Vergaderingen

De PAR-leden komen ten minste tien keer per jaar bij elkaar, voor formele vergaderingen, en tussentijds hebben zij geregeld digitaal contact via een besloten online community. Vier maal per jaar vindt aansluitend aan de PAR-vergadering een Overlegvergadering met de vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur plaats. In 2022 waren de daar besproken onderwerpen onder andere: organisatiestructuur, integraal mobiliteitsbeheer, integraal zorgakkoord, passende zorg en preventie.


Jaarverslag 2022

De PAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten door het op structurele wijze vormgeven van medezeggenschap waarbij het ijkpunt is ‘wat betekent dit voor patiënten’. Dit is een samenvatting van het Jaarverslag 2022.

Het volledige jaarverslag vindt u hier 

Aandachtsgebieden

De PAR is nauw betrokken bij de onderstaande aandachtsgebieden, vaak door deelname aan werk- en projectgroepen:

 • Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en innovatie
 • Financiën en bedrijfsvoering
 • Communicatie en contact met de achterban
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Digitale zorg
 • Preventie
 • Zingevende en zinnige zorg (waaronder duurzaamheid, identiteit en Integraal Zorg Akkoord)
 • Persoonsgerichte zorg (waaronder zorgpaden, gastvrijheid, Samen beslissen en hoofdbehandelaarschap)
 • Covid
 • Organisatieontwikkeling (waaronder patiëntparticipatie en transmurale zorg)

Position Paper Samen Beslissen

De PAR heeft een position paper over Samen Beslissen geschreven.

lees meer

Position Paper Samen Beslissen

De PAR heeft een position paper over Samen Beslissen geschreven. Met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en diverse gremia in het Radboudumc is de paper besproken. In navolging daarvan staat Samen beslissen in 2023 centraal tijdens een focusbijeenkomst Kwaliteit en Veiligheid en wordt verder nagedacht over specifieke acties rondom dit thema.

Lees de position paper over samen beslissen.

Lees meer position papers die de PAR heeft opgesteld:

Wat deed de PAR in 2022?


Adviezen

In 2022 bracht de PAR onder meer de volgende adviezen uit:

 • Aanpassingen klachten-regeling voor patiënten
 • Het gebruik van sensoren op patiëntenkamers
 • Instellen patiëntcontact-persoon bij zorgcalamiteiten
 • Integraal mobiliteitsbeheer: bereikbaarheid van de campus
 • Diverse adviezen t.b.v. de nieuwe organisatiestructuur

Waarover sprak de PAR met medewerkers?

 • Position paper Samen Beslissen
 • Nieuwe protocol reanimatie- en behandelwensen
 • Leiderschapsprogramma strategisch en tactisch managers
 • Leefstijlloket
 • Multidisciplinaire spreekuren
 • Patiëntparticipatie bij audits
 • Patiëntparticipatie bij werkplekleren
 • Preoperatief markeren operatiegebied
 • Harmonisatie poliklinieken

Speerpunten

De PAR werd in 2022 gevraagd om onder andere mee te denken en te adviseren over:​

 • Ontwikkeling zorgpaden
 • Patiëntparticipatie in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek
 • Diversiteit en inclusie
 • Samen beslissen
 • Bereikbaarheid nieuwbouw
 • Uitgestelde zorg door Covid
 • Contact met de achterban

Waar bestaat de PAR uit?


Patiënt­vertegenwoordiging

Naast patiëntvertegenwoordiging in afdelingsadviesraden zijn er ook individuele patiëntvertegenwoordigers actief, al dan niet op voordracht van de PAR, bij de volgende projecten:​

 • Jurering principal clinicians
 • Generieke PROMS
 • Project Leren innoveren
 • Bouwzaken
 • Beter gezond
 • Specialist – generalist
 • Zorgpaden
 • Jurering patient involvement award
 • Servicebedrijf ontzorgt de zorg

Netwerk

De PAR maakt zowel intern als extern deel uit van een uitgebreid netwerk:​

 • Periodiek overleg met HR, Vrijwilligersorganisatie, Patiëntencommunicatie, CMIO/CNIO, Servicebedrijf, IM, IWKV, PVI, klachtenbemiddeling, calamiteiten
 • Voorzittersoverleg medezeggenschapsorganen Radboudumc
 • Overleg voorzitters cliëntenraden CRAZ (Cliëntenraden Academische ziekenhuizen)
 • NFU-kennisnetwerk ‘De patiënt als partner’
 • Klankbordgroep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
 • Zorgmanagers Radboudumc

PAR-zaken

Het Radboudumc is het enige ziekenhuis in Nederland waar patiëntparticipatie op decentraal niveau ver is doorgevoerd in de vorm van afdelingsadviesraden.

lees meer

PAR-zaken

Het Radboudumc is het enige ziekenhuis in Nederland waar patiëntparticipatie op decentraal niveau ver is doorgevoerd in de vorm van afdelingsadviesraden. Zij zorgen ervoor dat in het Radboudumc op een betekenisvolle en duurzame manier vorm wordt gegeven aan patiëntparticipatie binnen afdelingen en diensten. Inmiddels zijn er 21 afdelingsadviesraden actief. In 2022 is een nieuwe afdelingsraad opgericht: PAR Intensive care. De PAR Genderzorg is in oprichting. Bekijk het overzicht van de afdelingsraden.


Vergaderingen

De PAR-leden komen ten minste tien keer per jaar bij elkaar, voor formele vergaderingen, en tussentijds hebben zij geregeld digitaal contact via een besloten online community.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet