Prikposten in de regio

Sinds een geslaagde pilot in 2020, kunnen steeds meer Radboudumc-patiënten bloed laten prikken bij een prikpost in de eigen omgeving. Welke voordelen biedt dit en wat brengt de toekomst?

Voordelen

Met een ‘druk op de knop’ kunnen zorgverleners van acht Radboudumc-afdelingen een order plaatsen voor zogenoemde externe afname. Hiermee kunnen patiënten in hun eigen buurt bloed laten afnemen. Zo hoeven ze niet meer (veel) te reizen, en doen zij minder (oneigenlijk) beroep op hun huisarts. Uitslagen komen vanaf de prikpost in het elektronisch patiëntendossier, op tijd voor de afspraak met de medisch specialist.

Grote regio

De afdelingen Hematologie, Nierziekten, Reumatologie, Interne Geneeskunde, Cardiologie, Maag-Darm- Leverziekten, Urologie en Oncologie (en dit worden er naar verwachting meer) kunnen verwijzen naar aangesloten prikposten in de regio – tot 83 kilometer afstand. De verwachting is dat nog meer prikpostlocaties gaan aansluiten.

2022

Inzet is om in 2022 dit initiatief landelijk uit te rollen. Inmiddels worden ook urine, speeksel- en ontlastingbepalingen per post ingezet.

Over het Radboudumc Onze impact in 2021 Onze impact voor patiënten

'Fijne begeleiding bij mijn keuzes rond ziek zijn en werk'

Joëll (29) heeft chronische darmontstekingen. Ze onderging zeventien operaties, maar haar leventje ging gewoon door. Tot haar lichaam ‘ho stop’ riep en ze prioriteiten moest stellen. ‘Zo fijn dat er dan een klinisch arbeidsgeneeskundige bij jullie is, die je bij de hand neemt in de wirwar van sociale wet- en regelgeving!’ lees meer

'Fijne begeleiding bij mijn keuzes rond ziek zijn en werk'

Juli 2021

‘Ik was 17 toen de ziekte van Crohn bij mij begon op te spelen. Ik stond aan de vooravond van mijn jong volwassen leven. Vol energie, feesten, had vriendjes, was net begonnen aan mijn studie Verpleegkunde. Dat leven werd abrupt onderbroken door mijn buikpijnklachten, met voortdurend ontstekingen in mijn darmen.'

Zeventien keer geopereerd

'De afgelopen tien jaar ben ik zeventien keer geopereerd bij jullie, met lange ziekenhuisopnames. Toch lukte het me mijn studie af te ronden. Ik wilde een plekje op de arbeidsmarkt. Maar al tijdens de opleiding merkte ik dat de onregelmatige diensten me opbraken en dat ik het verpleegkundige werk niet zou volhouden. Aansluitend ben ik toen de hbo-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening gaan doen, dat leek me meer passend bij mijn situatie. Ik krabbelde na mijn operaties telkens snel op, haalde het diploma binnen vier jaar en kreeg gelijk een baan.’

‘Mijn lichaam zei, ho stop’

‘Ik ging enthousiast aan de slag, je bent jong en wilt vooral meedoen in de maatschappij. Maar dat heeft zijn tol geëist. Mijn lichaam zei, ho stop. Ik was volledig opgebrand. Ik kwam snel tot het inzicht dat ik prioriteiten moest stellen en minder op mijn tenen lopen. Ik had zo’n behoefte aan deskundige begeleiding hierin. En toen kwam Monique Derikx op mijn pad. Zij was net toegevoegd aan het behandelteam van Maag-, Darm-, Leverziekten.’

Klinisch arbeidsgeneeskundige kijkt mee

‘Ik vind het zo goed dat ze in jullie Radboudumc een klinisch arbeidsgeneeskundige al in het ziekenhuis laten meekijken. Dat is best uniek, terwijl het voorziet in zo’n belangrijke behoefte. Monique begeleidt mij in het maken van keuzes rond ziek zijn en werk. Zij weet wat je rechten en plichten zijn, zodat je betere afwegingen kunt maken voor de toekomst. Als ik haar eerder in de behandeling was tegen gekomen, had ik misschien niet zo hoeven vastlopen. Daarom zit hier zoveel potentie in, ik hoop dat andere ziekenhuizen dit voorbeeld gaan volgen.’ 

