ziekten

Afdeling Reumatische Ziekten heeft sinds 2016 een eigen Patiëntenadviesraad: PAR Reuma. Deze raad bestaat uit zes patiënten die regelmatig overleggen met een aantal zorgprofessionals van afdeling Reumatische Ziekten.

Doel van de PAR Reuma is een bijdrage leveren aan de bevordering van kwaliteit van zorg. Dit doen we door het management van afdeling Reumatische Ziekten gevraagd en ongevraagd te adviseren over (voorgenomen) beleid en andere voor de afdeling relevante aspecten van zorg.

Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PAR Reuma af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc. Bovendien overlegt de raad op gezette tijden met patiëntenraden van andere afdelingen van het Radboudumc.

Activiteiten

De PAR Reuma:
 • vergadert minimaal 2 á 3 keer per jaar, onder andere met de zorgprofessionals.
 • signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
 • ontwikkelt een eigen visie op zorg en adviseert hierover.
 • adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de patiënt en de directe patiëntenzorg raakt of betreft.
 • neemt op verzoek deel aan klankbordgroepen en andere activiteiten binnen of buiten het Radboudumc.

Meer informatie of lid worden?

Meer informatie ontvangen over de PAR Reuma? Neem dan contact op met Ben Resink: ben.resink@upcmail.nl, (024) 344 56 44 of (06) 30 36 50 63.

Aanmelden als lid kan bij de voorzitter van de PAR Reuma. Stuur een e-mail naar almapeters@hdbeheer.nl. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie.

Informatiebulletin PAR Reuma

Wilt u zich aanmelden voor het informatiebulletin van de PAR Reuma? Stuur een e-mail naar patientenadviesraad.reuma@radboudumc.nl.

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA).

lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PARREVA en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Revalidatie. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PARREVA af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Leden PARREVA

 • Hendrik-Jan de Mooij, voorzitter
 • Susan Bruins
 • Anke Lanser
 • Edwin Kats

Activiteiten

De PARREVA:

 • Vergadert 3-4 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals.
 • Signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Revalidatie over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of lid worden?

De PARREVA bestaat nu uit 4 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp besproken hebben? Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PARREVA? Stuur dan een e-mail aan de PARREVA. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie/vraag.

Contact

Neem via de e-mail contact op met de PARREVA.

SPAR SAB patiënten­adviesraad

De SPAR (SAB patiëntenadviesraad) bestaat uit patiënten (of naasten) die een hersenbloeding hebben gehad die ontstaat uit een afwijking van een hersenslagader (SAB). De raad geeft vanuit het perspectief van de patiënt advies over wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingen in de zorg.

lees meer

Patiëntenpanel Urologie

De afdeling Urologie vraagt het patiëntenpanel om hun ervaringen te delen en hun mening te geven over nieuwe initiatieven en actuele thema's in de gezondheidszorg.

lees meer