Werk is voor veel mensen van groot belang’

Klinisch arbeids­geneeskundige Monique Derikx: 'In januari 2021 is het aantal klinisch arbeidsgeneeskundigen in het Radboudumc uitgebreid van drie naar zeven. We ondersteunen oncologische patiënten maar onder meer ook mensen met ParkinsonYoung Stroke (na hersenbloeding of herseninfarct) en post-Covidpatiënten. Ik begeleid de patiënten met chronische darmaandoeningen, zoals Joëll.' 

Wij ondersteunen met praktische tips

'Door vermoeidheid of klachten bij hun darmziekte hebben deze patiënten vaak moeite de balans te vinden in huiselijke taken, hobby’s en werk. Terwijl werk en maatschappelijke deelname voor veel mensen van groot belang is. Wij kunnen hen ondersteunen met praktische tips, ze adviezen geven over wet- en regelgeving bij problemen rondom ziekte en werk, maar ook mensen verwijzen voor behandeling om de belastbaarheid te verbeteren. Wij zijn daarbij een onderdeel van het medische behandelteam en nemen ook deel aan het multidisciplinair overleg. Zo kunnen we samen met de zorgverleners kijken naar de patiënt in zijn geheel.’

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.

Leefstijl in de spreekkamer

Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen waaronder hart- en vaatziekten en kanker. Gezond eten, weinig alcohol nuttigen, niet roken, voldoende bewegen en genoeg ontspannen kan nuttig zijn. Ook als je al ziek bent. Daarom stimuleren wij met het programma Beter Gezond onze patiënten om gezond te leven.

Fitter de operatie in

Patiënten in een zo goed mogelijke conditie zien te krijgen voor een operatie. Dat is het doel van ons Fit4Surgery programma waarmee we startten voor mensen met darmkanker. En met succes. Het aantal complicaties na een operatie bleek met 50% af te nemen en patiënten lagen gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis. In 2021 zijn we gestart om het programma de komende twee jaar stapsgewijs in het hele ziekenhuis beschikbaar te stellen.

Prikposten in de regio

Sinds een geslaagde pilot, kunnen steeds meer Radboudumc-patiënten bloed laten prikken bij een prikpost in de eigen omgeving. Welke voordelen biedt dit en wat brengt de toekomst? lees meer

'Blijf patiënten betrekken'

Rianne is de voorzitter van onze Patiëntenadviesraad. Hoe hebben zij in 2021 impact gehad op de kwaliteit van onze zorg, onderwijs en onderzoek? Rianne vertelt erover. lees meer

'Blijf patiënten betrekken'

Rianne Ekkelboom is de voorzitter van onze Patiëntenadviesraad (PAR). De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Wat hebben zij zoal besproken in 2021? Rianne vertelt erover.

1 Hoe kijk je terug op 2021?

'Ook in 2021 heeft corona grote impact gehad op de ziekenhuiszorg. De PAR heeft groot respect en bewondering voor alle medewerkers van het Radboudumc die met vereende krachten, tomeloze energie en veerkracht ervoor hebben gezorgd dat de patiëntenzorg zoveel als mogelijk en op een goede en veilige manier doorgang kon vinden. De PAR was vertegenwoordigd bij de wekelijkse COVID-bijpraatsessies. Daardoor bleven we op de hoogte van de actuele situatie in het Radboudumc en konden we vragen stellen en adviezen geven. We hebben onder andere aandacht gevraagd voor de communicatie richting patiënten, we bleven de plannen rondom de inhaalzorg kritisch volgen en we hebben gepleit voor oplossingen voor patiënten op de wachtlijst, de zogenoemde 'wachtverzachters'. We gunnen het de medewerkers en patiënten dat de samenleving snel weer terug kan naar ‘normaal’ en dat er ruimte komt voor het oppakken van de reguliere zorg die door de pandemie noodgedwongen is uitgesteld.'

2 Waar hebben jullie het in 2021 over gehad in de PAR?

'Het programma Fit for the Future heeft van de hele organisatie veel tijd en energie gevergd. De PAR heeft waardering voor het vele werk dat hierin in gezamenlijkheid is verzet. Vanuit patiëntperspectief hebben wij onder andere meegedacht en geadviseerd over de contourennota, waarin in grote lijnen de verandering in organisatie en besturing staat, over de selectie van de kwartiermakers, het topkaderbeleid en over de inrichtingsplannen van de nieuw te vormen organisatieonderdelen. Met de leden van de 20 lokale afdelingsadviesraden is tijdens themabijeenkomsten gesproken over het contact met de achterban en over patiëntparticipatie in de nieuwe organisatie. Hierbij spraken we onder andere over: weet je als afdelingsadviesraad wat er leeft bij je achterban en hoe haal je deze informatie op? Wat kan Patiëntencommunicatie hierin voor de raden betekenen? Hoe kan patiëntparticipatie op een goede manier in de nieuwe organisatie worden ingericht zodat de unieke patiëntervaring het beste van meerwaarde kan zijn?'

3 Op welk onderwerp hebben jullie de meeste impact gehad?

'In alle adviezen die wij uitbrachten in relatie tot Fit for the Future, hebben we aandacht gevraagd voor de cultuurverandering die volgens de PAR nodig is om te komen van een aanbodgerichte naar een vraag- en waardengestuurde organisatie. Wij denken dat daar een omslag in denken en gedrag voor nodig is. Aanbodgericht werken zit namelijk nog teveel in het DNA van de medewerkers. Aan dit belangrijke aspect kan volgens ons nog meer aandacht worden besteed in bijvoorbeeld het leiderschapsprogramma. Ook missen wij een concrete uitwerking van het ophalen van de patiëntvragen en -waarden. Wij vinden het belangrijk dat uitgewerkt wordt hóe vraag- en waardengericht werken wordt uitgevoerd, geborgd en geëvalueerd in de nieuwe organisatie. Belangrijk onderdeel van de nieuwe organisatie zijn de zorgpaden. Voor de PAR is het een voorwaarde dat patiënten betrokken worden bij de ontwikkeling, uitvoering én evaluatie van die zorgpaden.  Patiënten hebben unieke ervaringsdeskundigheid. Dat is niet alleen bij zorgpaden van meerwaarde, maar ook aan de beleidstafels van de nieuw te vormen organisatieonderdelen.'

4 Wat verwacht je van 2022 voor de PAR?

'Ook in 2022 zal de PAR vanuit patiëntperspectief positief kritisch blijven toezien op de ingezette weg naar een Radboudumc dat klaar is voor de toekomst. Onze focus blijft daarbij gericht op de vraag: wat betekent dit voor patiënten? Een PatiëntEffectParagraaf (PEP) toevoegen aan beleidstukken is helpend om de effecten van beleid voor patiënten duidelijk te maken. Zo wordt duidelijk wat plannen concreet betekenen voor patiënten. In een PEP kun je bijvoorbeeld reflecteren op thema's als persoonsgerichtheid, kwaliteit, inhoud, patiëntparticipatie, uitvoering en continuïteit van zorg (ook buiten de ziekenhuismuren). De Raad van Bestuur erkent het belang van een PEP en de PAR verwacht dan ook dat hierdoor het beleid van het Radboudumc in de toekomst nóg persoons- en patiëntgerichter zal worden!'

Cijfers en resultatenKerncijfers patiëntenzorg


NB. Per abuis zijn in het jaarverslag 2020 foutief de begrote in plaats van de gerealiseerde verpleegdagen gepubliceerd. Dit aantal is hier aangepast.

Woonplaats patiënten

In de afbeelding hieronder ziet u waar de patiënten wonen die het Radboudumc in 2021 bezochten. Het merendeel woont in de buurt: ongeveer de helft van de patiënten woont binnen een straal van 25 kilometer van het Radboudumc. Zo'n 75% van de patiënten woont binnen een straal van 50 kilometer van het Radboudumc.

Bekijk alle kerncijfers 2021 van het Radboudumc


Duurzame zorg

Duurzame zorg is het voorkomen van zorg door in te zetten op het gezondheid en het verduurzamen van de zorg zelf. Verschillende initiatieven hebben hieraan bijgedragen in 2021. lees meer

Duurzame zorg

We creëren toegevoegde waarde door actief in te zetten op het stimuleren van een gezondheidsbevorderende omgeving. Dat betekent: een omgeving die bijdraagt aan het voorkomen van ziektes, aan sneller herstel van patiënten en aan het met plezier en vitaal kunnen werken en studeren. We richten ons hierbij niet alleen op de fysieke omgeving. Ook onze zorgprocessen willen we zo duurzaam mogelijk inrichten: gezondheidsbevorderend met minimale negatieve impact op het milieu. Verschillende initiatieven hebben hieraan in 2021 bijgedragen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. De meest duurzame zorg is preventie; het voorkomen van ziektes en het leveren van zingevende zinnige zorg.

Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Om de duurzame ontwikkeling in het Radboudumc aan te jagen en te ondersteunen is in 2021 het Netwerk Duurzame Zorgprofessionals opgericht. Het Netwerk organiseert webinars, stelt periodiek een nieuwsbrief duurzaamheid op en zorgt voor kennisdeling tussen de Green Teams van het Radboudumc. In 2021 waren negen Green Teams actief, onder andere op de afdelingen Operatiekamers, Intensive Care, Amalia kinderziekenhuis, Dermatologie en Maag-Darm-Leverziekten.

De Groene OK

Het Green Team De Groene OK van het Radboudumc zet zich al een aantal jaren in voor het verduurzamen van de Operatiekamers (OK) om de ambitie ‘de meest groene OK van Europa’ te realiseren. Op weg naar circulariteit zijn mooie resultaten geboekt.

  • Op de OK vindt een vergevorderde gescheiden inzameling van afvalstoffen plaats: plastic, papier, glas, batterijen, OK staplers, aluminium.
  • De OK gebruikt steeds meer herbruikbare producten in plaats van wegwerpproducten. Enkele voorbeelden zijn: laryngoscoopbladen, thermometers en saturatiemeters.

Een van de meest impactvolle maatregelen die vanuit de Groene OK in 2021 is geïnitieerd, is de omzetting van wegwerp bloeddrukbanden naar herbruikbare bloeddrukbanden umc-breed. Naast het verminderen van het afval heeft dit geleid tot een besparing in kosten.


Corona en zorg

Ook 2021 stond in het teken van corona. Behalve de relatieve rust in de zomermaanden, was de druk op de COVID-zorg groot. lees meer

Corona en zorg

Behalve de relatieve rust in de zomermaanden, was de druk in de rest van het jaar 2021 op de COVID-zorg groot. 

Op- en afschalen: een tijdlijn

Onder regie van het Actieteam Zorg en het Centraal Coördinerend Team schaalden we in 2021 de COVID-zorg op als dat nodig was en veilig en verantwoord af als het kon. We probeerden het zo veel mogelijk te voorkomen, maar helaas ging het opschalen van COVID-zorg vaak gepaard met het afschalen van de reguliere zorg.

Van januari tot en met mei 2021 hadden we te maken met opgeschaalde COVID-zorg. We waren zelfs voorbereid op het scenario waarin landelijk de IC-capaciteit niet meer toereikend zou zijn. Uitgestelde zorg werd in kaart gebracht en plannen om deze zorg vanaf het najaar in te halen, werden gemaakt.

In juni zagen we het aantal positieve testen en opnames dalen. We konden in het Radboudumc daardoor de COVID-zorg voorzichtig afschalen en de andere verpleegafdelingen verhuisden weer terug naar hun afdeling die tijdelijk voor COVID-zorg was ingericht. Een groot deel van de zorgprofessionals die tijdelijk hadden ingesprongen bij de COVID-zorg, konden weer terug naar hun eigen afdeling. Hoewel er daardoor ruimte ontstond om de reguliere zorg verder op te schalen, hebben we ook nadrukkelijk gezocht naar de juiste balans en medewerkers ruimte gegund voor rust en herstel in de zomermaanden.

De hoop dat vaccinatie een snelle uitweg uit de pandemie zou betekenen, bleek onwaar toen we in vanaf september opnieuw moesten opschalen en naar een piek toewerkten. In plaats van aan inhaalzorg te werken, schaalden we onze COVID-zorg weer fors op en onze reguliere zorg noodgedwongen af. Vooral de chirurgische behandelingen die na operatie IC-zorg nodig hebben, ondervonden daar verhoudingsgewijs veel last van. Net als de andere ziekenhuizen in Nederland, bereidden wij ons eind 2021 wederom voor op het scenario waarin landelijk de IC-capaciteit niet meer toereikend zou zijn. Gelukkig kwam het niet zover. 

Nazorg en uitgestelde zorg

Het blijft onzeker hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor onze zorg en maatschappij. Wat voorlopig zal blijven naast de inmiddels 'reguliere' COVID-zorg, is de nazorg. Het aantal mensen dat langdurige klachten overhoudt na de infectie, nam in 2021 verder toe. Op onze Nazorgpoli konden zij terecht voor diagnostiek en behandeling. Samen met onze partners uit de eerste lijn hebben we in 2021 gewerkt aan een transmuraal zorgpad waarin we deze langdurige zorg samen goed organiseren, zodat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. De uitgestelde zorg die we in de tweede helft van 2021 en in 2022 wilden inhalen, is in de tweede helft van 2021 alleen maar verder opgelopen. Voor het inhalen van alle uitgestelde zorg we tot en met 2023 de tijd nodig.

Aandacht voor balans

Corona bleef in 2021 zorgen voor een hoge werkdruk, met name bij de collega's in de zorg. Daarom zetten we zo veel als mogelijk in op rust en herstel van onze mensen.

Lees meer over de impact van corona in 2021


Kwaliteit en veiligheid van onze zorg in 2021

Hoe waarderen patiënten onze zorg? Of hoeveel incidenten vonden er plaats? Bekijk de resultaten over de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. lees meer

Wachttijden en toegangstijden in 2021

We monitoren de gemiddelde wacht- en toegangstijden. Daarbij volgen we de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wacht- en toegangstijden op afdelingsniveau zijn beschikbaar via onze website en via Zorgdomein. We streven er steeds naar deze tijden zo kort mogelijk te houden. naar de actuele informatie

Een greep uit ons nieuws


E-learning vermijdt onnodig maagonderzoek bij patiënten met maagklachten

28 april 2021 Publicatie in JAMA Internal Medicine toont aan dat gastroscopie niet altijd nodig is lees meer

Radboudumc helpt mensen fitter een operatie in te gaan Fit4Surgery in stappen in hele ziekenhuis beschikbaar

28 juni 2021

Patiënten in een zo goed mogelijke conditie zien te krijgen voor een operatie. Met dat doel startte het Radboudumc twee jaar geleden met het Fit4Surgery programma voor mensen met darmkanker. En met succes.

lees meer

Accreditatie JCI behaald JCI-keurmerk verlengd met drie jaar

19 april 2021 Het Radboudumc heeft opnieuw de accreditatie van JCI behaald. Het keurmerk van het internationaal accreditatieorgaan Joint Commission International (JCI) voor de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, is verlengd met drie jaar. lees meer

Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen verdienen meer aandacht

16 juni 2021 Hoewel je vaak hoort over de zware mentale last van vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen, blijft het bij mannen nog onderbelicht en wordt er weinig over gepraat. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Mannelijke Onvruchtbaarheid gaat hier verandering in brengen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet